Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 62
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 62 5-030 5-029 E-018 E-016
Naastliggers vanVoorstraat 62
ten oostenVoorstraat 64
ten zuidenSimon Stijlstraat 1
ten westende Simon Stijlstraat
ten westenVoorstraat 60
ten noordende Voorstraat


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0210v van 18 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnsck Michiels


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0476r van 30 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: bij de Butterbrug]grondpacht van 2-05-00 CG
 
koperHendrick Taeckes, gehuwd met107-00-00 GG
koperAnneke Rintses
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis en grond van Ansck, weduwe van2-05-00 CG
eigenaar perceelwijlen Michiel
verkoperTiaerdt Louws secretaris van Barradeel


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0481v van 25 aug 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: zuidzijde van de Butterbrug]grondpacht van 2-05-00 CG
 
koperRocheus Bauckes, gehuwd met35-00-00 GG
koperYdtke Michiels
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis en de grond van kinderen en de erfgenamen van wijlen Ansck2-05-00 CG
eigenaar perceelMichiel
verkoperHendrick Taeces, gehuwd met
verkoperAnne Rintses*
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRocheus Bauckes x Ydtke Michiels kopen 45 st grondpacht uit een huis aan de zuidzijde van de butterbrugge, van de kinderen en erven van de wv Ansck Michiels. Gekocht van Hendrick Taeces de Vryes, van hemzelf en van zijn huisvrouw Anne, voor 35 GG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0049r van 7 sep 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnsck Michiels


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0230r van 17 sep 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt]1/2 huis
 
koper door niaarBauck Riencks, geassisteerd met haar zwager1153-00-00 GG
koper door niaarBouuen Bouuens
eigenaar van 1/2Bauck Riencks
geniaarde koperWabbe Wabbes, gehuwd metkleermaker
geniaarde koperAntie Fongers
naastligger ten oostenJob Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter kramer
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperHaye Michiels, gehuwd met
verkoperAeffke Jans
tekst in de margeBauck Rienks, geadsisteert mit Bouuen Bouuenszn. haeren swager, protesteert eerst ende voor al dat haer de vercopinge neffens haer achterwesen haer van de vercoopers competerende volgens den instrumente daeraff zijnde ontschadelyck sal wesen, ende voorbeholden d'selve protestatie als sijnde d'helfte van d'huysinge haer pro indiviso competerende, versoeckt 't naer van de geproclameertde halve huysinge, onder presentatie omme der eerster coopers handen in alles vrij costeloos ende schadeloos neffens d'eerste coop te indemneren, tot dien fine betaelende 't roep- ende consentgelt ter somma van negen ende twintich caroliguldens twaliff stuyvers een halven. Actum den 17en septembris 1614.
tekst in de margeEnde is voorte 't nyaer op de voors. Bauck retrahente onder vorige presentatie geadiudiceert ende toegewesen den 17en septembris 1614.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0230r van 17 sep 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt]1/2 huis
 
koper door niaarBauck Riencks, geassisteerd met haar zwager1153-00-00 GG
koper door niaarBouuen Bouuens
eigenaar van 1/2Bauck Riencks
geniaarde koperWabbe Wabbes, gehuwd metkleermaker
geniaarde koperAntie Fongers
naastligger ten oostenJob Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter kramer
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperHaye Michiels, gehuwd met
verkoperAeffke Jans
tekst in de margeBauck Rienks, geadsisteert mit Bouuen Bouuenszn. haeren swager, protesteert eerst ende voor al dat haer de vercopinge neffens haer achterwesen haer van de vercoopers competerende volgens den instrumente daeraff zijnde ontschadelyck sal wesen, ende voorbeholden d'selve protestatie als sijnde d'helfte van d'huysinge haer pro indiviso competerende, versoeckt 't naer van de geproclameertde halve huysinge, onder presentatie omme der eerster coopers handen in alles vrij costeloos ende schadeloos neffens d'eerste coop te indemneren, tot dien fine betaelende 't roep- ende consentgelt ter somma van negen ende twintich caroliguldens twaliff stuyvers een halven. Actum den 17en septembris 1614.
tekst in de margeEnde is voorte 't nyaer op de voors. Bauck retrahente onder vorige presentatie geadiudiceert ende toegewesen den 17en septembris 1614.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199r van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Rochus Bauckes


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046r van 31 dec 1637 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Buttermarkt]huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenMinne Ruirdts
naastligger ten zuidenHylcke Annes
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat en Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Bauck Rienx, weduwe van
verkoperwijlen Bauke Ipes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0169v van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Wortelhaven hoek van de Butterbrug]huis
 
koperHendrick David Houtingh c.u.2000-00-00 GG
naastligger ten oostenMinne Reurds
naastligger ten zuidenHylke Annes
naastligger ten westenSimon Stijlstraat (staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Rinnert Oedses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick David Houtingh c.u. koopt een huis op de hoek van de Butterbrugh op de Wortelhaven. Ten O. Minne Reurds, ten Z. Hylke Annes, ten W. en N. de straat. Gekocht van burgemeester Rinnert Oedses c.u. voor 2000 gg.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0088r van 8 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: hoek Wortelhaven]hoekhuis
 
koper door niaarAeltie Minnes, weduwe van2080-00-00 GG
koper door niaarwijlen Minne Ruirdts
geniaarde koperJacobus Meilsma, gehuwd metapotheker
geniaarde koperReinu Ansta
naastligger ten oostenAeltie Minnes
naastligger ten zuidensteeg met bak en gemak
naastligger ten zuidenTieerd Hylckes
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Rijckien Stevens Crapoot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Meilsma, apotheker x Reinou Anskes koopt, na niaar ratione vicinitatis door Aeltie Minnes wv Minne Ruurds, een huis op de hoek van de Voorstraat. Ten O. Aeltie Minnes, ten W. en N. de straten, ten Z. Tjeerd Hylckes en een steeg met een gemak er in. In de steeg is een trap van het huis ten Z. Gekocht van erven wd. Rijckien Stevens Crapoot voor 2080 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPitter Minnes Loenen


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0187r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Minnes Loenen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Auck Reyners


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Auck Reyners


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-030Voorstraat 62huis
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerJan Jansen
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-030Voorstraat 62huis
eigenaarJan Cornelis
gebruikerJan Jansen cum soc.
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046r van 23 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Grote Zuivelmarkt en Wortelhaven]huis
 
koperJan Cornelis c.u.winkelier950-21-00 GG
huurderJan Jansen
huurderBenedix Piers
huurderAntie Jacobs
naastligger ten oostenStinstra c.u.koopman
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jacob Albers Winalda
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Grote Zuivelmarkt]
verkoperMargarieta Oldaen, weduwe van
verkoperwijlen Widenbrugh


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-030 Voorstraat 62huis
eigenaarJan Cornelis
gebruikerJan Cornelis
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0249r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: grote zuivelmerkt]huis met twee aparte achterwoningen
 
koperArjaentie Westra ongehuwde meerderjarige vrijster1400-00-00 GG
bewoner achterwoningJanke Caspers
naastligger ten oostenSimon Stinstra [staat: Stienstra] koopman
naastligger ten zuidenFrans Pytters Huidecooper koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperde weduwe van Jan Cornelisz en hypothecaire crediteuren


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-030 Voorstraat 62huis
eigenaarPaulus Jansen c.s.
gebruikerHuige Gerryts
huurwaarde98-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-06-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0107v van 15 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat hoek Wortelhaven1/2 huis
 
koperGerryt Gijsberts, gehuwd mettrekveerschipper1500-00-00 CG
koperGerrytje Lieuwes
eigenaar van 1/2huisman Claas ReinersMidlum
naastligger ten oostenSimon Stinstra
naastligger ten zuidenWassenaar n.u.koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperArjaantie Westra, gehuwd met
verkoperPoulus Jansentrekveerschipper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-030 Voorstraat 62Jan Bretel, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0059v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: op de hoek van de Wortelhaven OZ]1/2 huis
 
koperBroer Tjeerds zakkendrager950-07-00 GG
koperArjen Boikes portier van de Havenpoort
eigenaar van 1/2huisman Claas ReindersMidlum
huurderLieuwe Willems 183-04-00 CG
huurderJan Brettel e.a.
naastligger ten oostende weduwe van Simon Stinstra
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenArjen Wassenaar n.u.
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Gerryt Gijsbertstrekveerschipper op Leeuwarden
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda, curatormr. wolkammer
verkoper q.q.Simon Fokkes Bakker, curatoren overmr. koperslager
verkoper van 1/4Simon Willems
verkoper van 1/4Lieuwe Willemstrekveerschipper op Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Tieerds en Arjen Boikes kopen samen 1/2 van een huis, bestaande voor uit 2 aparte, mooie voorhuizen etc. De andere 1/2 is van Claas Reinders. Naastliggers als bij de volgende acte. Gekocht van Gerryt Gijsberts voor 1/2 (van 1/2), Lieuwe Willems voor 1/4 (van 1/2) en Simon Willems voor 1/4 (van 1/2).


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-030 Voorstraat 62huis
eigenaarGerryt Gijsberts cum soc.
gebruikerJan Bretel cum soc.
huurwaarde98-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-16-08 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0005r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: hoek Wortelhaven]1/4 dubbel huis
 
koperhuisman Claas Reinder 403-00-00 GG
eigenaar van 1/2Claas ReinderMidlum
eigenaar van 1/4Broer Tjeerds
huurderJan Brettel c.u. en c.s.183-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Simon Stinstra
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenArjen Wassenaar n.u.
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperArjen Boikesportier van de Havenpoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Reinders, huisman onder Midlum, koopt 1/4 part van een dubbel huis op de hoek van de Wortelhaven, bewoond door Jan Brettel c.u. en c.soc. Huur is 183 cg. Hij bezit reeds 1/2 daarvan, de andere 1/4 is van Broer Tieerds. Er is vrije op- en afslag door de steeg ten Z. naar de Wortelhaven. Geen grondpacht. Ten N. en W. de straat, ten O. wd. Simon Stinstra, ten Z. Arjen Wassenaar. Gekocht van Arjen Boikes, portier van de Havenpoort, voor 403 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0091v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHans Hansen de jonge c.s.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0076r van 7 okt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Wortelhaven OZ op de hoek]1/4 huis
 
koperWillemina de Velle, weduwe vanwinkelierse560-00-00 CG
koperwijlen Jurjen Carsten
huurder 1e gedeeltede weduwe van Jurjen Carsten 70-00-00 CG
huurder 2e gedeelteGosling Piekes uitdrager55-00-00 CG
huurder 3e gedeelteJacob Jarigs c.u.46-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Taekes
naastligger ten zuidende weduwe van Gerardus Westendorp
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
verkopermeerderjarig vrijgezel Minse Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillemina de Ville wv Jurjen Carsten, koopt ? huis op de hoek van de Wortelhaven, met in- en uitgang op de Suipmarkt en in drieen bewoond. De derde bewoner heeft een in- en uitgang door een steeg naar de Wortelhaven. Ten O. Claas Taekes, ten Z. wd. Gerardus Westendorp, ten N. de Suipmarkt, ten W. de Wortelhaven. Verkoper van dit ? deel is Minse Broers, voor 560 gg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0176r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ hoek Simon Stijlstraat [staat: Grote Zuivelmarkt hoek Wortelhaven]3/8 huis
 
koper door niaarDooytze Teunis kooltjer565-00-00 CG
geniaarde koperDooytze Teuniskooltjer
geniaarde kopermeerderjarige vrijgezel Ruurd Pyters
huurder 1de weduwe van Jurjen Carsten 70-00-00 CG
huurder 2Jan Hansen Dreyer 60-00-00 CG
huurder 3Jacob Jarigs c.u.50-00-00 CG
begunstigde van een lijfrenteSjuwke Oeges15-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Taekes mr. bakker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuivelmarkt]
verkoper van 1/3Trijntje Hanses de Jong, gehuwd met
verkoper van 1/3huisman Gerben FockesAlmenum
verkoper van 1/3Martjen Hanses de Jong, gehuwd met
verkoper van 1/3Rein WybeshoutmolenaarMidlum
verkoper van 1/3Feykje Hanses de Jong, gehuwd met
verkoper van 1/3huisman Taekle Sierks TolsmaMidlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Sytses te Kie, koopt, na niaar wegens mandeligheid tegen Doitse Teunis, 3/8 parten van een huis op de grote Suipmarkt, op de hoek van de Wortelhaven en in vieren bewoond. Ten O. Claas Taekes, mr. bakker, ten W. de Wortelhaven, ten Z. erven Gerardus Westendorp, ten N. de Suipmarkt. Gekocht van Trijntje Hanses de Jong x Gerben Fockes, huisman onder Almenum voor 1/3, Martjen Hanses de Jong x Tjietse? Wybes, houtmolenaar onder Midlum voor 1/3 en Feykje Hanses de Jong x Taekle Sierks Tolsma, huisman te Midlum ook voor 1/3 part, voor 565 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0250r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Wortelhaven aan de Katterugspijp]1/4 huis
 
koper van 1/4meerderjarige ongehuwde dochter Johanna de Velle 528-07-00 CG
huurderde weduwe van Jurjen Carsten 70-00-00 CG
huurderJan Hansen Dreyer 60-00-00 CG
huurderJacob Jarigs c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Taekes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Willemyna de Velle, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Jurjen Carsten de Jong
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohanna de Velle koopt 1/4 huis hoek Wortelhaven/Voorstraat, verhuurd aan 3 gezinnen, met mandelig gebruik van het steegje dat van de plaats naar de Wortelhaven gaat. Ieder deel van het huis heeft een voorhuis, woonkamer en verdere gemakken. Ten O. Claas Taekes, ten W. en N. de straten, ten Z. erven Gerardus Westendorp. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Willemina de Velle wv Jurjen Carsten de Jong, winkelierse. Zie ook bij 256 blz. 0076.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0136r van 8 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Katterugspijp op de hoek van de Wortelhaeven]1/4 huis
 
koperGeert Hanzes kooltjer575-00-00 GG
huurderde weduwe van Jurjen Carsten 170-00-00 CG
huurderHendrik Smit
huurderPieter Backer
naastligger ten oostenClaas Taekes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperTeunis van der Ley, houder van de reversaalbrief en ten laste van de boedel vankoopman
verkoperJohanna de Velle
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Hanzes, kooltjer, koopt 1/4 deel van een huis op de hoek van de Wortelhaven aan de Katterugspijp. Ten O. Claas Taekes, ten W. en N. de straten, ten Z. erven Gerardus Westendorp. Gekocht van Teunis v.d. Ley, koopman, ten laste van de boedel van wl. Johanna de Velle.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0012v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Wortelhaven] hoek aan de Katterugspijp1/4 huis
 
koperJelmer Egberts Acker, gehuwd metwinkelier800-00-00 CG
koperLijsbeth Lourens Koster
eigenaar van 3/4Sytse Martens
huurder 1e gedeeltePieter Backer 55-00-00 CG
huurder 2e gedeelteRoelof Hendriks 56-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Takes
naastligger ten zuidenG. Westendorp
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperGeert Hanseskoetsier


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0137v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSytse Martens c.s.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0014r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ bij en aan de Wortelhaven bij de Katterugspijp1/4 huis
 
koperHeere Claases, gehuwd metzeilmakersknecht1000-00-00 CG
koperBerber Everts
eigenaar van 3/4huisman Zytse MartensKie
huurderPieter Willems mr. kleermaker72-00-00 CG
huurderGrietje
naastligger ten oostenburgerhopman B. Fontein
naastligger ten zuidenMeile Dirks Faber
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperLouwrens Cl. Coster, gelastigde van
verkopermedehuurder Jelmer Egberts Acker, gehuwd met
verkoperLijsbert Louwrens Coster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Claases x Berber Everts koopt 1/4 van een huis, waarvan Zytse Martens te Kie onder Franeker 3/4 part bezit. Ten W. en N. de straat, ten O. Bouwe Fontein, ten Z. Meile Dirks Faber. Het huis wordt door diverse gezinnen bewoond o.a. door de verkopers Jelmer Egberts Acker x Lysbeth Lourens Coster.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0149v van 14 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Wortelhaven hoek Grote Zuivelmarkt3/4 huis waarin 3 woningen
 
koperPieter Willems, gehuwd metmr. kleermaker2400-00-00 CG
koperDoetje Ottes
eigenaar van 1/4 en huurder 1 woningHeere Clases c.u.72-00-00 CG
huurderPieter Willems c.u.mr. kleermaker60-00-00 CG
huurder 1 woningGrietje Jans c.u.55-00-00 CG
naastligger ten oostenBouwe Fontein
naastligger ten zuidenSytse van Dijk
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Grote Suypmarkt]
verkoperhuisman Sydse MartensFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Willems x Doetje Ottes koopt 3/4 van een huis op de hoek van de Wortelhaven, op de Grote Suyvelmarkt. 1/4 is eigendom van Heere Clases. Ten O. Bouwe Fontein, ten W. de Wortelhaven ten Z. Sytse van Dijk, ten N. de Suyvelmarkt. Gekocht van Sydse Martens te Franeker.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0053v van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat aan Wortelhaven bij Katterugspijp1/4 huis
 
koperPieter Willems, is tevenskoopman500-00-00 CG
eigenaar van 3/4Pieter Willems
naastligger ten oostenB. Fontein koopman
naastligger ten zuidenPieter Willems
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperHeere Claasen, gehuwd metzeilmakersknecht
verkoperBerber Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Willems koopt 1/4 deel van een huis waarvan hij al 3/4 deel bezit, aan de Voorstraat bij en aan de Wortelhaven, bij de Katterugspijp. Ten O. Bouwe Fontein, ten Z. de koper, ten N. en W. de straat. Gekocht van zeilmakersknecht Heere Claasen x Berber Everts.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0311r van 8 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Willems


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0054v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende verkoper Pieter Willems


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 35 van 19 jan 1810
adressoortbedraggebruik
E-018Voorstraat 62koopaktefl. 1700huis E-018
 
verkoperPieter Willems
koperKoenraad Heynzes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0348r van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 62Voorstraat ZZ wijk E-018huis
 
koperKoenraad Heinser, gehuwd met1700-00-00 CG
koperMarijke Jans
naastligger ten oostenH. Witte
naastligger ten zuidenKoenraad Heinser, gehuwd met
naastligger ten zuidenMarijke Jans
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPieter Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKoenraad Heinser x Marijke Jans koopt huis zz. Voorstraat wijk E-018. Ten Z. de koper zelf, ten N. de Voorstraat, ten O. H. Witte, ten W. de Wortelhaven. Gekocht van Pieter Willems.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-029 Voorstraat 62Pieter Willems5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Coenraad Heinser... okt 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1815; eigenaar en gebruiker van wijk E-018, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-220, kroeg, 1814. (GAH204); Extract uit het register der ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-018Voorstraat 62C Heinser C Heinser kastelein


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-018Voorstraat 62Marijke Jans Haarsma, overleden op 29 september 1822wed. Coenraad Heinzer, in leven apothekersknecht, vrouw van Haye van der Zee, tapper/winkelier (Wortelhaven E 18), moeder van minderjarige Haye en Dorothea Coenraads Heinzer (toeziend voogd is Daniel Oolgard, wijnkoopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - variaadresbronbericht
Voorstraat 62Leeuwarder Courant 7 maartDe Notaris WIJMA, te Harlingen, zal aldaar, op Woensdag den 12 Maart 1823, bij den finalen palmslag, des avonds ten 6 uren, ten huize van Daniël Stram, Logementhouder bij de Franekerpoort, publiek presenteren te verkoopen, voor zoo verre noodig ten overstaan van den heer Vrederegter te Harlingen: Eene HUIZINGE cum annexis, staande in wijk E, no. 18, aan de Voorstraat op de Botermarkt aldaar, zeer geschikt en gelegen voor allerleije Winkelnering, bij de weduwe C. Heinser met er dood ontruimd.


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 43 en 66 van 5 mrt 1823
adressoortbedraggebruik
E-018Voorstraat 62provisionele en finale toewijzingfl. 1450huis aan de Voorstraat E-018
 
verkoperHaaye Gerrits van der Zee
koperMeinte Tigchelaar


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-018Voorstraat 62Heert Meintes Tigchelaar, overleden op 23 augustus 1826zoon van Meinte Heerts Tigchelaar, huistimmerman Voorstraat E 18 en Mettje Johannes Godhelp, broer van minderjarige Grietje, Sietske, Johanna, Trientje en Hendrik Meintes Tigchelaar. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-018Voorstraat 62Heert Meintes Tigchelaar, overleden op 4 mei 182966 jr, sjouwerman, vader van Meinte, mr. timmerman (Voorstraat E. xx), Jan, arbeider Almenum, Hendrikus, idem aldaar en Trijntje Heerts Tigchelaar (vrouw van Arjen E. Koopmans, schoenmaker Leeuwarden). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-018Voorstraat 62Egbert Meintes Tigchelaar, overleden op 11 oktober 18306 jr, zoon van Meinte H. Tigchelaar, huistimmerman Voorstraat E 18 en Mettje Johannes Godhelp, broer van minderjarige Grietje, Sietske, Johanna, Trientje, Henderik, Covica? en Heert Meintes Tigchelaar. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1080Voorstraat 62Meynte Heerts TigchelaarHarlingentimmermanhuis en erf (123 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1080 Meinte h TigchelaarHarlingenvervraaid en de gevel geheel vernieuwd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Meinte Heerts Tigchelaar... bev.reg. HRL 1851 wijk E-023; oud 48 jaar, (vnm: Meindert), geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-018; VT1839; M.H.T. eigenaar van perceel nr. 1080 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 680, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Metje Godthelp... BS huw 1814, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-023; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-018; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Petrus Ens... bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, medicinae doctor, wijk E-018; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-018Voorstraat 62Dirk Fontein, overleden op 28 mei 183993 jr, overleden Franekerpijp E 18, wednr. Catharina Stinstra (overleden 2/1/1814: vruchtgebruik vervalt nu aan de 3 kinderen), vader van Eva (wed. Mr. H. J. Westra), Freerk, zeehandelaar en Margaretha Dirks Fontein (wed. Jacob Adriaan van der Straten). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-018VoorstraatMeindert Tichelaar48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
E-018VoorstraatMettje Johs. Godthelp43 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-018VoorstraatHendrik Tichelaar14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatHeert Tichelaar10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatEgbert Tichelaar1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatJohanna Tichelaar19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatTrijntie Tichelaar17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatSophia Tichelaar12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatAntie Tichelaar5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatWilhelmina Tichelaar2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatHarmenke Tichelaar6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatPetrus Ens33 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, medicina doctor


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Elisabeth Pieters Tollinga... T, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1808, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 66 jaar, geb Schenkeschans (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Hendrik Noordhuis... voornoemd schip is overleden'', zeeman, Nederlands Hervormd; BS geb en ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Ruurd Rimmerts Noordhuis... (Tollinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-200, wijk C-220, wijk E-018, 222, supp wijk H-261; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1080E-018 (Voorstraat)erv. Meinte H. Tigchelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1080E-016 (Voorstraat)Mettje Johs. Godthelp, wed. Meinte Tigchelaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4384Voorstraat 62 (E-016)Hendrikus H.F. Rooswinkelwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 62 Hendrikus H.F. Rooswinkelmanufacturier
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 1700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 62mej. A.Rooswinkelmanufacturierster


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 62, HarlingenVoorstraat 62J.G. Postmaatkleeding en confectie


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 62J.G. Post254Kleeding


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 62J.G. Post867Kleeding


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.G. Post867Kleeding


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 62J.G. (Johannes) Post


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 62rijksmonument 20732
  terug