Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSpinstraat 5(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)H-246H-180


Naastliggers vanSpinstraat 5
ten oostenSpinstraat 7
ten zuidende Spinstraat
ten westenSpinstraat 3


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0026v van 18 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 5[tegen]over de lange lijnbaan735‑00‑00 cgnieuwe schuur of paardenstal
koperIme Dirckx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen7‑00‑00 cg
naastligger ten oostenarmenkamers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kinderen van burgemeester Jurrian Scheltes
naastligger ten noordenTieerd Johannes Hannama
verkoperGerben Rienx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIme Dirks koopt een nieuwe schuur of paardenstal bij de Lange Lijnbaan. Ten O. de Armencamers, ten W. de kinderen van burgemeester Jurjen Scheltes Fontein, ten N. Sioerd Johannes Hannema? Gekocht van Berber Rienx, voor 735 cg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0023v van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 5Zuiderhaven ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad tegenover de lange lijnbaan, achter het Admiraliteitscollege]450‑00‑00 ggnieuwe schuur en paardestal, met kamer of woning ten oosten
koperjr. Johan van Roorda kapitein over een compagnie te voet
protesteert vanwege competentie van 5-00-00 gg jaarlijksTieerd Johannes Hannema
naastligger ten oostenhuis, hof en poort van Baert ontvanger
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende lange lijnbaan
naastligger ten westenClaes Juriens Fontein
naastligger ten noordenhuis, hof en poort van Baert ontvanger
verkoper q.q.Trijntie Douues, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Claes Siouma
verkoper q.q.Trijntie Douues, gelastigde van
verkoperIeme Dircx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan van Roorda, capitein over een compagnie te voet, garnizoen houdende te Harlingen, koopt een nieuwe schuur, paardenstal en woning die ten O. daarvan is gebouwd, in de Z. nieuwe Stad, tegen over de Lange Lijnbaan, omtrent achter het College der Heeren Raden ter Admiraliteit. Ten N. en O. het huis en hof v.d. Ontvanger Baerdt en diens Poort, ten Z. de Lange Lijnbaan en een openbare steeg, ten W. Claes Jurriens Fontein. Gekocht van Trijntie Douwes wv Claas Siouma, als lasthebber van Ieme Dirckx, voor 450 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017v van 17 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 5Spinstraat NZ [staat: bij de grote lijnbaan aan des kopers hof]500‑00‑00 gghuis
koperWytzo Beima, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperReinuke Thijssen
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: de straat aan de stadsvesten langs lopende]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Wytzo Beima, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenReinuke Thijssen
verkoperde erfgenamen van wijlen Antie Jans


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0294v van 3 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 5Spinstraat NZ [staat: stadsvesten bij de oude stads lijnbaan]37‑14‑00 ggstalling
koperHendrik Harmens, gehuwd met
koperJanke Poppes
naastligger ten oostenReiner Clasen Fontein koopman
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat en lijnbaan]
naastligger ten westenReiner Clasen Fontein koopman
naastligger ten noordenReiner Clasen Fontein koopman
verkoper van 1/6Andries Willemswagenaar
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van resp.
verkoper van 1/6Pytter Willems, en
verkoper van 1/6Jacob Willems
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 1/6Jan Willems
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 1/6Ydtie Willems
verkoper van 1/6Rinske Willems
erflaterwijlen Willem de Witmr. glasmaker


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0253r van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 5Spinstraat NZ [staat: bolwerk achter de rijke buurt]116‑00‑00 cgwagenhuis
koperSymen Claesen Lamsma koopman te Minnertsga
naastligger ten oostenSymen Claesen Lamsma koopman te Minnertsga
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat bij de lijnbaan]
naastligger ten westenSymen Claesen Lamsma koopman te Minnertsga
naastligger ten noordenSymen Claesen Lamsma koopman te Minnertsga
verkoperhuisman Pyter Fransen te Kimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Claesen Lambsma te Minnertsga koopt een wagenhuis omtrent het Bolwerk, achter de zogenaamde rijke buurt. Ten O., W. en N. de koper, ten Z. de straat die langs de Lijnbaan loopt. Gekocht van Pyter Fransen, huisman te Kimswerd.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1893Spinstraat 5Tjardus Houtsma houtkoperHarlingenstal en wagenhuis (78 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-246Spinstraat 5Berbera Hobmageb 6 dec 1800 Workum, ovl 22 apr 1854 HRL, huwt met Ahasverus Fransen, (gk), Vst 18 dec 1852 uit Bolsward, N.H., dv Rienk H, en Aukje PosthumalBS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-222, wijk H-246


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4107Nieuweburen H-082 Tjardus Houtsma woonhuis


1893 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
vermeld alsgeschat adresbericht
H-246Spinstraat 5Een woon- en pakhuis, met erf in de Spinstraat. Finaal verkocht op 14 jul 1893 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 302.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4921Spinstraat 5 (H-180)Fokke Drost (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Spinstraat 5R. Nielsentransportarbeider


2023
0.070302963256836


  terug