Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Vijverstraat 30(niet bekend)8-117/28-125F-240F-235


Naastliggers vanVijverstraat 30
ten oostenKleine Ossenmarkt 2
ten zuidende Vijversteeg
ten westenVijverstraat 28
ten noordende Vijverstraat


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0023v van 1 aug 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZ225‑00‑00 gghuis
koperTied Sibrens, dochter van te Ameland
koperSibren Toennis
naastligger ten oostenEnne Wybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAuck Jochums
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Pietke Pieters, dochter van
verkoperPieter Claeses, gesterkt met
verkoperFolckert Jacobs, gehuwd met
verkoper q.q.Foeckel Ockes, gelastigden van resp.
verkoperAeff Ockes maior annis, en van
verkoperAucke Ockes maior annis, en van
verkoperMoerck Ockes maior annis, en van
verkoperNeeltie Ockes maior annis, gehuwd met
verkoperJan Meinerts, en van
verkoper q.q.Heerke Heerkes, voogd van resp. te Bolsward
verkoperPieter Ockes oud 22 jaar, en van
verkoperDirck Ockes oud 20 jaar


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0172r van 9 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrant Ameland


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0110r van 10 feb 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZ400‑00‑00 cghuis
koperAnne Wybes
naastligger ten oostenAnne Wybes
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenSioerd Lases
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperSybren Dirckx c.u.


1666 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 314r van 10 dec 1666 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Vijverstraat 30
inventarisantAuck Jans, weduwe van
wijlen Pytter Clasen
requirantLieuwe Jansen broeder van de inventarisant, curator over
Doeke Gerkes, en over
de twee nagelaten kinderen van wijlen Ruierd Hillebrants kindskinderen van de inventarisantkapitein
requiranthet Gerecht van Harlingen, namens
de nagelaten weeskinderen van wijlen Jancke Pytters te Den Haag, kindskinderen van de inventarisant
requireerdeClaes Pytters zoon van de inventarisant, gehuwd met
aangeverYpke Louws het sterfhuis gefrequenteerd hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0314r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten sterffhuyse van Auck Jans, weduwe wijlen Pytter Clasen, ten overstane van de praesiderende burgemeester Jan Knijff, tot desen verordonnneerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden, ten versoeke van Lieuwe Jansen des overledens broeder ende curator over Doeke Gerkes, ende de twie naa gelatene kinderen van wijlen de capitein Ruierd Hillebrants kints kinderen van de overledene, voorts 't Gerechte ex officio wegens de nagelaten weeskinderen van Jancke Pytters woonachtich in den Hage, mede kints kinders ende alsoo requiranten ende Claes Pytters, des overledens nagelatene soon requireerde, op 't aangeven van Ypke Louws, huysvrouwe van Claes Pytters 't sterffhuys gefrequenteert hebbende de belofte daertoe staende in handen van welgedachte commissaris heeft gepraesteert, waerop tot de beschrivinge is geprocedeert so volght desen 10 december 1666.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0294v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-117/2 , folio 104vVijverstraat 30huis
eigenaarJelle Steffens
gebruikerJelle Steffens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
opmerking[genoteerd als 8-118]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-117/2Vijverstraat 30Jelle Steffens, bestaande uit 3 personen03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-117/2 , folio 104vVijverstraat 30huis
eigenaarJelle Steffens
gebruikerJelle Steffens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-117/2, fol. 145vVijverstraat 30Jelle Steffens cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindmatroos11:13:00 cg2:0:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-117/2 , folio 105vVijverstraat 30huis
eigenaarJelle Steffens
gebruikerJelle Steffens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0190v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelle Steffens


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-117/2 , folio 105vVijverstraat 30huis
eigenaarJelle Steffens
gebruikerJelle Steffens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0236r van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZ156‑00‑00 gghuis
koper door niaarJanke Jelles, weduwe van
koper door niaarwijlen Hendrik Reins Faber
geniaarde koperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar
geniaarde koperGeertje Douwes
naastligger ten oostenPier Eelkes
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenVijverstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hendrik Faber
verkoperAntje Sipkes, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Steffens


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0049r van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-125 , folio 176rVijverstraat 30woning
eigenaarHendrik Faber wed.
gebruikerAntje Sipkes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerClaas Everts
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑06 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0007r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bolman koopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0008r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZ130‑00‑00 gghuis
koperJan Bolman koopman
naastligger ten oostende heer M. van Idzinga
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenJan Bolman
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperRein Hendriks Faber, mede erfgenaam van zijn vadermr. ijzersmid
erflaterwijlen Hendrik Reins Faber, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, coopman, koopt huis c.a. in de Vijverstraat. Geen grondpacht. Losse goederen voor 6 cg. Ten O. dhr. H. van Idzinga, ten Z. een steeg, ten W. de koper, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Hendrik Reins (moet zijn Rein Hendriks) Faber, mr. ijsersmid, als mede erfgenaam van zijn wijl. vader en moeder Hendrik Reins Faber en Janke Jelles, voor 130 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-125 , folio 176rVijverstraat 30woning
eigenaarJan Bolman
gebruikerNic. Weever
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0057r van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-125 , folio 176rVijverstraat 30woning
eigenaarJan Bolman
gebruikerAtze Douwes
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0191v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Bolman koopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0191v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZ130‑00‑00 cghuis
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
huurderJan Adams c.u.30‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Evert Pieters
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenAlbert Bolman koopman
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAlbert Bolmankoopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0156r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Evert Pieters
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Evert Pieters


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0156r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZ wijk F-240 en F-241 [staat: F-251 en F-252]200‑00‑00 cghuis
koperJan Adams, gehuwd metkoopman
koperYbeltje Beerends
huurderJan Adams
huurderYbeltje Beerends
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Evert Pieters
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperH. van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkoperAntje H. van der Stok meerderjarig vrijster
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0233r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Adams koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-125 , pag. 171Vijverstraat 30Jan Adams 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Jan Adams Olivier... Jong, oom bruid. groenteverkoper, 1816; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk F-240, groenteverkoper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-241; gebruiker Dirk Piers van Arum, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-240Vijverstraat 30Jan Adams OlivierJan Adams Oliviergroenteverkoper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1413Vijverstraat 30Albertus Huese commiesHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Aukje van der Sluis... N.H., dv Sjerp Pieters vdS, en Klaske Lolles Rondaan; BS huw 1819, ovl 1847, ovl 1870, bev.reg. 1851 wijk F-240, wijk G-246, 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Hiske Douwes Bakkerhuwt met Inte Hendriks op 23 mei 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807 zie ook H.D. Prins; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Jan L. de Boeroud 50 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-240Vijverstraat52 jboterstouwerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
F-240Vijverstraat48 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-240Vijverstraat21 jvarensgezelHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-240Vijverstraat16 jpanbakkerHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-240Vijverstraat14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-240Vijverstraat12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-240Vijverstraat10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-240Vijverstraat58 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-240Vijverstraat50 jBolswardv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 655 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-240Vijverstraat 30Catharina Hermanus van der Zee, overleden op 26 april 18464 jr (geboren 21/9/1841), overleden Vijverstraat F 240, dochter van Hermanus van der Zee, schoenmakersknecht en Maria Hermanus Bloemen, zuster van minderjarige Baudina, Hermanus en Johannes Hermanus van der Zee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Coenraad Meeth... huisknecht, zv Lodewijk M, en Froukje Appelhof; BS ovl 1849, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-103, wijk F-240, 261, wijk G-334; oud 29 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk A-074; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Ieme Broers... 1851 wijk F-114, 240, wijk G-282; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk C-031; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Maria Elisabeth Padberggeb 16 nov 1801 Heerenveen, ovl 14 mrt 1874 HRL, huwt met Lourens/Rinze Johannes Huurmans, Rooms Katholiek, dv Jozef P, en Margaretha Bs; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, 240, 276, wijk G-028


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Pieter Pieters Bakker... Rinske Pieters Post; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Ritske Eeltjes van der Vorm... wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Tietje Sjerps van der Sluis... winkelier in 1851, dv Sjerp vdS, en Klaaske Rondaan; BS huw 1813, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-240; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-191; VT1839; geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Trijntje Klazes van der Zee... HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1413kleine Ossenmarkt F-240Michiel Goslings woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Johannes Jans Schoenmaker... BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te ... (alles)


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 172 van 18 nov 1872
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-240Vijverstraat 30koopaktefl. 500huis F-240
 
verkoperSipke Aukes Sipkens (te Groningen)
koperSytse Sytsema (te Leeuwarden)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1413Vijverstraat F-235 Jan Klein en zoonwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1413Vijverstraat 30 (F-235)Hotze Schuilwoonhuis


2023
0.12319803237915


  terug