Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 41 5-152 5-194 F-143 F-137
Naastliggers vanSchritsen 41
ten oostenSchritsen 43
ten zuidende Schritsen
ten westende Woudemansteeg
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 41Woudemanssteeg ten westen


 


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0158v van 22 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 41achterWoudemansteeg OZkamer
 
koperMary Heeres, weduwe van100-00-00 GG
koperwijlen Sipke Foppes
verpachter grondN. N. 0-04-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntie Haayes
naastligger ten westenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDoede Jacobs
verkoperStoffel Syoerdts, gehuwd met
verkoperMary Gijsberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarij Heeres wv Sipcke Foppes, koopt kamer in de Woudmans steyge. Ten N. Doed Jacobs, ten Z. Antie Haayes. Grondpacht 4 1/2 st. Gekocht van Stoffel Sjoerdts x Marij Gijsberts voor 100 gg.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259v van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 41Schritsen NZ1/2 huis of twee kamers
 
koperJacob Wytses, gehuwd met212-24-00 GG
koperBauck Martens
naastligger ten oostenJelis Pieters Mesdach
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: diept]
naastligger ten westenBotte leertouwer
naastligger ten noordenAeltie Meinerts
verkoperPieter Martens, gehuwd met
verkoperJantyen Emes


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0334v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Pieters


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0085v van 26 nov 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 41Jan Woudmanssteeg OZ op de Schritsenhuis
 
koperJetske Reins, weduwe van150-00-00 CG
koperwijlen Marten Heeres
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Wytses zwager van de koper


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023v van 1 sep 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 41Jan Woudmanssteeg OZ achter de Lanen, op de hoek van dehuis
 
koperHendrick Pieters, gehuwd met242-24-00 GG
koperAtke Meinerts
naastligger ten oostenJacomijntie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jelis Mesdagh
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: de Herenstraat en het diept]
naastligger ten westenJan Woudmanssteeg
naastligger ten westenhet huis bewoond door Botte leertouwer
naastligger ten noordende kamer van Mary Heris
verkoperClaes Alberts, gehuwd metslotmaker
verkoperAnke Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Pieters x Atke Meinerts (?) kopen huis op de hoek van de Jan Woudmanssteeg, achter de Lanen, nz. Schritsen. Ten O. Jacomijntje wv Jelis [Gilles] Mesdagh, ten Z. de straat en diept, ten W. leertouwer Botte en de Woudmanssteeg, ten N. de camer van Marij Heris. Gekocht van slotmaker Claes Alberts x Anke Martens voor 242 gg.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0185r van 12 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Epes c.u.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0185r van 12 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0174v van 23 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 41achterWoudemansteeg OZkamer
 
koperAeltie Meinnerts, weduwe van350-00-00 GG
koperwijlen Roeleff Lubberts
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenEllert Jansen
naastligger ten zuidenweduwe Aeltie Meinnerts
naastligger ten westenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Doedes
verkoper van 1/2Jan Dirxen c.u.
verkoper van 1/6Berber Sybrens, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Wybe Melles
verkoper van 1/6Mayke Sybrens
verkoper van 1/6Rein Lolckes, gehuwd met
verkoper van 1/6Trijntie Sipckes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226v van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoelyff Lubberts


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153v van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0181r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330v van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende verkoper Simon Grettinga apotheker


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0093v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 41Schritsen NZhuis met een tuintje erachter
 
koperdr. Nicolaus Akker, gehuwd metmedicinae doctor636-00-00 GG
koperGrietie Reyers
huurder benedenCornelis Gerrits mr. schoenmaker26-00-00 GG
naastligger ten oostenWybren Jansen mr. kleermaker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenJan Jansen
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Sjouckjen Aebbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Akker, med. dr. x Grietie Reyers koopt huis met tuintje erachter, nz. Schritsen. Ten O. mr. kleermaker Wybren Janzen, ten Z. de straat, ten W. de Woudmansteeg, ten N. Jan Jansen. Gekocht van (de crediteuren van) wl. apotheker Symon Grettinga.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118r van 23 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Nicolaus Acker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0370v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenNicolaus Akker c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-152Schritsen 41huis
eigenaardr. Acker
gebruikerTyte Blinxma
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-152Schritsen 41huis
eigenaardr. Acker
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-152 Schritsen 41huis
eigenaardr. Acker erven
gebruikerwed. burgemeester Kimstra
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-152 Schritsen 41huis
eigenaarerven dr. Akker
gebruikerAnttie Kimstra c.s.
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-152 Schritsen 41Wytse Cornelis, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-152 Schritsen 41huis
eigenaarburgemr. Jelgersma
gebruikerWytse Cornelis (voor 31-00-00 CG)
gebruikerwed. Jan Codirx (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-05-06 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0036r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. B. Jelgersma c.s.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0229r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Jelgersma


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenB. Jelgersma e.a.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0073v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. Schelwald c.u.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0352v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. Jelgersma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-194 Schritsen 41Nicolaas Jelgersma3-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Jan Adrianus Paulus Strobandgeb 18 jun 1808 HRL, ged 12 jul 1808 HRL, ovl 23 mrt 1812 HRL, N.H., ovl wijk F-143, zv Hendrikus S, en IJda Jacoba Zaal; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Albertus Hermanus Rasschen... 1e clerc ter sekretarie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-068, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-143; gebruiker Thomas Johannes Smit, schipper, 1814. (GAH204); Hendrik Smith, Executeur, ende Hiltje Eeuwes, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Thomas Johannes Smit... Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1814, ovl 1826, huw 1828, ovl 1833, huw 1843, ovl 1860; gebruiker van wijk F-143, schipper; eigenaar is A. Rasschen q. q., 1814. (GAH204); kind: Antje Tomas Smit, geb 30 apr 1811, ged 19 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-143Schritsen 41A Rasschen qq Thomas Johannes Smit schipper


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 179 en 183 van 16 okt 1822
adressoortbedraggebruik
F-143Schritsen 41provisionele en finale toewijzingfl. 510huis F-143
 
verkoperBerend Oorthuis
koperAlbert Harmens Stuur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1341Schritsen 41Albert StuurHarlingenhoutkoperhuis en erf (138 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Albert Harms Stuur... bruid. wonende te HRL, 1818, id. bij W. M?ller en S.W. vd Stel, schoonbroeder vd bruidn, 1819, ovl wijk F-143, zv Harmen Gerrits S, (gk), en Grietje Alberts Jonker; BS geb 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1831, huw ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Joukje Sjoerds Wiarda... HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, 2e huwt met Albert Stuur op 1 nov 1832 HRL, winkelierse, N.H., ovl wijk F-143, dv Sjoerd Piebes W, en Anna (Pieters) Nauta; BS huw 1822, ovl 1827, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-143SchritzenAlbert H Stuur58 jN. Pekel Am, protestant, gehuwd, zeehandelaar
F-143SchritzenJoukje S Wiarda45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-143SchritzenWopke Stuur22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenReiner Stuur16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenDouwe Stuur14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenHendrik Stuur13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenDirk Stuur10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenFrouwkje Stuur18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenGrietje Stuur12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenDirkje Tadema25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Louwrens Johannes Voogd... dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1341F-143 (Schritsen)Albert Stuurwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3969F-137 (Schritsen)Hugo Leonardus Molenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1969Schritsen 41 (F-137)Johan Christiaan Schuilwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 41 Cornelis Molenaar Gzn.commissionair
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 200


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 41J. Haitsma87Cementwerker


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 41J. Haitsma87Cementwerker


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 41J. Haitsma87Cementwerker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 41J.Haitsma-
Schritsen 41A.Haitsmabetonfabrikant


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 41T. (Thomas) Wiersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 41rijksmonument 20652
  terug