Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 11(niet bekend)(niet bekend)6-089E-186E-178


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 11
ten zuidenSint Odolphisteeg 13
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 9


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0529v van 30 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 11Sint Odolphisteeg OZ [staat: Oleffsteeg]150‑00‑00 ggkamer met weefkamer of huis daarachter met nog een kamer ten noorden daarachter
koperN. N.
protesteertFecke Eelckes, gelastigde van
protesteert vanwege een obligatieTrijn Hendricks, weduwe van
protesteertwijlen Eelcke Feckes
protesteertTrijn Hendricks, universele erfgenaam van haar vader
protesteertwijlen Hendrick Harmens
bewonerLodowijck Jacobs
bewonerJelis Joestes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Lourens
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenAndries Willems
crediteur (triumphant)Douwes Taeckes
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Pieters zeelander
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen verzoeke van Douwe Taeckes als triumphant en ten nadele van Cornelis Pieters Zeelander als gecondemneerde, ter voldoening van een schuld van 150 GG met interest, wordt verkocht een kamer met een weefkamer of huis daarachter nu bewoond door Lodowijck Jacobs, en een kamer daar aan ten noorden nu bewoond door Jelis Joostes OZ. Oleffsteeg. Ten Z. Jan Lourens, ten N. Andries Willems.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0214v van 1 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 11Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olijffsteeg]250‑00‑00 ggkamer met loods en ledige plaats erachter
koperWybe Mellis, gehuwd met
koperBarber Sybrandts
verpachter grondJacob Claesen slager0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Lourens
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenSiert Martens
verkoperJylles Janssen, gehuwd met
verkoperPietrick Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Mellis x Barber Sybrandts kopen kamer en loods in de Oliffsteech. Ten N. Heert Martens en de verkopers andere woning, ten Z. Jan Lourens. Grondpacht 2 st. aan Jacob Claesz. Slachter. Gekocht van Jylles Tonyss x Pietrick Cornelis voor 250 GG.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 11woning
eigenaarJacob Baukes wed.
gebruikerJacob Baukes wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende
gebruikerSyberen Jochems wed.
huurwaarde18‑10‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑08 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0205r van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 11Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]225‑07‑00 gghuis
koperCornelis Zijlstra havenmeester
naastligger ten oostenS. Wybenga n.u.
naastligger ten zuidenFreek Wouters
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordenS. Wybenga n.u.
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperwijlen Trijntje IJsbrands, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Baukes
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, aangestelde redders van de boedel en nalatenschap volgens procuratie van
erflaterwijlen Trijntje Jacobs, gehuwd met te Dokkum
erflaterwijlen Samuel Jacobs te Dokkum
verkoperBauke Jacobs uitlandig in 1782
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Zijlstra, havenmeester, koopt huis in de Odolphisteeg. Geen grondpacht. Ten O. en N. S. Wybenga n.u., ten Z. Freerk Wouters, ten W. de Odolphysteeg. Gekocht van (de alimentatoren van) Trijntje IJsbrands wv Jacob Baukes, voor 225 gg. 21 st.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 11woning
eigenaarC. D. Zijlstra
gebruikerWillem Okkes
huurwaarde35‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0062r van 8 okt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 11Sint Odolphisteeg OZ300‑00‑00 cghuis
koperClaas Claazes Postma, gehuwd metmr. leidekker te Leeuwarden
koperAntje Annes
huurderde weduwe van wijlen Claas Hendriks 0‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen S. Wybenga
naastligger ten zuidenFreerk Wouters
naastligger ten westenOdolphisteeg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen S. Wybenga
verkoperCornelis Dirks Zijlstraoud havenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Claasen Postma, mr. leidekker x Antje Annes te Leeuwarden, kopen een huis oz. Odolphisteeg. Ten O. wed. S. Wijbenga, ten Z. Freerk Wouters, ten W. de Olodphisteeg, ten N. wed. S. Wijbenga. Gekocht van Cornelis Dirks Zijlstra, oud havenmeester, voor 300 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-089 , pag. 133Sint Odolphisteeg 11Claas Posthumus 1‑00‑00 cghuis


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 van 27 apr 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-186Sint Odolphisteeg 11koopaktefl. 105huis E-186
 
verkoperKlaas Postmus (te Leeuwarden)
huurderCornelis Andries Smit (te Leeuwarden)
koperWillem Daniels Ploeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-186Sint Odolphisteeg 11Ekko Friesemanovl voor 1815; zie ook: Vrieseman/Frijsman; wed. E.F. gebruiker van wijk E-186, eigenaar en medegebruiker is Willem D. Ploeg, timmerknegt, 1814. (GAH102)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-186Sint Odolphisteeg 11Willem Daniels Ploeg... te passeeren ten behoeve van het huwelijk van Cornelia Wilhelmina ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-186Sint Odolphisteeg 11Willem D PloegWillem D Ploegtimmerknegt
E-186Sint Odolphisteeg 11Willem D Ploegwed Ekko Frieseman


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 40 van 31 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-186Sint Odolphisteeg 11koopaktefl. 80huis in de St. Odolphisteeg E-186
 
verkoperWillem Daniels van der Ploeg
koperJacob Uilkes de Vrij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1276Sint Odolphisteeg 11 Jacob Vrij varensgezelHarlingenhuis en erf (84 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-186Sint Odolphisteeg 11Jacob Uilkes de Vrij... BS huw 1812, huw 1827, ovl 1832, ovl 1846; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-186; VT1839; geb 31 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL, zv Uilke Siebes de Vrij en Wimke Jacobs; J.U. d. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-186Jacob Uilkes de Vrij41 jvarensgezelHarlingenm, protestant, gehuwd
E-186Uilke de Vrij18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-186Wimkje de Vrij14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1861 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49059 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 59 van 19 mrt 1861
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-186Sint Odolphisteeg 11koopaktefl. 300huis in de Sint Odolphisteeg
 
verkoperAntje Vogelzang (weduwe van Jacob Uilkes de vrij)
koperRein Wijnalda


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1276Sint Odolphisteeg E-186Pieter J. Poelstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3900St. Odolphisteeg E-178 Geertje Antonie Posthuma vrouw van Marinus Hardorffwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3900Sint Odolphisteeg 11 (E-178)Nicolaas Hardorffwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
St. Odolphisteeg 11 Simon de Weerdbootwerkerf. 700f. 500


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
E-186Sint Odolphisteeg 11Het woonhuis met erf c.a. in de Sint Odolfisteeg no. 11, in huur bij mej. de wed. de, weerd. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 1623.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 11B. Vissertransportarbeider


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26456
St. Odulphussteeg 11Jelle Visser


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Odolphisteeg 11J. (Johannes) Pascal


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 11beeldbepalend pand7 van 10  terug