Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 317-0967-0967-102C-045C-038


Naastliggers vanVoorstraat 31
ten oostenVoorstraat 33
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 29
ten noordenNoorderhaven 74


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 31naamloze steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0140r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0236v van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrietien, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen mr. Jan de Blauw


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0237r van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan de Blauwers


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0325v van 16 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArian Tyercks


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0331r van 21 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArian Tyercks


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0127v van 10 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArian Tierx


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032r van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0136r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArien Tiercks


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 31Voorstraat NZ1625‑07‑00 gghuis, plaats en bakhuis
koperLeendert Cornelis c.u.lakenkoper
bewonerPieter Cornelisbakker
bewonerPieter Lubberts
naastligger ten oostenGerbrandum Hebbaei
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen IJsbrant Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjebbe Tjebbes Popta
naastligger ten noordenburgervaandrig Taecke Taeckes Lauta
verkoperde erfgenamen van wijlen Arien Tyercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeenert Cornelis [Croddenbos], lakenkoper, koopt huis, plaats en bakhuis, nz. Voorstraat, bewoond en gebruikt door bakker Pitter Cornelis en Pieter Lubberts. Ten O. Gerbrandus Hebbaeus en erven IJsbrant Pieters, ten W. erven Tjebbe Tjebbes Popta, ten Z. de Voorstraat, ten N. de vaandrig Taecke Taeckes Lauta. Het schoenmakersgereedschap van Pieter Lubberts en de oven van Taecke Lauta worden niet mee verkocht. Met vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven. Gekocht van erven Arien Tyerx, voor 1625 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276v van 7 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeenert Coernelis Croddenbosch


1660 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 193r van 20 apr 1660 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 31
inventarisantburgemeester Lenert Cornelis Croddebos, gehuwd met
aangeverAechie Tierds
requirant q.q.burgervaandrig Harmen Pytters Falck, geauthoriseerde curator over
requirantLourens Pytters mede erfgenaam
Arrien Watses, gehuwd met
requirantMaertie Abbes
Ulcke Pytters, gehuwd met
requirantMaertie Pytters
burgervaandrig Hendrick Feikckes de Wit, occuperende voor
requirantLenert Abbes tegenwoordig in Barbarien gevangen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0193r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ende gemaekt ter sterfhuis van de heer Lenert Cornelis Croddebos, in leven regerend burgemeester deser stede, van alle goederen uit en in schulden die hij met der doodt ontruimt ende nagelaten heeff, ten overstaen van den voorschreven commissaris Joost van de Voorda bij 't Gerechte daertoe verordoneert commissaris, geadsocieert door ondergeschreven secretaris, ten versoecke van de faendrich Harmen Pytters Valck, als geautoriseerde curator over de mede erffgenamen Lourens Pytters, Arrien Watses als man en voogd over Maertie Abbes, Ulcke Pytters als man ende voogd over Maertie Pytters sampt Hendrick Feickes Wit, burgerfaendrig in desen occupeerde voor Lenert Abbes, tegenwoordig in Barbarien gevangen, inde qualiteit alle erffgenamen van de gedachte Croddebos in conformite van den testamente van dato den 7e Februaris 1660, sijnde dies volgens tot de beschrivinge geprocedeert opt aengeven van Aechie Tierds des selfe nagelaten weduwe, die ten sijne den beloffe van getrouuigheit in handen van welgedachte commissaris gedaen heeft, desen 20e Aprilis 1660.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos
naastligger ten oostende gemeensman Olphardus Belida


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068r van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos c.s.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0226r van 20 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos c.s.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020v van 11 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 31Voorstraat855‑05‑00 gg1/2 huis genaamd de Blauwe Handt
koperde heer burgemeetser Jellius Wetzensius, ende Blauwe Hand
koperdr. Dominicus Wringer secretaris
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Francina Kyl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Popta
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Dirk Fransen Visscher


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0133r van 18 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius c.soc.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 31Voorstraat NZ bij het Raadhuis alwaar de Blauwe Handt in de gevel staat850‑01‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelN. N. de Blauwe Hand
naastligger ten oostendr. Bechius
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Popta
naastligger ten noordenhet huis genaamd Bremen Bremen
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius, gehuwd met
verkoperAeltie Dirx Harderwijck


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0371v van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0372v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Hendrik Aerts slager


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0143v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHidde Lieuwes* slager


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0336r van 10 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Hidde Lieuwes* slager


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024v van 13 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Hidde Lieuwes* slager


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHidde Lieuwes* slager


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0160r van 2 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Hidde Lieuwes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-096 , folio 139Voorstraat 31huis
eigenaarPieter Voordewijns erven
gebruikerHidde Lieuwes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWatse Pieters Terschelling


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-096 , folio 91rVoorstraat 31huis
eigenaarPieter Voordewijns erven
gebruikerHidde Lieuwes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑8‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Lieuwes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-096 , folio Voorstraat 31huis
eigenaarPyter Voordewijns erven
gebruikerHidde Lieuwes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0371v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals huurder Hidde Lieuwes mr. slager


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-096 , folio 91vVoorstraat 31huis
eigenaarPieter Voordewijns erven
gebruikerHidde Lieuwes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0108v van 22 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 31Voorstraat NZ bij het Raadhuis1500‑00‑00 cghuis
koperGrytje Jans, weduwe van te Oosterbierum
koperwijlen Yge Hebbes Tjesma
huurderLieuwe Hiddes 70‑00‑00 cg
huurderMarijke Yges Tjesma
naastligger ten oostenJohannis Taekes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Heimans
naastligger ten noordenArjen Teunis Blok
verkoperAdriaan Watses Backermr. bakker te Terschelling


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0157v van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[als huurder] Lieuwe Hiddes


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0172v van 4 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[als huurder] Lieuwe Hiddes mr. slager


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-096Voorstraat 31Lieuwe Hiddes, bestaande uit 4 personen30‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-096 , folio 91vVoorstraat 31huis
eigenaarGrytie Jans
gebruikerLieuwe Hiddes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-096, fol. 127rVoorstraat 31Lieuwe Hiddes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 4 kinderenvleeshouwer, mr.66:13:00 cg11:2:00 cgbestaet maetigh wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-096 , folio 92vVoorstraat 31huis
eigenaarGrytje Jansz
gebruikerLieuwe Hiddes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0172r van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Lieuwe Hiddes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-096 , folio 92vVoorstraat 31huis
eigenaarLieuwe Hiddes
gebruikerLieuwe Hiddes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-102 , folio 155vVoorstraat 31huis
eigenaarF. Dodenhuis
gebruikerF. Dodenhuis
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248r van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 31Voorstraat NZ bij de Raadhuispijp3300‑00‑00 cghuis
koperAdam Roerich
koperSamuel Roerich, broers
naastligger ten oostenJacob Norel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenH. Heimans
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperMayke Yeges Tjesma, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFredrik Dodenhuizen, mr. slager x Catharina Aleida Burman, kopen na niaar rat. sanguinis tegen Adam en Samuel Roerich, gebroeders


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrederik Doodenhuis


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-102 , folio 155vVoorstraat 31huis
eigenaarF. Dodenhuis
gebruikerF. Dodenhuis
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0086r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 31Voorstraat NZ900‑00‑00 cg1/2 huis, slagerij en erf
koper door niaarJacob Dodenhuizen, vertegenwoordigd door
koper q.q. door niaarburgemeester Johannes Frank, geauthoriseerde curator
koper q.q. door niaarAbe Hilwerda, geauthoriseerde curatoren overmr. bakker
eigenaar van 1/2Jacob Dodenhuizen
geniaarde koperPieter Tjepkesmr. slager
bewonerCornelis Pieters Kuipermr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Norel
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHermanus
verkoperPetronella Dodenhuizen, gehuwd met
verkoperJelke Tjietsesleerlooier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dodenhuizen koopt, na niaar ratione sanguinis, een 1/2 huis en erf nz. Voorstraat. Ten O. Norel, ten W. de burger-luitenant, ten N. P. Hannema. Gekocht van Petronella Dodenhuizen, vrouw van Jelke Tjiedses.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-102 , folio 155vVoorstraat 31huis
eigenaarF. Dodenhuis erven
gebruikerF. Dodenhuis erven
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-105, pag. 112Voorstraat 31Jacob Doodenhuis, 38 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0183v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Dodenhuis


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192ar van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Doodenhuizen


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0279v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacobus Doodenhuis


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0003r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Doodenhuizen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-102 , pag. 152Voorstraat 31Jacob Dodenhuizen 4‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-045Voorstraat 31Jacob/Jacobus Frederiks Dodenhuis/Doodenhuissen... in 1810 kamerhuur; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, 1805, 1808, BS geb 1811; erven J.J. eigenaar van wijk C-045; gebruiker Jelte D. Jager, slager, 1814. (GAH204); J.D. van HRL, ende Jannetje van Dasselaar van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-045Voorstraat 31Jelte Dirks Jager... meester slager in 1829, zv Dirk Willems J, en Antje Jeltes; BS huw 1814, ovl 1829; gebruiker van wijk C-045, slager, eigenaar is J. Dodenhuis erven, 1814. (GAH204); geb 11 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-045Voorstraat 31erven J DodenhuisJelte D Jagerslager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 578Voorstraat 31Dirk Zijlstra zeehandelaarHarlingenpakhuis en erf (150 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 578Voorstraat C-045Pieter Adama Zijlstra pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 578Voorstraat C-038 Sijbren B. Bos pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4522Voorstraat 31 (C-038)Jeep van der Schootwoonhuis en bergplaats


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 31Maurits Parfumeur130Magazijn 'De Zon'


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31Maurits Parfumeur130Mag. "De Zon"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31Maurits Parfumeur130Mag. "De Zon"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31M. Parfumeur130Mag. De Zon


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31M. Parfumeur130Mag. De Zon


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31M. Parfumeur130Mag. de Zon


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31M. Parfumeur130Mag. de Zon


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 31N. Alkemamanufacturier


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31Nic. Alkema Hzn.807Mag. de Zon


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Nic. Alkema Hzn.807Mag. de Zon


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Nic. Alkema Hzn.807Mag. de Zon


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Nic. Alkema Hzn.807Mag. de Zon


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Nic. Alkema Hzn.807Mag. de Zon


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstrN. Alkema Hzn2807Mag de Zon


2023
0.15145492553711


  terug