Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 10 6-033 6-031 E-048 E-042


Huisnaam in: 1611
Gebruik:
Naam: de witte eenhoorn
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1662
Gebruik:
Naam: de witte eenhoorn (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 10
ten oostenVoorstraat 12
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidende Voorstraat
ten westende Drie Roemersteeg
ten westenVoorstraat 8
ten noordende Voorstraat


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10J. ElsingaBijenkorf, destoom koekfabriek


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 10Drie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0067v van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van wijlen Dirck Lyeuwes
naastligger ten westenenkele plaatsen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0067v van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157v van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZhuis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenRintse Jeltes apotheker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemersteeg [staat: Dirck Lieuessteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Caerle Petri a Boeunz, curator overnotarisLeeuwarden
verkoperde weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kyl, gehuwd met
verkoperwijlen Ida Baerda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van (de curator over de nagelaten weeskinderen van) Frans Marthens Kyl x Ida Baerda, (a) een huis zz. Voorstraat waaruit de echtelieden versturven zijn. Ten O. apotheker Rintse Jeltes, ten W. Dirck Lieuwessteeg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZ hoek Drie Roemersteeg [staat: Dirck Lieuuessteeg]huis
 
koper finaalN. N. 0-00-00 GG
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (a) een huis waaruit Frans Marthes Kyl c.u. versturven zijn op de hoek van Dirck Lieuwessteeg zz. Voorstraat. Onlangs provisioneel verkocht.


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0330r van 14 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Adrian Schaft


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341v van 25 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Adrian Schaft


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0093r van 16 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZhuis loods plaats erachter(zuidwaarts tot huis en loods Harmen Rieners huis
 
koperJan Jochums c.u.1200-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door wijlen Pieter Gerrits
naastligger ten zuiden*huis en loods van Haringh Riemers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwes steeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.dr. Andraea Heemstra, gelastigdesecretaris
verkoper q.q.Jacob Pieters Hagen, gelastigden van
verkoperde erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaft
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jochums c.u. kopen een huis, loods en ledige plaats daar achter zz. Voorstraat, strekkende tot aan Henning Riemers loods. Ten O. de nagelaten kinderen van Pieter Gerrits, ten W. Dirck Lieuwes steeg. Geen grondpacht. Gekocht van dr. secretaris Andreas Heemstra en Jacob Pieters Hagen als lasthebbenden van de erfgenamen van Maertien Ariaens Schaft, voor 1200 GG.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van Adriaen Schaft


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0061v van 11 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10een_achterDrie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwessteeg]huis
 
koperJan Jochums, gehuwd metglasmaker582-10-00 GG
koperAntje Wigbolts
naastligger ten oostenWibe Jorrits
naastligger ten zuidenBauck Wibes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordende koper Jan Jochums glasmaker
verkoperLieuwe Jouckes c.u.Vlieland


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis en plaats van burgerhopman Jan Jochums c.u.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDionisius Pontanus


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZ [niet vermeld]huis en ledige plaats erachter met een tuin en vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg, strekkende zuidwaarts tot aan het huis van de verkoper
 
koperDionisius Pontanus, gehuwd met1980-00-00 GG
koperAeltie van Hemert
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Jochoms van der Horst c.u.
naastligger ten westenDrie Romerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperburgerhopman Jan Jochoms van der Horst, gehuwd met
verkoperAntie Wigbolts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDionisius Pontanus x Aeltie van Hemert koopt een huis met ledige plaets erachter, strekkende tot aan het huis van de verkoper en met vrij in- en uitgang naar de Dirk Lieuwessteeg. Ten O. Foppe Tiaerdts, ten Z. verkopers huis, ten W. de Dirck Lieuwessteeg. Gekocht van hopman Jan Jochums v.d. Horst x Antie Wigbolts, voor 1980 gg.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0191r van 7 dec 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10achter het huis van schoenlapper Jan Hendricxloods
 
koperDionisius Pontanus c.u.101-00-00 CG
toehaakeen Franse kroon
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Jan Hendricx schoenlapper
verkoperJan Hendricxschoenlapper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDionisius Pontanus c.u. kopen een loodsje achter het huis van de verkopers. Gekocht van schoenlapper Jan Hendricx, voor 101 cg. en een Franse Kroon.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0190r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZhuis met een ledige plaats erachter en tuin en met een vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg (Drie Roemerseeg)
 
koper van 1/6Jan Wiro 2360-00-00 GG
koper van 1/6Gritie Wiro
koper van 1/6Gertruyde Wiro
koper van 1/6Jeva Wiro
koper van 1/6Hiltie Wiro
koper van 1/6Lijsbeth Wiro
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostende weduwe van Foppe Tiaerdts
naastligger ten zuidenkamer en loods
naastligger ten westenDirck Lieuwessteeg (Drie Roemerssteeg)
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDionisius Pontanus*, gehuwd met
verkoperAeltie Jans van Hemeert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan-, Grietie-, Gertruydt-, Jeva-, Hiltie- en Lijsbeth Wiro kopen, elk voor 1/6 deel, een huis aan de zz. van de Voorstraat met een ledige plaets erachter en een tuin, met vrije in- en uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg. Ten O. wd. Foppe Tiaerdts, ten Z. een camer en een lood, ten W. de steegs. Geen grondpacht. Gekocht van Dionisius [Pontanus] x Aeltie van Hemert, voor 2360 GG met een gouden ducaton.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0190v van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10twee_achterDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]kamer of loods
 
koperDionisius Pontanus 101-00-00 CG
niaarnemerEllert Jansen
naastligger ten oostende weduwe van Foppe Tiaerdts
naastligger ten zuidende vader van Ellert Jansen Jan Hendricx
naastligger ten westende vader van Ellert Jansen Jan Hendricx
naastligger ten noordenDionisius Pontanus
verkoperJan Hendricx vader van Ellert Jansen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ellert Jansen verzoekt ratione sanguinis het niaar op de verkoop van een kamer of loodske in Dirck Lieuwessteeg. Ten O. wd. Foppe Tiaerdts, ten Z. en W. zijn vader Jan Hendricx, ten N. Dionisius Pontanus. De kamer was door Dyonisius gekocht van retrahents' vader Jan Hendricx voor 101 CG. Onder aan de pagina: Ellert Jansen decisteert van bovenstaende niaer versoeck ende is diens volgens het consent op Dionisius Pontanus gedecerneert gelijck hier ter sijden geschreven staet.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0229r van 5 jul 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10een_achterDrie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwes steeg]kamer
 
koperDionisius Pontanus 214-08-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan schoenlapper
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Wiro
verkoperJan Hendrickx


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZ op de oosthoek van de Drie Roemerssteeg [staat: zgn. Dirck Lieuwes steegh]huis
 
koperJurjen Ypes, gehuwd metmr. tingieter624-00-00 GG
koperMayke Walinghs Grauda
naastligger ten oostenals bewoners de kopers Jurjen Ypes c.u.
naastligger ten zuidenJancke Jans c.sorore
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten westenhuis de Drie Roemers
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGeertruyt Wieroos, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerdt Sjoerdtsmr. bezemmaker
verkoperEva Wieroos, gehuwd met
verkoperburgerhopman Minne Jansen Marnstra, tevens curator voor
verkoperHeyltie Hendrix, gehuwd met
verkoperJan Jansen Smidt, en
verkoperWieroo Hendrix, zoon van
verkoperHendrick WieroosGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ypes x Mayke Walings Grauda koopt huis op de oz. van de zogen. Dirck Lieuwessteeg. Met beschrijving van de indeling. Ten O. de koper mr. tinnegieter Jurjen Ypes, ten Z. Jancke Jans, ten W. de steeg en t huis 'de Drie Roemers', ten N. de Voorstraat. Gekocht van Geertruyt Wieroos wv mr. besemmaker Sjoerdt Sjoerdts.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0101v van 15 nov 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZhuis met achterwoning
 
koperBaltus Caspari Sterck mr. stadschirurgijn601-14-00 GG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes
naastligger ten zuidenJancke Jans c.sorore
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJurjen Ypes, gehuwd metmr. tingieter
verkoperseMaycke Walings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaltus Caparii Sterck, mr. stadschirurgijn, koopt een huis met de achterwoningen ten zuiden, aan de zz. van de Voorstraat. Ten O. wd. Jan Foppes, ten Z. Jancke Jans, ten W. de Dirck Lieuwessteeg. Gekocht van mr. tinnegieter Jurjen Ypes x Maycke Walings [Grauda].


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0015ra van 8 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Baltus Casparii Sterk


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0221v van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZhuis met achterhuis
 
koperCornelis Ottes, gehuwd metmr. kistmaker500-00-00 GG
koperBeitske Pieters
huurderburgerhopman Horatius Dominicus Marnstra c.u.30-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes
naastligger ten zuidenJanke Jans c.u.
naastligger ten westenDick Lieuwes steeg
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperBaltus Caspari Sterckmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Ottes, mr. kistmaker x Beytske Pieters koopt een huis zz. Voorstraat. Ten O. wd. Jan Foppes, ten Z. Janke Jans cum sorore, ten W. de zgn. Dirk Lieuwessteeg, ten N. Voorstraat en diept. Geen grondpacht. Gekocht van mr. chirurgijn Baltus Caspari Sterck voor 500 gg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0094v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Ottes mr. huistimmerman


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229r van 2 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZhuis met de agterwoning en kamer ten zuiden
 
koperJan Pieters Scheltema c.u.koopman1170-00-00 CG
toehaakeen zilveren lepel ter waarde van tenminste 5-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Waling Jansen Grauda
naastligger ten zuidenJancke Jans c.s.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirk Lieuwes steeg]
naastligger ten westengemeensman Ripema
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCornelis Ottes c.u.mr. kistmakerAlmenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Scheltema koopt een huis met de achterwoningen en camers daarachter, aan de zz. Voorstraat. Ten O. Waling Jansen Grauda, ten W. de Dirk Lieuwessteeg en de gemeensman Peima, ten N. de straat en het diept. Gekocht van mr. kistmaker Cornelis Ottes.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-033Voorstraat 10huis
eigenaarJan Pieters Scheltema
gebruikerJan Pieters Scheltema
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-033Voorstraat 10huis
eigenaarJan Pieters Scheltema
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-8-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Pyters Scheltema


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Pieters Scheltema


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPytter


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-033 Voorstraat 10huis
eigenaarwed. Jan P. Scheltema
gebruikerwed. Jan P. Scheltema
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-033 Voorstraat 10huis
eigenaarwed. Jan P. Scheltema
gebruikerwed. Jan P. Scheltema
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345r van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZ1/4 huis
 
koper q.q.Simon Johannis Stinstra, curator overkoopman625-00-00 CG
koper door niaar van 1/3Berber Jansen Both, oomzegster
koper door niaar van 1/3Lijsbeth Jansen Both, oomzegsters van
erflaterwijlen Anderies Harings
koper door niaar van 1/3Romke Wytses Wassenaar, gehuwd metmr. glasmaker
koper door niaar van 1/3Janke Jansen Both
geniaarde koperburgemeester Hendrik Schaaff, gehuwd met
geniaarde koperAafke Bierma
huurderHarmanus Siccama c.u.mr. tingieter
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperGerben Johannismr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 245r maar verkeerd genummerd in het origineel] Simon Johannes Stinstra, namens Berber- en Lijsbet Jansen Both, voor 2/3, en Romke Wassenaar x Janke Jansen Both, voor 1/3, kopen, na niaar wegens mandeligheid tegen Hendrik Schaaf x Aefke Bierma, 1/4 van een huis op de zz. Voorstraat, dat door Hermanus Siccama, mr. tinnegieter, wordt bewoond. Gekocht van Gerben Johannes, mr. schoenmaker, voor 625 cg.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0021va van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Scheltema


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0010v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 10Voorstraat ZZ hoek Drie Roemerssteeghuis
 
koperAntie Scheltes, gehuwd met1470-07-00 GG
kopervroedsman Harmanus Siccama mr. tingieter
huurder benedenJan Yedes de Groot
huurder bovenJan Doedes c.u.
huurder bovenPals Bokkes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Waling Jansen Grauda
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgerhopman Jan Scheltema
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSaapke Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Scheltemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Scheltes x Harmannus Siccama, mr. tinnegieter, koopt een huis, dat boven verhuurd is aan Jan Doedes en Pals Bokkes en beneden aan Jan Yedes de Groot. Uitgang naar de steeg via de plaats, en een zijdeur met een trap naar het bovenhuis. Met indeling van het huis, o.a. 2 kelders. Ten O. erven Waling Jansen Grauda, ten W. de Drie Romerssteeg, ten Z. de verkoperse, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Saapke Fransen wv Jan [Pieters] Scheltema.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0003ra van 25 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Scheltema


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0038v van 28 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Sickama


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-033 Voorstraat 10vroedsman Siccama, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG
6-033 Voorstraat 10wed. Jan P. Scheltema, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-033 Voorstraat 10huis
eigenaarvroedsm. Sikkema
gebruikervroedsm. Sikkema (voor 50-00-00 CG)
gebruikerwed. Jan Scheltema (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0093r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Harmanus Siccama


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPierre Peaux, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbeth Siccama


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-030 Voorstraat 10wed P Peaux
6-030 Voorstraat 10Harmanus Peaux, 36 jaar, gehuwdinwoning


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0350r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van P. Peaux


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-031 Voorstraat 10P Peaux wed4-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-048Voorstraat 10Hermanus Peaux... C-061, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-194, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-048, wijnkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-146 en wijk E-147, pakhuizen, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-048Voorstraat 10H Peaux H Peaux wijnkoper


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-048Voorstraat 10Petrus Peaux, overleden op 4 april 1824N H-predikant, man van Aukje Reins Lantinga (Voorstraat E 48), vader van Elisabeth, vrijster en minderjarige Rein, Itske, Anna-Petronella, Petrus-Harmanus, Titia-Johanna en Pierre Petrus Peaux. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1146Voorstraat 10wed. Petrus PeauxHarlingenhuis en tuin (280 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-048Voorstraat 10Aukje Reins Lantinga... okt 1868 HRL, huwt met Petrus Peaux, Vst 8 okt 1859 uit Heerenveen, N.H., wonende te HRL. 1824, ovl wijk E-048, dv Rein L, en Itske Lantinga; BS ovl 1824; 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-287; oud 61 jaar, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-048Voorstraat 10Elisabeth Peauxgeb 21 mei 1800 Burgwerd, N.H., Vst 8 okt 1859 uit Heerenveen, A 21 okt 1869 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-287, bev.reg. HRL 1860-80; oud 36 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk E-048; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-048VoorstraatAukje Lantinga61 jBolswardv, protestant, weduwe, geen
E-048VoorstraatElizabeth Peaux36 jBurgwerdv, protestant, ongehuwd
E-048VoorstraatAnna Petronella Peaux27 jBurgwerdv, protestant, ongehuwd
E-048VoorstraatPierre Peaux18 jBurgwerdm, protestant, ongehuwd
E-048VoorstraatEelkje Bleeker21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-048Voorstraat 10Aletta Ledeboer... dv Abraham L, (gk), en Frederica Charlotte Louise Vester; BS geb 1827, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-048; oud 31 jaar, geb Hellum, Gr, wonende te HRL. 1839, wijk E-045; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-048Voorstraat 10Cornelis Harmens... H, en Elisabeth Mollema; BS huw 1825, huw 1826, huw 1827, huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-048; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-045; VT1839; geb 27 sep 1796, ged 9 okt ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1146E-048 (Voorstraat)Aukje Lantinga wed. Peauxwoonhuis


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 50 en 58 van 3 apr 1872
adressoortbedraggebruik
E-048Voorstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 3604huis E-048
 
verkoperPetrus Hermanus Peaux
koperDerk Jans Buurma


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mrt 1872
E-048Voorstraat 10Met grooten tuin, plaats en bleekveld c.a., waarin gedurende 32 achtereenvolgende jaren en nog door den Eigenaar, den Heer Peaux, met goed succes eene Apotheek is en wordt uitgeoefend, zeer geschikt voor velerhande Affaires op een der beste standen aan de Voorstraat. Provisioneel verkocht op 3 apr 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 12 apr 1872
E-048Voorstraat 10Eene hechte en sterke huizinge met grooten tuin, plaats en bleekveld, waarin 32 jaren apotheek is uitgeoefend aan de Voorstraat, in eigen gebruik bij den heer, Peaux. Finaal verkocht op 17 apr 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3434..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1146E-042 (Voorstraat)Dirk Jans Buurmawoonhuis


1881 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50058 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 115 van 3 mei 1881
adressoortbedraggebruik
E-042Voorstraat 10koopaktefl. 5800huis met erf
 
verkoperLiefke Zijlstra (wd. Van Derk Jan Buurma)
koperJacob Plantinga


1896 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1017 van 20 feb 1896
adressoortbedraggebruik
E-042Voorstraat 10koopaktefl. 7000huis en tuin
 
verkoperJanna van der Meulen (wd. van Jacob Plantinga)
koperAndries Meter


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10A. Meterkoek- en banketfabriek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1146Voorstraat 10 (E-042)Andries Meterwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 10A. Meterjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
koek & banketbakkerij


1917 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49123 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 4 van 3 jan 1917
adressoortbedraggebruik
E-042Voorstraat 10koopaktefl. 17000huis met koek- en banketbakkerij
 
verkoperAndries Meter
koperJacob Elsinga (te Winschoten)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 10 Jacob Elsingabanketbakker
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2400


1920 - kentekenadresnaam
B-4196
Voorstraat 10G.H. Elsinga


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161v/h A. Meter, Koek-, banket- en cakesfabr.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161v/h A. Meter, Koek-, banket- en cakesfabr.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161Banket- en cakesfabr.


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10J. Elsinga & zonenbanketbakkerij, grossierderij


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161Banket- en cakesfabr.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161Banket- en cakesfabr.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161Banket- en cakesfabr.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10Fa. Elsinga & zonengebak, boterspeculaas, anijs- en gembertaai


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 10J.Elsingabanketbakker


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10Fa. J. Elsinga & zonenelectrische koekfabriek en banketbakkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga161Banket- en cakesfabr.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 10J. Elsinga675Banket- en cakesfabr.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Elsinga675Banket- en cakesfabr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Elsinga675Banket- en cakesfabr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Elsinga & Zn.675Koek- en banketbfabr.


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10J. Elsinga & zonenbakkerij en koekfabriek


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 10J.G. (Jakob) Elsinga


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10 Elsingabakkerij


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 10, HarlingenVoorstraat 10 Elsingabakkerij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6675Voorstraat 10gemeentelijk monument19 van 20ca. 1870


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6675Voorstraat 10
  terug