Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 167-063 7-068 C-119C-110


Naastliggers vanSint Jacobstraat 16
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 18
ten westenVoorstraat 67
ten noordenSint Jacobstraat 14


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0105r van 11 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 16Sint Jacobstraat WZ, op de Catterugge in de500‑00‑00 GGhuis
koperHaeringh Hanssen
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
afgewezen niaarnemerLourens Folckerts, gehuwd met
afgewezen niaarnemerAntie Gerryts volle zuster van de verkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Rogier Janssen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Aelcke Taackes
verkoperGerryt Gerrytskleermaker [staat: snijder]
tekst in de margeAlsoo d'vercoper ende cooper hierneffens gemeld 't contract van coop mit elcx anderen gecasseert hebben ende alsoe mit den anderen affgesteigert zijn, soo ist dat Lourens Folckerts oock 't nyaer versoeck hier neffens mits desen renuncieert ende affstaet, onvercort nochtans hem sijn recht indien hiernae yemant anders sich mochte openbaren ende 't niaer versoecken, sulcx Gerryt Gerryts, hierbij present, accepteert. Actum den 22en january 1618. Mij presente als clerck (get.) F. Gerardus 1618.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159v van 14 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 16Sint Jacobstraat [staat: Katterug]480‑00‑00 GGhuis
koper door niaarburgemeester Jan Rogiers de Gavere
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
geniaarde koperNeel Simens
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Rogiers de Gavere
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAntie Wabbes
verkoper van 2/5Sioerd Jansen te Delfzijl
verkoper van 1/5Willem Jansen te Delfzijl
verkoperGercke Jansen
verkoperJan Willems, vader en voogd van
verkoperSierck Jansen minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rogiersz. de Gavere verzoekt het niaar op het naast hem gelegen huis gelegen op de Katterugh. Gekocht van Sioerd Jansen en Willem Jansen te Delfzijl voor 480 gg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBroer Sytzes


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0095r van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 16Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]150‑00‑00 CGhuis
koperGeertruid Willems, weduwe van
koperwijlen Servaas de Haas
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenMarten Rozee
naastligger ten westenMarten Rozee
naastligger ten noordenWillem koperslager
verkoper van 1/2Anna Eisma, gehuwd met te Hindelopen
verkoper van 1/2Hessel Wiersma te Hindelopen
verkoper van 1/2Catelina Eisma, gehuwd met te Kollum
verkoper van 1/2ds. Theodory Vomeliuspredikant te Kollum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-063Sint Jacobstraat 16huis
eigenaarwed. Servaas de Hase
gebruikerwed. Servaas de Hase
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-063Sint Jacobstraat 16huis
eigenaarwed. Servaas de Haaze
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-063Sint Jacobstraat 16huis
eigenaarwed. Servaas de Haese
gebruikerwed. Servaas de Haese
opmerkingpauper


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0310r van 21 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Servaes


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017r van 11 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Servaes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-063Sint Jacobstraat 16huis
eigenaarFokke Abbes kinderen
gebruikerJan Christiaans
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-063Sint Jacobstraat 16huis
eigenaarFokke Abbes kinde.
gebruikerRomkjen Jacobs
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0059v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 16Sint Jacobstraat WZ of de zgn. Katterug440‑00‑00 CGhuis
koperBartel Oedses, gehuwd metkooltjer
koperJeltje Willems
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderds. Wibrandus Heineman
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenAndries Rosee
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordenAbbe Jansen
verkoper van 1/2meerderjarige vrijgezel Marten Fokkestimmerman
verkoper van 1/2Mayke Fokkes, gehuwd met
verkoper van 1/2Tevis Jacobs Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Oedses, kooltjer x Jeltje Willems kopen huis c.a. in de Sint Jacobstraat of soogenaamde Katterug. Grondpacht 3 cg. aan de Stad. Verhuurd aan ds. Wibrandus Heineman. Ten O. de straat, ten W. Folkert van der Plaats, ten Z. Andries Rosee, ten N. Abbe Jansen. Gekocht van Marten Fokkes, timmerman, meerderjarig vrijgezel voor 1/2, Mayke Fokkes x Teves Jacobs, bakker, voor 1/2, tezaemen voor het geheel, voor 440 cg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0030v van 12 jul 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 16Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]230‑14‑00 CG1/2 huis
koperArent Wouters, gehuwd metmr. bakker
koperTrijntje Bartles
eigenaar van 1/2Arent Wouters, gehuwd metmr. bakker
eigenaar van 1/2Trijntje Bartles
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenJan Bretel
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordenJan Abbes
verkoperJanke Bartels, als erfgenaam van haar ouders
erflaterwijlen Bartel Oedses, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent Wouters, mr. bakker x Trijntje Bartles koopt 1/2 huis wz. Katrug. Ten O. die straat, ten W. Folkert v.d. Plaats, ten Z. Jan Bretzel, ten N. Jan Abbes. Koper bezat al de helft. Gekocht van Janke Bartles, als mede-erfgenaam van haar ouders Bartel Oedses x Jeltje Willems, voor 230 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0071v van 27 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArend Wouters


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0148r van 18 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArend Wouters


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0033r van 12 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Arent Wouters


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-070 , pag. 109Sint Jacobstraat 16Huite Feykes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-068, pag. 148Sint Jacobstraat 16Arend Wouters1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-119Sint Jacobstraat 16Claas Lourens Coster... ter zaake geleverde Twee koeyen wegende 1541 Pond, 15 nov 1796, quit. no. 4 (GAH1128); eigenaar van wijk C-119, gebruiker is Evert Tadema, korfmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-101, gebruiker is Haitse Jorrits, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-119Sint Jacobstraat 16Evert Edsgers Tadema... Besling, 1814, korfmaker in 1826; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, ovl 1826, ovl 1830; gebruiker van wijk C-119, korfmaker; eigenaar is Klaas L. Koster, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-119Sint Jacobstraat 16Klaas L Koster Evert Tadema korfmaker


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 130 en 139 van 4 jun 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-119Sint Jacobstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 230huis in de Sint Jacobstraat C-119
 
verkoperWigle de Vries
koperAndries Hoogmolen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 626Sint Jacobstraat 16Andries HoogmolenkoopmanHarlingenhuis en erf (36 m²)


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 626Sint Jacobstraat 16 Andries HoogmolenHarlingendit perceel agebroken, en een nieuw pakhuis gesticht


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-119Sint Jacobstraat 16Aukje de Boer... de B., en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 626Sint Jacobstraat C-119Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 626Sint Jacobstraat C-110Hermanus Bernardus Hoogmolenwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
C-119Sint Jacobstraat 16Een winkelhuis c.a. in de Sint Jacobstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1065.


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 16, HarlingenSint Jacobstraat 16B.N. de Hartogh de Vries, firmabehangselpapieren


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4443Sint Jacobstraat 16 (C-110)fa. de Hartogh de Vrieswoonhuis
  terug