Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) F-251 F-246
Naastliggers vanVijverstraat 6
ten oostenVijverstraat 8
ten zuidenGrote Ossenmarkt 1a
ten westenVijverstraat 4
ten noordende Vijverstraat


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0020v van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat [staat: grote vijverstraat]huis met een ledige plaats
 
koperLyckle [staat: Lolcke] Andries, gehuwd metsmid600-00-00 GG
koperBarber Jelles
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelMarten Hendricxscheepstimmerman2-00-00 CG
naastligger ten oostende verkoper Sibbele Janssen c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTaecke Taackes tichelaar
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperSibbele Janssen, gehuwd met
verkoperMartien Aerns
tekst in de margeLambert Anniszn., per Foppens, protesteert dat hem de vercopinge ofte alienatie ontschadelycky sal wesen neffens sijn hypoteeck, doch holdende sijn gerechicheyt opte cooppenningen mach lijden dat dvercopinge voortganck neme. Actum Harlingen in judicio den 24en february 1616.
tekst in de margeSybrich Cornelis, in haer qualiteyt, protesteert, per Piphron, ad idem dat haer de vercopinge van de geproclameerde huysinge ontschadelyck sal zijn nopende haer hypoteeck ende geobtineerde competentie cum accessorys, doch holdende haer gerechticheyt opte cooppenningen als haer al uutgewesen, mach lijden dat d'vercopinge effect sorteert. Actum utsupra.
tekst in de margePieter Nanninghszn protesteert, per Piphron, ad idem neffens sijn hypoteeck. Actum utsupra.
tekst in de margeJan Meuszn. kistmaecker, als bloetverwant van de vercopers der geproclameerde huysinge voors., versoeckt in dier qualiteyt ratione sanguinis 't nyaer van de voors. huysinge cum annexis, ende adjudicatie vandien, met presentatie ende anneminge omme des eersten coopers handen in alles te indemneren vrij costeloos ende schadeloos te ontheffen naer behooren, tot dien fine 't consent- ende roepgelt getaelt hebbende ter somma van sestien caroliguldens een stuyver. Actum den 24en february 1616 in judicio.
tekst in de margeEnde want niemant hem tegens 't voors. versoeck opponeert, ende de eerste coopers daer inne consenteren, soo is't nyaer volgens opte voors. Jan geadjudiceert, onvermindert vorige protestatien. Actum utsupra.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Maeus
1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136v van 27 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Meves kistmaker
1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0212r van 5 feb 1620 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Meus
1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0272r van 14 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZ [staat: grote vijverstraat ZZ]huis en ledige plaats
 
koperHendrick Intes, gehuwd metkoopman705-00-00 GG
koperLyuck Sibrants Nes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Hylckes
naastligger ten oostenMeus Pieters
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: de straat van de schritsen]
naastligger ten westenLieuue Oenis
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperJan Meus, gehuwd metmr. kistmaker
verkoperAucke Bouues


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368r van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0390v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Intes
1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086r van 26 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Intes
1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Intes
1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0030v van 8 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat [staat: Grote Vijverstraat]huis en plaats
 
koperGeertie Eemes, weduwe van500-00-00 GG
koperwijlen Dirck Dircks
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis daer de Vergulden Bezem uutsteeckt
naastligger ten zuiden*Grote Ossenmarkt [staat: Schritsen]
naastligger ten westenLieuwe Oenes voerman
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperSierck JildertsSlappeterp
verkoperBinne Syouckes, gehuwd metWinsum
verkoperTyeedts JildertsWinsum
verkoper q.q.Jetse TiaardtsWelsrijp
erflaterwijlen Hendrick IntieskoopmanNes
verkoperUulck Feddes mede voor zich, gelastigde vanParrega
verkoperAtke Lieuwes
verkoper q.q.Jan Jansen, gelastigde van zijn schoonmoederNijland
verkoperHoyte Jelles, en haar broer
verkoperSibren Jelles
erflaterwijlen Lyuck Sibrens, weduwe van
erflaterwijlen Hendrick Intyes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertie Oene? Bauckes drs. wv Dirck Dircks, koopt een huis en plaats in de Grote Vijverstraat, strekkende tot de Schritsen. Ten O. daer de vergulden besem uutsteeckt, ten W. voerman Lieuue Oenis. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van Sierck Jilderts te Slappeterp, Binne Syouckes te Winsum als man en voogd van Tyeeds Jilderts, en Jetse Tiaardts te Welsrijp, zijnde de erfgenamen van koopman Hendrik Inties op Ameland voor 1/2, en van Uulck Feddes te Parrega voor zichzelf en als lasthebbende van Atke Lieuues en Jan Jans op Bolswarder nieuwland, procuratiehouder van Hoyte Jellesdr. en Sibren Jelles en andere mede erfgenamen van Lyuck Sibrens, laatst wd. van genoemde Hendrik Inties voor 1/2, voor 500 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082r van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Yntes
1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0061v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Geert Iemes
1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0229v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZhuis en plaats
 
koperJan Jacobs c.u.650-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jacobs
naastligger ten oostenhet huis van de Vergulden Bezem
naastligger ten zuidende weduwe van Tiete Hoytes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Geert Iemes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs c.u. koopt een huis en plaets c.a. in de Vijverstraat. Ten O. het huis 'de Vergulde Besem', ten Z. wd. Tiete Hoytes, ten W. de koper, ten N. die straat? Vrij in- en uitgang ten Z. Gekocht van erven Geert Jans, voor 650 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs
1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144v van 24 aug 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 1a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0351v van 1 feb 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 1a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen
1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0233v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Kapiteintie
1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen
1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0012v van 2 apr 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZ naast de Vergulde Bezem1/3 huis
 
koperGrietie Jans, gehuwd met150-00-00 CG
koperDouwe Dirx Midlum
eigenaar van 1/3Grietie Jans, gehuwd met
eigenaar van 1/3Douwe DirxMidlum
eigenaar van 1/3de kinderen van wijlen Jan Jansen
naastligger ten oosten*het huis de Vergulde Bezem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperJanke Jans, gesterkt met
verkoperJacobus Maroimr. chirurgijnHeerenveen


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0034r van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Capiteintie
1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007ra van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZhuis
 
koper provisioneelJ. Zeeman bode170-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Tyte Hoites2-00-00 CG
naastligger ten oosten*het huis de Bezem
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenburgemeester Jelgersma
naastligger ten westenPytter Jansen Dames schipper
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperFroukjen Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansen Capitein, en voogd van hun kindkapitein
verkoperSymon Jansen


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Cornelis
1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0188v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Cornelis
1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0178r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZ t.o. de Heereknegtskamerstraatdwarshuis en bleekveld
 
koper door niaarClaas Hansen kofschipper241-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperAdriana van Andringa
geniaarde koperJohanna Clara van Andringa
huurderTrijntie Hendriks
naastligger ten oostenOolgard hovenier
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Ossenmarkt
naastligger ten zuidenburgemeester Jelgersma
naastligger ten westenHans Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperFenne Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Cornelismr. timmerman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0210r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoyte Pieters
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0227v van 12 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 1a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Claas Hansen
1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0331r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 1a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie Stroo
1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0028r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 1a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntje Strooi
1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0266r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0109v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 1a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Claas Hansen
1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0133r van 10 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZ, met vrije uitgang ten zuiden op de Ossenmarkthuis
 
koperJacob Goldsmith joods koopman175-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderGrietje Adams
huurdervrouw Mulder
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen P. Ohlgard
naastligger ten zuidenJacob Goldsmith
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJieskjen Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Hansen


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0197r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 1a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Jacob Philippus Goldsmit Veendam
1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0206r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0196r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZhuis
 
koperIts van der Weyde 175-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderEvert Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen P. Ohlgard
naastligger ten zuiden [staat: westen]Rinnert Johannes
naastligger ten westen [staat: zuiden]B. Smeeding
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper q.q.Levy Jacobs, gelastigde van
verkoperJacob Goldsmid


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 156v van nov 1808 , betreft pand F-251 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 6


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 102 van 2 okt 1811
adressoortbedraggebruik
F-251Vijverstraat 6koopaktehuis in de Vijverstraat F-251
 
verkoperIds van der Weide (vlgs de b.s. is de voornaam: Ahassuerus)
koperSwerus Coersen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Jan Alesgebruiker van wijk F-251, kastelein; eigenaar is Swerus Coersen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Swerus Coersen... K, geb 1807 den Helder; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1814, ovl 1824, huw 1832; eigenaar van wijk F-251, gebruiker is Jan Ale, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-120, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-251Vijverstraat 6Swerus Coersen Jan Ale kastelein


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Johannes Bernardus Hoffius, overleden op 10 juli 1824zoon van Bernardus Johannes Hoffius, smidsknecht (Vijverstraat F 251) en Geertje Wijma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Antje Bernardus Hoffius, overleden op 22 juli 1825dochter van Bernardus Hoffius, smid (Vijverstraat F 251) en Geertje Wijma, halfzuster van minderjarige Cornelis en Grietje Walree (uit 1e hwuwelijkmoeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1438Vijverstraat 6Jacob Roelofs de BoerHarlingentapperhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Jetske Hofhuisgeb 1791 HRL, ovl 15 feb 1868 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-173, dv Johannes Hoffius, en Antje Spandauw; BS ovl 1868; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-251; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-251VijverstraatJetske Hofhuis48 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, winkeliersche


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Uilke Gerardus van Dijk, overleden op 7 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 11 mnd (geboren 7/9/1845), overleden Vijverstraat F 251. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Anna van Dijk, overleden op 15 juni 1848(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 21/5/1847), overleden Vijverstraat F 251. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Froukje van der Zee... E-176, dv Jan Tjibles vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; oud 37 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Haring Jans van der Zee... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Hendrik Minksgeb 1810 Workum, huwt met Tjaltje Lammertsma, pottebakker, N.H., Vst 1 jul 1858 uit Sneek, A 1 mei 1859 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-251


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Tjaltje Lammertsmageb 1802 Bolsward, huwt met Hendrik Minks, Vst 1 jul 1858 uit Sneek, A 11 mei 1859 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-251


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1438F-251 (Vijverstraat)Rinnert J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1438F-246 (Vijverstraat)Rinnert Jacobs de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1438Vijverstraat 6 (F-246)Rinnert J. de Boer (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 6 Jan J. de Jongstoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 6J. de Jongstoker
  terug