Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 56
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 56(niet bekend)(niet bekend)6-005E-021E-019
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 566-0046-005(niet bekend)E-021E-019
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 566-0036-004(niet bekend)E-021E-019


Naastliggers vanVoorstraat 56
ten oostende Sint Christoffelsteeg
ten oostenVoorstraat 58
ten zuidenSint Christoffelsteeg 2
ten westenVoorstraat 54
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 56Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten oosten


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 56naamloze steeg ten westen


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)'Grettinga
buiert'
Afkomstig van de woning van Baas Weissenbach, welke stond bij het Panfabriek aan de Oude Trekvaart (westzijde) nu Oud Jaagpad.

Grettingabuurt was al vroeg een vrij grote buurt, oorspronkelijk 'Gratingabuurt' geheten, naar de naburige - al lang verdwenen - Gratinga State. Volgens de 'Tegenwoordige Staat van Friesland - 1786' werd hier enige koophandel gedreven in zaken die wegens voorrechten der stadsgilden op zekere tijden van het jaar van het platteland niet in Harlingen mochten worden ingevoerd. In de 19e eeuw werd in officiele registers de naam 'Grettingabuurt' gebruikt.
In de 18e eeuw stond er een herberg met in de gevel een steen met de naam 'Grettingabuiert', nog vroeger was dit het zgn. Bonthuis.


1553 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)'Cristoffel
van Sternsee Ro. Kei.
Ma. Havpman Dros
sardt en Olderman
tot Harlinge Griit
man van Barradel heft
de XVI Maii Ao LIII den
eerste ste an dit werk
gelegt'
Mogelijk afkomstig van het Blokhuis.
Christoffel van Sternsee, uit een zuidduits geslacht, kolonel, drost en olderman te Harlingen, werd in 1553 grietman van Barradeel.
Hij overleed op 5 februari 1560 en was gehuwd met Cnier Worps van Ropta. Haar grafsteen ligt in de oostelijke hal van de Hervormde Kerk te Harlingen.
Hun zoon Carel overleed kinderloos op 14 mei 1615, deze vermaakte Ropta State Metslawier aan Bocke van Humalda, onder de verplichting dat deze zich Van Sternsee zou noemen. Diens tak stierf in 1709 uit.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0216r van 8 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJeets, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Claes Folckerts


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0219v van 6 jul 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Edes Feytema


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0086v van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1624 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)B, I I'ANNO
1624'
afbeelding van een huismerk
'I I B'
herkomst onbekend


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0062v van 27 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56westVoorstraat ZZ2400‑00‑00 gghuis, plaats en hof strekkende van voren het diept af tot benaast achter aan de Lanen
koperDirck Claeses
niaarnemerCornelis Edis Feytema
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Jan Bartels
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Huybert Claeses
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Sibrant Edes Feytemakoopman te Amsterdam
verkoper van 1/4Grietie voor zich, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Martens
verkoper van 1/4Grietie voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Sibrant Edes Feytema


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155v van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]0‑00‑00 ggnieuw huis, plaats en tuin daarachter en 1/2 kamer achter de plaats
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sicke Breutsma 0‑15‑00 cg
ontvanger jaarlijkse renteGrietie Pyters, gehuwd met7‑00‑00 cg
ontvanger jaarlijkse renteGabino Hanckema
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende kamer van Jacob moeyewever?
naastligger ten westenoud burgemeester Sierck Harmens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2mr. Jan Jansen Steinchirurgijn
verkoper q.q.Agge Jacobs, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2de nagelaten weeskinderen van Dirck Jansen Stein


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ [staat noordcant]1216‑00‑00 gghuis
koper finaalN. N.
bewonermr. Jan Jansen Steynchirurgijn
naastligger ten oostenStroffelsteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Sierck Harmens
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0103v van 29 mrt 1640 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ1150‑00‑00 gghuis
koperFedde Pieters c.u.schoenmaker
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Claes Folkerts 0‑15‑00 cg
begunstigde jaarlijkse rentede stad Harlingen7‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBarelt Jansen c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenwijlen Claes Folckerts c.u.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester Sierk Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Pieters, schoenmaker c.u. kopen een huis zz. Voorstraat. Ten O. Barelt Jansen c.u., ten W. wl. Claes Folckerts. Grondpacht 15 st. en 5 GG eeuwige rente aan de erven Claes Folckerts. Gekocht van oud-burgemeester Sierk Harmens, voor 1150 GG.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0172r van 31 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ1400‑00‑00 gghuis, loods, plaats en 1/2 kamer ten zuiden daarvan
koperJan Eylerts van Laer, gehuwd metmr. kleermaker
koperElisabet Jans
eigenaar van 1/2 verkochte kamer ten zuidenFedde Pitersschoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen6‑06‑00 cg
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuiden [staat: westen]Fedde Piters schoenmaker
naastligger ten westen*N. N.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCornelis Cornelis van der Werff, gehuwd met te Den Burg
verkoperAntie Jans Stein te Den Burg
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Jan Eyberts van Laer, mr. kleermaker x Elisabeth Jans kopen een huis zz Voorstraat, loods en plaets, met een 1/2 camer ten zuiden staande, waarvan schoenmaker Fedde Piters ook 1/2 bezit. Ten O. de Stroffelsteeg, ten W. Fedde Pieters, ten N. de Voorstraat. Grondpacht 4 1/2 GG aan de Stad. Gekocht van Cornelis Cornelis v.d. Werf x Antie Jans Stein? in Den Burg op Texel, voor 1400 gg.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0149v van 2 mei 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56westVoorstraat ZZ362‑14‑00 gg1/2 huis
koperPytter Feddes mr. brouwer en wijdschipper
eigenaar van 1/2wijlen Fedde Pyters
verpachter grondde stad Harlingen7‑00‑00 cg
verkoperDouwe Jansen, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Frouckien Feddes, en erfgenaam van zijn dochter
erflaterwijlen Antie Douwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste gedeelte) Pytter Feddes mr. brouwer koopt 1/2 huis zz. Voorstraat, waarvan zijn vader Fedde Pytters 1/2 toebehoort. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 5 GG aan de Stad. Eerdere koopbrief van 6 mei 1640. Gekocht van koopman Douwe jansen als universeel erfgenaam van zijn dochtertje Antie Douwes bij wl. Frouckien Feddes, voor 362 GG 14 st.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105r van 19 mei 1694 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56westVoorstraat00‑00‑00 cggrondpacht van 7-00-00 cg [staat:vijff gg]
koperburgerhopman Aucke Jans Banga
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter Feddes
verpachter grondburgerhopman Aucke Jans Banga 7‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJohan Georgh Carpe, gehuwd metstalmeester van zijn hooggrafelijke genade graaf van Waldeck
verkoperElisabeth Kiestra
verkoperMargarieta Kiestra


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105r van 19 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ naast de Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]199‑04‑00 gggrondpacht van 6-06-00 cg [staat: vijftehalve gg]
koperburgerhopman Aucke Jansen Banga
verpachter grondburgerhopman Aucke Jans Banga 6‑06‑00 cg
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jan Ellerts van Laer
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feddes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJohan Georgh Carpe, gehuwd metstalmeester van zijn hooggrafelijke genade graaf van Waldeck
verkoperElisabeth Kiestra
verkoperMargarieta Kiestra


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ op de hoek van de Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]1050‑00‑00 cghuis
koperJackle Jansen, gehuwd metkoopman
koperTrijntie Sjoerds Schiere
verpachter grondde stad Harlingen6‑06‑00 cg
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pytter Feddes mr. brouwer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Feddes mr. brouwer
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Foppesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Jackle Jansen x Trijntie Sjoerds Schiere koopt een huis zz. Voorstraat, hoek Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. mr. brouwer Pyter Feddes [Dreyer?], ten N. de Voorstraat. Veel voorwaarden over mandeligheden etc. Gekocht van mr. bakker Jan Foppes voor 1050 cg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56westVoorstraat ZZ900‑00‑00 cghuis
koperLaas Haselaar mr. chirurgijn
huurderburgemeester Philippus Belida c.u.50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJakle Jans
naastligger ten zuidenhet pakhuis van de verkopers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Theotardus van der Sluis
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDina Tiebbes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Feddes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste gedeelte) Laes Haselaer, mr. chirurgijn, koopt een huis zz. Voorstraat. Ten O. Jakle Jans, ten Z. het pakhuis van verkoper, ten W. erven dr. Theotardus v.d. Sluis, ten N. die straat. Het huis is nu bewoond door burgemeester dr. Philippus Belida. Er is een uit- en ingang in de Stroffelsteeg. De muur tussen dit huis en dat van Jakle Jans is mandelig. Grondpacht 5 GG aan de Stad. Gekocht van Dina Tjebbes wv Pieter Feddes nomine filiae, voor 900 CG.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0176r van 3 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ940‑00‑00 gghuis
koper door niaaroud burgemeester en gemeensman Laas Haselaer
geniaarde koperTierk Feddrixkoopman
verpachter grondAucke Jansen Backer c.u.6‑06‑00 cg
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes
naastligger ten westenoud burgemeester Haselaer
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAucke Jansen Backer, en
verkoperReyer Arjens Mahiu, en
verkoperGerloff Jansen


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0183r van 20 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56oostVoorstraat hoek Stroffelsteeg940‑00‑00 gghuis
koperArjen Robijns, gehuwd met
koperSjoukjen Minnes
huurderArjen Teunis c.u.63‑00‑00 cg
verpachter grondAucke Backer koopman6‑06‑00 cg
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes koopman
naastligger ten westenoud burgemr.en gemeensman L. Haselaer
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperoud burgemr.en gemeensman L. Haselaer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Arjen Robijns x Lolkjen Minses koopt huis zz. Voorstraat, hoek Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten Z. wd. en erven Pieter Feddes, ten W. de verkoper die vrij in- en uitgang in die steeg heeft achterlangs dit verkochte huis, ten N. de straat. Gekocht van oud-burgemeester en gemeensman Laas Haselaar, voor 940 gg.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0196v van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemr. Laas Haselaar c.s.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemr. Haselaer c.s.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-003 , folio 111Voorstraat 56huis
eigenaarArjen Robijns
gebruikerClaes Willems
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal06‑06‑00 cg
aanslag grondpacht01‑11‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-004 , folio 111Voorstraat 56huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerB. Lanting
huurwaarde totaal57‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑08‑00 cg
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal07‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑15‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-003 , folio 72rVoorstraat 56huis
eigenaarArjen Robijns
gebruikerFoppe Foppes
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑5‑1720
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal06‑06‑00 cg
aanslag grondpacht01‑11‑08 cg
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-004 , folio 72rVoorstraat 56huis
eigenaarburgem. Haselaer
gebruikerB. Lanting
huurwaarde totaal57‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan2‑5‑1720
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal07‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑15‑00 cg
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720
opmerkingaanslag is berekend op 7 gg. grondpacht


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105v van 16 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]900‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Claes Rinnerts Winsma c.u.
verpachter grondkoopman Auke Robijns c.u.bakker6‑06‑00 cg
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenClaes Rinnerts Winsma c.u.
naastligger ten westenoud burgemeester Haselaar
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperArjen Robijns c.u.koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-003 , folio Voorstraat 56huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-004 , folio Voorstraat 56huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑13‑00 cg
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal05‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑08‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0279r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Scheltema koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-004 , folio 72vVoorstraat 56huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-005 , folio 72vVoorstraat 56huis
eigenaarJan Scheltema
gebruikerJan Scheltema
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1744 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56, HarlingenVoorstraat 56'Anno' en '1744'


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-004 , folio 72vVoorstraat 56huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-005 , folio 72vVoorstraat 56huis
eigenaarSjoerd Hannema
gebruikerSjoerd Hannema
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-004 , folio 73vVoorstraat 56huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-005 , folio 73vVoorstraat 56huis
eigenaarSjoerd Hannema
gebruikerSjoerd Hannema
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-004 , folio 73vVoorstraat 56huis
eigenaarSybren Talma wed.
gebruikerSybren Talma wed.
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-005 , folio 73vVoorstraat 56huis
eigenaarSjoerd Hannema
gebruikerSjoerd Hannema
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-005 , folio 128vVoorstraat 56huis en stal
eigenaarSjoerd Hannema
gebruikerSjoerd Hannema
huurwaarde totaal88‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-005 , folio 128vVoorstraat 56huis, stal en stokerij
eigenaarSjoerd Hannema
gebruikerJan Hannema
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1790 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)'1790, 18 MAART
LAG HYLKE PIETERS
HANNEMA DE 1ste
STEEN AAN DIT GE
BOUW VOOR ZIJN EDLs
OOM IAN HANNEMA
DISSTELATEUR
TE HARLINGEN'
Afkomstig van Douma State te Sexbierum. Zie Harlinger Courant 7-10-1986, van C. Nielsen.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-005 , folio 128vVoorstraat 56huis
eigenaarSj. Hannema
gebruikerJan Hannema
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 6-110/2


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Jan Hannema


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0270r van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1803 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)'Sjoerd J: Hannema
oud ruim 11 Jaar heeft
op den 7 May 1803
aen dit gebouw de
Eerste Steen
gelegd'
Herkomst onbekend


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-003, pag. 88Voorstraat 56
6-004, pag. 88Voorstraat 56J. Hannema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hannema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-005 , pag. 125Voorstraat 56Jan Hannema 7‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-021Voorstraat 56Jan Hannema... E-020, gebruiker is Freerk Hoekstra, Doopsgez. Leraar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-021, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-022, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-023, brander, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-021Voorstraat 56Mink Hillesovl voor 1815; wed. M.H. gebruiker van wijk E-021, medegebruiker L. Holstein, wagemeester, eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 56Jan Hannemafl. 6


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-021Voorstraat 56Jan HannemaJan Hannemapakhuis


1825 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (oostgevel (Stokerssteeg of Sint Christoffelsteeg)), HarlingenVoorstraat 56 (oostgevel (Stokerssteeg of Sint Christoffelsteeg))Hannema, Jacobus Sjoerds'Jacobus Sjoerds Hannema
oud circa Zeven Jaren heeft
op den 22 Augustus 1825 aan
dit Gebouw den eersten steen gelegt'


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 210 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-021Voorstraat 56Jan Sjoerds Hannema, overleden op 25 mei 1831zoon van wijlen Sjoerd Hannema en Dina Herdingh, zoutziederse/distillatrice (Voorstraat E 21/23, testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Jacobus, Anna-Maria en Leendert Sjoerds Hannema. Saldo fl. 22.685,28. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085Voorstraat 56Sjoerd Hannema zoutziederHarlingendisteleerderij (214 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085aVoorstraat 56Sjoerd Hannema zoutziederHarlingenstal (56 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085Stokersteeg E-212Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk disteleerderij
Sectie A nr. 1085aStokersteeg E-211Pieter C. Hamstra woonhuis


1879 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)Haagsma, Dirk;Haagsma, GerritDe eerste steen
gelegd door
de twee gebroeders
DIRK en GERRIT
HAAGSMA
25 Augustus 1876'
Gevonden in juni 1989 bij Huitenga's Bouwbedrijf.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085Voorstraat E-019 Leendert Hannema kantoor
Sectie A nr. 1085Stokersteeg E-203 Leendert Hannema pakhuis
Sectie A nr. 1085Stokersteeg E-204 Leendert Hannema pakhuis
Sectie A nr. 1085Stokersteeg E-205 Leendert Hannema pakhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
E 19Sjoerd Hannema7


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1086Voorstraat 56 (E-019)Leendert Hannemawoonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56Jac. Hannema37


1915 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-1574
Voorstraat 56L.J. Hannema


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 56Jac. Hannema37


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 56Jac. Hannema37


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56Jac. Hannema37


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56Jac. Hannema37


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56J. Hannema37


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56J. Hannema37


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56J. Hannema37


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56J. Hannema37


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 56wed. J. Hannema-


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56Hannema-André de la Porte37


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56L.J. Hannema551


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L.J. Hannema551


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L.J. Hannema551


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G.F. Stapel256Vert. Noord Nederl. Wegenb. Mij. N.V.
Voorstr.D. v. Drooge & Zn.256Woonh. G.F. Stapel


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 56J. (Jacoba) Stork wv Hannema


1979 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (zuidgevel), HarlingenVoorstraat 56 (zuidgevel)Kingma, Otto;Jilderts, J J;Jilderts, Rein1979
o.k.
j.j.j.
r.j.'
Gerestaureerd in 1979 door firma H. v.d. Zee. De betrokken bouwvakkers Otto Kingma, J. Jilderts en Rein Jilderts signeerden.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 56rijksmonument 20730


2023
0.17958998680115


  terug