Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 16(niet bekend)8-1488-164F-082F-083


Naastliggers vanSchritsen 16
ten oostenZuiderhaven 61
ten zuidenZuiderhaven 59
ten westende Jan Ruurdstraat
ten noordenSchritsen 14


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279v van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 16Schritsen, strekkende naar de200‑00‑00 gghuis met eigen steeg
koperGrytje Sjoerdts Klempenhoff ongetrouwde dochter
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Warner Senths
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sioerd Tjeerdts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Age Yges
naastligger ten zuidenhet houtstek van Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit
verkoperJacob Sanstra voor zich, voor zijn kinderenequipagemeester Admiraliteit
verkoperAafke Sanstra, en
verkoperHillegontje Sanstra, als erven van hun moeder
erflaterwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhoff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrytje Sjoerdts Klempenhoff, ongehuwde dochter, koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. erven Warner Senths, ten Z. verkopers' houtstek, ten W. erven Sioerd Tjeerdts, ten N. erven Age Yges. Met medegebruik van een steeg naar de Schritsen. Grondpacht 1 cg. Gekocht van equipagemeester Jacob Sanstra voor zichzelf en als vader en wettige voorstande over zijn kinderen Aafke en Hillegontje Sanstra, erfgenamen van hun moeder Aafje Sjoerdts Klempenhoff, voor 200 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 16huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerFrans
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerClaas Jans wed.
huurwaarde16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0070v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 16Schritsen ZZ [staat: aan het achterend westzijde van een wijde steeg aan de ZZ van de Schritsen bij de Ossenmarkt]310‑07‑00 ggwoning
koper door niaarLolkjen Renkes, weduwe van
koper door niaarwijlen Cornelis Fockes, en eerder weduwe van
koper door niaarwijlen Broer Hoytes
geniaarde koperJacob Dirks, gehuwd metknoopmaker
geniaarde koperGeertie* Gerrits
geniaarde koperHilbrand Dirksvoorzanger in de Westerkerk
huurderAnskjen melkwijf
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Krytenburg
naastligger ten noordenJohannis Arents
verkoperTrijntie Hoitesmeerderjarige vrijster


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 16kamer
eigenaarJohannes Arends
gebruikerJohannes Arends
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 16huis
eigenaarLolkjen Rinkes
gebruikerJan Gerrits
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 16huis
eigenaarCornelis Fokkes
gebruikerAnskje melkwijf
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0090r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 16Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Schritsen ZZ aan het achtereinde van een wijde steeg ten westen bij de Ossemarkt]111‑07‑00 gghuis
koperEeke Jans Menalda [staat: Manolda] oud mr. bakker
huurderAnskje Gerryts
naastligger ten oostensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten westenJan Arents c.u.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Migchiels
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Lolkje Rinkes, laatste weduwe van
erflaterwijlen Cornelis Fockes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 16huis
eigenaarEeke Menalda
gebruikerAnskje melkwijf
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-164Schritsen 16woning
eigenaarEeke Menalda
gebruikerJacob Jansz
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-164Schritsen 16huis
eigenaarPoppe E. Menalda wed.
gebruikerYeme Wybes
huurwaarde29‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-164 , pag. 175Schritsen 16P. Menalda wed. en erven0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Hendrik Klasen Bakker... en J. j. Burggraaf, oom vd bruid. 1813; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, ovl 1818; gebruiker van wijk F-082, stads timmerknegt; eigenaar is P. Menalda wed erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Poppe Eekes Menalda... Poppes M, geb 17723 HRL; BS ovl 1828; 1831 overlijdens, huw 1834, ; erven wed. P.M. eigenaar van wijk F-082; gebruiker Hendrik K. Bakker, stadstimmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-129; gebruiker Feike S. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-082Schritsen 16wed & erven P MenaldaHendrik K Bakkerstads timmerknegt


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49015 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 159 van 20 apr 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-082Schritsen 16koopaktefl. 200huis achterin een wijde steeg ZZ Schritsen F-082
 
verkoperMaria Poppes Menalda
verkoperSybrand Laases Spannenburg
verkoperAnna Poppes Menalda
koperJan Robijn Perkament
koperReinofke Fransen


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 12 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-082Schritsen 16Bokke Jans van der Heide, overleden op 26 juli 182931 jr, zoon van Jan van der Heide, verver/glazenmaker St. Odolphisteeg F 81/82 (mede testamentair erfgenaam), broer van Johannes, Aaltje, Rinske en Aafke Jans van der Heide, halfbroer van Eeuwe en Jan Jans van der Heide. Saldo fl. 3.871,67. (omslagvel 27/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 15 van 17 jan 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-082Schritsen 16koopaktefl. 225huis op de Schritsen F-082
 
verkoperSybrand Laases Spannenburg
koperJacob Sjoerds de Groot


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1478Schritsen 16 Jan Parkement metzelaarsknegtHarlingenhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Atje Freerks Smit... Jeltje J.T. ); dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1822, ovl 1831, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk F-082, supp wijk G-437; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Jacob Sjoerds de Groot... huw 1818, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-077; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kruyer, wijk F-082; VT1839; geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Metje Bartles Wagenaar... BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-077; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-082; VT1839; Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, Schoenmaker te HRL, en Aaltje Pieters Kerkhoven Echtelieden ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-082SchritzenJacob S de Groot48 jkruyerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-082SchritzenMetje Wagenaar44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-082SchritzenBartele de Groot21 jbuitenvaarderHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenYpe de Groot17 jschoenmakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenKlaas de Groot15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenPieter de Groot10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenAke de Groot12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenSybrigje de Groot8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenGeeltie de Groot5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1713 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-082Schritsen 16Jacob Sjoerds de Groot, overleden op 29 januari 1850man van Mettje Bartes Wagenaar (Schritsen F 82), vader van Ype, pakhuisknecht, Klaas, zeeman en minderjarige Pieter, Siebregje en Geeltje Jacobs de Groot. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1884 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-082Schritsen 16Siebregje Jacobs de Groot, overleden op 1 augustus 1850dochter van wijlen Jacob de Groot en Mettje Barteles Wagenaar (Schritsen F 82), vader van Ype, pakhuisknecht, Klaas, zeeman en minderjarige Pieter en Geeltje Jacobs de Groot. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7020/1900bis (toch aandeel in onroerend goed). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1478Schritsen F-082erv. Cornelis J. Groot woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4086Schritsen F-083 Justus Hendrik van Loon woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4086Schritsen 16 (F-083)Marten Palstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 16 Marten Palstrastadstimmermanf. 7800f. 900
Schritsen 16 Douwe Palstrakantoorbediendef. 800f. 0


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 16D. de Vriesarbeider  terug