Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 386-0176-0176-015E-033E-028


Naastliggers vanVoorstraat 38
ten oostenVoorstraat 40
ten westenVoorstraat 36
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 38naamloze steeg ten oosten


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0193r van 7 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 38Voorstraat ZZ [staat: ten zuiden tegenover het Raadhuis]2097‑12‑00 gghuis, schuur en ledige plaats
koperClaas Herckes Pudaeus, gehuwd met
koperMary Sickes
protesteert vanwege een hypotheekdr. Hottinga
naastligger ten oostenSyuert Epckes
naastligger ten zuiden*Sint Odolphisteeg [staat: Oliffsteygh] waarnaar vrij in- en uitgang
naastligger ten westenHaantie Hessels
naastligger ten westenals bewoner burgerhopman Jan Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Hero van Hottinga, gehuwd met
verkoperJantyen Ornia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Heerckes Pudaeus x Marij Sickes kopen een huis, schuur en ledige plaats daar achter, met vrije uitgang naar de Oliffsteygh, ten zuiden van en nevens het raadhuis over. Ten O. Syuert Epckes, ten W. Haantie Hessels' huis waar nu hopman Jan Cornelis in woont. Geen grondpacht. Gekocht van doctor Hero van Hottinga als man en voogd over Jantyen Ornia voor 2097 gg 12 st.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0213v van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 38Voorstraat ZZ [niet vermeld]2350‑00‑00 gghuis, schuur en ledige plaats
koperHendrick Mardoue, gehuwd met
koperMargarita Cocqs
protesteert vanwege een hypotheekdr. Hero Hottinga
naastligger ten oostenSyuert Epckes
naastligger ten zuiden*Sint Odolphisteeg [staat: Oliffsteeg] waarnaar vrij in- en uitgang
naastligger ten westenHaancke Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Heerckes Pudeus, gehuwd met
verkoperMary Sickes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Mardoue x Margareta Cocqs kopen een huis, schuur en ledige plaats daar achter, met vrije uitgang naar de Oliffsteygh. Geen grondpacht. Ten O. Syuert Epckes, ten W. Haancke Hessels. Gekocht van Claes Heerckes pudaeus x Marij Sickes voor 2350 GG.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0291v van 30 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 38Voorstraat ZZ tegenover het raadhuis0‑00‑00 gghuis met zomerkeuken, ledige plaats en erf daar achter
aanhandelaarburgerhopman Taecke Taeckes, gehuwd met
aanhandelaarRinck Tiaardts
protesteert vanwege een vorderingJan Cornelis van Hemert
naastligger ten oostenSiuerd Epkes
naastligger ten zuiden*Kromelleboogsteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Sint Odolphisteeg
naastligger ten westenHaentie Hessels
naastligger ten westenMarten Jansen Sliere
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verwandelaarClaes Heerckes Pudeus, gehuwd met
verwandelaarMary Sickes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0390r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 38Voorstraat ZZ bij het raadhuishuis
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een hypotheekBerent Andries q.q.
protesteert vanwege een hypotheekDirck Claesen
protesteert vanwege een hypotheekGoris de Wert in comp.
protesteert vanwege een hypotheekMeinert Bens
protesteert vanwege een hypotheekHendrick Saves
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJacob Tyebbes Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambert Jansen kramer
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Reiner Fransen Templair, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jacob Claesen Voorda, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Isbrant Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Geertie Pieters Ollemans


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0006r van 6 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 38Voorstraat ZZ bij het Raadhuis1536‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJacob Tyebbes Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambert Jans
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0070v van 2 dec 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 38Voorstraat ZZ3050‑00‑00 cg1/2 huis
koperoud hopman Taecke Taeckes Lauta, gehuwd met
koperBelike Sioerdts Popta
protesteert vanwege een hypotheekTrijntie Aerns
naastligger ten oostenJacob Tiebbes Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haentie Hessels
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en Raadhuister Piep]
verkoperRinck Tiaards, weduwe van
verkoperwijlen Taecke Taeckes Lauta de oude


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0050r van 3 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 38Voorstraat ZZ [staat: tegenover het Raadhuis]5401‑00‑00 gghuis en hof
koperJelle Reyners Jiddema, gehuwd met
koperTrijntie Franses Templar
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende heer Johan Wittert
naastligger ten zuiden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenAmelyke Haanties
naastligger ten noordenN. N.
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Reyners Jeddema x Trijntje Franses Templar koopt een groot huis en hof, recht tegenover het Raadhuis. Ten O. Johan Wittert en een vrije steeg, ten W. Amelyke Haenties en een achter in- en uitgang in de Olijfsteeg. Gekocht van Alatea Nauta x dr. IJsbrandus van Viersen, secretaris v.d. Rekenkamer van de Provincie Friesland, voor 5401 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 2vVoorstraat 38secretaris Meylsmaf. 10000-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-017Voorstraat 38huis
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerJacob Romkes Braam
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-017Voorstraat 38huis
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerJacob Romkes Braam
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-017Voorstraat 38huis
eigenaarJacob R. Braam
eigenaarnu Claes Hindelopen
gebruikerClaes Hindelopen
aanslag huurwaarde16‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-017Voorstraat 38huis
eigenaarClaas Hindelopen wed.
gebruikerClaas Hindelopen wed.
aanslag huurwaarde16‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-017Voorstraat 38huis
eigenaarFroukjen Braam
gebruikerFroukjen Braam
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-017Voorstraat 38huis
eigenaarFroukje Braam
gebruikerFroukje Braam
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-017Voorstraat 38huis
eigenaarFeddrik Fontein wed.
gebruikerFeddrik Fontein wed.
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-015Voorstraat 38huis en stallen
eigenaarS. Wijbinga nom.ux.
gebruikerS. Wijbinga nom.ux.
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-015Voorstraat 38huis en stal
eigenaarS. Wijbenga
gebruikerS. Wijbenga
aanslag huurwaarde29‑01‑12 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 6-016


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-015 , pag. 126Voorstraat 38S. Wybenga erven10‑00‑00 cghuis en stal


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-033Voorstraat 38Dirk Cornelis Zijlstra... ovl 1829, huw 1838, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-151, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-033, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-034, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-033Voorstraat 38D C ZijlstraD C Zijlstrakantoor


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1108Voorstraat 38 Dirk Zijlstra zeehandelaarHarlingenhuis en erf (260 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-033Voorstraat 38Grietje van der Zeeoud 33 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-033; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-033Voorstraat 38Johannes Leborias Heymeyerhuwt met Maria Christina Bauwer, muzikant; BS ovl 1828; oud 41 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, muziekmeester, wijk E-033; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-033VoorstraatJohannes Heymeyer41 jmuziekmeesterKampenm, rooms katholiek, gehuwd
E-033VoorstraatAnna Maria Korteman*41 jAlkmaarv, rooms katholiek, gehuwd
E-033VoorstraatFelix Theodoor Heymeyer [tot 1859: Raab]8 jOsnabrugm, rooms katholiek, ongehuwd
E-033VoorstraatGrietje van der Zee33 jMakkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 132 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-033Voorstraat 38Sicco Petrus Ens, overleden op 1 augustus 18428 mnd, overleden Voorstraat E 33, zoon van Petrus Ens, med. Dr. en Maria van Schouwenburg, broer van minderjarige Mintje, Anna en Margaretha Petrus Ens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2399Voorstraat E-033Pieter Adama Zijlstra woonhuis
Sectie A nr. 2399Voorstraat E-034Pieter Adama Zijlstra woonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-033Voorstraat 38Pieter Adama Zijlstra... in 1851, Commandeur vd Orde van den Eikenkroon en Binnen- en Buitenloods Commissionair 1863, ovl wijk E-033 en 34, zv Dirk Cornelis Z, en Dirkje Adama; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, huw 1840, ovl 1863, BS ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2883Voorstraat E-028 Sijbrand Hoekstra tuin


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2981Voorstraat 38 (E-028)T.J. Hoekstra (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 38 Baudina E. Hoekstrazonderf. 3900f. 4400
Voorstraat 38wed Tarquinius J. Hoekstra geb. C.A. Simonszzonderf. 3700f. 4200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 38wed. C.A. Simonsz-Hoekstra-


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 38Coöp. Door Eendracht Sterk260


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 38Coöp. Door Eendracht Sterk875


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-33940
Voorstraat 38Willem Joan van Dorp


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. v. Dorp520Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.)
Voorstr.Coöp. Door Eendracht Sterk875


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. v. Dorp520Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.)
Voorstr.Coöp. Door Eendracht Sterk875


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. v. Dorp520Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.)
Voorstr.Coöp. Door Eendracht Sterk875


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. v. Dorp520Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.)
Voorstr.Coöp. Door Eendracht Sterk875


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Coöp. Ver. U.A. De Verbruiks Coöp. in Friesl. Excelsior875Afd. bakk. en kruiden.w.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 38rijksmonument 20723  terug