Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheerstraat 62-138 2-151 D-006D-004


Naastliggers vanScheerstraat 6
ten oostenScheerstraat 8
ten westenScheerstraat 4
ten noordende Scheerstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Scheerstraat 6naamloze steeg ten westen


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0446v van 17 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Mennes lakenkoper


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0033v van 27 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Reyners


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0103r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 6Franekerpoort, bij de325‑00‑00 GGhuis met ledige plaats erachter en en vrije uit- en ingang in de steeg ten zuiden
koperAernt Pouwels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gijsbart Popta
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenhet nagelaten huis van Keimpe Andries* timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSydtske Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Tibemanuspredikant te Oosterzee


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005v van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: Noordijs NZ in de straat naar de Lommerdspijp]325‑00‑00 GGhuis bestaande uit drie kamers
biederN. N.
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Popta
naastligger ten zuidensteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten westenJellert Hiddes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: de straat strekkende tot de Lommertspijp]
verkoper q.q.mr. Evert Jans Matius, curator ad actum divisionis
verkoper q.q.Hubert Sens, curatoren ad actum divisionis over
verkoperde nagelaten weeskinderen van Aernt Pouwels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren van) de weeskinderen van Aernt Pouwels een huis bestaande uit drie kamers nz. Noordijs in de straat aldaer streckende tot d'Lommertspijp. Ten O. Jacob Popta, ten Z. een steeg met vrije uitgang, ten W. Jellert Hiddes, ten N. de straat.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027r van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: aan de noordkant van het Noordies]400‑00‑00 GGhuis met ledige plaats er achter
koperEvert Ruirdts
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenJacob Popta
naastligger ten zuidendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJilderen Hiddes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperPytter Molentie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruirdts koopt een huis met een ledige plaats daarachter nz. Noordies. Ten O. Jacob Popta, ten Z. een doorgaande gemene steeg, ten W. Jilderen Hiddes, ten N. de straat. Grondpacht 37 1/2 st. aan de Stad. Gekocht van Pytter Molentie voor 400 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0185v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: straat van de vallaten naar de Franekerpoort]540‑00‑00 GGhuis en plaatsje
koperLou Upkes, gehuwd met
koperJaencke Wouters
naastligger ten oostenJohan Wittert
naastligger ten zuidenJohan Wittert
naastligger ten westenJilderen Hiddes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperJohan Wittert


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Ruirdts


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0062r van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Evert Ruirds


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038ra van 19 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0070r van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ewert Ruyrdts


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0117v van 16 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Evert Ruyrdts


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0045v van 28 jan 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 6achterScheerstraat ZZ [staat: straat van het Noordijs naar de Lombartspijp]90‑00‑00 CGhuis met plaatske
koper door niaarGouke Suringar koopman
geniaarde koperJan Gerrits, gehuwd metgleibakker
geniaarde koperLutske Jans
naastligger ten oostenHiltie Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende stalling van Gouke Suriger
naastligger ten noordenStoffel Theunis
verkoper q.q.Claeske Jans, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Thijs Christiaens, als moeder /voorstander van
verkoper q.q.Claeske Jans, moeder en voorstanderse van
verkoperChristiaen Thijsens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Suringar koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Gerrits, gleibakker, een woning met een plaats, in de straat die van het Noordijs naar de Lombartspijp loopt. Ten O. Hiltie Pieters, ten Z. die straat, ten W. de stalling van de koper, ten N. Stoffel Theunis, zakkendrager. Gekocht van Claeske Jans wv Thijs Christiaens, als moeder van haar zoon Christiaen, voor 90 cg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0052v van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: de straat van Noordijs tot Lommertspijp]163‑17‑00 CGhuis
koperJasper Gerrits
naastligger ten oostenStoffel Theunis* zakkendrager
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenvroedsman Taeke Coolhart
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperSijke Ruirds ongehuwde dochter te Hindelopen


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0006v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Stoffel Theunis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-138Scheerstraat 6huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerHenning Cornelis cum soc.
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-138Scheerstraat 6huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerJoost Beerents
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-138Scheerstraat 6huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerJan Anes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0290r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: de straat om de hoek van het Noordijs naar de Lombardspijp lopende]170‑00‑00 GGhuis
koperNanning Tijssen, gehuwd met
koperAntje Dirx
naastligger ten oostenstal en huis Gerrit Suiringar
naastligger ten zuidenhoutschuur weduwe Feitema
naastligger ten westenTaco Johannes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Lombardstraat]
verkoperAeltje Stoffels
verkoperHiltje Stoffels, gehuwd met
verkoperWigle Joukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning Tijssen x Antje Dirx koopt een huis c.a. in de straat die van de hoek van het Noordijs naar de Lombardspijp loopt (nu Scheerstraat). Ten O. de stal en woning van Gerrit Suringar, ten W. Taco Johannes, ten Z. de houtschuur van wd. Feitema, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van Aeltie Stoffels en Grietje Stoffels x Wigle Joukes, voor 170 gg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0057v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 6achterScheerstraat ZZ [staat: Hinke Brouwsterssteeg]100‑00‑00 GGhuis
koperSybrand Feytema plateelbakker en koopman
huurderde weduwe van Jacob Martens
naastligger ten oostenJan Jacobs
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSybrand Feytema plateelbakker en koopman
naastligger ten noordenSymon Douwes
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-138Scheerstraat 6huis
eigenaarerven Nanning Tijssen
gebruikerJan Pyters cum soc.
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0114r van 22 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: de straat op de hoek van het Noordijs naar de Lombardspijp lopende]431‑12‑00 GG3/4 huis
koperCornelis Freerks, gehuwd methoutmolenaar onder Almenum
koperMarike Jans onder Almenum
eigenaar van 1/4Sjoukjen Hendriks, weduwe van
eigenaar van 1/4wijlen Nanning Tijsen
huurderJan Gerryts
naastligger ten oostenGerard Suiringar koopman
naastligger ten westenTeeke Johannis
naastligger ten zuidenSybrand Feytema koopman
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperThys Nanningstimmermansgesel


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148r van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeitema koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-138 Scheerstraat 6Willem Gerbens, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-138Scheerstraat 6huis
eigenaarCornelis houtmolenaar
gebruikerWillem Gerbens cum soc.
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑03‑10 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0214r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrand Feitema koopman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0262v van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybrand Feytama


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0103r van 14 apr 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybrand Feitama


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0243v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrand Feytaema koopman


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0102v van 27 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybrand Feitema koopman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0289r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 6achterScheerstraat ZZ [staat: Hinke Brouwerssteeg, lopende van het Noordijs naar de Zoutsloot]77‑14‑00 GGwoning
koperSimon Wijma, gehuwd metprocureur fiscaal
koperSibbeltie Johannes Huisma
bewonerJan Beernts
naastligger ten oostenSimon Wijma, gehuwd metprocureur fiscaal
naastligger ten oostenSibbeltie Johannes Huisma
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenMartjen Nauta, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Sybrand Feytama koopman
naastligger ten noordenMinne Blok koopman
naastligger ten noordenSimon Wijma, gehuwd metprocureur fiscaal
naastligger ten noordenSibbeltie Johannes Huisma
verkoperMartjen Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Feytamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Wijma, procureur fiscaal x Sibbeltie Johannes Sluisma? kopen woning in de Hinke Brouwerssteeg lopende van het Noordijs uit op de Zoutsloot, thans gratis bewoond door mr. bontwever Jan Beernds. Ten O. de kopers, ten Z. de steeg, ten W. de verkopers, ten N. koopman Minne Blok en de kopers. Geen grondpacht. Gekocht van Martje Nauta wv koopman Sybrand Feytama, voor 77 gg. 14 st.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0060r van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0032r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Frans Tjallingii c.u.koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-151, pag. 41Scheerstraat 6 Armekamer1‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Geertje Germensgeb 1727 ... , ovl 13 mei 1812 HRL, huwt met Sake Sakes, ovl wijk D-006; BS ovl 1812, ovl 1831


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6 Croege(r)... medegebruiker Wopke Eggerts wed., eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); id. van wijk D-006, medegebruikers zijn Baukje Dirks, Harmanus Anth. Riedelstein, P. Schimmelpenning wed., eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Baukje Dirksgebruiker van wijk D-006; medegebruiker Harmanus Anth. Riedelstein, P. Schimmelpenning wed., (dv ?) wed. Kroeger; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Harmanus Anthony Riedelsteingeb 1732 ... , ovl 14 jan 1816 HRL, huwt met Tjietske Jans; BS ovl 1816; gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, P. Schimmelpenning wed., wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Pieter Hendriks Schimmelpenning... BS huw 1816, huw 1822, huw 1825, ovl 1826, ovl 1833, ovl 1835, ovl 1836; wed. P.S. gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, Harmanus Anth. Riedelstein, wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-006Scheerstraat 6 Armekamer Baukje Dirks
D-006Scheerstraat 6 Armekamer Harmanus Anthonie Riedelstein
D-006Scheerstraat 6 Armekamer P Schimmelpenning wed
D-006Scheerstraat 6 Armekamer Kroeger wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 703Scheerstraat 6Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Age A Zeilmakeroud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Bontje Geeuwkes de Jong... BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk D-004; oud 28 jaar, geb Heerenveen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Geertje van der Schaaf... HRL. 1844, dv Douwe Tjeerds vdS, en Aaltje Sjoerds Bakker BS huw 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-006, wijk H-209; oud 48jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Grietje Dekker... dekker; BS huw 1816, ovl 1842; oud 56 jaar, (vnm: Grietje J. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839; Ik ondergetekende IJmkje Beniers weduwe Pieter Dirks te HRL, verklaare bij dezen te consenteren ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Grietje Ouenhovenmogelijk dezelfde als van Ouenhoven; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Jan C Martens... wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Jan Ulbes Strikwerda... huw 1840, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk D-004; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839; J.U.S. eigenaar van percelen nrs. 199 en 200 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 656, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Jetske Pieters Faber... HRL, huwt met Joseph Gerbens Terpstra op 31 dec 1828 HRL, huw.afk. 24 en 31 aug 1828, werkster, ovl wijk D-006, dv Pieter Tjerks F, en Grietje Martens (Haarsma); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1828, ovl 1829, ovl ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Siene A. de Boeroud 36 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Sytske Faberoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Trijntie Nijsingoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-006ScheerstraatTrijntie IJssel [Nijsing]43 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
D-006ScheerstraatJelle IJssel [Nijzing]9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJeltie Faber30 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
D-006ScheerstraatBauke Donker5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatMarten Donker3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatGrietje Donker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJan Ulbes Strikwerda39 jgeenAchlumgezin 2, m, protestant, gehuwd
D-006ScheerstraatBontie G de Jong28 jHerenveengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-006ScheerstraatUlbe J Strikwerda18 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatTjeerd Pieter Strikwerda14 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatPieter J Strikwerda12 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJacob J Strikwerda9 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJantie Strikwerda7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJan Corn. Martens30 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
D-006ScheerstraatSiene Asmus de Boer36 jAmsterdamgezin 1, v, protestant, gehuwd
D-006ScheerstraatImmetje Martens6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatWytske Martens5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatGrietje Kouenhoven [Ouenhoven]55 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-006ScheerstraatEeke* Couwenhove*25 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatHarmen* Martinus* Couwenhoven*16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatAge A Zeilmaker42 jSneekgezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatGrietje J Dekker56 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatSytske Faber56 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Grietje Dekker, overleden op 13 september 184258 jr, overleden Scheerstraat D 6, weduwe. (Certificaat van onvermogen nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Trijntje Niessens, overleden op 24 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Scheerstraat D 6, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Trijntje Faber, overleden op 28 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr, overleden Scheerstraat D 6. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Willem Gerard van der Ploeg, overleden op 13 november 1846(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 12/9/1846), overleden Scheerstraat D 6. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Grietje Martinus Kouenhoven, overleden op 10 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 61 jr (geboren 1787), overleden Scheerstraat D 6, ongehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Sytske Gerbens Faber, overleden op 19 september 1848(Certificaat van onvermogen), 66 jr (geboren 1782), overleden Scheerstraat D 6, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Ruurd van Dokkum... bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Sierk van der Veengeb 15 jul 1806 Kimswerd/Arum, ovl 1 dec 1866 HRL, huwt met Aaltje Posthumus, (gk), arbeider, N.H., koopman en ovl wijk D-006, zv Otte vdV, en Klaaske Feenstra; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk G-154


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 703Scheerstraat D-006Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Tjietske Lammerts Klumper... huwt met Sikke Bonnes vd Beest /Geest op 14 nov 1819 HRL, huw.afk. 31 okt en 7 nov 1819, N.H., ovl wijk D-006, dv Lambert Berends en Dieuwke Gerrits; BS huw 1819, ovl 1835, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-005, ... (alles)


1876 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Scheerstraat 6, HarlingenScheerstraat 61876'


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3988Scheerstraat D-004Gemeente Harlingenwoning en kantonnale gevang.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3988Scheerstraat 6 (D-004)Stad Harlingenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Scheerstraat 6 Johannes van der Meulenhoofdagent v. politief. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 6Joh. v/d Meulenagent van politie (gep.)


1933 - variabron: Raadsvergadering 31 januari
adresgegevens
Scheerstraat 6Dit pand wordt voor 50 gulden per jaar verhuurd aan het bestuur der stichting Harlinger Jeugdherberg


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-40965
Scheerstraat 6Pieter Rutgers


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 6A. (Albertus) Stroetenga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 3988Scheerstraat 6gemeentelijk monument13 van 20 1876


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3988Scheerstraat 6
  terug