Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijverstraat 188-1148-1148-120F-248F-241


Naastliggers vanVijverstraat 18
ten oostenVijverstraat 20
ten zuidenGrote Ossenmarkt 15
ten westenVijverstraat 16
ten noordende Vijverstraat


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZ1916‑00‑00 gghuis en stalling alwaer het Widt Paerdt uyt steeckt
koperHans Harmens, gehuwd metkoopmanhet Witte Paard
koperJeltie Thonis
bewonerJan Thonis Aalman c.u.
naastliggerDoed Jans
naastliggerde dwarskamer bewoond door Pyecke Jelles
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: heerestraat]
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westende stalling destijds van burgemeester Heere Jans
naastligger ten westende stalling nu gekocht door Jan Luyties smid
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Fryes, koopman x Jeltie Thonis kopen een huis en stalling in de Vijverstraat, gebruikt en bewoond door stalman Jan Thonis c.u., alwaer het widt paerdt vytsteeckt, strekkende zuidwaards tot de Heerestraat en vandaar westwaarts tot de stalling die vroeger van burgemeester Heere Jans was en die nu door smid Jan Luyties gekocht is.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZ300‑00‑00 cg1/2 huis
koper van 1/2Lieuwe Jansen grootschipper
koper van 1/2Aert Johannes koopman
eigenaar van 1/2Homme Dircx c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Johannes 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSipcke Dircx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Jansen, grootschipper en Aert Johannes kopen een 1/2 huis zz. Vijverstraat, waarvan Homme Dirks de andere 1/2 bezit. Ten W. de uitgang v.d. hof van burgemeester Hans Harmens (de Vries), ten N. die straat. Gekocht van Ypcke Dircx, voor 300 cg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Claes Pytters


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis waar het Witte Paerdt uithangt


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001v van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 10vVijverstraat 18Alewijn Piebesf. 3500-00-00


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0354r van 8 mrt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZ303‑14‑00 cghuis alwaer het Wit Peerd pleegh uit te hangen
koperClaes Jansen IJsenbeek het Witte Paard
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 cg
naastligger ten oostenTaeke schoolmeester
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Lolke Obbes
naastligger ten zuidende kinderen van Dirck Jansen IJsenbeecq
naastligger ten westende tuin van Neeltie Heeres
naastligger ten westenJentie Hommes
naastligger ten westende tuin van Claes Pyters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAlewijn Piebesuitdrager


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178r van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Claes IJsenbeek


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0199v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Claes IJsenbeek


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-114 , folio 157Vijverstraat 18huis
eigenaarPieter Clases
gebruikerPieter Wiegers
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
grondpacht aanDoedtie Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-114 , folio 103vVijverstraat 18huis
eigenaarPieter Claessen
gebruikerDirk Foppes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑2‑1720
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg
aansl. grondp. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-114 , folio Vijverstraat 18huis
eigenaarPyter Clasen
gebruikerDirk Jeppes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-114 , folio 104rVijverstraat 18huis
eigenaarPieter Clasen wed.
gebruikerDirk Jeppes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aanDoettie Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-114Vijverstraat 18wed. Pieter Claeses, bestaande uit 1 persoon02‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-114 , folio 104rVijverstraat 18huis
eigenaarwed. Pytter Claeses
gebruikerwed. Pytter Claeses
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
grondpacht aanerven Doetie Lieuwes
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0064v van 1 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Scheltema


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190v van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Scheltema


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-114 , folio 105rVijverstraat 18huis
eigenaarPyter Scheltema
gebruikerPyter Scheltema
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0222r van 23 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Scheltema


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-114 , folio 105rVijverstraat 18huis
eigenaarPyter Scheltama
gebruikerPyter Scheltama
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
bij: afgeloste grondpacht01‑08‑00 cg
grondpacht totaal13‑08‑00 cg
aanslag grondpacht02‑18‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120 , folio 175vVijverstraat 18huis
eigenaarHinne Sannes
gebruikerClaas Heyns
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0068v van 5 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0068v van 5 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZ 18/201311‑14‑00 ggdubbelhuis
koperPieter Hylkes, gehuwd metmr. timmerman
koperLolkie Scheltema
huurderSybren Hingst
huurderKlaas Anjus c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenKeimpe Douwes
naastligger ten zuidenLijske Jans e.a.
naastligger ten zuidenAanneke Jans e.a.
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperFoekje Pieters Scheltema, gehuwd met
verkoperHinne Sannesmr. bakker te IJlst


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0301r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadskolonel Jan de Reus
naastligger ten westenstadskolonel Jan de Reus


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0301r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZ 18/201500‑00‑00 ggdubbel huis
koperJarig Cornelis, gehuwd met
koperJanke Piebes
huurder grootste huisHendrik Arriaans scheepstimmerman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen K. D. Vlasblom
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf
naastligger ten westenstadskolonel Jan de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJanke Scheltema, gehuwd met
verkoperRudolf Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig Cornelis x Janke Piebes kopen dubbel huis op de Vijverstraat, verdeeld in twee bijzondere woningen. Het grootste thans bewoond door Hendrik Arians, scheepstimmerman, het andere door N.N. Geen grondpacht. Ten O. erven K.D. Vlasblom, ten Z. burgemeester Syds Schaaf, ten W. stadscollonel Jan de Reus, ten N. de straat. Gekocht van Janke Scheltema, huisvrouw van dr. Rudolph Nauta en met dezelve haar man gesterkt, woonachtig te Franeker, voor 1500 gg. ofwel 2100 cg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0187r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJarig Cornelis


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120 , folio 175vVijverstraat 18huis
eigenaarJarig Cornelis
gebruikerJielles Keimpes
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0025r van 15 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan de Reus
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan de Reus


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0025r van 15 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZ 18/202100‑00‑00 cgdubbel huis
koper van 1/2Johannes Adema koopman
koper van 1/2Jan Krop, gehuwd met
koper van 1/2Sipkje Christiaans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Keimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan de Reus
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJarig Cornelis, gehuwd met
verkoperJanke Pieters


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120 , folio 175vVijverstraat 18huis
eigenaarJan v.d. Veen q.q.
gebruikermilitairen
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0203r van 22 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
naastligger ten westenChristiaan Christoffels


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0203r van 22 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZ 18/201000‑00‑00 ggdubbel woonhuis
koperWillem Pieters te Akkrum de Gekroonde Zeevaart
koperEelco de Vries te Akkrum
huurderLouw P. Louw c.u.70‑00‑00 cg
huurderWillem Dirks c.u.34‑00‑00 cg
naastligger ten noordenVijverstraat
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
verkoper q.q.Hotze Romkes, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan van der Veen, curatoren overkoopman
verkoperWillem Pieters, houder van een reversael ten laste van te Akkrum
verkoperEelco de Vries, houder van een reversael ten laste van te Akkrum
verkoperJohannes Adama
verkoperJan Crop
verkoperSepkjen Christiaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Pieters en Eelco de Vries, beide te Akkrum, kopen een dubbel huis zz.Vijverstraat, genaamd de gekroonde zeevaart. Ten W. Christiaan Christoffels, ten N. de straat.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0238r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0303r van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
naastligger ten westenChristiaan Christoffels


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0303r van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZ 18/20521‑00‑00 cgdubbel huis
koperSymon Schuurman, gehuwd met
koperSepkje Christiaans
huurder deel in gebruik als herbergElsje Steen
huurder deel in gebruik als herbergwijlen Frans Brouwenstein
huurder deel in gebruik als herbergChristina Brouwenstein
huurder deel in gebruik als herbergwijlen Louw P. Louw
huurder het andere deelsergeant majoor van Haagen c.u.
naastligger ten oostenPothondjesteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidende Lutherse Gemeente
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Elisabeth Gerrits, weduwe van te Akkrum
verkoper van 1/2wijlen Willem Pieters
verkoper van 1/2Margen Zijlstra, gehuwd met
verkoper van 1/2D. Nieuwbuurmedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(18 en 20) Symon Schuurman x Sipkje Christiaans koopt een groot, dubbel huis c.a., zz. Vijverstraat, deels verhuurd als herberg aan Elsje Steen wv Frans Brouwenstein, en Christina Brouwenstein wv Louw P. Louw. En ook deels verhuurd aan serg. majoor Van Haagen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de nieuwe Lutherse Kerk en anderen, ten W. Christiaan Christoffels, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Elisabeth Gerrits wd. Willem Pieters te Akkrum voor 1/2, en Marjan Zijlstra x med. dr. Dirk Nieuwbuur voor 1/2, voor 521 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0004r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-120 , pag. 171Vijverstraat 18Symon Schuurman 1‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-248Vijverstraat 18IsraËL CatsIsraË Catsstalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1426Vijverstraat 18wed. Simon Schuurmans tapperscheHarlingenplaisiertuin (83 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-248Vijverstraat 18Maria Michiels Plengnat... Jans P, en Klaske Gerrits Kisjes; BS huw 1820, ovl 1836, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-140, wijk F-248; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-067; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1426Vijverstraat F-241 Jelle Martens van der Wal tuin


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5122Vijverstraat 18 (F-241)Jelle M. van der Walwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 18P. v/d Walsmid


2023
0.3382511138916


  terug