Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Simon Stijlstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Simon Stijlstraat 3 5-032 5-031 E-221 E-216
Naastliggers vanSimon Stijlstraat 3
ten oostenVoorstraat 64
ten zuidenSimon Stijlstraat 5
ten westende Simon Stijlstraat
ten noordenSimon Stijlstraat 1


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0118ar van 28 mei 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Wortelmarkt OZhuis
 
aanhandelaarBotte Broers Buuama, gehuwd met0-00-00 GG
aanhandelaarTrynke Cornelis
verpachter grondTyaerdt Louws secretaris van Barradeel1-08-00 CG
huurderJoris Jelis in de katkruidenier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLolle Martens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Rinckes
verwandelaarPieter Rinckes, gehuwd met
verwandelaarLijsbeth Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBotte Broers Buwama x Trijnke Cornelis kopen huis aan de oostzijde van de Wortelmerckt daer Jorys Jelis cruydenier in de kat nu inne woent. Ten N. Pieter Rinckes, ten Z. Lolle Martens. Grondpacht 28 st aan secretaris van Barradeel Tyaerdt Louws. In wandel verkregen van Pieter Rinckes x Lijsbeth Wybes.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0182r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelmarkt]1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
bewonerJoris Jelis in de cadt
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLolle Martens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Riencx
verkoper q.q.Reyn Broers, voormomber en geauhoriseerde curator overBolsward
verkoperde nagelaten kinderen van Trijnke Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Botte Broers Buwma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Reyn Bottes [Buwama] te Bolsward, ter afdoening van de schulden nagelaten door Botte Broers Buwma [Buwama], ten behoeve van de weduwe en de kinderen, 1/2 huis op de Wortelmerckt, bewoond door Joris Jelis [de Cooker?] in de Cadt. Ten N. Pieter Riencx, ten Z. Lolle Martens. En een huis in de aptheecker straete waaruit Botte versturven is, met de tuin en de hovinge daartoe behorende.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190v van 20 jan 1600 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelmarkt]huis
 
koper provisioneelJacob Hessels 909-00-00 GG
bewonerJorys Jelis Cras in de Catt
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Reyn Broers, oom en geauthoriseerde voormombaar overBolsward
verkoperde kinderen van wijlen Botte Broersapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnde noch over de coop van zeekere huysinge cum annexis staende opte wortelmerckt, daer Joris Jelis Cras? [de Cooker?] inde catt nu ter tijdt innen woent, den weeduwe vande voors. Botte Buuess met haere kinderen toebehoerende, ende nu onlangs vercofft ten versoeke vande voors. Reyn Broers in zijn qualiteyt, waer van eerste cooper is gebleeven die voors. Jacob Hessels, voorde somma van 909 GG.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0210v van 18 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0476r van 30 jun 1605 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat [staat: Wortelmarkt] zuidwaarts van het eerste perceelgrondpacht van 1-08-00 CG
 
koperHendrick Taeckes, gehuwd met107-00-00 GG
koperAnneke Rintses
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis nu van Jacob Hessels1-08-00 CG
eigenaar perceeleerder van Stoffelmesmaker
verkoperTiaerdt Louws secretaris van Barradeel


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0527r van 12 okt 1606 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Wortelhavengrondpacht van 1-08-00 CG
 
koperDuede Sybes koopman152-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Hessels1-08-00 CG
verkoperHendrick Taeckes, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAntien RintsesLeeuwarden


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0049r van 7 sep 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199r van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0123r van 30 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperHylcke Annes, gehuwd met938-00-00 GG
koperGeertie Freeckx
verpachter grondde stad Harlingen0-10-08 CG
bewonerMarten Martens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSeerp Sybrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Andries, gehuwd met
verkoperDieucke Pyters


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHylcke Annes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0169v van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHylke Annes


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090v van 2 sep 1649 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3[niet vermeld]grondpacht van 0-10-00 CG
 
koperde heer Tiberius Popta, gehuwd met225-00-00 CG
koperjuffrouw Alegonda van Rhijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis nu bewoond door Hylcke Aennes*wortelman0-10-08 CG
verkoperjr. Homme van Camstra c.u.Menaldum


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHylcke Aenneswortelman


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0088r van 8 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTieerd Hylckes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179v van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTieert Hylckes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperBouricius Belida conrector van de Scholae Harlingae1600-00-00 GG
koperDoede Steffens mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0-10-08 CG
naastligger ten oostenPytter Minnes Loenen
naastligger ten zuidenJan Dircks mr. goudsmid
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenPytter Minnes Loenen
verkoperTieerd Hylckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouricius Belida, conrector der Scholae Harlingae, en mr. schoenmaker Doede Steffens, kopen een huis c.a. oz. Wortelhaven. Ten O. en N. Pytter Minnes Loenen, ten Z. mr. goudsmid Jan Dirks [Roorda]. Gekocht van Tieerd Hylckes, voor 1600 gg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]1/2 huis
 
koper provisioneelWillem Hendrix Fosma 575-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-08 CG
bewonerDoede Steffensschoenmaker
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Pytter Minnes
naastligger ten zuidenJan Dirxen Roorda
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Doede Steffens schoenmaker
verkoperLijsbeth Hendrix de Wit voor haar en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Bouritius Belidaconrector


1674 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 180r van 8 okt 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Simon Stijlstraat 3
 
overledenevroedsman Doede Steffens, gehuwd metmr. schoenmaker
N. N.
Gerryt Harmens Mol te Amsterdam, oom, geauthoriseerde curator
Pieter Jansen Steen te Amsterdam, aangehuwde oom, geauthoriseerde curatoren over
de zes nagelaten weeskinderen
aangeverReynouw Andries den sterfhuyse enige weecken gefraequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0180r] Inventarisatie ende beschrijvinge nae gedane ten overstaen van de praesiderende burgemeester Henricus Caesarius als mede commissaris, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Doede Steffens in leven mede vroedschap ende mr. schoenmaker binnen Harlingen, van alle sodanige goederen actien ende credytten als bij de overledenen sijn nagelaten ende aldaer ten sterfhuyse bevonden, ter instantie van Gerryt Harmens Mol ende Pieter Jansen Steen beyde van Amsterdam als oom ende aengehoude oom respectievelijk ende geauthoriseerde curatores tot soo lange de sterfhuyse sal wesen gereddet sonder anders, over de ses nagelaten weeskinderen van den overledenen, alles op 't aengeven van Reynouw Andries den sterfhuyse enige weecken gefraequenteert hebbende, die oock onder solemnele ede aen handen van welgedachte here commissaris aengenomen heeft alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven, waer nae tot de beschrijvinge is geprocedeerd soo volgt. Actum den 8e october 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0193r van 7 feb 1675 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Voorstraat ZZ]grondpacht van 0-10-08 CG
 
koperClaas Freerx Braem koopman513-02-08 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit een huis0-10-08 CG
verkoperde stad Harlingen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-032Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarburgemeester Winalda
gebruikerburgemeester Winalda
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
grondpacht aan Melle Hansen
grondpacht00-10-08 CG
aanslag grondpacht00-02-10 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-032Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarb[urgem]r. Winalda
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
grondpacht aan Melle Hansen
grondpacht00-10-08 CG
aanslag grondpacht00-02-10 CG
aansl. grondp. voldaan27-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperFrans Pyters Huidekoper c.u.400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-08 CG
naastligger ten oostenStinstra koopman
naastligger ten zuidenmandelig steegje met een gemak
naastligger ten westenals bewoner Hessel Hansen koperslager
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Cornelis
verkoperde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Frans Pyters Huidekoper koopt een huis oz. Wortelhaven. Ten O. Stinstra, ten Z. koperslager Hessel Hansen, ten W. die straat, ten N. Jan Cornelis, met het steegje met het gemak, daar tussen in. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van oud-burgemeester Rein Alberts? Winalda (Menalda), voor 400 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-032 Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarFrans Pyters
gebruikerFrans Pyters
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG
grondpacht aan Melle Hansen
grondpacht00-10-08 CG
aanslag grondpacht00-02-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-032 Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarwed. Frans Pieters
gebruikerTaeke Stephanus
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
grondpacht aanerven Melle Hansen
grondpacht00-10-08 CG
aanslag grondpacht00-02-02 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-032 Simon Stijlstraat 3Feyke Collinga, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-032 Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarArjen Wassenaer nom. ux.
gebruikerFeyke Collinga
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG
grondpacht aanerv. Melle Hansen
grondpacht00-10-08 CG
aanslag grondpacht00-02-10 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0184r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperFeite Pytters Collinga, gehuwd metmr. boendermaker596-00-00 GG
koperSofia Johannes de Waart
verpachter grondde stad Harlingen0-10-08 CG
huurderN. N. 65-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Simon Stinstra koopman
naastligger ten zuidenGravius
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Reinders c.s.
naastligger ten noordensteegje
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeike Pytters Collinga, mr. boendermaker x Sofia Johannes de Waart, kopen een huis, door henzelf bewoond voor 65 cg. per jaar, op de Wortelhaven. Grondpagt 10 st. 8 pn. Ten O. wd. en erven van koopman Simon Stinstra, ten Z. Gravius, ten W. de Wortelhaven, ten N. Claes Reinders erven c.s. met wie het steegje en het daer in zijnde gemak mandeelig is. Gekocht van Christina Huidekoper x Arjen Wassenaar, voor 596 gg. Te betalen aan de crediteuren van de verkoperse.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0216v van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFeyke Collinga


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0091v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteegje


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0120r van 7 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Feike Collinga


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0132r van 9 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven recht tegenover de Lutherse kerk]huis
 
koperGerardus Westendorp, gehuwd metijzerkramer650-00-00 GG
koperSusanna Fransen de Gavre
verpachter grondElske Huiberts 0-10-08 CG
naastligger ten oostenClaas Taekes koekbakker
naastligger ten zuidennagelaten woning van Gravius
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenkinderen van Hans Hansen de Jong c.s.
verkoperPyter Collinga, erfgenaamboendermaker
verkoperJohannes Collinga, erfgenaamboendermaker
verkoperPietje Collinga, erfgenaam, weduwe van
verkoperwijlen Bouwe Schiere
erflaterwijlen Feyke Pyters Collinga
verkoper van 1/2Pyter Collinga, erfgenaam van zijn moeder
erflaterwijlen Sophia Johannes de Waard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Westendorp, ijsercramer x Susanna Fransen koopt een huis oz. Wortelhaven, recht t/o de Lutherse kerk, bewoond door Pyter Collinga. Ten O. koekebakker Claas Takes, ten Z. het door Gravius nagelaten huis, ten W. die straat, ten N. de kinderen van Hans Hansen de Jong, met wie het steegje tussen beide huizen, en het secreet daarin, mandelig is. Interessante acte. Gekocht van boendermakers Pyter- en Johannes Collinga, en Pietje Collinga wv Bouwe Schiere, kinderen en erven van Feyke Pieters Collinga voor 1/2, en Pieter Collinga als erfgenaam van zijn moeder Sophia Johannes de Waard voor 1/2, voor 650 gg. Te betalen aan de hypotheek-crediteuren van hun wl. ouders.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0158v van 19 jun 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen F. Collinga


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0137v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0264v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven recht tegenover de Lutherse Kerk]huis
 
koperMeile Dirks Faber mr. grofsmid400-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Elske Huiberts 0-02-08 CG
huurderDouwe Simons
naastligger ten oostenB. Fontein mr. koekbakker
naastligger ten zuidenSytse van Dijk
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenJelmer
verkoperDirk Bartlingmr. varkensslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Dirks Faber, mr. ijzersmid, koopt een huis op de Wortelhaven, recht tegenover de Lutherse Kerk. Ten O. Bouwe Fontein, mr. koekbakker, ten Z. Sytse van Dijk, ten W. die straat, ten N. Jelmer (Egberts Acker?), met een steegje ertussen. Gekocht mr. varkensslager van Dirk Bartling, voor 400 cg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0266v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koper van 1/2Sytze van Dijk mr. pruikenmaker800-21-00 GG
koper van 1/2Sytze van Dijk mr. pruikenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0-10-08 CG
geniaarde koper van 1/2Borgert Hendriksleerlooier
huurderPieter Backer 100-00-00 CG
naastligger ten oostenB. Fontein
naastligger ten zuidenSytze van Dijk
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenSytze Martens
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0311r van 8 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0054v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-031 Simon Stijlstraat 3S van Dijk3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Adam Lentz... id. van wijk E-175, gebruiker is Melle de Vrind wed., 1814. (GAH204); wed. A.L. gebruiker van wijk E-221, medegebruikers zijn IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, en Schoone Salomons, koopvrouw, eigenaar is Sietze ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Schoone Salomonsgebruiker van wijk E-221, koopvrouw; medegebruikers IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, Adam Lentz wed. ; eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Sietse van Dijk... 1772 HRL, koopt een huis in 1797; BS ovl 1833; 1837 overlijdens, huw 1838; erven S. vD. eigenaar van wijk E-221; gebruikers IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, Schoone Salomons, koopvrouw, Adam Lentz wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Ysak Jacobs van Gilsengebruiker van wijk E-221, koopman, medegebruikers zijn Schoone Salomons , koopvrouw, en Adam Lentz wed., eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-221Simon Stijlstraat 3Sietze van Dijk ervenYsak Jacobs van Gilsen koopman
E-221Simon Stijlstraat 3Schoone Salomons koopvrouw
E-221Simon Stijlstraat 3Adam Lentz wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1077Simon Stijlstraat 3Antoon van Dijk en mede E.Harlingenmarktmeesterhuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Hoitje Wouwenaargeb 1802 Balk, ovl 26 jun 1845 HRL, huwt met Wiebe Lieuwes de Jong, dv Oeds W, en Johanna Joustra; BS ovl 1845; oud 38 jaar, (vnm: Huitje O., ), geb Balk en wonende te HRL. 1839, wijk E-221; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Wiebe Lieuwes de Jong... 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-129; oud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, tabaksfabrikeur, wijk E-221; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-221WortelhavenWybe Leenderts de Jong35 jJourem, protestant, gehuwd, tabaksfabrikeur
E-221WortelhavenHuitje Oedses Wouwenaar38 jBalkv, protestant, gehuwd
E-221WortelhavenEelke W de Jong8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-221WortelhavenJohs. W de Jong4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-221WortelhavenMeine W de Jong1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-221WortelhavenElizabeth de Jong12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-221WortelhavenLieukwje de Jong9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Sybrigje Bronsgeb 5 mei 1804 HRL, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), verbleef tijdelijk ivm de kraam, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-221, wijk G-084


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1077E-221 (Wortelhaven)Pieter J. Asbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1077E-216 (Wortelhaven)Cornelis van der Schootwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 3, HarlingenSimon Stijlstraat 3P. Dangermond-Zijlstra, wed.vleeschwaren, boter, kaas, eieren, cacao


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4385Simon Stijlstraat 3 (E-216)Jantje Metzelaar (wed. v.d. Schoot)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 3 Gerrit Hoekwinkel. in ijzerw.
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 3000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simonstijlstr. 3G. Hoek Gz.140In ijzerwaren en huish. art.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simonstijlstr. 3G. Hoek Gz.140In ijzerwaren en huish. art.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simonstijlstr. 3G. Hoek Gz.140IJzerw. en huish. art.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simonstijlstr. 3G. Hoek Gz.140IJzerw. en huish. art.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 3P.Sluikwinkelier


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 3, HarlingenSimon Stijlstraat 3P. Sluikijzerwaren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 3P. Sluik & Zn.252IJzerw.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 3, HarlingenSimon Stijlstraat 3P. Sluikijzerwaren en gereedschappen


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 3, HarlingenSimon Stijlstraat 3P. Sluik & zoonijzerwaren en gereedschappen


1965 - adresboekadresnaam
Simon Stijlstraat 3R.W. (Rintje) Taekema
  terug