Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Vijverstraat 128-111/28-111/28-117F-249F-244
 huisnummer lager  Vijverstraat 128-111/28-111/28-117F-249F-243


Naastliggers vanVijverstraat 12
ten oostende Vijverstraat
ten zuidenGrote Ossenmarkt 5
ten westende Vijverstraat
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Vijverstraat 12naamloze steeg ten westen


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0055v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZ [staat: Fiverstraat]170‑05‑00 gghuis
koperoud burgemeester Hans Harmens de Vries, gehuwd met
koperJeltje Teunis
bewonermr. Nanne Oenis
naastligger ten oostende stal van koper Hans Harmens de Vries c.u.
naastligger ten zuidenplaats achter de stal
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTrijntie, weduwe van
naastligger ten westenweduwe Timen Aerns
verkoperde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobspottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Vries, oud-burgemeester x Jeltie Teunis Vrijhof koopt een huis c.a. in de Vijverstraat, met een vrije steeg ten W. en een plaets erachter ten Z. Ten O. de stal van verkoper, ten W. Trijntje [Aernts] wv Tymen Andries. Gekocht van erven Jacob Jacobs, pottenbakker, voor 170 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZ450‑07‑00 gghuis
koperJarich Gerrits c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende verkoper Jeltie Tonis Wrijthooff
naastligger ten zuidende verkoper Jeltie Tonis Wrijthooff
naastligger ten westenSeerp Lamberts Swarms
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJeltie Tonis Wrijthooff


1673 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 392r van 23 mei 1673 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Vijverstraat 12
Jarich Gerryts, gehuwd met
Grietje Willems
inleiding bij de boedelinventarisatie[0392r] Alsoo nae eenige jaeren tusschen Jarich Gerryts ende Grietje Willems echtelieden alhier veelvoudige onlusten ende differenten sijn geweest ende de respectievelijcke echtelieden tot voorcominge van verdere onheylen, twisten ende tweedrachten, bij forma van proces ende respectievelijcke request uit de vergaderinge van de achtbare Magistraet deser stede hebben versocht heren commissarien ten overstaen welx gedachte echtelieden mocht werden gesepareert van bedt ende tafel ende in conformite van respectievelijcke versoecken bij ampliatie de burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Wijtse Michiels [Wassenaar] 't samen ende elx besonder sijn gecommitteert om partijen vocatis vocandis voor haar te roepen soo doenlijck te vereenigen, soo niet de selve te scheyden wegens bedde ende tafel ende te procederen soo sij sullen verstaen te behoren breder vermogens de commissie in dato den 5en mey 1673, ende gedachte heeren commissarien tot naekominge der voorschreven commissie op dato den 23en mey 1673 gedachte echtelieden hebben verstanden, vermaent ende geinduceert om soo 't doenlijck ende mogelijck was ende gelijck echtelieden betaemt vredigh ende vriendelijck, getrou ende oprecht met malkander te lewen ende huis te holden, welcke bitterheden [0392v] te wijdt tusschen gedachte echtelieden waer in gecropen, soo hebben sij echtluyden tot wederversamelinge ende echtelijcke bijwoninge geensins connen verstaen, maer respectievelijcke versocht om te werden getreden tot inventarisatie henner goederen ende per consequens tot separatie van bedt ende tafel, op welx door gedachte heer commissaris de burgemeester Lourens Jacobs Asperen geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris gedachte goederen sijn geinventariseert, naedat sij echtelieden Jarich Gerrijts ende Grietje Willems voornoemt om alles getrouwelijck ende oprecht aen te gewen den solemnelen eede hadden gepraesteert, alles in voegen als volght. Actum den 23en may 1673.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZ68‑00‑00 gghuis
koperGerrit Hendrix, gehuwd metuitdrager
koperTrijntie Dirx
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstal in gebruik door Douwe Reins
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Groenewold kapitein
naastligger ten westenJan Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Jelle Claesen
verkoper van 1/6Freerk Lolkes
verkoper van 1/6als alimentators van Claeske Lolkes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111/2Vijverstraat 12huis
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerCornelis Jansen cum soc.
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 8-111]


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0150r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZ300‑00‑00 cghuis
koperFloris Yedes, gehuwd met
koperAntie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderCornelis Jansen 52‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGerryt Tiallings mr. gortmaker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Groenewolt kapitein
naastligger ten westenJan Jans Huiselaar
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperGerryt Hendriks, gehuwd metuitdrager
verkoperTrijntie Dirx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFloris Yedes x Anke Jacobs koopt een huis c.o.a. in de Vijverstraat, verhuurd aan Cornelis Jansen c.u. Ten O. Gerryt Tjallings, mr. gortmaker, ten W. Jan Jansen Huyselaar (de jonge), ten Z. erven capitein Groenewolt, ten N. de Vijverstraat (Hondenstraat?). Gekocht van Gerryt Hendriks, uitdrager x Trijntje Dirx, voor 300 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111/2Vijverstraat 12huis
eigenaarFloris Ydes
gebruikerFloris Ydes
opmerking1738 insolvent verklaard en nog onvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-111/2, fol. 145rVijverstraat 12Floris Ydes cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindstadstimmerknegt17:5:00 cg2:18:00 cgbestaet seer geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111/2Vijverstraat 12huis
eigenaarFlores Yedes
gebruikerFlores Yedes
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking1738 insolvent verklaard
opmerkingen is nog onvermogende


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111/2Vijverstraat 12huis
eigenaarFloris Yedes
gebruikerFloris Yedes
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking1738 insolvent verklaard en nog onvermogende


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-117Vijverstraat 12huis
eigenaarFloris Yedes
gebruikerFloris Yedes
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0132r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZ410‑00‑00 cghuis
koperChristiaan Christoffels, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht
koperGrietie Sikkes Builart
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Jans
naastligger ten zuidende Lutherse Gemeente: kerkvoogdij
naastligger ten westenPhilip Oolgaard
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij, toezichthouders van
verkoperAntje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Floris Yedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Christoffels, matroos op het Admiraliteitsjacht x Grietje Sikkes Builard koopt een huis in de Vijverstraat, dat door de verkoper als eigenaar werd bewoond, maar nu leeg staat. Ten O. erven Gerryt Jans, ten W. Philip Oolgaard, ten Z. de kerkvoogden v.d. Lutherse Kerk, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van de Voogden der huiszittende Armen te Harlingen, wegens Antje Jacobs wv Floris Yedes, als alimentanten, voor 410 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-117Vijverstraat 12huis
eigenaarChrist. Christoffels
gebruikerChrist. Christoffels
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-117 , pag. 170Vijverstraat 12Christiaan Christoffels 1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Grietje Battardgeb 1741 ... , ovl 25 mrt 1812 HRL, huwt met Chistiaan Christoffels Kingma, ovl wijk F-249, dv Sikke B., en Sipkje Altena; BS ovl 1812; 1846 overlijdens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Christoffel Christoffels... id. van wijk F-247; gebruiker is Barend Gompert van Gelder, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-249; gebruiker is Pieter Schenkius, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Pieter Schenkius... Nicolaas Pieters S, en Trijntje Douwes (van Stralen); BS huw 1814, huw 1830, ovl 1854; gebruiker van wijk F-249; eigenaar is Christ. Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb Terschelling en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-249Vijverstraat 12wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1429Vijverstraat 12 Jelle Nijsloot deurwaarder bij de regtbankLeeuwardenhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Jan Harmens Deurnat... Taeke H. Poort, timmerknegt, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; VT1839; kind: Harmen Jans deurnat, geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiske F. ; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Liskje Fransen Rikkers... 15 sep 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, (vnm: Lutske), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-249VijverstraatJan H Deurnat67 jgeenPekel Am, protestant, gehuwd
F-249VijverstraatLutske Rikkers58 jFranekerv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 427 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-249Vijverstraat 12Eva Frankes Frankena, overleden op 23 september 1846bijna 3 jr (geboren 7/11/1843), overleden Vijverstraat F 249, dochter van Franke Jans Frankena, koopvaardij kapitein en Jetske Harings van der Zee, zuster van minderjarige Tjietske en Jan Frankes Frankena. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Aaltje Rommerts Faber... dv Rommert Wybes F, en Aukje Feyes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Janke Rienks Stoker... 1851, N.H., dv Rienk S, en Francina Adolfs Pas; BS huw 1858, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-166, wijk F-249, 282, wijk G-141 259, wijk H-117; oud 38 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Johanna Coulbout... C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1429Vijverstraat F-249Jacobus Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3078Vijverstraat F-243 Jan Jakles de Boer woonhuis
Sectie A nr. 3079Vijverstraat F-244 Jan Jakles de Boer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3078Vijverstraat 12 (F-243)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)woonhuis
Sectie A nr. 3078Vijverstraat 12 (F-243)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 12S. Jornabootwerker


1975 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Vijverstraat 12Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 12rijksmonument 20747  terug