Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijverstraat 98-0848-0848-090E-093E-080


Naastliggers vanVijverstraat 9
ten oostenVijverstraat 11
ten zuidende Vijverstraat
ten westenVijverstraat 7
ten noordenVijver 6tuin


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0086v van 12 feb 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de kopers Hans Erix c.u.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen kamer


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 9Vijverstraat NZ0‑00‑00 cgtwee woningen naast elkaar of kamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTiede Sibrants
naastligger ten zuidenVijverstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagen
naastligger ten noordende hof van burgemeester Paulus Jansen
verkoper q.q.Sipke Dirx, ter assistentie van
verkoper van 1/3Claeske Peters Hagen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Hendrick Tijsen
verkoper van 1/3Maritie Peters Hagen, gehuwd met
verkoper van 1/3Lourens Dirx
verkoperAriaentje Ackersloot, gehuwd met
verkoperFrans Jacobs
verkoperPeter Ackersloot
verkoper q.q.gemeensman Foppe Foppes, curator over resp.
verkoperAriaen Ackersloot, en
verkoperAntie Ackersloot, en
verkoperCornelis Ackersloot
erflaterwijlen Jacob Peters Hagen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Claeske Pieters Hagen wd. Hendrick Tijssen voor haar zelf geassisteerd met Sipcke Dirx voor 1/3, en Maritie Pieters Hagen gesterkt met haar man Lourens Dirx mede voor haar zelf voor 1/3, en Ariaentie Ackersloot gesterkt met haar man Frans Jacobs en Pieter Ackersloot voor haar zelf, en oud gemeensman Foppe Foppes curator over Ariaen Antie en Cornelis Ackersloot tezamen voor de resterende 1/3, zijnde) de erfgenamen van Jacob Pieters Hagen, (d) een woning of kamer in de Vijverstraat. Ten O. Tiedte Sibrants, ten W. kamer (c), ten N. de hof van burgemeester Paulus Jansen. Geen grondpacht.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0152v van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 9Vijverstraat NZ560‑00‑00 cgwoning
koperTiallingh Rinties c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenburgemeester Buwe Thomas
verkoperWybren Ruierts


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 8rVijverstraat 9Tialling Rinties, bakenmeesterf. 500-00-00 en kapitein


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0152r van 21 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeertie Atses


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 9Vijverstraat NZ257‑00‑00 ggwoning zijnde een kamer en een loods
koperAnne Zytses c.u.
huurderHoyte Feites
naastligger ten oostenals bewoner Gilles Vermeersch
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenAllert c.s.bakker
naastligger ten noordende hof van Jan Pieters Oldaens koopman
verkoperGeertje Atses, weduwe van
verkoperwijlen Tjalling Rintjes


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0190v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Lieuwe Stoffels


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0101v van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 9Vijverstraat NZ [staat: zuidelijkste Vijverstraat]115‑00‑00 cg1/2 huis of woning
koperSytse Annis, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperSweintie Reiners
eigenaar van 1/2Sytse Annis, gehuwd metmr. scheepstimmerman
eigenaar van 1/2Sweintie Reiners
verpachter grondN. N. 1‑10‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: westen]Gillis Vermeersch
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]Ruird Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAuckjen Hanses c.u.
verkoperNieske Hanses c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-084 , folio 154Vijverstraat 9woning
eigenaarSytse Annes
gebruikerSytse Annes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-084 , folio 101vVijverstraat 9huis
eigenaarSytse Annes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-084 , folio Vijverstraat 9huis
eigenaarSytze Annes
gebruikerSytze Annes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-084 , folio 102rVijverstraat 9huis
eigenaarSytse Annes
gebruikerTjerk IJsenbeek
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0074v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Annes


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0049v van 29 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 9Vijverstraat NZ440‑00‑00 cghuis
koperJentie Wybrens, gehuwd metvarensgezel
koperEttje Tjerks
naastligger ten oostenPyter Keimpes
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenJelte Ruurds Nauta
naastligger ten noordenCornelis Oldaan
verkoperSytse Annes, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperSwaantje Reynders


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-084 , folio 102rVijverstraat 9huis
eigenaarSytse Annes
gebruikerWillem Hendrix
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-084 , folio 103rVijverstraat 9huis
eigenaarJentje Wybrens
gebruikerJentje Wybrens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0167r van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 9Vijverstraat NZ380‑00‑00 cghuis
koperAntje Beernds
huurderSyttje Douwes
naastligger ten oostenPyter Keimpes
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds Nauta
naastligger ten noordenJan Heins
verkoperJentje Wybrensvarensgezel


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-084 , folio 103rVijverstraat 9huis
eigenaarAntje Beernds
gebruikerAntje Beernds
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-090 , folio 172vVijverstraat 9huis
eigenaarAntje Berends
gebruikerAntje Berends
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-090 , folio 172vVijverstraat 9huis
eigenaarAntje Beernds
gebruikerAntje Beernds
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0003r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntje Beernds


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-090 , folio 172vVijverstraat 9huis
eigenaarAntje Beernds
gebruikerAntje Beernds
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0013v van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 9Vijverstraat NZ hoek Herenknechtenkamerstraat115‑10‑00 cghuis
koperClaas Symons oud briefbesteller
naastligger ten oostenJetse Jelles koopman
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jetse Ruurds
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Claas Heyns
verkoperAntje Beernds oud meerderjarige vrijster


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0075r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 9Vijverstraat NZ wijk E-094113‑00‑00 cghuis
koperGerben Claasen, gehuwd met
koperElisabeth Luitjes
huurderde weduwe van wijlen Reinder Beerends 27‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetze Ruurds
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Klaas Heins
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
erflaterhet testament van wijlen Klaas Symonsoud wijdschipper
verkoperSymon Claasen uitlandig


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-090 , pag. 168Vijverstraat 9Gerben Claasen 1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-093Vijverstraat 9Gerben Klases Wielinga... den 5 jan ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-093Vijverstraat 9Gerben Claasen... van wijk B-149, gebruiker is Matt. Heuffer wed., 1814. (GAH204); wed. G.K. eigenaar en gebruiker van wijk E-093, groenteverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk F-207, gebruikers zijn Magnus Severin vrouw, Pietje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-093Vijverstraat 9wed Gerben Claasen wed Gerben Claasen groenteverkoper


1816 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-093Vijverstraat 9Elisabeth Luitjes van der Zee... jan 1816 HRL, huw.afk. 7 en 14 jan 1816 HRL. en 14 en 21 jan 1816 Workum, wonende te HRL. 1812, ovl wijk E-093, dv Luitje Stoffels en Anke Aukes; BS ovl 1812; 1816 huwelijken, ovl 1829, ovl ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1213Vijverstraat 9Wybe Jorritsma landbouwerOngebuerhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-093Vijverstraat 9Cornelis Pieters Leyen... HRL, huwt met Elisabeth Reins Otma op 2 jun 1825 HRL, huw.afk. 22 en 29 mei 1825, blokmaker en ovl wijk E-093, mastmaker in 1851, N.H., zv Pieter Cornelis L, en Klaske Jochems Hibma, sha 1825 huwelijken, ovl 1865, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-093Vijverstraat 9Elisabeth Reins Otma... 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-111; oud 38 jaar, (vnm: Bettie), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-093; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-093VijverstraatCornelis Leyen42 jblokmakersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
E-093VijverstraatBettie Otma38 jWorkumv, protestant, gehuwd
E-093VijverstraatRein Leyen12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-093VijverstraatPieter Leyen10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-093VijverstraatJacob Leyen3 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-093VijverstraatKlaske Leyen13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-093VijverstraatTrijntie Leyen7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-093VijverstraatBauwkje Leyen4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-093VijverstraatPietje Otma27 jnaaisterWorkumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 318 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-093Vijverstraat 9Jacob Cornelis Leyen, overleden op 5 juni 18412 jr (geboren 6/11/1839), overleden Vijverstraat E 93, zoon van Cornelis Pieters Leyen, blokmaker en Elisabeth Reins Otma, broer van minderjarige Klaaske, Rein, Pieter, Trijntje en Boukje Cornelis Leyen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-093Vijverstraat 9Hiltje Hendriks Dijkstra... in 1851, dv Hendrik Harmens D, en Janke Gerrits; BS huw 1827, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-093; oud 40 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, blokmakerij, wijk E-081; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1213Vijverstraat E-093Hendrik Leeksma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3582Vijverstraat E-080 Rein Leijen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3582Vijverstraat 9 (E-080)Rein Leijenwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 9beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.072071075439453


  terug