Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schoolstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSchoolstraat 24-228 4-231 H-165H-199


Naastliggers vanSchoolstraat 2
ten oostende Schoolstraat
ten zuidenSchoolstraat 4


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0222v van 19 jun 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad]106‑00‑00 CGledige plaats of huisstede van 130 x 24 voet
koperPieter Jacobs te Hoorn
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTiebbe Tiebbes Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenlege plaatsen van de verkoper Jacob Pyters Hagen c.u.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJacob Pyters Hagen e.a., gehuwd met
verkoperJaeptien Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs te Hoorn koopt een ledige plaats of huissteede van 130 bij 24 voet in de zuider nieuwe stad zz. Zuiderhaven.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0165v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]810‑00‑00 GGhuis, hof met belvedere of zomerhuis
koperCoert van Beima secretaris Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: de straat na het bolwerk lopende]
naastligger ten zuidende kamers van Dirk Sytses
naastligger ten zuidenTrijntie Ruitenschilt
naastligger ten westenhet houtstek van Tieerd Siverda
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAugustinus Tellinkhuiskapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert van Beima, secretaris bij de Admiraliteit, koopt huis met hof erachter met zomerhuis en paardenstal, zz. Zuider Nieuwe Haven. Ten O. de straat naar `t bolwerk, ten W. het houtstek van Tieerd Siverda, ten Z. de camers van Dirk Sytses en van Trijntie Ruitenschilt, ten N. de haven. Gekocht van de kapt. Augustinus Tellinkhuisen.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-228Schoolstraat 2huis
eigenaarRintie Claessen
gebruikerYme bootsgesel
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-228Schoolstraat 2huis
eigenaarAegjen Hendrix
gebruikerJacob Scheltes cum soc.
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-228Schoolstraat 2huis
eigenaarPyter Freerks
gebruikerPyter Freerks
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0108v van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ1000‑00‑00 CGhuis
koperDirk van Scheltinga eerste klerk Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat naar het bolwerk lopende
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenhet koolstek van Tjeerd Syvarda koopman
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoperCoert van Beimasecretaris Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk van Scheltinga, 1e klerk bij de Admiraliteit., koopt een huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. de straat naaar het Bolwerk (Steenhouwersstraat.?), ten W. het koolstek van Tjeerd Siverda, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat en haven. Gekocht van Coert van Beyma, secretaris bij de Admiraliteit., voor 1000 cg. en 75 cg voor de losse goederen.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-228Schoolstraat 2huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Jansen
opmerking1720 insolvent verklaart


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-228 Schoolstraat 2wed. Gerrit Jansen, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-228Schoolstraat 2huis
eigenaarwed. Gerryt Jansen
gebruikerwed. Gerryt Jansen
opmerkingonvermogende


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0340v van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ naast de landswerf3200‑00‑00 CGhuis, tuin, stal, wagenhuis en achterwoning
koper door niaarJacob Oosterbaan koopman
geniaarde koperJoost Pietersgrofsmid
huurderDolleman majoor
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadsbolwerk]
naastligger ten westenhet land: timmerwerf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde Admiraliteit in Friesland


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0006r van 4 okt 1807 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ wijk H-165 [staat: H-170]1400‑00‑00 CGhuis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuis
koperHaaye Tuinhout q.q.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
huurderCornelis Mollema q.q.koopman70‑00‑00 CG
bewonerWytse Blom c.u.
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadswal]
naastligger ten westenhet land: timmerwerf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJacob Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHayo Tuinhout koopt een huis, stal, wagenhuis en achterwoning met zomerhuis naast `s lands werf. Het werd gebruikt door de broederen Vrijmetselaren. Ten O. de straat, ten W. `s lands timmer werf, ten Z. de stadsvesten, ten N. de straat en haven. Wijk H-165. Gekocht van Jacob Oosterbaan, voor 1400 cg. N.B. Dit huis stond op de noordwesthoek van de huidige Schoolstraat en had kadnr. 1930.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-231, pag. 97Schoolstraat 2C Mollema nom ux1‑00‑00 cghuis en tuin


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Cornelis Heins Mollema... van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-170; tuin, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Willem Jurjens... 1815, id. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815; BS geb 1815, ovl 1820, ovl 1828; gebruiker van wijk H-165, turfdrager, eigenaar is C. Mollema, 1814. (GAH204); W.J., soldaat onder het Regiment van Luitenant ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-165Schoolstraat 2C Mollema Willem Jurjens turfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 2Jacob PosthumahoutkoperHarlingenhuis en tuin (710 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Anna Meyloud 54 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Hendrika Jacobus Posthuma... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1829, huw 1853; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839; geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacobus Johannes Posthuma en Anna Martgens ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Jacobus Johannes Posthuma... bewijs, 17 may 1805; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-165; VT 1839; kind: Henderica Jacobus Posthuma, geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL; J.J.P. en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-165Jacobus Posthuma57 jkoopmanAchlumm, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 660 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-165Schoolstraat 2Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Marijke Riemers Lamminga... Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1930Zuiderhaven H-165Lieuwe Altawoonhuis
Sectie A nr. 1930Zuidergat H-196Hendrik Burgerdijkwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1930Zuiderhaven H-199Erven Lieuwe Altawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5206Schoolstraat 2 (H-199)Hein van Asperenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schoolstraat 2 Jacob Glasklerk telegrafist S.S.f. 800f. 800
Schoolstraat 2 Joon van der Werfscheepstimmermanf. 600f. 600
Schoolstraat 2 Harm van der Werfbankwerkerf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schoolstraat 2G. van Drimmelenscheepsbouwer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schoolstraat 2M. (Monse) v.d. Plaats
  terug