Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 61
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 615-1365-1365-204F-152F-146


Naastliggers vanSchritsen 61
ten oostenSchritsen 63
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 57
ten noordenSchritsen 59


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 61naamloze steeg ten westen


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0206r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 61Schritsen NZ600‑00‑00 gghuis
koperJan Sioerds
eerdere bewonersterfhuis van Maike Hingst
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJacob Jansen Cock
naastligger ten noordenYnte glasmaker
verkoperJacob Jacobs Hingst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sioerds koopt een huis nz. Schritsen, waar Maike Hingst is gestorven. Ten O. de camers van de Blauwe Schuursgemeente, ten W. Jacob Jansen Cock, ten Z. de straat en diept, ten N. Inte Pytters, glazenmaker. Gekocht van Jacob Jacobs Hingst, voor 600 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028v van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 61Schritsen NZ of Vleesmarkt1000‑00‑00 cghuis
koperDouwe Hilles, gehuwd metgrootschipper
koperAntje Tjeerdts
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJacob Jansen de Cocq
naastligger ten noordenInte Pytters* glasmaker
verkoperJan Sjoerdtsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hilles, grootschipper x Antie Tjeerds koopt een huis nz. Schritsen of Vleesmarkt. Ten O. het Armhuis v.d. Blauwe Schuursgemeente, ten W. Jacob Jansen de Cocq, ten Z. de Schritsen, ten N. Inte (Pytters?), glasmaker. Gekocht van Jan Sjoerdts, scheepstimmerman voor 1000 cg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 25vSchritsen 61Douwe Hillesf. 5000-00-00


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016r van 23 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Douwe Hilles


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0268r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSicke Salomons havenmeester


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0337v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSicco Salomons havenmeester


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136 , folio 105Schritsen 61huis
eigenaarSicco Salomons wed.
gebruikerRein Hoites
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑08‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaukjen Douwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Sicke Salomons
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Servaas van Beemen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136 , folio 68vSchritsen 61huis
eigenaarSicke Salomons
gebruikerRein Hoites wed.
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaukjen Douwes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136 , folio Schritsen 61huis
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruikerJan Sickes
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑17‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 61Schritsen NZ575‑00‑00 cghuis en losse goederen
koper door niaarJudikje Joukes, weduwe van
koper door niaarwijlen Feyte Christiaens mr. wolkammer
geniaarde koperAntje Feddes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Jan Jansen de Grootmr. wolkammer
huurderDoetje Sjoerds
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas Upkes*
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenweduwe Feite Cristiaens
verkoperBaukjen Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Sicco Salomonshavenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJudikje Joukes wv mr. wolkammer Feyte Christiaens, kopen na niaar ratione vicinitatis, een huis nz. Schritsen. Ten O. erven Claes...?, ten Z. de straat, ten W. een steeg, ten N. de koper. Gekocht van Baukjen Douwes wv havenmeester Sicco Salomons.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136 , folio 69rSchritsen 61huis
eigenaarFeite Christiaans wed.
gebruikerJan Lammerts
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0034v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Feite Christiaans


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-136Schritsen 61Foekke Johannes, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136 , folio 69rSchritsen 61huis
eigenaarwed. Feite Christiaans
gebruikerFoeke Johannes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136 , folio 70rSchritsen 61huis
eigenaarFeite Christiaans
gebruikerFoecke Johannes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0167v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 61Schritsen op de Vleesmerk399‑00‑00 gghuis
koperCornelis Krol, gehuwd metstokersknecht
koperDirkje Yedes
naastligger ten oostenLammert Sybrens
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Lolles c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJudith Joukes, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Feite Christiaans
verkoperJudith Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Feite Christiaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Geerts Krol, stokersknecht x Dirkjen Yedes koopt huis op de Vleesmarkt, nz. Schritsen, bewoond door Judith Joukes wv Feite Christiaans. Ten O. Lammert Sybrens, ten Z. die straat, ten W. een steeg en wd. Jacob Lolles, ten N. de verkoper. Gekocht van Judith Joukes wv Feite Christiaans, voor 399 gg.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0001r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Geerts


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136 , folio 70rSchritsen 61huis
eigenaarCornelis Geerts
gebruikerCornelis Geerts
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0196v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 61Schritsen NZ970‑00‑00 cghuis
koperHaeye Jacobs, gehuwd met
koperSjoerdtje Baukes
huurderCornelis Geerts 48‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Lammert Sybrens
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten noordenHendrik Paulus
verkoper van 1/3Rein Yedesbinnenvader Gereformeerd Armenhuis
verkoper q.q.Allert Scheltinga, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/3Saeke Yedes thans buitenlands zijndeschipper
verkoper q.q.Antje Joosten, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Yede Yedes
verkoper q.q.Antje Joosten, moeder en voorstanderse van
verkoper van 1/3Sytske Yedes minderjarig
erflaterwijlen Cornelis Geertsstokersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaeye Jacobs x Sjoerdtje Baukes koopt huis nz. Schritsen, met de schalen en gewichten v.d. vleeswegerij. Ten O. wd. Lammert Sybrens, ten Z. de straat, ten W. Lolle Jacobs Kok, ten N. Hendrik Poulus. Gekocht van binnenvader in het Ger. Diaconie`s Armehuis Rein Yedes voor 1/3, schipper Saeke Yedes voor 1/3 en Antje Joosten wv Yede Yedes als voogd over Sytske Yedes voor 1/3, tezamen erven van Durkjen Yedes wv Cornelis Gearts [Krol].


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-204 , folio 126vSchritsen 61huis
eigenaarHaye Jacobs
gebruikerHaye Jacobs
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0291v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaye Jacobs


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0039v van 25 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaaye Jacobs c.u.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-204 , folio 126vSchritsen 61huis
eigenaarHaye Jacobs
gebruikerHaye Jacobs
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 5-203


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaaye Jacobs


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-204 , folio 127vSchritsen 61huis
eigenaarHaaye Jacobs
gebruikerHaaye Jacobs
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 5-203


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0112v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 61Schritsen NZ ofwel Vleesmarkt1200‑00‑00 cghuis
koperSimme Jans te Achlum
naastligger ten oostende kinderen van Barend Smit
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenHaye Jacobs, gehuwd met
naastligger ten noordenSjoerdtje Baukes
verkoperHaye Jacobs, gehuwd met
verkoperSjoerdtje Baukes


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0133v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 61Schritsen NZ op de Vleesmarkt1050‑00‑00 cghuis
koperHaje Jacobs, gehuwd met
koperSjoerdtje Baukes
naastligger ten oostende kinderen van Barend Smit
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenHaje Jacobs c.u.
verkoperSimme Jansherbergier en koopman te Achlum


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-206, pag. 86Schritsen 61Haye Jacobs
5-206, pag. 86Schritsen 61Barend Eeltjes


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0119v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje met uitgang naar de Schritsen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-204 , pag. 123Schritsen 61Haaye Jacobs 1‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0157v van 24 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaye Jacobs


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-152Schritsen 61Haye Jacobs Terpstrageb jan 1734 Sexbierum, ovl 25 nov 1819 HRL, huwt met Sjoerdtje Baukes, verkoopt een huis in 1802; BS ovl 1819; ; eigenaar en gebruiker van wijk F-152; medegebruiker Tjietze R. Zeldenrijk, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-152Schritsen 61Tjietse Romkes Zeldenrijk... Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1817, huw 1826, ovl 1848, ovl 1850; gebruiker wijk F-152, schipper; eigenaar en medegebruiker is Haye Jacobs Terpstra, 1814. (GAH204); T.R.Z. eigenaar van de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-152Schritsen 61Haye Jacobs TerpstraHaye Jacobs Terpstra
F-152Schritsen 61Haye Jacobs TerpstraTjietze R Zeldenrijkschipper


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 157 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-152Schritsen 61Jan Cornelis Wagenaar, overleden op 17 september 1822zoon van Cornelis Jans Wagenaar, timmerman (Schritsen F 152) en Rinkje Andriesde Vries, broer van minderjarige Anna Cornelis Wagenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1322Schritsen 61Cornelis Wagenaar timmermansknegtHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-152Schritsen 61Cornelis Jans Wagenaar... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-152; VT1839; C.W. eigenaar van perceel nr. 1322 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 759, huis, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-152Schritsen 61Rinkje de Vries... BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-152; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-152Schritsen 61Cornelis B Wagenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-152SchritzenCornelis Wagenaar40 jhuistimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
F-152SchritzenRinkje Vries41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-152SchritzenAndries Wagenaar5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-152SchritzenAntje Wagenaar18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-152Schritsen 61Sibbeltje Jans Bakker, overleden op 9 april 1846(Certificaat van onvermogen), 85 jr (geboren 1761), overleden Schritzen F 152, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-152Schritsen 61Liskje Fransens Rikkers, overleden op 22 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Franeker 2/5/1782, overleden Schritzen F 152, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-152Schritsen 61Sipkje Wopkes van der Stel... wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-104; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1322Schritsen F-152Pieter Cool woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1322Schritsen F-146wed. en erven Jan Damen woonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
F-152Schritsen 61Een huis c.a. waarin thans eene tapperij wordt uitgeoefend aan de noordzijde van de Schritsen. Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 901.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1322Schritsen 61 (F-146)Theodora L. Repko (wed. H. de Windt)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 61R. v/d Weijdebetonwerker
Schritsen 61J. v/d Weijdeopperman


2023
0.07043194770813


  terug