Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 157-1047-1047-109C-036C-029


Naastliggers vanVoorstraat 15
ten oostenVoorstraat 17
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 13
ten noordenNoorderhaven 58


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198r van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 15Voorstraat NZ0‑00‑00 gghuis waar Hessel Tiaardts is gestorven
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Martye Arians, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hessel Tiaardts
verkoper q.q.Naningh Willems van der Werff, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Haye Michiels, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/2de nagelaten weeskinderen van wijlen Hessels Tiaardts, gehuwd met
verkoper van 1/2Martye Arians
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Martyen Arians wv Hessel Tiaardts voor 1/2, en van Nanningh Willems van der Werff en Haeye Michiels als curatoren over de weeskinderen van voors. Hessel en Martyen voor 1/2, een huis nz. Voorstraat waaruit voors. Hessel versturven is. Grondpacht 24 st aan de Stad.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 apr 1620 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 15Voorstraat NZ963‑00‑00 gghuis
koper provisioneelJacob Claesen kuiper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMartyen Arians mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Tyaerdts


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0338v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 15Voorstraat NZhuis
aanhandelaarJoucke Gossis, gehuwd met
aanhandelaarTaedts Rinckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostenLolcke Aeltyes
naastligger ten oostenTyebbe Jelmers
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBruyn Gijsberts
naastligger ten noordenJan Haenties
verwandelaarJacob Claesen, gehuwd met
verwandelaarAntie Toenis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-104Voorstraat 15huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerWybren Sierks
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-104Voorstraat 15huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerWybren Zierx
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan28‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-104Voorstraat 15huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerMeindert Jansen
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-104Voorstraat 15huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerJan Heins
aanslag huurwaarde09‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-104Voorstraat 15huis
eigenaarburgemr. Hiddema
gebruikerAris Pytters
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-104, fol. 128rVoorstraat 15Aris Dreyer cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenstoeldrayer22:11:00 cg3:15:00 cgbestaet maetigh wel


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-104, fol. 128rVoorstraat 15Bernardus Dreyer , bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenprocureur fiscael33:1:00 cg5:10:00 cgbestaet wel


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-104, fol. 128rVoorstraat 15Yske Klaeses , bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenscheeps- en huistimmerman18:19:00 cg3:3:00 cgbestaet maetigh wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-104Voorstraat 15huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerAris Pyters
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-104Voorstraat 15huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerCasper Dilhart
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0080r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 15Voorstraat NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktspijpen725‑00‑00 gghuis
koperDirk Cornelis, gehuwd metmr. huistimmerman
koperMarijke Jans, samen met
koperJan Yemes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperLijsbeth Cornelis
huurderWillem Rouw c.u.mr. kousenwever25‑00‑00 cg
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Evert Wiarda
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenT. Greidanus
naastligger ten noordenJohan Jans
verkoperSievert de Bokadvocaat Hof van Holland te Amsterdam
verkoperSimon de Bokkoopman te Amsterdam


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0220r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 15Voorstraat NZ tussen de Raadhuis-en Vismarktspijpen1950‑00‑00 cghuis
koperTjeerd van der Form, gehuwd metmr. koperslager
koperSara Sinot
huurderB. Lanting executeur
naastligger ten oostenT. van Beemen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenT. Greidanus
naastligger ten noordenJohan Jans
verkoperDirk Cornelis Zijlstra, gehuwd metmr. timmerman
verkoperMarijke Jans
verkoperJan Yemes
verkoperLijsbert Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd v.d. Form, mr. koperslager x Sara Sijnst koopt huis. Ten O. T. van Beemen, ten Z. de Voorstraat, ten W. Tj. Greidanus, ten N. Johs. Jans. Gekocht van mr. huistimmerman Dirk Cornelis Zijlstra x Marijke Jans en mr. scheepstimmerman Jan Yemes x Lijsbeth Cornelis.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-109Voorstraat 15huis
eigenaarTjeerd van der Vorm
gebruikerTjeerd van der Vorm
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0043v van 11 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 15Voorstraat tussen de Raadhuis en Vismerkspijpen1585‑14‑00 gghuis
koperGerryt J. Stuurman boekbinder
huurderde weduwe van wijlen T. van der Storm
naastligger ten oostenT. van Bemen mr. kleermaker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen T. Greidanus
naastligger ten noordenPieter Tijssen scheepstimmerbaas
verkoperdr. W. J. Hanekuik, curator
verkoperT. van Bemen, curatoren over
verkoperde verlaten boedel van wijlen T. van der Form, gehuwd metmr. koperslager
verkoperwijlen Sara Synot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Stuurman, boekbinder koopt een huis. Ten O. mr. kleermaker T. van Bemen, ten Z. de straat, ten W. wd. T. Greidanus, ten N. scheepstimmerbaas Pieter Tijssen. Gekocht van wl. mr. koperslager Tjeerd v.d. Form x Sara Sijnst.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-109Voorstraat 15huis
eigenaarG. Stuurman
gebruikerG. Stuurman
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-109 , pag. 152Voorstraat 15S. van der Ley wed.5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-036Voorstraat 15Simon van der Ley... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1816, huw 1828, ovl 1852; wed. S. vdL. eigenaar en gebruiker van wijk C-036, boekverkoopster, 1814. (GAH204); bij ovl 28 jaar oud; heeft 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1805. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-036Voorstraat 15wed S van der Leywed S van der Leyboekverkoopster


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 138 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-036Voorstraat 15Jelle Jacobi, overleden op 18 november 1822oud architect (Noorderhaven-Z C 143), vader van Sipkje (vrouw van Eliza Prillevits, boek/papierverkoper Voorstraat C 36), Jeltje (vrouw van Johannes Lanting, mr. verver/glazenmaker) en wijlen Jacob Jelles Jacobi (man van Anna Spancer, vader van minderjarige Jeltje, Hiltje en Sweres Jacobs Jacobi). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 561Voorstraat 15erven Simon Leij Harlingenhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-036Voorstraat 15Eliza Prillevitz... huw 1828, huw 1837, ovl 1852; oud 49 jaar, geb Zaltbommel en wonende te HRL. 1839, boekverkoper, wijk C-036; VT1839; Wij ondergetekenden Petrus Prillevitz en Izabella Benjamina Oudkerk Echte Lieden woonende te ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-036Voorstraat 15Jan C Martens... wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-036Voorstraat 15Sipkje Jelles Jacobi... BS huw 1816, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-041, 205; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-036; VT1839; Wij ondergetekenden Petrus Prillevitz en Izabella Benjamina Oudkerk Echte Lieden woonende te ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 561Voorstraat 15 Eliza PrillevitzHarlingeneen halve nieuwe gevel


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-036VoorstraatEliza Prillevitz49 jboekverkoperZaltbommelm, protestant, gehuwd
C-036VoorstraatSipkje Jacobi56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-036VoorstraatJoukje Lanting17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-036VoorstraatSimon van der Ley11 jBolswardm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-036Voorstraat 15Asmerina Lykles de Boer... N.H., dv Lijkle Freerks de B., en Wytske Alberts de Boer; BS huw 1832, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-036, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 561Voorstraat C-036Jan Olivier woonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-036Voorstraat 15Eene hechte winkelhuizinge met plaats aan de noordzijde van de Voorstraat, in huur bij S.J., Eskes. Provisioneel verkocht op 3 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-036Voorstraat 15Eene hechte winkelhuizinge met plaats aan de noordzijde van de Voorstraat, in huur bij S.J., Eskes. Finaal verkocht op 17 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2605.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 561Voorstraat C-029wed. en erven Hermanus Ouendag woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 561Voorstraat 15 (C-029)Jan Wesbonkwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Voorstraat 15Anton Keyser


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 15 Jacob Hendrik Krikkeambt. ter secretarief. 1000f. 2000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 15G. van Diekengardenier


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34226
Voorstraat 15Johannes Blom


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 15Bouma's Lunchroom584


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bouma's Lunchroom584


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bouma's Lunchroom584


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 15J. (Johan) Vellinga


1988 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 15, HarlingenVoorstraat 15 Veltmanverlichting


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 15rijksmonument 20680  terug