Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 52 6-009 6-008 E-025 E-021
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 52 6-009 6-008 E-026 E-021
Naastliggers vanVoorstraat 52
ten oostenVoorstraat 54
ten westenVoorstraat 50
ten noordende Voorstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0014r van 23 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westLanen, strekkend voor van het diept tot aan de nieuwe woningen van Cornelis Conincxhuis met erf en nog een paar kamers
 
koperSipcke Ryourdts 1450-00-00 GG
verpachter grondCornelis Conincx 1-08-00 CG
naastliggersteeg
naastligger ten oostenTiaerd Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Conincx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jansen, gehuwd metbrouwer
verkoperTruijtie Willems
eerdere samenvatting door Yde Elsinga2-60 Sipcke Ryourdts koopt een huis en erf met kamers, strekkende van het diept tot achter aan de nieuwe woning van Cornelis Conincx, met vrij mede-gebruik van de steeg naar de Lanen. Er moet een steeg blijven van vijf voeten breed. De brouwerij met o.a. ketel, koelvat, eesten worden niet mee verkocht. Ten O. Tiaerd Jans [Wattinga], ten W. Cornelis Conincx. Grondpacht 28 st aan Cornelis Conincx. Gekocht van brouwer Jan Jans x Trijntie Willems voor 1450 gg.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0216r van 8 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPietrick, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Tyaerdt
1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0219v van 6 jul 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tziaert Jans
1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0086v van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0195r van 22 jan 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52oostVoorstraat ZZ bij de houten brug tussen het raadhuis en de butterbrughuis met erf en nog een paar kamers
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
bewonerJan Allerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Steven Hotzes, gehuwd met
crediteur (triumphant)Siouck Jacob Banga, erfgenaam
crediteur (triumphant)Anna Jacob Banga, erfgenamen van
erflaterwijlen Jacob Sipckes Banga
verkoper (gesuccumbeerde) van 1/2Jan Tziaerts als erfgenaam van zijn ouders
verkoper (gesuccumbeerde) van 1/2Trijn Tziaerts als erfgenaam van haar ouders
tekst in de margePyter Ens, in sijn qualiteyt in de secretarie comparerende, protesteert dat hem d'vercoopinge der euuige renthe ontschadelyck sal zijn, nopende d'somma van acht ende 't seventichstehalve caroliguldens mit den accessoiren vandien, alles wijder vermogens sijn hypoteeck specialyck op de huysinge holdende, sampt con(tinua?)tie daer op gevolcht. Ende dies voorbeholden, consenteert in de vercoopinge mits blijvende salfs recht opte cooppenningen. Actum den 9en februari 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Steven Hotzes x Siouck Jacobs Banga en de andere erfgenamen van Jacob Sipckes Banga


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0108r van 18 jan 1618 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N.
huurderSalvus Jans mr. stadschirurgijn
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tiaerdt Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Conings
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperhet sterfhuis van wijlen Sipke Ryuerdts


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0114r van 7 feb 1618 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelHaringh Pybes 711-14-00 GG
huurdermr. Salvus Jans stadschirurgijn
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0158r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52oostVoorstraat ZZhuis met ledige plaats daarachter
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenHuybert Claesen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSipcke Ryoerdts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Jan Tiaerdts Wattinga, broer van
verkoperTrijn Tiaerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van (de crediteuren van) Jan Tiaerdts Wattinga en zijn zuster Trijn Tiaerdts, een huis met ledige plaats zz. Voorstraat. Ten O. Huybert Claesen, ten W. Sipcke Ryoerts.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52oostVoorstraat ZZhuis
 
koper finaalN. N. 0-00-00 GG
koper provisioneelN. N.
bewoner/huurderJan Tiaerdts Wattinga
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (c) een huis waar Jan Tiaerdts Wattinga nu in woont, zz. Voorstraat. Onlangs provisioneel verkocht.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0354r van 26 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1/8 huis, erf en de kamers daar achter
 
koperPiebe Piebes 206-07-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende woningen van de erfgenamen van wijlen Cornelis Conings
naastligger ten zuiden*steeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan Piebes broeder van de koper, gehuwd metFraneker
verkoperBauck Sibrants snaer van de koperFraneker


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0021r van 26 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1/8 huis, schuur, tuin en twee kamers, strekkende van het diept zuidwaarts tot aan de steeg responderende op de Lanen
 
koperJacob Tyebbes Popta 224-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Claes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bauck Conincx
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperAeltie Piebes, gehuwd metFraneker
verkoperJohannes FeddrickskoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjebbes Popta x Antie Pieters Ens koopt 1/8 huis, hof en plaets met 2 camers, zz. Voorstraat en strekkende van daar zuidwaarts tot aan de steeg die op de Lanen uitkomt en waardoor zij vrij uit- en ingang hebben. Ten O. Gerryt Claes Braam, ten W. erven Bauck Conincx. Gekocht van Aeltie Piebes x koopman te Franeker Johannes Feddricks, voor 224 gg.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0029r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ tot achter aan de woning van de erfgenamen van Cornelis Conings1/8 part van een huis en kamers
 
koperPiebe Piebes broeder van de verkoper207-00-00 GG
bewonerThomas Freercks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperHaring Piebes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiebe Piebes koopt 1/8 huis, erf en kamers zz. Voorstraat tot aan Cornelis Conings erven woning toe. Mede gebruik van de steeg en alle servituten zoals verhaald in de koopbrief van 27 jan 1597 bij wl. Jan Jans aan zijn en de verkopers bestevader. Gekocht van zijn broeder Haring Piebes voor 207 GG.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0080v van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sipcke Ruyrds
1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0162r van 2 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koperLieuue Lieuues, gehuwd met1320-00-00 GG
koperTrijntie Andries
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Cornelis Coninx 1-08-00 CG
naastligger ten oostenClaes Gerryts Braem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Coninx
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJacob Tiebbes Popta
verkoperPibe Pibes
verkoperJanke Joukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Lieuwes, burgemeester x Trijntie Andries koopt, na niaar door anderen, een huis zz. Voorstraat. Ten O. Claes Gerryts Braam, ten W. erven Cornelis Coninx. Het huis is belast met 28 st grondpacht aan Coninx` erven. Gekocht van Jacob Tjebbes Popta, Pibe Pibes en Janke Joukes, voor 1320 gg. Er wordt o.a. geniaard ratione sanguinis door Claes G. Braem, ratione vic., Pibe Pibes en Janke Joukes x Johannes Wittert, als dochter van Jacob Popta. De verkopers zijn allen familie van elkaar.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0092r van 26 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuue Lieuwes
1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0209v van 4 apr 1652 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0003v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0208r van 10 apr 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuis
 
koperFoppe Piters Steensma, gehuwd met1150-00-00 GG
koperTrijntie Jans van Laer
naastligger ten oostenClaes Gerrits Braem apotheker
naastligger ten westenNanne Hiddes Grettinga
verkoperLieuue Lieuues


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0208r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuis
 
koperFoppe Piters Steensma, gehuwd met1150-00-00 GG
koperTrijntie Jans van Laer
naastligger ten oostenClaes Gerrits Braem apotheker
naastligger ten westenNanne Hiddes Grettinga
verkoperLieuue Lieuues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Piters Steensma x Trijntie Jans van Laer koopt 1/2 huis met grote keuken, loods, tuin en pakhuis, zz. Voorstraat, waar 'de Gulden Leeuw' uithangt. Ten W. Nanne Hiddes Grettinga, ten O. apotheker Claes Gerrits Braam. Strekkende tot aan de camers erachter. Met een steeg naar de Lanen. Gekocht van Lieuwe Lieuwes, die als vader van zijn kinderen bij wl. ... en met toestemming van het Gerecht, ook de andere helft heeft verkocht aan dezelfde kopers.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041va van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Pytters Steensma
1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0250v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Trijntie Jans van der Laar
1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 137r van 28 okt 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 52
 
overledeneTrijntie Jans van Laer
Wopke Jansen Tadema, curator over
Jan Foppes Stiensma zoon van de overledene, oud 22 jaren
aangeverTjitske Botes, gehuwd met
Eybert Pytters Stiensma oom van het nagelaten kind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0137r] Ontzegelinge ende respectievelyck inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeesteren Jan Symens Bijlaen ende Jacobus Goslings als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Trijntie Jans van Laer, naelaetende een minderjarige soon, Jan Foppes Stiensma genaempt, old 22 jaeren, en dat op het aengeven van Tjitske Botes, echte huysvrouw van Eybert Pytters Stiensma zijnde oom ende beneffens Wopke Jansen Tadema, curator over het voornoemde kint Jan Foppes Stiensma, nae dat de gemelte Tjitske Botes den behoorlycken eede van getrouwicheit om alles wel ende naer behoren te zullen aengeven sonder eenigsints nae hun kennisse te sullen verswijgen heeft gepraesteert in handen van welgedachte heeren commissarien ende secretaris, in welx doende de beschrievinge is gedaen so volgth. Actum den 28e octobris 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijntie Jans van Laer
1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0001ra van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Foppes mr. koekbakker
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 52huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerwed. Jan Foppes
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032v van 11 dec 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52achterLanen NZ in de steegwoning
 
koperEelcke Dirk c.u.koopman130-00-00 GG
naastligger ten oostenEelcke Dirk c.u.koopman
naastligger ten zuidenEelcke Dirk c.u.koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Claes Haies
verkoper van 4/16Jacob Bottes, en zijn broer
verkoper van 4/16Ype Bottes
verkoper van 5/16Reiner IJsbrands c.u.mr. tingieter
verkoper van 3/16Jacob Bottes als gelastigde van de overige eigenaren


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009Voorstraat 52huis
eigenaarwed. Jan Foppes
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0156r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Foppes
naastligger ten oostenvroegere eigenaar Lieuwe Lieuwes
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009 Voorstraat 52huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0261v van 3 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koper door niaarPyter Bockes koopman
geniaarde koperEelke Dirks, gehuwd metkoopman
geniaarde koperStijntie Ewerts Oosterbaan
naastligger ten oostende [geniaarde] kopers Eelke Dirks c.u.koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Hayes
naastligger ten westenClaas Willems koopman
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperJan Wybrens Wijngaerdenmr. kleermaker
verkoperSjouwke
verkoperImke
verkoperAntje
verkoperAeke
verkoperSybren Wybrensmr. zeilmaker en fabrikeur
verkoperFroukje Wybrens Wijngaerden, gehuwd met
verkoperKeimpe Hoyttesmr. bakker
erflaterwijlen Hylkjen Sjoerds moey van de verkopers


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0279r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEelke Dirx koopman
1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0353r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koperDirk Huigens koopman745-00-00 GG
huurderBeert Brouwer 65-00-00 CG
naastligger ten oostenEelke Dirx fabrikant en koopman
naastligger ten zuidenEelke Dirx fabrikant en koopman
naastligger ten westenClaas Willems koopman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEelke Dirxfabrikant en koopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Dirk Huigens koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Claas Willems (Hoogstraten), ten N. de Voorstraat. Gekocht van Eelke Dirx (Wildschut), fabriqueur.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009 Voorstraat 52huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerwed. Huig Gerryts
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-009 Voorstraat 52huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerwed. Huge Gerryts
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0191v van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koper van 1/3Gerben Jansen Feenstra mr. bakker602-00-00 GG
koper van 1/3Age de Haas executeur
koper van 1/3Eeltje Aukes Travaile koopman
huurderBonne Teunis c.u.
naastligger ten oostenEelke Wildschut koopman
naastligger ten zuidenEelke Wildschut koopman
naastligger ten westenClaes Willems Hoogstraeten koopman
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperMarijke Huigens, weduwe van
verkoperwijlen Roelof Jansen


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0096v van 16 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ2/3 huis
 
koperGerben Jansen Feenstra mr. bakker506-18-00 CG
eigenaar van 1/3Gerben Jansen Feenstramr. bakker
huurderHermanus Cohen joods koopman50-00-00 CG
naastligger ten oostenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten zuidenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten westenClaes Willems Hoogstraeten
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEeltje Aukes Travaillekoopman
verkoperAge de Haesexecuteur
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Gerben Jansen Feenstra mr. bakker, koopt 2/3 van een huis, waarvan hij al 1/3 in bezit had. Ten O. en Z. Eelke Dirks Wildschut, ten W. Claes Willems Hoogstraeten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Eeltje Aukes Travaille en Age de Haas, executeur.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0118r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koperJan Jansen, gehuwd mettimmerman800-00-00 CG
koperAaltje Gerrits
huurderHermanus Cohen joods koopman
naastligger ten oostenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten zuidenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten westenClaas Willems Hoogstraeten
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperGerben Jansen Feenstra


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0279r van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koperJan Homberg, gehuwd metkoopman662-21-00 GG
koperSjouwkje Feenstra
huurderJurre Jacobs c.u.schilder
naastligger ten oostenJarig Gelinde n.u.
naastligger ten zuidenJarig Gelinde n.u.
naastligger ten westende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan Jansen de BoerBolsward
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Jan Homberg x Sjouwkje Feenstra koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. en Z. Jarig Gelinde, ten W. wd. Ruurd Nauta. Gekocht van Jan Jansen de Boer van Bolsward.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0248v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Homberg
1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52achterVoorstraat ZZstalling en wagenhuis
 
koperJacob Hibma koopman3313-10-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52achterLanen, steeg naar dewoning
 
koperJacob Hibma koopman3313-10-00 CG
huurderAndries Martens c.u.turfdrager20-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52achterLanen, steeg naar dewoning
 
koperJacob Hibma koopman3313-10-00 CG
huurderde weduwe van Harke Johannis 23-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52achterLanen, steeg naar dewoning
 
koperJacob Hibma koopman3313-10-00 CG
huurderDaam Jans Reidmaker timmerknecht26-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52oostVoorstraat ZZhuis
 
koperJacob Hibma koopman3313-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Hannema
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westende weduwe van Homberg
naastligger ten westende weduwe van R. Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenC. Mollema
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-008 Voorstraat 52Johannes Homberg wed5-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-025Voorstraat 52Cornelis Heins Mollema... ''Oleron''; gebruiker Sake Baukes Dijkstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-200 en wijk E-201; gebruiker Johannes E. van der Heide, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-026Voorstraat 52Johannes Homburg... eigenaar van wijk A-204, gebruiker is eylard Faber wed, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-026, winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-245, gebruikers zijn Johannes Harmens wed., en Pieter ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-025Voorstraat 52C Mollema C Mollema koopman
E-026Voorstraat 52Johannes Homberg wedJohannes Homberg wedwinkeliersche


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-025Voorstraat 52Cornelis Mollema, overleden op 8 oktober 1823zeehandelaar (Voorstraat E 25), vader van Cornelia, Jarig, idem, Grietje (vrouw van Dirk Beth, zeilmaker Amsterdam) en Liesbeth Cornelis Mollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-026Voorstraat 52Sjoukje Feenstra, overleden op 15 oktober 1826Voorstraat E 26, wed. Johan Michiel Homberg, moeder van Maria (testamentair erfgenaan voor 3/8, wed. Hendrik van Weelen), wijlen Catharina (vrouw van wijlen Eile Faber, moeder van Johannes-Michiel, scheepstimmerman, Elizabeth, naaister en minderjarige Sjoukje en Eile Eiles Faber: voogd is Johannes Keil, mr. kleermaker) (3/8) en wijlen Alida Johans Homberg (vrouw van Hans Akkerman, poortier, moeder van afwezige Johan-Michiel Hanzes Akkerman) (2/8). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 62 en 65 van 14 feb 1827
adressoortbedraggebruik
E-026Voorstraat 52provisionele en finale toewijzingfl. 800a. huis E-026, b. huis C-075
 
verkoperMaria Homberg
verkoperJohannes Michiel Faber
verkoperElizabeth Eeles Faber
verkoperJohannes Keil
verkoperSjoerd Simons Wijma
koperJosef Mathias Roos
koperMaria Homberg


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 88 en 93 van 11 apr 1827
adressoortbedraggebruik
E-026Voorstraat 52provisionele en finale toewijzingfl. 605huis E-026
 
verkoperJozef Mathias Roos
koperJentje Jans van Glinstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1097Voorstraat 52wed. Cornelis MollemaHarlingenhuis en erf (180 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1098Voorstraat 52Jentje Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-025Voorstraat 52Aafke van der Molen... HRL 1851 wijk G-031, 132, supp wijk G-402 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, breidster, wijk E-025; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-025Voorstraat 52Holkje Jarigs van der Ley... getrouwd ten zelfden dage volgens vertoond getuigenis; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-025; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-026Voorstraat 52Jentje Jans van Glinstra... huw 1831, ovl 1844, ovl 1846, ovl 1853; oud 46 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk E-026; VT 1839; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte een van overlijden een van ouderlijk consent ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-026Voorstraat 52Petronella Beers... BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk E-028; oud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-026; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-026Voorstraat 52Sjoerd Obes Schaafsma... ... ; BS ovl 1836; 1838 overlijdens, ovl 1860, ovl 1868, ovl 1898, bev.reg. HRL 1851 wijk A-020, wijk E-026; oud 59 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, aannemer publieke werken, wijk E-024; VT1839; S.O. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
E-026Voorstraat 52Jentje van Glinstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-025VoorstraatHolkje van der Ley77 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
E-025VoorstraatAafke van der Moolen46 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-026VoorstraatJentie Glinstra46 jMakkumm, protestant, gehuwd, schipper
E-026VoorstraatPetronella Beers38 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
E-026VoorstraatJan Glinstra4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-026VoorstraatHenderika Glinstra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-026VoorstraatJanke Glinstra7 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
E-026VoorstraatSijke Glinstra2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-026VoorstraatLampje Glinstra38 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-026VoorstraatStijntie Kroese21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-026Voorstraat 52Lamkje Jentjes van Glinstra, overleden op 20 augustus 184017 mnd, overleden Voorstraat E 26, dochter van Jentje Jans van Glinstra, schipper en Pietje Rieks Beers, zuster van minderjarige Janke, Jan en Sijke Jentjes van Glinstra. (in tafel 18/8) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-025Voorstraat 52Holkjen Jarigs van der Ley, overleden op 4 mei 184381 jr (geboren 27/1/1762), overleden Voorstraat E 25, wed. Cornelis Mollema, moeder van Jarig, zeepzieder, Elizabeth (vrouw van Philippe Adrien Braams, ontvanger/pannenfabrikant), Cornelia (2e vrouw van Dirk Beth, makelaar Amsterdam) en wijlen Grietje Cornelis Mollema (1e vrouw van genoemde Dirk Beth, moeder van minderjarige Willem-Jacobus, Aafke-Cornelia en Cornelis Dirks Beth). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 231 en 232 van 2 aug 1843
adressoortbedraggebruik
E-025Voorstraat 52provisionele en finale toewijzingfl. 3836huis, kantoor, mangelkamer, knechtswoning, stal en wagenhuis aan de Voorstraat E-025 en E-201
 
verkoperJarig Cornelis Mollema
verkoperElizabeth Mollema (gehuwd met Philippe Adrien Braams)
verkoperCornelia Mollema (te Amsterdam, gehuwd met Dirk Beth)
koperDirk Beth (te Amsterdam)


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-026Voorstraat 52Jentje Jans van Glinstra, overleden op 6 juli 184450 jr, geboren Makkum 15/7/1793, schipper, overleden Voorstraat E 26, wednr. Sjoukje Karels Bouman, man van Petronella Rieks Beers (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Karel en Henderika Jentjes van Glinstra (voogd is Gerrit Bijlsma, blikslagersbaas) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Janke, Jan, Sybe en Rika Jentjes van Glinstra (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-026Voorstraat 52Pieter van der Boomgeb 11 mrt 1809 Leeuwarden, huwt met Hilligje Buis, (gk), kastmaker, Vst 6 jul 1858 uit Meppel, A 29 apr 1867 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-026, 1860-1880


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-026Voorstraat 52Rigtje Piers Blom... Obbes Schaafsma, Nederlands Hervormd dv Pier B., en Jeltje Sijtses; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-026; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-024; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-026Voorstraat 52Trijntje Schippergeb 1784 Kimswerd, ovl 10 jun 1856 HRL, huwt met Harmen Kroon, N.H., dv Rimmer Jacobs S, en Anke ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104 wijk E-0267


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-026Voorstraat 52Petronella Rieks Beers, overleden op 26 mei 1853Voorstraat E 26, wed. Jentje Jans van Glinstra, moeder van minderjarige Janke, Jan, Sake en Rieka Jentjes van Glinstra (voogd is Cornelis Teves, zeilmaker/koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1097E-025 (Voorstraat)Freerk Fontein DPz.woonhuis
Sectie A nr. 1098E-026 (Voorstraat)Freerk Fontein DPz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2835E-021 (Voorstraat)Sjoerd Fonteinwoonhuis en tuin
Sectie A nr. 2836E-021 (Voorstraat)Sjoerd Fonteinwoonhuis en tuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4637Voorstraat 52 (E-021)Sjoerd Fonteinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 52 Sjoerd Fonteinzonder
vorige grondslagf. 20100
huidige grondslagf. 22400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 52Sj.Fontein-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 52Centrale Bond v. Transportarbeiders267Afd. Harlingen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 52Centrale Bond v. Transportarbeiders924


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Centrale Bond v. Transportarb.712


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 52rijksmonument 20728
  terug