Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 56-0916-0916-016E-185E-176


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 5
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 7
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 3


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0066v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olijsteeg]430‑00‑00 gghuis
koperLieuwe Lolckes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLuitien Isbrants
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Annius Theodori
verkoperHiltie Lous


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0157r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]525‑00‑00 gghuis
koperJeltie Johannis, weduwe van
koperwijlen burgemeester Hendrick Hendrix
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van conrector Annius Theodori
verkoperLieuwe Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeltie Johannis wv Hendrik Hendrix, koopt een huis in de Odulphisteigh. Ten Z. Luytyen Isbrants en een steeg, ten N. conrector Annius Theodori. Geen grondpacht. Gekocht van Lieuue Lolkes voor 525 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0177r van 11 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]512‑00‑00 gghuis waar de Drie Zakkendragers uithangt
koperRinse Abbes c.u.de Drie Zakkendragers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenuitgaande steeg
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordenAnnius Theodori oud conrector
verkoperRomcke Adamsschrijver van een compagnie soldaten te voet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Abbes c.u. koopt huis 'de Drie Sackedragers'. Ten W. de Sint Odolphisteeg, ten Z. een uitgaande steeg, ten N. de gewezen conrector Annius Theodori. Geen grondpacht. Gekocht van Romke Adams voor 512 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0071v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 5een_achterSint Odolphisteeg [staat: Odulphisteeg], in de steeg uitkomend achter kopers tuin in de225‑00‑00 ggtwee aan elkaar staande kamers
koperJelle Reiners Jeddema, gehuwd met
koperTrintie Fransens Templar
verpachter grondgemeensman Hendrick Coenraedts 2‑03‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Maycke Coenraeds
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Waterlandse): kamer
naastligger ten westenRinse Abbes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Waterlandse)
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jelle Reyners Jeddema x Trijntje Franses Templar koopt 2 camers aanelkaar, ten Z. van zijn hof, in een steegje dat westwaarts uitkomt in de Olijfsteeg. Ten O. de hof van Maycke Coenraads, ten W. Rinse Abbes, ten Z. de andere camers van de verkoper. Gekocht van de diaconen van de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente, voor 225 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0014v van 12 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 5een_achterachter huis en hof van Jelle Reiners42‑10‑00 cggrondpacht van 1-15-00 cg
koperJelle Reiners Jeddema
eigenaar perceelgrondpacht uit de twee kamers van Jan Melles1‑15‑00 cg
naastligger ten noorden*Jelle Reiners
verkoperburgemeester Hendrik Coenraadts


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0267r van 29 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Oliesteeg]250‑00‑00 gghuis genaamd de Drie Sackedragers
koper van 1/2huis genaamd de Drie Sackedragers Dirck Jansen mr. metselaarde Drie Zakkendragers
koper van 1/2Rommert Jansen mr. droogscheerder
naastligger ten oosteningaande steeg
naastligger ten zuideningaande steeg
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Oliesteeg]
naastligger ten noordenAnnius Theodori conrector
verkoperLijsbeth Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Abbes
verkoperSymen Bouwes schoonzoon van de verkopermr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jansen, mr. metselaar en Rommert Jansen, mr. droogscheerder, kopen elk voor 1/2 een huis oz. Olijsteeg, waar vroeger 'de 3 sackedragers ' uithing. Ten O. en Z. een uitgaande steeg, ten W. de Olijsteeg, ten N. de conrector Annius Theodori. Gekocht van Lijsbeth Claeses wv Rinse Abbes, gesterkt met haar schoonzoon mr. kuiper Symen Bouwens, voor 250 GG.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0012r van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]200‑00‑00 gghuis
koperJacob Romkes Braam, vader vankoopman
koperFroukje Jacobs Braam
huurderN. N. 21‑00‑00 gg
huurder bovenkamerN. N. 8‑00‑00 gg
naastligger ten oostensteeg [staat: het ingaande steegje]
naastligger ten zuidensteeg [staat: het ingaande steegje]
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordenAnnius Theodori
verkoper van 1/2Rommert Jansenlakenbereider
verkoper van 1/2de kinderen en erfgenamen van wijlen Dirk Jansenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Romkes Braam als vader van Frouckjen Braam, koopt een woning oz. Sint Odolphisteeg. Ten O. en Z. het ingaande steegje, ten W. die steeg, ten N. Annius Theodori. Gekocht van lakenbereider Rommert Jansen voor 1/2, en van de kinderen en erven mr. metselaar Dirk Jansen voor 1/2, voor 200 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 5huis
eigenaarJacob Romkes Braem
gebruikerJohannes Ymes
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 5huis
eigenaarJacob R. Braem
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdoet geen huir


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 5huis
eigenaarJacob R. Braam
gebruiker
opmerkingdoet geen huir


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 5woning
eigenaarHindelopen wed.
gebruikerAntie Hayes
aanslag huurwaarde01‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 5woning
eigenaarFroukjen Braem
gebruikerSteven Obbes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
gebruikerGerben Johannes
opmerkingwoont vergeefsch


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-091, fol. 109rSint Odolphisteeg 5Gerben Johannes , bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderencoopmansknegt14:9:00 cg2:8:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 5woning
eigenaarFroukje Braam
gebruikerSteven Obbes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
gebruikerGerben Johannes
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 5woning
eigenaarF. Fontein wed.
gebruikerSteven Obbes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-016Sint Odolphisteeg 5huis
eigenaarS. Wijbinga
gebruikerS. Wijbinga
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-016Sint Odolphisteeg 5huis
eigenaarS. Wijbenga
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 6-015


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-016 , pag. 126Sint Odolphisteeg 5D.C. Zijlstra 8‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Dirk Cornelis Zijlstra... (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker Jacob S. dekker, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-185; gebruikers Jan Ales Wobma, stalknegt, en Roelof A. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Jan Ales Wobma... geb 28 nov 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1820, huw 1843, ovl 1856; gebruiker wijk E-185, stalknegt; medegebruiker Roelof A. de Vries vrouw; eigenaar is D.C. Zijlstra, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Roelof Arjens de Vries... ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-185Sint Odolphisteeg 5D C ZijlstraJan Ales Wobmastalknegt
E-185Sint Odolphisteeg 5D C Zijlstravrouw Roelof A de Vries


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1114Sint Odolphisteeg 5 Dirk Zijlstra zeehandelaarHarlingenhuis (42 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-185Sybren Barends Bos23 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
E-185Hielkje van Glinstra21 jSneekv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Achza Johannes Kamminga... 1e huwt met Douwe Jans Faber, 2e huwt met Watze Dijkstra, Vst 9 apr 1858 uit Leeuwarden, N.H., ovl wijk E-185, dv Johannes K, en Aukje Hoff; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Grietje Rost... en Trijntje Klaases (Wiersma); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-185 supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1114Sint Odolphisteeg E-185Pieter Adama Zijlstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2885St. Odolphisteeg E-176 Matthijs Ouendag c.s.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2885Sint Odolphisteeg 5 (E-176)Matthijs Ouendagwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Odolphisteeg 5B. (Barend) Wiersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 5beeldbepalend pand6 van 10  terug