Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 47 7-077 7-085 C-052 C-045
Naastliggers vanVoorstraat 47
ten oostenVoorstraat 49
ten zuidende Voorstraat
ten westende Voorstraat
ten westenVoorstraat 45
ten noordenNoorderhaven 92


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 47Sociëteitsteeg ten oosten


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0302r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZhuis daer den Vijff Golden Ringen uutsteken
 
koperTiaard Lollis, gehuwd met2450-00-00 GG
koperAntie Rinckes
verpachter gronddr. Dirck Lieuues Scheltinga procureur generaal Hof van Friesland2-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJets, weduwe van1-05-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van wijlen Marten Heris
naastligger ten oostenHylck Tiaardts
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenJan Goverts apotheker
naastligger ten noorden*de kamer van Marten Heris
eerdere eigenaarburgemeester Jan Willems c.u.
eerdere eigenaarburgemeester Cornelis Bartholomeus c.u.
verkoperJan Cornelis van Hemert
verkoperDirck Cornelis van Hemert
verkoperBartholomeus Cornelis van Hemert
verkoperLeentie Cornelis van Hemert, gehuwd met
verkoperJan Verhulst
verkoperAntie Cornelis van Hemert, gehuwd met
verkoperJan Rodenburgh
verkoper q.q.Sicke Jansen, vader van
verkoperzijn kind bij wijlen Ariaentie van Hemert


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0022r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZ1/2 huis, schuur en plaats
 
koperTiaard Lolles koopman1136-00-00 GG
eigenaar van 1/2Tiaard Lolleskoopman
protesteertgemeensman Jan Goverts
naastligger ten oostenhet huis van Tiaard Suiriger
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westengemeensman Jan Goverts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAgge Simons c.u.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187r van 16 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Rinse Jeltes
naastligger ten westensteeg


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZ strekkende noordwaarts tot Timen Haymahuis
 
koperWilthetus Jelgersma apotheker1700-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPytter Minnes Loenen c.soc.
naastligger ten westende weduwe van Willem Burgers
naastligger ten noordenhet erf van Timen Hayma
verkoperds. Petrus MeylsmaOldega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWiltetus Jelgersma, apotheker, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. een doorgaande steeg en Pytter Minnes Loenen, ten W. wd. Willem Burgers en strekkende noordwaarts tot aan het erf van Tymen Hayema. De huurder moet de paardenstal en de keuken afbreken en de deur in de steeg op de plaats dicht maken. Gekocht van ds. Petrus Meylsma te Oudega, voor 1700 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westends. Petri Meilsma


1659 - rooiboek blz. 69 sub 2adresbetrefttekst
Voorstraat 47 Fulteto Taconis Jelgersma
ds. Petri Meilsma
De Praesiderende Burgemeesteren Jan Knijff en Theodorus Keth, geadsocieert met dr. Dominicus Wringer, en de Boumeester Frans Dircks, bij haer hebbende des Stads timmerman Jacob Pybes, oculair inspectie genomen hebbende ten versoecke van Fulteto Taconis Jelgersma als coper van ds. Petri Meilsma huisinge staende aen de Noordcant van de Voorstrât Requirant, en des selfs gebuyren de erfgenamen van w. Aeltie Minnes en Regnerus Templar Requireerden, in welcke ende des Requireerden huysinge is bevonden omtrent vijf duymen over de Requirants huysinge te hangen, dullende 't naeder dispositie geven in cas van bouwinge van den Requirant. Aldus bij provisie gedaen den 14en Aprilis 1659. De post sijn de Requireerden condemneert om haer huysinge met de schorstien in te trecken om also den Requirant schadeloos te stellen. Aldus gedaen de dato ut supra. In kennisse van mij Secretaris (get.) D. Wringer 1659.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040r van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZ alwaar de Vijf Ringen uithangen1/4 huis genaamd de Oliphant, alwaar de Vijf Ringen uithangen
 
koper provisioneelAlbert Taeckes 542-00-00 GG
eigenaar van 1/4Tjeerd Lolles
eigenaar van 2/4Albert Taeckes
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van vroedsman Sloterdijck1-05-00 CG
naastligger ten oostenLyke Haenties
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAechien Willems
naastligger ten noordenvroedsman Symon Sloterdijck
verkoper q.q.Haring Egberts, curator overgrootschipper
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Cornelis Egberts, gehuwd met
verkoperwijlen Fockjen Lolles


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZ alwaar de Vijf Ringen uitgangen1/4 huis
 
koperAlbert Taeckes 542-00-00 GG
naastligger ten oostenLyke Haenties
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAechien Willems
naastligger ten noordenvroedsman Sloterdijck
verkoperTjeerd Lolles


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010ra van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZ alwaar de Oliphant in de gevel staat1/2 huis
 
koper provisioneelTjebbe Jansen tingieter1227-00-00 GG
eigenaar van 1/2Tjebbe Jansen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlbert Teeckes mede voor zijn kind, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Wobbes


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0050v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZ1/2 huis waar de Olifant in de gevel staat
 
koperTjebbe Jansen tingieter1227-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van vroedsman Sloterdijck1-05-00 CG
eigenaar van 1/2het minderjarige kind van Albert Taeckes, weduwnaar van
eigenaar van 1/2wijlen Antie Wobbes
naastligger ten oostenLycke Haenties
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAachien Willems [staat: Tjeerdts]
naastligger ten noordenvroedsman Simon Sloterdijck
verkoperAlbert Taeckes


1675 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 310r van 21 jan 1675 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 47
 
aangeverAntie Aedes, weduwe (1) van
wijlen Tjebbe Jansenmr. tingieter
Reyner Jansen oudste oom van de kinderen, curator ad actum divisionis overvetermaker
Neeltje Tjebbes kind uit (1)
Hendrickjen Tjebbes kind uit (1)
Lieuwe Aesges, oom vangrootschipper
aangeverAntie Aedes, gehuwd (2) met
Jan Hesselstimmerman
inleiding bij de boedelinventarisatie[0310r] Waarderinge ende vervolgens beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Simon Sloterdijck als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen als Antie Aedes nagelaten weduwe van wijlen Tjebbe Jansen in leven mr. tinnegieter binnen deser stede, sich wederom ad secunda vota begeven hebbende met Jan Hessels timmerman met haer twee voorkinderen Neeltje ende Hendrickjen Tjebbes bij wijlen den selven haer man in echte verweckt tot dus lange pro indiviso heeft beseten, in desen geadsisteert met Lieuwe Aesges grootschipper ende burger alhier, haer Anties oom, ende dat ter instantie van Reyner Jansen vetermaker als oldste oom over voorschreven kinderen, ende curator over deselve, omme na sulx tusschen haer Antie ende de gedachte kinderen scheydinge ende deylinge te maken, sijnde de aengevinge gedaen bij de selve Antie Aedes die bij manuele stipulatie aen handen van welgedachte here commissaris belooft heeft alles getrouwelijck ende naer behoren te sullen aengeven, ende is de waerderinge gedaen door Dieucke Clases ende His Romckes gesworen uytdraegsters binnen deser stede, actum Harlingen den 21e january 1675.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 316r van 21 jan 1675 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 47
 
aangeverJan Hessels, weduwnaar (1) vantimmerman
wijlen Martjen Jans
Reyner Jansen oom van de kinderen, curator overvetermaker
aangeverde twee voorkinderen van Jan Hessels, gehuwd (2) mettimmerman
Antie Aedes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0316r] Waarderinge ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Simon Sloterdijck als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen als Jan Hessels timmerman, sich ten tweden houwelijck begeven hebbende, met Antie Aedes, met sijn twee voorkinderen bij wijlen Martjen Jans sijn overleden huysvrouw in echte verweckt, ende tot duslange ongedeelt beseten, ende dat ter instantie van Reyner Jansen vetermaker als oom ende curator over voorschreven twee kinderen, omme vervolgens tusschen hem Jan Hessels ende vorengedachte sijne twee voorkinderen scheydinge ende deylinge van goederen te maken, nadat meergeseyde Jan Hessels hadde aengenomen bij manuele stipulatie aen handen van voorgedachte here commissaris alles naer behoren ende ter goeder trouwe te sullen aengeven, sijnde oock de waerderinge geschiet door Dieucke Clases ende His Romckes beyde gesworen uytdraegsters binnen deser stede, actum Harlingen den 21e ende 22e januarij 1675 respectievelyck.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0208v van 16 okt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZeeuwige jaarlijkse rente waar de Vijf Ringen uithangen
 
koper door niaarJan Hessels c.u.mr. timmerman50-00-00 CG
geniaarde koperDina Tjebbes Dreyer, weduwe van
geniaarde koperwijlen Pyter Feddesbrouwer
begunstigde jaarlijkse renteeeuwige rente uit het huis waar de Vijf Ringen uithangen N. N.2-10-00 GG
bewonervoormalig bewoner Albert Taekes
bewonertegenwoordig bewoner Jan Hessels c.u.
verkoperPetrus van Rosema, namens zijn vrouwVogelsangh op Oudwoude
verkoperCatharina van Doma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hessels, mr. timmerman c.u., als eigenaren van het huis de vijff ringen genaamd (in vorige jaren bewoond door Albert Takes), kopen na niaar ratione proximitatis tegen Dina Tjebbes Dreyer wv brouwer Pyter Feddes, 2 cg 10 st. jaarlijkse grondpacht uit zijn huis. Gekocht van Petrus van Rosema, residerende op Fogelsangh te Oldwolde, als man en voogd over vrouw Catharina van Doma, voor 50 cg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0209v van 20 nov 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZ [niet vermeld]grondpacht van 1-05-00 CG
 
koperburgemeester Symon Sloterdijck 25-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Vijf Ringen1-05-00 CG
verkoperJan Hessels c.u.mr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Sloterdijck, mede regerend burgemeester, koopt 25 st. jaarlijkse grondpacht uit zijn eigen zelf bewoonde huis, ten profijte van verkopers' eigen zelf bewoonde daar achter staande huis de vijff ringen genaamd. Gekocht van mr. timmerman Jan Hessels c.u., voor 25 cg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0119r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZhuis
 
koperTjeerd Fockes, gehuwd metmr. schoenmaker1250-00-00 GG
koperImkjen Foppes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Goukes koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhopman kolonel Tjeerd Sloterdijk
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Simon Sloterdijk
verkoperAntje Oldes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hesselsmr. huistimmerman


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0218r van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende proclamanten Tjeerdt Fockes c.u.koopman


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241v van 17 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZhuis
 
koperJan Ruirds Boeteman, gehuwd met2800-00-00 CG
koperAntie Jans Grauda
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiaard Sloterdijk
naastligger ten noordenoud rentmeester Sloterdijk
verkoperTiaard Fockeskoopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-077Voorstraat 47huis
eigenaarJan Ruirds Boetema
gebruikerJan Ruirds Boetema
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-077Voorstraat 47huis
eigenaarSeerp Dirks
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0036r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZhuis en loods
 
koperSeerp Dirks, gehuwd metkoopman2400-00-00 CG
koperAeltie Gijberts
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenCornelis Cornelis
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenMichiel Munter mr. hoedenmaker
naastligger ten noordenoude Pieter Sloterdijk
verkopervroedsman Jan Ruirds Boetema
verkoperAntie Jans Grauda


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204r van 12 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZ [niet vermeld]achterhuis
 
koperSeerp Dirks, gehuwd metbontreder350-00-00 CG
koperAeltie Gijsberts
huurderClaes Evema
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende koper Seerp Dirks c.u.bontreder
naastligger ten westenMichiel Munter
naastligger ten noordende verkoper Cornelis Cornelis de Jongh c.u.koopman
verkoperCornelis Cornelis de Jongh, gehuwd metkoopman
verkoperSioukjen Tieerds


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-077 Voorstraat 47huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-077 Voorstraat 47huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0218r van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0167v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSeerp Dirks Wildschut


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-077 Voorstraat 47Gerben Johannes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-077 Voorstraat 47huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerSeerp Dirks
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-12 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-077Voorstraat 47Gerben Johannesschoenmaeker en winkelier£ 036-07-0£ 6cu.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0277v van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kamer van vroedsman Joost Gonggrijp n.u.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0277v van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0276r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Wybinga


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0082r van 5 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van A. Wybenga


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0212v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 47Voorstraat NZhuis
 
koperJacobus Hannema, gehuwd metapotheker4400-00-00 CG
koperHendrina Dreyer
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenGosling Piekinga
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenG. Oswald
naastligger ten noordenJurjen de Jong
verkoperEeke Wildschut, weduwe van
verkoperwijlen Andries Wiebengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Hannema, apotheker x Hendrina Dreyer kopen een huis nz. Voorstraat, voormaals de olifant en nu de vijf ringen genaamd, nu door hen bewoond. De verkoperse behoudt het recht om de gereedschappen voor de blauwververij uit de ververij en drogerij te halen. Ten O. Gosling Piekenga en een massale steeg waardoor vrije doorgang, ten Z. de Voorstraat, ten W. G. Oswald, ten N. Jurjen de Jong. Geen grondpacht. Gekocht van Eeke Wildschut wv koopman Andries Wiebenga, voor 4400 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-085 Voorstraat 47Jacobus Hannema7-00-00 CGhuis en verwerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-052Voorstraat 47Jacobus Sjoerds Hannema... BS ovl 1824; 1831 overlijdens, ovl 1843, ovl 1863, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk C-052, apothecar, medegebruiker G. Fontein wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-061, zoutkeet ''De Engel'', ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-052Voorstraat 47Jacob Hannema Jacob Hannema apothecar
C-052Voorstraat 47G Fontein wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 594Voorstraat 47Dirk Freerks FonteinHarlingencommissionairhuis en erf (280 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-052Voorstraat 47Dirk Fontein... huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk A-015; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk C-052; VT1839; JZ, DIRK ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-052VoorstraatDirk Fz Fontein39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
C-052VoorstraatJohanna Hesselink25 jGroningenv, protestant, gehuwd
C-052VoorstraatFreerk Fontein2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatJan Fontein1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatEva Fontein12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatMartha Fontein4 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatAntje van der Zee26 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatGeertje van Smeeden19 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 594Voorstraat 47dirk freerks fontein200 gl.10.00 gl.14.000 gl.15.00 gl.14.00 gl.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-052Voorstraat 47Anna Dirks Fontein, overleden op 13 februari 18421 jr (geboren 3/3/1841), overleden Voorstraat C 52, dochter van Dirk F. Fontein, particulier en Johanna Hesselink, zuster van minderjarige Eva, Freerk, Jan en Martha Dirks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-052Voorstraat 47Johanna Hesselink, overleden op 30 januari 184429 jr, geboren Groningen 25/3/1814, overleden Voorstraat C 52, vrouw van Dirk Freerks Fontein, zeehandelaar (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Freerk, Jan en Martha Dirks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-052Voorstraat 47Douwe Minnes Minnema... in 1851, zv Minne Douwes M, en IJfke Gerbens BS huw 1829, ovl 1849, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-052; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-049; VT1839; D.M. eigenaar van ... (alles)


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 23 en 30 van 7 feb 1856
adressoortbedraggebruik
C-052Voorstraat 47provisionele en finale toewijzingfl. 7066huis aan de Voorstraat C-052
 
verkoperLouis Maria Adelade Muntz
koperHermanus Cornelis Voorhoeve


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2312C-052 (Voorstraat)Jacobus Wentholtwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2312*C-045 (Voorstraat)Willem de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 2312*C-133 (Sociëteitssteeg)Willem de Jongwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 47, HarlingenVoorstraat 47W. de Jongvleesch, muisjes-rook-, spieren, ossentong


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 47, HarlingenVoorstraat 47W. de Jongvleesch, fijn vet gemest kalfs-


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 47, HarlingenVoorstraat 47W. de Jongvleesch, rund- kalfs en varkens-


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4760Voorstraat 47 (C-045)Willem de Jongwoonhuis


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W. de Jong24Slager


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatW. de Jong24slager


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatW. de Jong24slager


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 47 Sikke de Jongslager
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 3000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W. de Jong24Slager


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W. de Jong24Slager


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W. de Jong24Slager


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W. de Jong24Slager


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 47J. & H. v.d. Wal117Vleeschh. en Exp. slagers


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 47J. & H. v.d. Wal117Vleeschh. en Exp. slagers


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 47E.Clasonopzichter zuiderzeewerken
Voorstraat 47J. v/d Walslager


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 47, HarlingenVoorstraat 47J. van der Wal & zn.rund-, kalfs- en varkensvleesch


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 47J. &. H. v.d. Wal117Vleeschh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 47J. v.d. Wal & Zn.564Slagerij en exporth.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. v.d. Wal & Zn.564Slagerij en exporth.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. v.d. Wal & Zn.564Slagerij en exporth.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. v.d. Wal & Zn.564Slagerij en exporth.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 47I. (Ieme) v.d. Wal


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 47rijksmonument 20692
  terug