Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheerstraat 82-1372-1372-151D-003D-003
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheerstraat 82-1372-1372-150D-003D-003
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheerstraat 82-1372-1372-149D-003D-003


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0367v van 10 jul 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8oostScheerstraat [staat: in de Noordijs] strekkende zuid en noord met de voorzijde naar de Franekerpoort150‑00‑00 cghuis
koperGorys Mevus, gehuwd metlakenkoper
koperBarber Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenFlorys Cornelis
naastligger ten zuidensteeg waarvan medegebruik
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Tjebbe
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperJelcke Lubberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJorys Meuuis, lakenkoper x Barber Jans


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0033v van 27 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8westScheerstraat ZZ [staat: in de Noordijs in de droogstraat]214‑08‑00 gghofstede of ledige plaats
koper door niaarMartgien Gijsberts, weduwe van
koper door niaarwijlen mr. Tiebbe Syuerts Popta
koper door niaarSyoert Tziebbes Popta
geniaarde koperJohan Symens c.u.
naastligger ten oostende weduwe Martgie Gijsberts
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenPyter Reyners
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperCornelio Bartholomaeilakenkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartgien Ghijsberts wv mr. Tyebbe Syuerts Popta, gesterkt met haar zoon Syoert Tziebbes Popta, verzoekt als naastlgerse het niaar op een ledige plaats of hofstede in de Noordies in de Droogestraat. Ten O. de requirante, ten Z. een steeg, ten W. Pyter Reyners, ten N. de straat. Door Johan Symens c.u. gekocht van lakenkoper Cornelis Barth Lomar voor 214 gg 8 st.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0125v van 3 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8oostScheerstraat ZZ [staat: in de noordies bij de Lombartspijp]500‑00‑00 gghuis en schuur
koperBaernt Eeckes, gehuwd metijzerkramer
koperNancke Sibrants
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJantien Florys
naastligger ten zuidensteeg oost-west waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende weduwe van wijlen mr. Tziebbe
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperJan Freercks, gehuwd metsmid
verkoperTied Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBij de Lommertspijp


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0015r van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8oostScheerstraat ZZ [staat: in de noordees bij de Lommertspijp]645‑00‑00 cghuis en schuur
koperMargareta van Daelen, gehuwd met te Amsterdam
koperJan Joostes Glemmert? koopman te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJantien Florys
naastligger ten zuiden*Pakhuissteeg [staat: steeg ten zuiden van de schuur]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Tiebbe
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperBernt Eeckes, gehuwd metijzerkramer
verkoperNanck Sibrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMargareta van Daelen x Jan Joostes ? koopman te Amsterdam kopen een huis en schuur in de Noordees bij de Lommertspijp. Ten O. Jantien Florys, ten W. erven mr. Tiebbes. Met medegebruik van de steeg ten zuiden van de schuur. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Beernt Eeckes isercremer x Namcke Sibrants voor 645 CG.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0351v van 22 mrt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8oostScheerstraat ZZ [niet vermeld]300‑00‑00 gghuis den Gulden Wijser genaempt, met plaats daar achter
koperClaes Pyters, gehuwd metslotmakerde Gouden Wijzer
koperMaycke Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Pieters* leertouwer
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenGijs Tyebbes
naastligger ten noorden
verkoperYeme Jacobs de Ringhleraar zijner gemeente
consenteertJetse Alberts armvoogd
consenteertFecke Dircks armvoogd
consenteertArian Dircks armvoogd
consenteertWillem Arians armvoogd


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0083r van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0114v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8oostScheerstraat [niet vermeld]290‑00‑00 gghuis met plaats waar de Gouden Wijzer uithangt, strekkende van de straat zuidwaarts tot de schuur daarachter
koperPopcke Jansen, gehuwd metbakkerde Gouden Wijzer
koperTrijntie Alberts
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Claes Lammerts leertouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGijsbert Tiebbes Popta
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperJacob Pyterseekmolenaar te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPopcke Jansen bakker x Trijntie Alberts kopen een huis daer den golden wijser vuythangt, met de plaats daar achter, strekkende vanaf de straat zuidwaarts tot aan de schuur daar achter. Ten O. wl. leertouwer Claes Lammerts, ten W. Gijsberts Tyebbes Popta. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van eekmolenaar Jacob Pyters op het Vliet te Leeuwarden voor hem zelf en onder verband zijner goederen caverende voor zijn mede consorten voor 290 GG.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0103r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gijsbart Popta


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0118r van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8oostScheerstraat [staat: bij de Lombardspijp]420‑09‑00 gghuis waar de Gulden Wijser uithangt, met de ledige plaats erachter
koperAuke Obbes c.u.de Gouden Wijzer
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Lammerts* leertouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gijsbert Popta
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntie Alberts, gehuwd met
verkoperClaes Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Obbes c.u. kopen een huis met ledige plaats daar achter omtrent de Lombarts pijp, daer de Gulden Wijser uythanght. Ten O. leertouwer Claes [Lammerts], ten W. erven Gijsbert [Tjebbes] Popta. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Trijntie Alberts x Claes Arjens voor 120 GG 9 st.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005v van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Popta


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0138v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8oostScheerstraat [staat: in de Noordijs van deze stad bij de Lommertspijp]400‑05‑12 gghuis waar de Vergulde Wijzer uithangt, en ledige plaats daarachter
koperPyter Pyters mr. wagenmakerde Vergulde Wijzer
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Claes Lammerts* leertouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gijsbert Popta
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperHans Keympes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Pyters, mr. wagenmaker, koopt een huis en ledige plaats daar achter in de Noordijs bij de Lommerdspijp, daer de vergulden wijser uythanght, strekkende voor van de straat zuidwaarts tot aan de kamer daar achter. Ten O. leertouwer Claes [Lammerts], ten W. erven Gijsbert [Tjebbes] Popta. Grondpacht 30 st. Gekocht van Hans Keympes c.u. voor 400 gg 5 st 12 pn.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Cornelis Dirx brouwer


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027r van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Popta


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0185v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohan Wittert


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0185r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8middenScheerstraat ZZ [niet vermeld]585‑00‑00 gg1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsje
koperEelcke Rinnerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenals bewoner mr. Evert Matius
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperJohan Wittert


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011v van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pytter Ypes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0070r van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0270r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8achterScheerstraat ZZ[staat: bij de Lommertspijp]60‑00‑00 cg3/4 huis
koperMathijs Christiaans
eigenaar van 1/4Mathijs Christiaans
naastligger ten oostenHiltje Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Christiaans
verkoperAlbert Christiaansmr. koekbakker
verkoperJan Christiaans


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0117v van 16 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0028r van 12 nov 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pytter Ypes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0045v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8achterScheerstraat ZZ [staat: straat van het Noordijs naar de Lombartspijp]90‑00‑00 cghuis met plaatske
koper door niaarGouke Suringar koopman
geniaarde koperJan Gerrits, gehuwd metgleibakker
geniaarde koperLutske Jans
naastligger ten oostenHiltie Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende stalling van Gouke Suriger
naastligger ten noordenStoffel Theunis
verkoper q.q.Claeske Jans, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Thijs Christiaens, als moeder /voorstander van
verkoper q.q.Claeske Jans, moeder en voorstanderse van
verkoperChristiaen Thijsens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Suringar koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Gerrits, gleibakker, een woning met een plaats, in de straat die van het Noordijs naar de Lombartspijp loopt. Ten O. Hiltie Pieters, ten Z. die straat, ten W. de stalling van de koper, ten N. Stoffel Theunis, zakkendrager. Gekocht van Claeske Jans wv Thijs Christiaens, als moeder van haar zoon Christiaen, voor 90 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio 35Scheerstraat 8huis
eigenaarGoucke Suringar erven
gebruikerGrietie Lolles
huurwaarde totaal14‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑17‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio 21vScheerstraat 8stal
eigenaarGoucke Suringar erven
gebruikerGrietie Lolles
huurwaarde totaal14‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑17‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio Scheerstraat 8stal
eigenaarGoucke Zuringar erven
gebruikerJacob Hilles
huurwaarde totaal14‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0290r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstal en huis Gerrit Suiringar


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0341v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYppe Pieters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio 22rScheerstraat 8huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerFrans Beerns
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑10 cg
opmerking[tot ca. 1746 genummerd 2-136]


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0114r van 22 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerard Suiringar koopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio 22rScheerstraat 8huis
eigenaarGerard Suringar
gebruikerFrans Beerns
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio 22vScheerstraat 8stal
eigenaarGerard Suringar
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde totaal14‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑12‑04 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0056v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8oostScheerstraat ZZ [staat: Lombardstraat] bij de Lombartspijp235‑21‑00 gghuis
koperWillem Ploegh, gehuwd metmr. bontwever
koperFettie Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerard Suiringar
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Symon Douwes, gehuwd met
verkoperwijlen Hiltie Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Ploegh, mr. bontweever x Fettie Sipkes kopen huis in de Lombartstraat bij de Lombartspijp, bij Simon Douwes metterdood ontruimd. Grondpacht 30 st aan de Stad. Ten O. wd. Jan Jacobs, ten Z. n.n., ten W. wd. Gerard Suiringar, ten N. de straat. Verkocht door de voogden van het Stad gereformeerde weeshuis, als alimentatores over de nagelaten kinderen van wl. Symon Douwes x Hiltie Claeses, voor 235 gg. en 21 st.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0072v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Johannes


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0146v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8middenScheerstraat ZZ [staat: bij de Lombardspijp]300‑00‑00 cghuis
koperArent Steffens, gehuwd metmr. bontwever
koperPytje Beernds
huurderHylke Urks c.u.schoenmaker
huurderDirk Schepens c.u.
naastligger ten oostenWillem Ploeg
naastligger ten zuidenSibrand Feitema koopman
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan bleker
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkopervrouw Catharina Maria Pauwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Suiringar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent Steffens, mr. bontwever x Pytje Beernds kopen huis omtrent de Lombartspijp, bewoond door schoenmaker Hylke Urks en Dirk Schepens met hun vrouwen. Geen grondpacht. Ten O. Willem Ploeg?, ten Z. koopman Sibrand Feitema, ten W. wd. Jan Bleeker, ten N. de straat. Gekocht van Catharina Bauwels wv dhr. Gerard Suringar, voor 300 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio 22rScheerstraat 8huis
eigenaarArent Steffens
gebruikerArent Steffens
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0262v van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8westScheerstraat ZZ [staat: Midlummerstraat]231‑09‑00 cghuis
koperJan Jansen houtmolenaar te Almenum
huurderRuird Pytters c.s.
naastligger ten oostenArent Steffens
naastligger ten zuidenSybrand Feytama
naastligger ten westenSybrand Feytama
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Midlummerstraat]
verkoperSjeuke Hendriks, gehuwd met te Almenum
verkoperWillem Gerbens thans naar Oost-Indiezeeman te Almenum


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0103r van 14 apr 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8westScheerstraat ZZ [staat: Midlummerstraat]131‑05‑00 cg1/4 huis
koperLijsbeth Cornelis, gehuwd met
koperJan Yemes scheepstimmerman
huurderRuurd Pyters c.s.
naastligger ten oostenArent Steffens
naastligger ten zuidenSybrand Feitama
naastligger ten westenSybrand Feitama
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Midlummerstraat]
verkoperJan Cornelishoutmolenaar te Almenum


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio 22rScheerstraat 8huis
eigenaarArent Steffens
gebruikerArent Steffens
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0036v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8oostScheerstraat ZZ[ staat: bij de Lommertspijp]204‑07‑00 gghuis
koperMinne Blok koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenAucke Jans Faber
naastligger ten zuidenSybrandt P. Feytama
naastligger ten westenArent Steffens
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperWillem Johannes Ploeg, gehuwd metbontwever
verkoperFettje Sipkes


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0062r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Johannes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0102v van 27 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8westScheerstraat ZZ [staat: Midlumerstraat]270‑00‑00 cg1/2 huis
koperJan Jansen winkelier en koopman
eigenaar van 1/2Jan Jansenwinkelier en koopman
naastligger ten oostenArent Steffens
naastligger ten zuidenSybrand Feitema koopman
naastligger ten westenSybrand Feitema koopman
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Midlumerstraat]
verkoperLijsbeth Cornelis, gehuwd met
verkoperJan Yemesscheepstimmerman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-149 , folio 40vScheerstraat 8ververij
eigenaarMinne Blok
gebruikerMinne Blok
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-150 , folio 41rScheerstraat 8woningen
eigenaarArend Steffens
gebruikerArend Steffens
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Abrahams
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-151 , folio 41rScheerstraat 8huis
eigenaarJan Jansen Bleker
gebruikerJan Jansen Bleker
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJetze Claasen
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0242v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Claazes Blok


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0142v van 13 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-149 , folio 40vScheerstraat 8ververij en woonhuis
eigenaarM. Blok
gebruikerP. Hanekuik
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-150 , folio 40vScheerstraat 8huis
eigenaarArend Steffens
gebruikerArend Steffens
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerBarend Eelkes
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-151 , folio 41rScheerstraat 8huis
eigenaarJan Bleeker
gebruikerJan Bleeker
huurwaarde16‑10‑00 cg
gebruikerEelke Everts
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-149 , folio 40vScheerstraat 8ververij en huis
eigenaarMinne Blok
gebruikerYpe van der Werf
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg
grondpacht vanMinne Blok
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-150 , folio 40vScheerstraat 8woning
eigenaarSteffen Arends
gebruikerSteffen Arends
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJacob Weyer
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-151 , folio 41rScheerstraat 8huis
eigenaarJan Bleker
gebruikerJan Bleker
huurwaarde16‑10‑00 cg
gebruikerFokke Johannes
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑14‑06 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0231v van 27 apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 8middenScheerstraat ZZ87‑00‑00 cgdubbel huis
koperTjeerd Roelofs Kabeljauw, gehuwd metmr. boekbinder
koperSydske Fokkes
huurderHaring Jelles c.u.
huurderHendrik Jans 24‑00‑00 cg
naastligger ten zuidende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten westende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten noordenScheerstraat
naastligger ten oostenMinne Blok
verkoperSteffen Arents Smitmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs Kabeljauw, mr. boekbinder x Sytske Fokkes, koopt dubbel huis in de Scheerstraat, waarvan de ene helft bewoond is door de verkoper en de andere helft door Haring Jeltes?. Ten O. Minne Klok, ten W. en Z. de Stadsarmenvoogdij, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van mr. bontwever Steffen Brants Smit.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-151 , pag. 41Scheerstraat 8Armekamer 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-003Scheerstraat 8Feyke Klaasen Burghout... dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1810, BS geb 1811, huw 1818, huw 1828, ovl 1844; gebruiker van wijk D-003, varensgesel; eigenaar is T. Kabbeljauw erven, 1814. (GAH204); F.B. varendsgesel, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-003Scheerstraat 8Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... wijk C-139, medegebruiker is Fredrik Akkerboom, beurtschippersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-003, gebruiker is Feyke Burghout, varensgesel, 1814 (GAH204); id. van wijk D-004, pakhuis, gebruiker is Jan ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-003Scheerstraat 8wed T KabbeljauwFeyke Burghoutvarensgesel


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-003Scheerstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 205woning D-003, pakhuis D-004 en woning D-005
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperElle Blanksma


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
D-003Scheerstraat 8Huizinge c.a. in de Scheerstraat. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 706Scheerstraat 8erven Tjeerd Kabeljaauw Harlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-003Scheerstraat 8Elle Blanksma stemgerechtigde


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 291 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-003Scheerstraat 8Jan Sygers de Jong, overleden op 6 februari 18416 mnd, overleden Scheerstraat D 3, zoon van Syger Jans de Jong, melktapper en Rigtje Annes Kingma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1264 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-003Scheerstraat 8Tjietske Tjietses Wiersma, overleden op 22 juli 184865 jr, geboren Exmorra, overleden Scheerstraat D 3, wed. Anne Lieuwes Kingma, moeder van Klaaske (vrouw van Jacob Jobs Plekker, boer), Rigtje (vrouw van Sieger Jans de Jong, idem), Lieuwkje, dienstmeid en Lieuwe Annes Kingma, boerenknecht Bolsward. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2539Scheerstraat D-003Tjitsche Ages Tromp wed. O. Gorter Moll woonhuis
Sectie A nr. 2539Scheerstraat D-004Tjitsche Ages Tromp wed. O. Gorter Moll woonhuis
Sectie A nr. 2539Scheerstraat D-005Tjitsche Ages Tromp wed. O. Gorter Moll woonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
D-003Scheerstraat 8Een net en welonderhouden burgerhuis met plaats, tevens zeer geschikt voor winkelaffaire in de Scheerstraat, in gebruik bij de eigenaar den heer F.C. van, Gelder. Finaal verkocht op 26 nov 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2220.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3989Scheerstraat D-003 Cornelis Franciscus van Gelder woonhuis
Sectie A nr. 3989Scheerstraat D-003 Cornelis Franciscus van Gelder woonhuis
Sectie A nr. 3989Scheerstraat D-003 Cornelis Franciscus van Gelder woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3989Scheerstraat 8 (D-003)Bouwe van der Weide (en Gem. Harlingen)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Scheerstraat B. van der Weidejongens: , meisjes:
vrouwen:
verver


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 8W. (Willem) Geldersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 8beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.13320994377136


  terug