Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijver 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijver 108-0878-0878-093E-096E-083


Naastliggers vanVijver 10
ten oostende Vijver
ten zuidenVijver 12
ten westenVijver 6tuin
ten noordenVijver 8


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0146r van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 10Vijver WZ [staat: Vijverstraat]400‑00‑00 cghuis
koperUlk Reyns, weduwe van
koperwijlen Rintie Tiallings kapitein
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidende kamers van Jacob Piters Hagens
naastligger ten westenonlangs verkochte hof van burgemeester Paulus Jansen c.u.
naastligger ten noordenPiter Jansen
verkoperburgemeester Paulus Jansen c.u.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0060r van 20 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 10Vijver, de495‑00‑00 cgkamer
koperJan Jaspers c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSybren Dircksen
naastligger ten westenJan Pieckes
naastligger ten noordenJan Pieckes
verkoperSybren Dircksen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jaspers koopt een camer op de VIJVER. Ten Z. de verkoper, ten N. Jan Pieckes. Gekocht van Sybren Dircksen, voor 495 cg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0078v van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jaspers


1658 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 10v van 22 jan 1658 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Vijver 10
inventarisantAeltie Clases, weduwe van
wijlen Jan Jaspers
requirant en aangeverJasper Jans
requirant q.q.Rogier Haspelman, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
requirantJancke Pytters, nagelaten weeskind van
wijlen Maycke Jans, gehuwd met
Pytter Jacobs ter zee absent zijnde
inleiding bij de boedelinventarisatie[0010v] Inventarisatie ende beschriving gedaen bij ons Rembartus Popta ende Franciscus Hoitinga praesiderende burgemeesteren der stede Harlingen ende bij den Gerechte aldaar tot desen verordonneeerde commissarien geadsocieert met den ondergeschreven secretaris alhier, ten sterffhuise van wilen Aeltie Clases nagelatene weduwe van wijlen Jan Jaspers, van alle de goederen uyt- ende inschulden aldaer ten sterffhuise bevonden, op 't versoecke van Jasper Jans ende Rogier Haspelman als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Jancke Pytters een nagelatene weeskindt van wijlen Maijcke Jans bij Pytter Jacobs in echte verweckt nu tegenwoordich ter zee absent zijnde, ende dat op 't aengeven van Jasper Jans nae dat hij den eede om alles getrouwelijck te sullen aengeven in handen van welgemelte heer commissarien hadde gepresteert, actum desen 22en january 1658.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0033v van 7 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Gerloffs


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0080r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 10Vijver WZ [staat: Vijverstraat]172‑14‑00 gghuis
koperOepke Meynderts potschipper
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Gerlofs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenwijlen vroedsman Sweerd Thomas
verkoperTrijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Alberts


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0047v van 6 jul 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 10Vijver WZ [staat: Vijverstraat]280‑00‑00 cghuis
koperFreerck Jansen smakschipper
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Gerlofs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenvroedsman Sweerdt Thomas
verkoperRiemcke Meynerts, weduwe van
verkoperwijlen Meyndert Jansen
verkoperOepke Meynerts zoon van verkoper


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0260v van 13 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Freerk Boon


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0393v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 10Vijver WZ [staat: Vijverstraat]350‑00‑00 cghuis
koperPytter Clasen, gehuwd metscheepstimmerman
koperEelckien Jacobs
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenJan Gerryts Trompetter? trompetter?
naastligger ten westende hof van Jan Pytters Oldaans
naastligger ten noordenJetske Jans
verkoperJan Freercxzeevarende te Bremen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-087 , folio 154Vijver 10woning
eigenaarFedde Wytses
gebruikerFedde Wytses
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-087 , folio 101vVijver 10huis
eigenaarFedde Wytses
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑5‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0232r van 24 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 10Vijver WZ, op de240‑00‑00 cghuis
koperIJsbrand Jansen, gehuwd mettimmerman
koperAuckjen Clases
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenZierk Reins
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaan
naastligger ten noordenJacob Schink c.u.
verkoperTrijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Wytses


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-087 , folio Vijver 10huis
eigenaarIsbrand Jansen
gebruiker
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0272v van 23 jun 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIJsbrant Jansen


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0318r van 28 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIJsbrand Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-087 , folio 102rVijver 10huis
eigenaarIJsbrand Jansen
gebruikerIJsbrand Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0018v van 15 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIJsebrand Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-087Vijver 10IJsbrand Jansen, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-087 , folio 102rVijver 10huis
eigenaarIJsbrand Jansen
gebruikerIJsbrand Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0012v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 10Vijver WZ, op de130‑00‑00 cghuis of woning
koper door niaarweduwnaar Wybe Taekes voor zich en zijn minderjarige kinderen, weduwnaar vanvarensgezel
geniaarde koperwijlen Jacob Jurjens, gehuwd metvarensgezel
geniaarde koperGrietie Dirx
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenCornelis Oldaans
naastligger ten westenCornelis Oldaans
naastligger ten noordenWybe Taekes
verkoperIsbrand Jansen te Sneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Taekes, varend persoon voor hemzelf en als vader en wettige voorstander over zijn minderjarige kinderen bij zijn wijlen huisvrouw en echtgenoot, koopt na niaar wegens mandeligheid en naastliggerschap op Jacob Jurjens, varendperzoon x Grietie Dirx, zeker huis of woning c.a., bewoond door de kopers, op de Vijver. Ten O. de straat, ten W. en Z. coopman Cornelis Oldaans, ten N. Wybe Sakes. Gekocht van Isbrand Jans, wonende in het Gasthuis te Sneek, voor 130 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0230v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEeltie Aukes Travaile


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-087 , folio 103rVijver 10huis
eigenaarIJsbrand Janzen
gebruikerIJsbrand Janzen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-087 , folio 103rVijver 10huis
eigenaarIJsbrand Jansen
gebruikerIJsbrand Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-093 , folio 173rVijver 10woning
eigenaarWybe Taekes
gebruikerClaas Foppes
huurwaarde23‑00‑00 cg
gebruikerWybe Taekes
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0183r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeernt Ymkes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-093 , folio 173rVijver 10huis
eigenaarBeernd Ymkes
gebruikerClaas Foppes
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerBeernd Ymkes
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-093 , folio 173rVijver 10huis
eigenaarBeernd Ymkes wed.
gebruikerClaas Foppes
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerBeernd Ymkes wed.
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0066v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende woning gekocht door Claas Foppes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0067v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 10Vijver WZ wijk E-096175‑00‑00 cgwoning
koperKlaas Foppes
huurderde koper Klaas Foppes c.u.
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles
naastligger ten westende tuin van de weduwe van wijlen Claas Heins
naastligger ten noordende woning gekocht door Jan Spitske c.u.
verkoperSijke Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Symonsoud schipper


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0336r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaas Foppes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-093 , pag. 168Vijver 10Claas Foppes 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-096Vijver 10Claas Foppes Torenbeek... Jacob Klases T, geb 1792 HRL; BS ovl 1811, huw 1813, huw 1830, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk E-096, timmerman; medegebruiker Jacob K. Torenbeek, boekbinder, 1814. (GAH204); K.F.T., scheepstimmerman, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-096Vijver 10Jacob Klaas Torenbeek... Klaas Foppes T, en Hemkje Jacobs; BS huw 1813, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1842; gebruiker van wijk E-096, boekbinder; eigenaar en medegebruiker is Claas Foppes Torenbeek, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-096Vijver 10Claas Foppes TorenbeekClaas Foppes Torenbeektimmerman
E-096Vijver 10Claas Foppes TorenbeekJacob K Torenbeekboekbinder


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 97 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-096Vijver 10Klaas Foppes Torenbeek, overleden op 8 februari 183083 jr, vader van Foppe, timmermansknecht Vijverstraat E 96 en wijlen Jacob Klazes Torenbeek (man van Trijntje Lubberts Visser, werkster, vader van minderjarige Himkje, Lubbert, Klaas en Akke Jacobs Torenbeek). (toch Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1210Vijver 10Klaas Toornbeek Harlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-096Vijver 10Trijntje Lubberts Visser... en Akke Folckerts; BS huw 1813, ovl 1825, ovl 1842; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-096; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-096VijverstraatTrijntie Visser56 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
E-096VijverstraatYmkje Torenheek25 jnaaisterHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-096VijverstraatAukje Torenheek19 jnaaisterHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 278 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-096Vijver 10Trijntje Lubberts, overleden op 1 november 184258 jr (geboren 28/3/1784), overleden Vijverstraat E 96, weduwe, moeder van Lubbert, kantoorbediende, Hempkje (vrouw van Symon Abels van der Hout, mr. schoenmaker), Akke, naaivrouw en Klaas Jacobs Torenbeek, soldaat Gorinchem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 290 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-096Vijver 10Sjoukje Lubberts Torenbeek, overleden op 28 juli 18466 mnd (geboren 10/1/1846), overleden Vijverstraat E 96, dochter van Lubbert Jacobs Torenbeek, kantoorbediende en Jetske Tjebbes de Vries, zuster van minderjarige Jacob Lubberts Torenbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1265 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-096Vijver 10Tjebbe Lubberts Torenbeek, overleden op 24 augustus 18489 mnd (geboren 19/11/1847), overleden Vijverstraat E 96, zoon van Lubbert Jacobs Torenbeek, kantoorbediende en Jetske Tjebbes de Vries, broer van minderjarige Jacob Lubberts Torenbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1210Vijverstraat E-096Jan Timmer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2986Vijver E-083 Lubbert J. Torenbeek woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2986Vijver 10 (E-083)Tjebbe & Jacob Torenbeekwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijver 10F. Drostschoenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijver 10J. (Johannes) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 10beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.13836407661438


  terug