Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Steenhouwersstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Steenhouwersstraat 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)H-ongH-ong


Naastliggers vanSteenhouwersstraat 3
ten oostenSpinhuisstraat 1
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westende Steenhouwersstraat
ten noordenSteenhouwersstraat 1


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 3Steenhouwersstraat OZ [staat: zuider nieuwe stad]106‑00‑00 ggwestelijke kamer ten zuiden van de eveneens in deze akte verkochte hof
koper provisioneelGerryt Thoenis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van ?, (d) de westelijkste kamer ten zuiden van (b). Provisioneel koper is Gerryt Thoenis voor 106 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0081r van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 3Steenhouwersstraat OZ [staat: in de zuider nieuwe stad bij de lijnbaan]250‑00‑00 gghuis strekkende oostwaarts
koperGerryt Janssen de oude, gehuwd met
koperAntie Lubberts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Pieter Robijn 6‑00‑00 cg
naastligger ten oostende kamer van Gerrit Thonis
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden*de lijnbaan van wijlen Lammert Annes
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende plaats gekocht door Anne Thomas
verkoperAugustijn Cornelis, gehuwd met
verkoperWib Claesen


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0131r van 25 jan 1634 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 3zuider nieuwe havenhuis, loodsje en ledige plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
bewonerAndries Minnes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Pytke Wybes voor hun vijf kinderen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pyter Joosten
verkoper q.q.oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma, gelastigde van
verkoper van 1/2dr. Martinus Blocklant, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/2Geertie Gerckes Siccama te Amsterdam


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0195v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 3Spinhuisstraat NZ [staat: op de linkerzijde van de lijnbaan]300‑00‑00 gghuis
koperLourens Dircksen, gehuwd met
koperTrijntie Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende lijnbaan
naastligger ten westenSteenhouwerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAdam Hendricx c.s.
eerdere samenvatting door Yde Elsingalijnbaan


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0065v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 3Spinhuisstraat NZ [staat: bij de lange lijnbaan]300‑00‑00 gghoekhuis
koperCornelis Reyners c.u.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Dircks ruilebuit
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSteenhouwerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Gerrits
verkoperTrijntie Hendrickx


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0220v van 1 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 3Steenhouwersstraat OZ128‑00‑00 gghuis
koperAise Arriens Mahiu koopman
geniaarde en huurderAert Hendrix c.u.mr. schilder
naastligger ten oostenHylcke Sytses
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSteenhouwersstraat
naastligger ten noordende hof van Aise Arriens Mahiu
verkoperTrijntie Wybes, gehuwd met te Amsterdam
verkoperErasmus Carsten te Amsterdam


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1897Steenhouwersstraat 3 Hendrikus Stroband commissaris van politieHarlingenhuisje (45 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1897Nieuweburen H-080 Sijbrand van Hulst werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5042Steenhouwersstraat 3 (H-ong)Germen Beidschat (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Steenhouwerstraat 3 Wouter Jornavisschersknechtf. 600f. 600  terug