Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinhuisstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSpinhuisstraat 14-1904-188(niet bekend)H-H-080


Naastliggers vanSpinhuisstraat 1
ten oostende Rozengracht
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSteenhouwersstraat 3
ten noordenSteenhouwersstraat 1


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 1Spinhuisstraat NZ [staat: zuider nieuwe stad]101‑00‑00 ggoostelijke kamer ten zuiden van de eveneens in deze akte verkochte hof
koper provisioneelPier Dyorres
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van ?, (c) de oostelijkste kamer ten zuiden van (b). Provisioneel koper is Pyer Dyorres voor 101 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0081r van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Gerrit Thonis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0144v van 18 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 1Spinhuisstraat NZ [staat: zuider nieuwe stad bij de grote lijnbaan]113‑00‑00 gghuis met de wijnstok ten zuiden, strekkende oostwaarts tot aan het huis van Focke Obbes toe
koperPieter Jans Groenlant, gehuwd met
koperHylck Gerlofs
verpachter grondde stad Harlingen5‑19‑00 cg
naastligger ten oostenFocke Abbes
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat en grote lijnbaan]
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Feddes
verkoperReiner Jans
verkoperGeert Jans, gehuwd met
verkoperFrans Jans
verkoperGeys Jans, gehuwd met
verkoperJan Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de zuider nieuwe stad bij de grote lijnbaan


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0054v van 1 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 1Spinhuisstraat NZ [staat: zuider nieuwe stad bij de grote lijnbaan]119‑00‑00 gghuis met de wijnstok ten zuiden, strekkende oostwaarts tot aan het huis van Focke Obbes toe
koperJasper Jaspers, gehuwd met
koperWypck Willems
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Piter Robijns 5‑19‑00 cg
naastligger ten oosten*Focke Abbes
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: grote lijnbaan en de zuider nieuwe stad]
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Feddes
verkoperPiter Jans Groenland


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0131r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0182r van 29 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 4achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJaspar Jaspars


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0195v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0065v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Dircks ruilebuit


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055v van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 1Spinhuisstraat NZ [staat: bij de Lange Lijnbaan]80‑00‑00 ggkamer voorzien met heerlijke wijnstokken
koperGeertie Bentes, weduwe van
koperwijlen Symon Jelles Stijl
naastligger ten oostenoud burgemeester Augustinus Pytters
naastligger ten zuidende lange lijnbaan
naastligger ten westenoud burgemeester Pytter Claesen
naastligger ten noordenoud burgemeester Augustinus Pytters
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertie Bentes wv Symon Jelles Stijl koopt een camer bij de Lange Lijnbaan, versien met heerlijcke wynstocken. Ten O. en N. de oud-burgemeester Augustinus Pytters, ten W. de oud-burgemeester Pytter Claesen, ten Z. de Baanstraat. Gekocht van de Armen voogden van de Stad, voor 80 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0220v van 1 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylcke Sytses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190 , folio 82Spinhuisstraat 1
eigenaarHylke Sydses wed.
gebruikerHylke Sydses wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190 , folio 53vSpinhuisstraat 1huis
eigenaarHylke Sydses wed.
gebruikerHylke Sydses wed.
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0133r van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 1Spinhuisstraat NZ [niet vermeld]40‑00‑00 cgkamer
koperJacob Jansen turfdrager
naastligger ten oostenerfgenamen v Augustinus Pyters
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadsmuren]
naastligger ten westenerfgenamen v Ayse Arjens
naastligger ten noordenerfgenamen v Augustinus Pyters
verkoperTjallingh Hylkes
verkoperHarmen Hylkes c.s.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190 , folio Spinhuisstraat 1huis
eigenaarwed. Hylke Sydses
gebruikerwed. Hylke Sydses
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpro deo begeerd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 54rSpinhuisstraat 1huis
eigenaarHylke Sytsses erven
gebruikerHylke Sytsses erven
opmerkingpro deo begeert


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-188Spinhuisstraat 1Taeke Jelles, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 54rSpinhuisstraat 1huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerTaeke Jelles
opmerkingwoont vergeefsch


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-188, fol. 73vSpinhuisstraat 1Taeke Jelles cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenweever19:8:00 cg3:4:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 54vSpinhuisstraat 1huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerTaeke Jelles
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 54vSpinhuisstraat 1huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerTaeke Jelles
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 54vSpinhuisstraat 1huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerTaeke Jelles
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 1 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 1 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 1 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 1 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4969Spinhuisstraat 1 (H-080)Germen Beidschat (en Cons.)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Spinhuisstraat 1W. (Willem) v.d. Heide


2023
0.5443320274353


  terug