Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 52
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 526-0096-0096-008E-025E-021
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 526-0086-0086-007E-025E-021


Naastliggers vanVoorstraat 52
ten oostenVoorstraat 54
ten westenVoorstraat 50
ten noordende Voorstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0014r van 23 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westLanen, strekkend voor van het diept tot aan de nieuwe woningen van Cornelis Conincx1450‑00‑00 gghuis met erf en nog een paar kamers
koperSipcke Ryourdts
verpachter grondCornelis Conincx 1‑08‑00 cg
naastliggersteeg
naastligger ten oostenTiaerd Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Conincx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jansen, gehuwd metbrouwer
verkoperTruijtie Willems
eerdere samenvatting door Yde Elsinga2-60 Sipcke Ryourdts koopt een huis en erf met kamers, strekkende van het diept tot achter aan de nieuwe woning van Cornelis Conincx, met vrij mede-gebruik van de steeg naar de Lanen. Er moet een steeg blijven van vijf voeten breed. De brouwerij met o.a. ketel, koelvat, eesten worden niet mee verkocht. Ten O. Tiaerd Jans [Wattinga], ten W. Cornelis Conincx. Grondpacht 28 st aan Cornelis Conincx. Gekocht van brouwer Jan Jans x Trijntie Willems voor 1450 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0195r van 22 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52oostVoorstraat ZZ bij de houten brug tussen het raadhuis en de butterbrug0‑00‑00 gghuis met erf en nog een paar kamers
koper provisioneelN. N.
bewonerJan Allerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Steven Hotzes, gehuwd met
crediteur (triumphant)Siouck Jacob Banga, erfgenaam
crediteur (triumphant)Anna Jacob Banga, erfgenamen van
erflaterwijlen Jacob Sipckes Banga
verkoper (gesuccumbeerde) van 1/2Jan Tziaerts als erfgenaam van zijn ouders
verkoper (gesuccumbeerde) van 1/2Trijn Tziaerts als erfgenaam van haar ouders
tekst in de margePyter Ens, in sijn qualiteyt in de secretarie comparerende, protesteert dat hem d'vercoopinge der euuige renthe ontschadelyck sal zijn, nopende d'somma van acht ende 't seventichstehalve caroliguldens mit den accessoiren vandien, alles wijder vermogens sijn hypoteeck specialyck op de huysinge holdende, sampt con(tinua?)tie daer op gevolcht. Ende dies voorbeholden, consenteert in de vercoopinge mits blijvende salfs recht opte cooppenningen. Actum den 9en februari 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Steven Hotzes x Siouck Jacobs Banga en de andere erfgenamen van Jacob Sipckes Banga


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0108r van 18 jan 1618 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1/2 huis
koper provisioneelN. N.
huurderSalvus Jans mr. stadschirurgijn
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tiaerdt Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Conings
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperhet sterfhuis van wijlen Sipke Ryuerdts


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0114r van 7 feb 1618 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ711‑14‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelHaringh Pybes
huurdermr. Salvus Jans stadschirurgijn
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0158r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52oostVoorstraat ZZ0‑00‑00 gghuis met ledige plaats daarachter
koperN. N.
naastligger ten oostenHuybert Claesen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSipcke Ryoerdts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Jan Tiaerdts Wattinga, broer van
verkoperTrijn Tiaerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van (de crediteuren van) Jan Tiaerdts Wattinga en zijn zuster Trijn Tiaerdts, een huis met ledige plaats zz. Voorstraat. Ten O. Huybert Claesen, ten W. Sipcke Ryoerts.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52oostVoorstraat ZZ0‑00‑00 gghuis
koper finaalN. N.
koper provisioneelN. N.
bewoner/huurderJan Tiaerdts Wattinga
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (c) een huis waar Jan Tiaerdts Wattinga nu in woont, zz. Voorstraat. Onlangs provisioneel verkocht.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0354r van 26 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ206‑07‑00 gg1/8 huis, erf en de kamers daar achter
koperPiebe Piebes te Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende woningen van de erfgenamen van wijlen Cornelis Conings
naastligger ten zuiden*steeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan Piebes broeder van de koper, gehuwd met te Franeker
verkoperBauck Sibrants snaer van de koper te Franeker


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0021r van 26 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ224‑00‑00 gg1/8 huis, schuur, tuin en twee kamers, strekkende van het diept zuidwaarts tot aan de steeg responderende op de Lanen
koperJacob Tyebbes Popta
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenGerryt Claes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bauck Conincx
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperAeltie Piebes, gehuwd met te Franeker
verkoperJohannes Feddrickskoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjebbes Popta x Antie Pieters Ens koopt 1/8 huis, hof en plaets met 2 camers, zz. Voorstraat en strekkende van daar zuidwaarts tot aan de steeg die op de Lanen uitkomt en waardoor zij vrij uit- en ingang hebben. Ten O. Gerryt Claes Braam, ten W. erven Bauck Conincx. Gekocht van Aeltie Piebes x koopman te Franeker Johannes Feddricks, voor 224 gg.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0029r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ tot achter aan de woning van de erfgenamen van Cornelis Conings207‑00‑00 gg1/8 part van een huis en kamers
koperPiebe Piebes broeder van de verkoper
bewonerThomas Freercks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperHaring Piebes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiebe Piebes koopt 1/8 huis, erf en kamers zz. Voorstraat tot aan Cornelis Conings erven woning toe. Mede gebruik van de steeg en alle servituten zoals verhaald in de koopbrief van 27 jan 1597 bij wl. Jan Jans aan zijn en de verkopers bestevader. Gekocht van zijn broeder Haring Piebes voor 207 GG.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0162r van 2 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1320‑00‑00 gghuis
koperLieuue Lieuues, gehuwd met
koperTrijntie Andries
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Cornelis Coninx 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Gerryts Braem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Coninx
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJacob Tiebbes Popta
verkoperPibe Pibes
verkoperJanke Joukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Lieuwes x Trijntie Andries Burchart koopt, na niaar door anderen, een huis zz. Voorstraat. Ten O. Claes Gerryts Braam, ten W. erven Cornelis Coninx. Het huis is belast met 28 st grondpacht aan Coninx` erven. Gekocht van Jacob Tjebbes Popta, Pibe Pibes en Janke Joukes, voor 1320 gg. Er wordt o.a. geniaard ratione sanguinis door Claes G. Braem, ratione vic., Pibe Pibes en Janke Joukes x Johannes Wittert, als dochter van Jacob Popta. De verkopers zijn allen familie van elkaar.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0208r van 10 apr 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1150‑00‑00 gg1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuis
koperFoppe Piters Steensma, gehuwd metde Vergulde Leeuw
koperTrijntie Jans van Laer
naastligger ten oostenClaes Gerrits Braem apotheker
naastligger ten westenNanne Hiddes Grettinga
verkoperLieuue Lieuues


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0208r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1150‑00‑00 gg1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuis
koperFoppe Piters Steensma, gehuwd metde Vergulde Leeuw
koperTrijntie Jans van Laer
naastligger ten oostenClaes Gerrits Braem apotheker
naastligger ten westenNanne Hiddes Grettinga
verkoperLieuue Lieuues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Piters Steensma x Trijntie Jans van Laer koopt 1/2 huis met grote keuken, loods, tuin en pakhuis, zz. Voorstraat, waar 'de Gulden Leeuw' uithangt. Ten W. Nanne Hiddes Grettinga, ten O. apotheker Claes Gerrits Braam. Strekkende tot aan de camers erachter. Met een steeg naar de Lanen. Gekocht van Lieuwe Lieuwes, die als vader van zijn kinderen bij wl. ... en met toestemming van het Gerecht, ook de andere helft heeft verkocht aan dezelfde kopers.


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 137r van 28 okt 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 52
inventarisantTrijntie Jans van Laer
Wopke Jansen Tadema, curator over
Jan Foppes Stiensma zoon van de inventarisant, oud 22 jaren
aangeverTjitske Botes, gehuwd met
Eybert Pytters Stiensma oom van het nagelaten kind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0137r] Ontzegelinge ende respectievelyck inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeesteren Jan Symens Bijlaen ende Jacobus Goslings als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Trijntie Jans van Laer, naelaetende een minderjarige soon, Jan Foppes Stiensma genaempt, old 22 jaeren, en dat op het aengeven van Tjitske Botes, echte huysvrouw van Eybert Pytters Stiensma zijnde oom ende beneffens Wopke Jansen Tadema, curator over het voornoemde kint Jan Foppes Stiensma, nae dat de gemelte Tjitske Botes den behoorlycken eede van getrouwicheit om alles wel ende naer behoren te zullen aengeven sonder eenigsints nae hun kennisse te sullen verswijgen heeft gepraesteert in handen van welgedachte heeren commissarien ende secretaris, in welx doende de beschrievinge is gedaen so volgth. Actum den 28e octobris 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 52huis
eigenaarEvert Jansen wed.
gebruikerEvert Jansen wed.
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 52huis
eigenaarJan Foppes wed.
gebruikerJan Foppes wed.
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 52huis
eigenaarEelcke Dirks
gebruikerEelcke Dirks
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan9‑4‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 52huis
eigenaarJan Foppes wed.
gebruikerJan Foppes wed.
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0261v van 3 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
koper door niaarPyter Bockes koopman
geniaarde koperEelke Dirks, gehuwd metkoopman
geniaarde koperStijntie Ewerts Oosterbaan
naastligger ten oostende [geniaarde] kopers Eelke Dirks c.u.koopman
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Claas Hayes
naastligger ten westenClaas Willems koopman
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperJan Wybrens Wijngaerdenmr. kleermaker
verkoperSjouwke Wybrens
verkoperImke Wybrens
verkoperAntje Wybrens
verkoperAeke Wybrens
verkoperSybren Wybrensmr. zeilmaker en fabrikeur
verkoperFroukje Wybrens Wijngaerden, gehuwd met
verkoperKeimpe Hoyttesmr. bakker
erflaterwijlen Hylkjen Sjoerds moey van de verkopers


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 52huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
aanslag huurwaarde13‑06‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 52huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0353r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ745‑00‑00 gghuis
koperDirk Huigens koopman
huurderBeert Brouwer 65‑00‑00 cg
naastligger ten oostenEelke Dirx fabrikant en koopman
naastligger ten zuidenEelke Dirx fabrikant en koopman
naastligger ten westenClaas Willems koopman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEelke Dirxfabrikant en koopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Dirk Huigens koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Claas Willems (Hoogstraten), ten N. de Voorstraat. Gekocht van Eelke Dirx (Wildschut), fabriqueur.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 52huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 52huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerHuig Gerryts wed.
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 52huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 52huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerHuge Gerryts wed.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0191v van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ602‑00‑00 gghuis
koper van 1/3Gerben Jansen Feenstra mr. bakker
koper van 1/3Age de Haas executeur
koper van 1/3Eeltje Aukes Travaile koopman
huurderBonne Teunis c.u.
naastligger ten oostenEelke Wildschut koopman
naastligger ten zuidenEelke Wildschut koopman
naastligger ten westenClaes Willems Hoogstraeten koopman
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperMarijke Huigens, weduwe van
verkoperwijlen Roelof Jansen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 52huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 52huis
eigenaarAge de Haas c.s.
gebruikerAndries Rozee
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0096v van 16 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ506‑18‑00 cg2/3 huis
koperGerben Jansen Feenstra mr. bakker
eigenaar van 1/3Gerben Jansen Feenstramr. bakker
huurderHermanus Cohen joods koopman50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten zuidenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten westenClaes Willems Hoogstraeten
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEeltje Aukes Travaillekoopman
verkoperAge de Haesexecuteur
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Gerben Jansen Feenstra mr. bakker, koopt 2/3 van een huis, waarvan hij al 1/3 in bezit had. Ten O. en Z. Eelke Dirks Wildschut, ten W. Claes Willems Hoogstraeten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Eeltje Aukes Travaille en Age de Haas, executeur.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0118r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ800‑00‑00 cghuis
koperJan Jansen, gehuwd mettimmerman
koperAaltje Gerrits
huurderHermanus Cohen joods koopman
naastligger ten oostenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten zuidenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten westenClaas Willems Hoogstraeten
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperGerben Jansen Feenstra


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 52huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 52huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-007Voorstraat 52huis
eigenaarJarig Gelinde
gebruikerJarig Gelinde
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 52huis
eigenaarJan de Boer
gebruikerJan de Boer
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-007Voorstraat 52huis
eigenaarJarig Gelinde
gebruikerJarig Gelinde
aanslag huurwaarde20‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 52huis
eigenaarJan de Boer
gebruikerJan de Boer
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0279r van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ662‑21‑00 gghuis
koperJan Homberg, gehuwd metkoopman
koperSjouwkje Feenstra
huurderJurre Jacobs c.u.schilder
naastligger ten oostenJarig Gelinde n.u.
naastligger ten zuidenJarig Gelinde n.u.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Ruurd Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan Jansen de Boer te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Jan Homberg x Sjouwkje Feenstra koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. en Z. Jarig Gelinde, ten W. wd. Ruurd Nauta. Gekocht van Jan Jansen de Boer van Bolsward.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 536r van nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 52(oostelijk gedeelte) Jacob Hibma koopt een huis zz. Voorstraat. Ten N. wd. Ruurd Nauta en wd. Homberg, ten O. erven Pieter Hannema, ten N. de Voorstraat. Gekocht van erven Jarig Gelinde.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 52achterLanen, steeg naar de3313‑10‑00 cgwoning
koperJacob Hibma koopman
huurderDaam Jans Reidmaker timmerknecht26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-008 , pag. 125Voorstraat 52Johannes Homberg wed.5‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-025Voorstraat 52Cornelis Heins Mollema... ''Oleron''; gebruiker Sake Baukes Dijkstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-200 en wijk E-201; gebruiker Johannes E. van der Heide, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-025Voorstraat 52C MollemaC Mollemakoopman


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 283 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-025Voorstraat 52Cornelis Mollema, overleden op 8 oktober 1823zeehandelaar (Voorstraat E 25), vader van Cornelia, Jarig, idem, Grietje (vrouw van Dirk Beth, zeilmaker Amsterdam) en Liesbeth Cornelis Mollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1097Voorstraat 52wed. Cornelis Mollema Harlingenhuis en erf (180 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-025Voorstraat 52Aafke van der Molen... HRL 1851 wijk G-031, 132, supp wijk G-402 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, breidster, wijk E-025; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-025Voorstraat 52Holkje Jarigs van der Ley... getrouwd ten zelfden dage volgens vertoond getuigenis; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-025; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-025VoorstraatHolkje van der Ley77 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
E-025VoorstraatAafke van der Moolen46 jHarlingenv, protestant, weduwe


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 381 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-025Voorstraat 52Holkjen Jarigs van der Ley, overleden op 4 mei 184381 jr (geboren 27/1/1762), overleden Voorstraat E 25, wed. Cornelis Mollema, moeder van Jarig, zeepzieder, Elizabeth (vrouw van Philippe Adrien Braams, ontvanger/pannenfabrikant), Cornelia (2e vrouw van Dirk Beth, makelaar Amsterdam) en wijlen Grietje Cornelis Mollema (1e vrouw van genoemde Dirk Beth, moeder van minderjarige Willem-Jacobus, Aafke-Cornelia en Cornelis Dirks Beth). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 231 en 232 van 2 aug 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-025Voorstraat 52provisionele en finale toewijzingfl. 3836huis, kantoor, mangelkamer, knechtswoning, stal en wagenhuis aan de Voorstraat E-025 en E-201
 
verkoperJarig Cornelis Mollema
verkoperElizabeth Mollema (gehuwd met Philippe Adrien Braams)
verkoperCornelia Mollema (te Amsterdam, gehuwd met Dirk Beth)
koperDirk Beth (te Amsterdam)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1097Voorstraat E-025Aafke Ingena Fontein woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2835Voorstraat E-021 Sjoerd Fontein woonhuis en tuin


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4637Voorstraat 52 (E-021)Sjoerd Fonteinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 52 Sjoerd Fonteinzonderf. 20100f. 22400


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 52Sj. Fontein-


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 52Centrale Bond v. Transportarbeiders267Afd. Harlingen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 52Centrale Bond v. Transportarbeiders924


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Centrale Bond v. Transportarb.712


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 52rijksmonument 20728  terug