Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 87-059 1/27-064 C-124C-114
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 107-060 7-065 C-122C-113
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 107-060 7-065 C-123C-113


Naastliggers vanSint Jacobstraat 8
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 12
ten noordenSint Jacobstraat 8


aangrenzende stegen
adresheeft
Sint Jacobstraat 10naamloze steeg ten noorden


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0136r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug WZ]900‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Harmens, gehuwd metmesmaker
koperGriedt Aerns
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑00 CG
verpachter grondEbel Sybrens 2‑17‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAelcke Taeckes
naastligger ten zuidenFenneken Louwes
naastligger ten westenThonys Folckerts
naastligger ten noordenHans smid
verkoperHuybert Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmens, mesmaker x Griet Aris kopen een huis wz. Catterugge. Ten Z. Aelcke Taeckes en Fenneken Louws, ten W. Thonys Folckerts, ten N. smid Hans [Tyaerdts]. Grondpacht 2 cg 17 st aan de Stad, en met 2 cg 17 1/2 st aan Ebel Sybrens. Gekocht van Huybert Jans voor 900 gg.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0219r van 6 jul 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenHarmen Harmens mesmaker


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0219r van 6 jul 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ of Katterug250‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑08 CG
begunstigde jaarlijkse renteEbel Sybrens10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenHarmen Harmens mesmaker
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: Yde Jacobssteeg]
naastligger ten noordenhet huis van Ryourdt Wopckes
crediteur (triumphant)Martien Pieters te het Bildt
verkoper (gecondemneerde)Hans Tierdts, gehuwd metsmid
verkoper (gesuccumbeerde)Tet Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van erven Marten Pieters op het Bildt en tot achterdele van smid Hans Tierdts x Tet Abbes, een huis wz. Sint Jacobs straat ofte Catterugh, door henzelf bewoond, strekkende van de straat westwaarts tot aan Yde Jacobs steighe. Ten Z. mesmaker Harmen Harmens en een eigen steeg, ten N. Ryourdt Wopckes. Grondpacht 2 cg 17 1/2 st aan de Stad, en 10 cg eeuwige jaarlijkse rente aan Ebel Sybrens.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0245v van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenHarmen mesmaker


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0245v van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ of Katterug375‑00‑00 GGhuis m.u.v. de smidse en het gereedschap
koperHendrick Taeckes de Vries, gehuwd met
koperAnneke Rinses
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑08 CG
begunstigde jaarlijkse renteIbel Sybrens10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenHarmen mesmaker
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: Yde Jacobssteeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ryourdt Wopckes
verkoperHans Tyaerts, gehuwd metsmid
verkoperTeth Albes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Taeckes de Vries x Anneke Rinses kopen een huis wz. Sint Jacobs straete ofte Catrugge, strekkende van de straat westwaarts tot aan Yde Jacobs stege, met alles behalve de smitte en het gereedschap. Ten Z. mesmaker Harmen [Harmens] en een eigen steeg, ten N. erven Ryourdt Wopckes. Grondpacht 2 cg 17 1/2 st aan de Stad en 10 cg eeuwige jaarlijkse rente aan Ebel Sybrens. Gekocht van smid Hans Tyaerdts x Teth Abbes voor 375 gg.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173v van 5 sep 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSeger Botes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173v van 5 sep 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ [staat: Catterugh]900‑00‑00 GGhuis
koperburgemeester Frans Marthens Kyl
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
verpachter grondEbel Sybrants 10‑00‑00 CG
protesteert vanwege een borgtochtburgemeester Saeff Hendricks
protesteert vanwege een hypotheekTake Willems de Fries
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSeger Botes
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: de steeg van Ede Jacobs]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ryoert Wopckes
verkoper q.q.Jan Sickes, ter assistentie van
verkoperAncke Rintses, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Takes, gesterkt met
tekst in de margeBurgemeester Saeff Hendrickszn. per burum protesteert dat hem d'vercoopinge ontschadelyck sal wesen neffens 't guarant van sijn borchtochte cum annexis bij hem voor Hendrick Takes zaliger gepresteert aen de Lantschappe, ende dies onvermindert consenteert in de voors. vercoopinge. Actum den 23en october 1613, mits holdende sijn recht opte cooppenningen, utsupra.
tekst in de margeTake Willemszn. de Fries, geassisteert mit sijn curator, protesteert per Foppens dat hem de alienatie van de voors. huysinge ontschadelyck sal zijn nopende sijn hypoteeck, doch, holdende sijn recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum den 27en october 1613.
tekst in de margeToegewesen opten proclamant salff voorgaende protestatie. Actum den 23en october 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Marthens Kyl koopt een huis op de wz. Catregh ofte St. Jacobs straet, strekkende van de straat westwaarts tot aan de steeg van Ide Jacobs. Ten Z. Seger Botes, N. erven Ryoert Wopckes. Grondpacht 2 1/2 cg aan de Stad en 10 cg aan Ebel Sybrants. Gekocht van Ancke Rintses wv Hendrick Takes, voor zoveel nodig gesterkt met schrijver Jan Sikckes van de compagnie van de manhafte kapitein Hans van Oldensloo te Leeuwarden, voor 900 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]0‑00‑00 CGhuis waar St. Jacob uitsteekt
koper provisioneelN. N. Sint Jacob
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Ida Baert


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]655‑00‑00 GGhuis waar St. Jacob uitsteekt
koper finaalHaye Laeses Sint Jacob
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild, (f) ten verzoeke van Frans Marthens Kyl, een huis daer St. Jacob uutsteeckt, wz. Catterugh of St. Jacobs straet, onlangs provisioneel gekocht door Haye Laesz voor 655 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0049v van 18 aug 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0049v van 18 aug 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ655‑00‑00 GGhuis waar St. Jacob uitsteekt
koperN. N. Sint Jacob
huurderde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens bakker
verpachter grondCornelis Ydes Feyttema 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
crediteur (triumphant)Jan Johannes
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Ydes Feyttema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Johannes en tot achterdele van Cornelis Ydes Feyttema, 10 CG grondpacht uit een huis in Sint Jacobsstraat daer Sint Jacob nu tegenwoordich uutsteeckt, nu bewoond door erven bakker Johannes Harmens


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0050v van 15 sep 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0050v van 15 sep 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]655‑00‑00 GGrente of grondpacht uit het huis waar Sint Jacob uitsteekt
koper provisioneelAernt Foppens Sint Jacob
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Jan Johannes
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Eedes Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Johannes en tot achterdele van Cornelis Eedes Feytema, de grondpacht uit een huis op de Catterugh, daer St. Jacob uytsteeckt, nu onlangs verkocht aan Aernt Foppes.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157v van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSeger Botes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157v van 16 jan 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ0‑00‑00 GGhuis daer Sint Jacob uutsteeckt
koperN. N. Sint Jacobs
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSeger Botes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ryoerd Wopkes
verkoper q.q.Caerle Petri a Boeunz, curator overnotaris te Leeuwarden
verkoperde weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kyl, gehuwd met
verkoperwijlen Ida Baerda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van (de curator over de nagelaten weeskinderen van) Frans Marthens Kyl x Ida Baerda, (b) een huis wz. Sint Jacobstraat, daer St. Jacob uutsteeckt. Ten N. erven Ryoerd Wopkes, ten Z. Seger Botes.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat of Katterug0‑00‑00 GGhuis daer Sint Jacob uutsteeckt
koper finaalN. N. Sint Jacob
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (b) een huis daer St. Jacob uutsteeckt wz. St. Jacobsstraat. Onlangs provisioneel verkocht.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobstraat475‑00‑00 GGgrondpacht van 2-17-08 CG
koperJacob Eedis Feytema, broeder van te Amsterdam
koperSibrant Eedis Feytema
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Seger Botes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Eedis Feytema broeder van de verkopers


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat475‑00‑00 GGeeuwige rente van 10-00-00 CG
koperJacob Eedis Feytema, broeder van te Amsterdam
koperSibrant Eedis Feytema
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis daer Sint Jacob uythanght, van Frans Marthens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Eedis Feytema broeder van de verkopers


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Seger Botis


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0160v van 7 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobstraat150‑00‑00 GG1/4 huis
koperCornelis Segers
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperkopers' zuster Aeltge Segers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Segers koopt 1/4 huis in de St. Jacobstraat. Gekocht van zijn zuster Aeltye Segers voor 650 GG.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161r van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]600‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koperAucke Tierckx, gehuwd met
koperSaske Winckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑08 CG
verpachter grondYbel Sybrants 2‑17‑08 CG
protesteert vanwege een hypotheekG. Piphron
protesteert vanwege een competentieAeltye, gehuwd met
protesteert vanwege een competentieSiuck Haenties
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFedde Clasen korfmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFrans Dirckx
verkoper van 1/2Cornelis Segers
verkoper van 1/2Hans Adams Mevous, gehuwd met
verkoper van 1/2Anneke Segers
verkoper q.q.Hans Adams Mevous, gelastigde van
verkoperzijn broeder Bote Segers te Oost-Indie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Tierckx x Saske Minckes kopen een huis en ledige plaats op de Katterug. Ten O. de straat, ten Z. korfmaker Fedde Clasen, ten N. Frans Dirckx. Grondpacht 2 CG 17 1/2 st aan Ybel Sybrants en 2 CG 17 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Cornelis Segers voor 1/2 en van Hans Adams Meuous als man en voogd van Anneke Segers en als lasthebber van Bote Segers hun broeder die uitlandig is naar oostindie samen voor 1/2, voor 600 GG.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0042v van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAucke Tyercks goudsmid


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0042v van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 8Sint Jacobstraat WZ of Katterug van de Sint Jacobstraat tot de Roeperssteeg750‑00‑00 GGhuis
koper, met als administrateurs resp.
koper q.q.Douwe Keympes, en
koper q.q.Arien Dircks van Hemert
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑00 CG
verpachter grondGrietie 10‑00‑00 CG
verpachter grondwijlen Jan Martens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAucke Tyercks goudsmid
naastligger ten westen*Roeperssteeg
naastligger ten noordenPieter Jacobs bakker
verkoperFrans Dirckz
verkoperLenart Cornelis, gehuwd met
verkoperBrechtie Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Keimpes [Vlasbloem] en Arjen Dircks van Hemert, als administrateuren van de Waterlantsche- of Keetsgesinde Gemeente in Harlingen, kopen een huis in de Catterugh of St. Jacobsstraat, strekkende van voren van de straat tot aan de Roeperssteeg. Ten Z. goudsmid Aucke Tyercks, ten N. bakker Pieter Jacobs. Grondpacht 10 st aan Grietie Jan Martens en 2 cg 17 st aan de Stad. Gekocht van Frans Dirckz en Lenart Cornelis [Croddenbosch] x Brechtie Doekes voor 750 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0126r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Aucke Tiercx


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130r van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobstraat WZ [staat: Catrugh]525‑00‑00 GG1/2 huis met bezijden een ledige plaats
koperThomas Pyters, gehuwd met
koperYcke Willems
verpachter grondde stad Harlingen5‑15‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPyter korfmaker
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Yme de Ringsgezinden): huis
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Yme de Ringsgezinden): huis
verkoperSascke Winckes, weduwe van
verkoperwijlen Aucke Tiercx


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThomas Piters vetermaker


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0109v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobstraat WZ280‑00‑00 GGhuis en plaats
koperGerryt Piters q.q.
koperJacoob Pieters q.q.
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenSimen Dirx
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vermaanhuis
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vermaanhuis
verkoperClaes Haermens, gehuwd met
verkoperMayke Peters


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0168v van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10noordSint Jacobistraat strekkende tot aan de Vermaninge van de Keets- of Jacobsgezinden1310‑00‑00 GGhuis
koperBartell Siurds
verpachter grondde stad Harlingen5‑15‑00 CG
huurder van 1/2Willem Piters goudsmid
huurderDirck Piters snider
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSicke Elens chirurgijn
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenals huurder Piter Piters
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (keetsgezinden)
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Tomas Piters


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055r van 24 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0225r van 30 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Sixtus Elens


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265r van 15 apr 1654 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZ [staat: in de Katterug]1060‑00‑00 GGhuis
kopermr. Egbert de Gruyter c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑03‑07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAntie Wabbes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerd Bartels smid
verkopermr. Sixtus Elens c.u.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0042v van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Egbert Gruyter


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002r van 13 nov 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZ [staat: Katrugh]1450‑00‑00 GGhuis
koperTimen Tymens Postema, gehuwd metmr. chirurgijn
koperHiltie Gerbens Tania
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenJan Heeres mr. goudsmid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerd Bartels
verkoperEgbert de Gruiter c.u.mr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTimen Tymens Postema, mr. chirurgijn x Hiltie Gerbens Tania kopen een huis wz. Katrug. Ten Z. mr. goudsmid Jan Heeres, ten N. Sioerd Bartels. Grondpacht 43 st. 7 pn. Gekocht van mr. chirurgijn Egbert de Gruiter c.u. voor 1450 gg en een rosenobel voor verkopers' huisvrouw en een rijksdaalder voor verkopers' zoontje.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119r van 22 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZ1620‑00‑00 GGhuis
koperClaes Auckes, gehuwd metchirurgijn
koperTialcke Bouues
verpachter grondde stad Harlingen1‑03‑07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenJan Heerts [staat: Geerts] goudsmid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerd Bartels
verkoperTymen Tymens Postma c.u.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006va van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]404‑14‑00 CGhuis
koperGoverius Braem, enapotheker
koperburgerhopman Albert Jansen Acker
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Heerts goudsmid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sjoerdt Bartels
verkoper q.q.Reyner Huyberts, curatorstadsmakelaar
verkoper q.q.Tjerck Jansen Sanstra, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Claes Aukesmr. chirurgijn


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0171r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]429‑00‑00 GGhuis
koperFeyke Jansen schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑07 CG
huurderObbe Jacobs stoeldraaier
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Heerts
naastligger ten westenAuke Sytses* popmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sioerd Bartels
verkoperBaucke Braem
verkoperde crediteuren van Albert Acker


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0346r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10noordSint Jacobstraat WZ [staat: Jacobistraat of Katterugh]560‑00‑00 CGhuis, bestaande uit twee woningen
koperJurjen Rosee cementmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑08 CG
bewonerCoenraedt Jansmr. zadelmaker
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Jacobistraat of Katterugh]
naastligger ten zuidenFeike Jans mr. schoenmaker
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
verkoperHycke Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Lammert Thomas Salverdawijdschipper


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0343v van 6 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZ550‑00‑00 CGhuis of woning
koperOtte Juriens, gehuwd metmr. hoosbreider
koperUilkie Uilkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Heerts
naastligger ten westenhet achterhuis van Auke Sytses* popmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sioerd Bartels
verkoperFeike Jansen, gehuwd met
verkoperAeltie


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-059Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarCoene Willems cum socio
gebruikerCoene Willems
opmerkingpro deo versogt
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-060Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerJacob Pieters 30-00-00
gebruikerGerrit Hulscamp 20-00-00
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-059Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarCoene Willems
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-060Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerJacob Pieters 30-00-00
gebruikerGerrit Hulscamp 20-00-00
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑6‑1720
opmerking1720 den 13 juny van gerrit hulscamp hier op betaelt 4-0-0
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720
opmerkingden 24 juny voort jaer bet: 6-0-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-060Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarwed. Bauke Folkerts erven
gebruikerPier Benedix cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑08 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0200r van 22 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-060Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerPier Bendix
huurwaarde58‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑13‑06 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0019r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-059 Sint Jacobstraat 8Dirk Cornelis, bestaande uit 6 personen12‑00‑00 cg0
7-060 Sint Jacobstraat 10Dominicus de Vries, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
7-060 Sint Jacobstraat 10wed. Obbe Vinkelbosch, bestaande uit 5 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-059 /2Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-060Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruikerDominicus de Vries
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG
gebruikerwed. Abbe Winkelvos
opmerkingwoont vergeefsch


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0139r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188r van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0022r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0038v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-065, pag. 108Sint Jacobstraat 8Yjede Ruiter
7-066, pag. 108Sint Jacobstraat 10Ruurd Jappes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-064, pag. 148Sint Jacobstraat 8Doopsgezinde Gemeente3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-122Sint Jacobstraat 10Pieter van Klaveren... behuwd broeder bruid. wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1853, huw 1854; gebruiker van wijk C-122, hoedemaker, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); P. vK. en Eva Wiebes, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens Bruinsma... bij A.G. Wielinga en E.R. deventer 1814, komt van HRL; in 1810, baardscheerder 1835; gebruiker van wijk C-123, baardscheerder; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); N. Harmanus B. en Martje Reins, beide van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Yede Reins de Ruiter... 1806; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1829; gebruiker van wijk C-124, bakker; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); IJ.R. dR. en Marijke Jans, beide van HRL, hebben ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-124Sint Jacobstraat 8Doopsgezinde Gemeente Yede de Ruiter bakker
C-122Sint Jacobstraat 10Doopsgezinde Gemeente P van Klaveren hoedemaker
C-123Sint Jacobstraat 10Doopsgezinde Gemeente Nanning Bruinsma baardscheerder


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 11 feb 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-124Sint Jacobstraat 8koopaktefl. 800huis en bakkerij C-124
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperYde de Ruiter
koperMaria Everts


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 13 feb 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-122Sint Jacobstraat 10koopaktefl. 400huis C-122 en C-123
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperNanning Bruinsma
koperMartje Reins van Kampen


1818 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 33 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-124Sint Jacobstraat 8Yede Reins de Ruiter, overleden op 22 april 1818mr. bakker (Katrug C 124), man van Maria Everts, bakkerin (testamentair erfgenaam), ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest Joost Rienje Gonggrijp (volle neef) en Grietje Sakes de Ruiter, te Terschelling. Saldo fl. 1.050,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 362 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-124Sint Jacobstraat 8Marijke Everts, overleden op 16 juni 182962 jr, bakkersche St. Jacobstraat C 124, wed. Yde de Ruiter, zuster van Trijntje, te Kimswerd (legaat fl. 50,-) en Sjoukje Everts, te Achlum (legaat fl. 50,-), testamentair erfgenamen zijn de niet verwante kinderen van Poppe Minnes Houttuin en Antoinette Willems ten Zweege (te weten: Catharina, Maria, Antje en Minne Poppes Houttuin: samen voor 1/2) en voor andere helft Trijntje Willems ten Zweege (vrouw van Jan Dirks Buisman, rijkscommies St. Anna o/Nijmegen). Verder legaat voor dienstknechten Okke Jans de Boer en Anne Wytzes Blom. Saldo fl. 1.102,92. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 621Sint Jacobstraat 8Doopsgezinde GemeenteHarlingenpakhuis (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 622Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens BruinsmabaardscheerderHarlingenhuis (27 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 623Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens BruinsmabaardscheerderHarlingenhuis en erf (27 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 329 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-123Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens Bruinsma, overleden op 1 mei 1835St. Jacobstraat C 123, man van Mattje Reins van Kampen, vader van minderjarige Hiltje Nannings Bruinsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 2 van 5 jan 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-122Sint Jacobstraat 10koopaktefl. 300huis in de Sint Jacobstraat C-122 sectie A 624
 
verkoperEva Wybes (wv Pieter van Klaveren)
koperJetske Pieters van Klaveren (meerderjarig ongehuwd)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-122Sint Jacobstraat 10Pieter Petersenoud 60 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-122; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-122Sint Jacobstraat 10Trijntje Fopjeoud 49 jaar, geb en wonende te HRL., wijk C-122; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Jacobus Cornelis Rooswinkel... koopman, zv Henricus R, en Elisabeth Idema; BS huw 1828, huw 1854, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Martje Reins van Kampen... Gooitzen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1845; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-123; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Jacob Tjeerds Spanjer... eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; VT1839; J.T.S. eigenaar van perceel nr. 646, grofsmid. woonplaats HRL, legger nr. 638, huis en erf, 114 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Okke Jans de Boer... huw 1829, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-124; VT1839; O. d. B. eigenaar van perceel nr. 620, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 96, huis en erf, 70 m2, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Trijntje Jacobs Spanjer... 1804, BS huw 1829, ovl 1896, bev.reg. Ha18 51 wijk C-126; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-124Sint Jacobstraat 8Okke de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-122KatrugPieter Pietersen [Petersen]60 jHolwerdm, protestant, gehuwd
C-122KatrugTrijntie Fienje (of Vinje) [Fopje]49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-122KatrugJohannes Pietersen [Petersen]15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-122KatrugPetrus Pietersen [Petersen]11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-122KatrugJacobus Pietersen [Petersen]9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-122KatrugMaria Pietersen [Petersen]13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-123KatrugFrederik van Eeken25 jtimmermanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
C-123KatrugMartina Pannebakker25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-123KatrugAnna Cristina van Eken1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-123KatrugMartje van Kampen58 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
C-124NoordijsOkko J de Boer37 jbakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
C-124NoordijsTrijntie Spanjaard35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-124NoordijsJacob de Boer7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsJan de Boer21 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsDetje de Boer4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsHiltie de Boer2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsHiltie Bruinsma18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsJacob Spanjaard72 jLeeuwardenm, protestant, weduwnaar


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 335 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-124Sint Jacobstraat 8Jan Okkes de Boer, overleden op 1 oktober 18412 jr (geboren 8/10/1839), overleden St. Jacobstraat C 124, zoon van Okke de Boer, bakker en Trijntje J. Spanjaard, broer van minderjarige Jacob, Dettje en Hiltje Okkes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 622Sint Jacobstraat 10 Hinkje Jelles van der LaanHarlingendit nr is voor het oude nr 622 en 623 in de plaats gekomen, van deze beide is een perceel gemaakt, maar door de eigenaar van een groot gedeelte der grond aan zijn perceel nr 620 aangetrokken zoodat eene opmeting van nevens bedoeld perceel A 2272 word


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 623Sint Jacobstraat 10 Hinkje Jelles van der LaanHarlingendit nr is voor het oude nr 622 en 623 in de plaats gekomen, van deze beide is een perceel gemaakt, maar door de eigenaar van een groot gedeelte der grond aan zijn perceel nr 620 aangetrokken zoodat eene opmeting van nevens bedoeld perceel A 2272 word


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-122Sint Jacobstraat 10Gerrit Bijlsma... B, en Rigtje Fransen vd Vorm; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-122; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk C-120; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Eva Wiebes Meelman... winkelierse in 1853, dv Wybe M, en Jetske Reitsma; BS huw 1840, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-121; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Wopkje Jelles van der Laan... 1817, wonende te HRL, dv Jelle Hayes vdL, en Antje Klazes; BS huw 1817, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-124; oud 45 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-002; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2304Sint Jacobstraat C-124Okke J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2305Sint Jacobstraat C-113Japien H. Smit, vrouw van R. Postwoonhuis
Sectie A nr. 2304Sint Jacobstraat C-114Sijbe T. Mellemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2304Sint Jacobstraat 8 (C-114)Sybe T. Mellemawoonhuis
Sectie A nr. 2305Sint Jacobstraat 10 (C-113)Jacoba Smit (wed. R. Post)woonhuis


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb. en in chocoladebruin


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb. en in chocoladebruin


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb. en in chocoladebruin


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 8Joh. Dijkstrabanketbakker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 8J. Dijkstra765Banketb.


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Sint Jacobstraat 8mei: De banketbakkerij van de heer Joh. Dijkstra St. Jacobstraat 8 werd na een verbouwing overgenomen door zijn zoon J. Dijkstra


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij765


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij765


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij765


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Jacobstraat 8J. (Jan) Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 10beeldbepalend pand5 van 10
  terug