Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 197-009 (niet bekend)C-116C-109


Naastliggers vanSint Jacobstraat 19
ten oostenVoorstraat 73
ten zuidende Voorstraat
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 17


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0310r van 21 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Arians


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0157r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freerckx


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 1vSint Jacobstraat 19Jan Jorisf. 3000-00-00


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0037va van 14 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 19Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]600‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelWybe Fransen mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
huurderJan Joris mr. zeemtouwer57‑00‑00 GG
naastligger ten oostenClaes Burger
naastligger ten zuidenSibren Sipkes
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenUylckjen Martens, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Willem Gieses mr. schoenmaker
verkoper van 1/2Arjaantie Gieses
verkoper van 1/2Uylckjen Martens voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Willem Giesesmr. schoenmaker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 19Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]110‑07‑00 GGgrondpacht van 2-02-00 CG
koperWybe Fransen mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Wybe Fransen2‑02‑00 CG
eerdere eigenaarGhijs Willems
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
verkoper q.q.Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0356r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wybe Fransen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-009Sint Jacobstraat 19huis
eigenaarwed. Nanne Pieters
gebruikerwed. Nanne Pieters
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304v van 24 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 19Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]400‑00‑00 CGhuis
koperSipke Hennes c.u.mr. bakker
naastligger ten oosteneen steeg
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Foppes
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marten Willems
verkoperAntie Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Manne Pietersmr. koekbakker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-009Sint Jacobstraat 19huis
eigenaarSipke Hennes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan28‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-009Sint Jacobstraat 19huis
eigenaarSipke Hennes
gebruikerSipke Hennes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0262v van 3 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSipke Hennes c.u.mr. bakker


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0263v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipke Hennes bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-009Sint Jacobstraat 19huis
eigenaarSipke Hennes
gebruikerSipke Hennes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-009 Sint Jacobstraat 19Sipke Hennes, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-009Sint Jacobstraat 19huis
eigenaarSipke Hinnes
gebruikerSipke Hinnes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0140r van 20 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 19Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]287‑07‑00 GGhuis
koperSipke Dirks IJsbrands, gehuwd metkoopman
koperGeertje Seerps
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSipke Dirks IJsbrands c.u.koopman
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Focke Abbes
verkoperhypothecaire crediteuren van Sipke Hennesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Dirks IJsbrands, koopman x Geertie Seerps kopen deftige en wel ter neering staande huisinge aan de oostkant van de katrug, laatst bewoond als eigenaar door Sipke Hennes. Beschijving, waaronder vaste tin- en porceleinkast, woonkelder gebruikt tot de backerij, overvloedige soldering. Ten O. een steeg, ten Z. de kopers, ten N. Focke Abbes erven, ten W. de Katrug. Gekocht van (Hette Symons, huisman te Higtum, mr. backer Okke Bouwes, gerechts fiscaal Bernardus Dreyer nomine proprio en als gelastigde van) de erfgenamen van wijlen ds. Fredericus Botterweg, wonende te Leeuwarden, Pier Eelkes, mr. backer, hypothecaire crediteuren van de geabandonneerde boedel van Sipke Hennes, mr. backer geweest zijnde, thans chercher te Drogeham, voor 287 gg. 7 st.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0124r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimon Fokkes Backer mr. koperslager


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipke Dirks IJsbrands


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0149v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenerf


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0238v van 16 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 19Sint Jacobstraat OZ of Katterug wijk C-116700‑00‑00 CGhuis
koperImke Hendriks bejaard vrijster
naastligger ten oostenJ. Proostenbeek
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Klaas de Boer
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenDirk Jans
verkoperJanna Geertruida IJsbrandy
verkoperJan Brouwer, gehuwd metdoopsgezind predikant te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaImke Hendriks, bejaarde vrijster, koopt een huis in de St. Jacobstraat of zogenaamde Katterug. Ten O. J. Proosterbeek [Voorstraat 71], ten Z. erven Klaas de Boer [Sint Jacobstraat 21], ten W. de straat, ten N. wd. Dirk Jans [Sint Jacobstraat 17]. Gekocht van Janna Geertruida IJsbrandi, gesterkt met haar man Jan Brouwer, D.G. leraar te Leeuwarden, voor 700 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-116Sint Jacobstraat 19Simme Jans de Groot... BS huw 1813, huw 1832, ovl 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-120; eigenaar en gebruiker van wijk C-116, winkelier, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman en winkelier, wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-116Sint Jacobstraat 19Simme J de Groot Simme J de Groot winkelier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 634Sint Jacobstraat 19Simme Jans de GrootwinkelierHarlingenhuis (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-116Sint Jacobstraat 19Trijntje Klazes de Vries... 1852, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-120; oud 38 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk C-116; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
CSint Jacobstraat 19S J de Groot kiezer


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-116KatrugSimme J de Groot74 jkoopman en winkelierAchlumm, protestant, gehuwd
C-116KatrugTrijntie K de Vries38 jWesterschellingv, protestant, gehuwd
C-116KatrugJan S de Groot6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-116Sint Jacobstraat 19Cornelis Jans de Jonggeb 12 mei 1799 Leeuwarden, huwt met Wytske Kroes, N.H., timmerman, Vst 19 sep 1855 uit Leeuwarden, A 16 apr 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-116, wijk E-222


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-116Sint Jacobstraat 19Wytske Kroesgeb 30 jul 1796 Leeuwarden, huwt met Cornelis J. de Jong, N.H., Vst 19 sep 1853 uit Leeuwarden, A 16 apr 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-116, wijk E-222


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 634Sint Jacobstraat C-116erv. Simme J. de Grootwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 634Sint Jacobstraat C-109Hiltje H. de Graaf, vrouw v. Jan Fokkewoonhuis


1895 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 22-03-1895
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 19, HarlingenSint Jacobstraat 19Anne Wierdsmaverkoop van sterke drank in wijk C-109


1895 - variabron: Nieuwsblad van Friesland
adresgegevens
Sint Jacobstraat 19Verkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Anne Wierdsma een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 109 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 634Sint Jacobstraat 19 (C-109)Jan Fokke (en vr. te Almenum)woonhuis
  terug