Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 63
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 637-0677-0677-072C-060C-054


Naastliggers vanVoorstraat 63
ten oostenVoorstraat 65
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 61
ten noordenRoeperssteeg 7


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172v van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 63Voorstraat NZ, daar de Rosenobel uitsteekt1605‑00‑00 gghuis daer den Rosenobel uutsteeckt
koperHoyte Seerps Bonga, gehuwd metde Rozenobel
koperDieuw Wijmerts
naastligger ten oostenHaentie Aeltses
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenGrietie, weduwe van*
naastligger ten westenwijlen Jan Martens
naastligger ten noordenhet achterhuis nagelaten door Arian Wierdts
verkoperde erfgenamen van wijlen Arian Wierdts Popta


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0039r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 63Voorstraat NZ2000‑00‑00 gghuis waar de Rozenobel uithangt
koperLijsbeth Simens, weduwe vande Rozenobel
koperwijlen Anne Hendricx
huurderLijsbeth Simens
naastligger ten oostenSyuucke, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Haentie Cramer
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenEde Sybrants Feytema
naastligger ten noordensteegje naar de Roeperssteeg [staat: steeg]
verkoperHoyte Seerps c.s.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0037r van 4 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 63Voorstraat NZ hoek Roeperssteeg2203‑00‑00 gghuis
koperHendrick Mouts mr. goudsmid
naastligger ten oostenAucke Jans
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westen [overkant steeg]Ede Feytema
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAdriaen Bruynsvelt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Mouts, mr. goudsmid, koopt een huis nz. Voorstraat, hoek Roeperssteeg. Ten O. Aucke Jans [Haselaer], ten W. W. Feytema en die steeg. Gekocht van Adriaan Bruynsveld voor 2203 gg.


1660 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 250r van 27 aug 1660 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 63
requireerde en aangeverHendrick Mouts, gehuwd (2) metmr. goudsmid
requireerde en aangeverAntie Jans
requireerde en aangeverHendrick Mouts, weduwnaar (1) vanmr. goudsmid
geinventariseerdewijlen Antie Jacobs Vorsenburgh
requirant en geauthoriseerde curator overRippert Jacobs oom van de geinventariseerde
Trintie Hendricx Mouts
Antie Hendricx Mouts
Hendrick Hendricx Mouts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0250r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen, sampt warderinge ende aestimatie ten overstaen vande heeren burgemeesteren Gellius Vetzensius, ende Joost de Voorde daertoe verordoneerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huise van Hendrick Mouts, mr. goudtsmid sich ad secunda vota begeven hebbende met Antie Jans van alle de goederen, uijt ende inschulden aldaer bevonden, die hij met sijn overledene huisvrouwe Antie Jacobs Vorsenburgh als echtelieden onverdeelt gepasseert ende gebruickt heeft, ten versoeke van Rippert Jacobs oom ende geauthoriseerde curator over Trintie, Antie en Hendrick Hendricx Mouts, alle drie kinderen en erffgenamen van haer saliger moeder Antie voornoemt, bij verschreven Mouts in echte getogen, requiranten ter eenre ende Hendrick Mouts requirerende ter andere zijden, ende dat opt aengeven van de meergemelte Mouts ende sijn tegenwoordige huisvrouwe, nae dat sij de belofte van getrouwichheit onder solemnele ede, in handen van de welgemelte commissaris Gellius Vetzensius hebben gepraesteert, ende sijn de goederen gewardeert door Geert Willems en His Romckes onse stadts gesworen wardeersters den 27 augusto 1660.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 8vVoorstraat 63Hendrik Moutsf. 2000-00-00


1678 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 167r van 19 jul 1678 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 63
Hendrik Moutsmr. zilversmid
Antie Hendrix Mouts veniam aetatis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0167r] Warderinge ende respectievelijke beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeesteren Pytter Pytters Oldaens ende Folkert Lammerts Nijkerk als commissaris volgens apostille de dato den 15e julij 1678, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huise van Hendrik Mouts mr. silversmidt van alle de goederen aldaer ten huise bevonden, ten versoeke van Antie Hendrix Mouts veniam aetatis becomen hebbende aen den Hove van Frieslandt, in desen soo veel nood gesterkt met C. [niet ingevuld] in dier qualiteit requirant, ende de gedachte Hendrik Mouts requireerde, indezen met zijne notaris ende procureur Cornelius Walzweer gesterkt, hebbende hij Mouts den behoorlijken eede daertoe staende in handen van de heeren commissarien gepraesteert om alles getrouwelijk te sullen aengeven, zijnde de warderinge gedaen door Dieuke Jans ende Dieuke Claeses beyde gesworen uytdraegsters, waerop dan tot de beschrijvinge ende respectievelijke warderinge in manieren als volght, is geprocedeert. Actum den 19e julij 1678.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016va van 9 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 63Voorstraat NZ hoek Roeperssteeg1300‑00‑00 gghuis
koper provisioneelJan Dircksen Roorda mr. zilversmid
naastligger ten oostenJan Folckerts
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenSicco Lubberti koopman
naastligger ten noordenRoeperssteeg
verkoper van 1/2huis genaamd het Gouden Kettingh Antie Hendricks Mouts veniam aetatis, gehuwd metde Gouden Ketting
verkoper van 1/2Bartholomeus Matthijsen
verkoper q.q.Piebe Douwes, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2het nagelaten weeskind van wijlen Trijntie Hendricks Mouts, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Evert Tjepkesmr. hardhouwer te Leeuwarden
erflaterwijlen Hendrick Moutsmr. zilversmid
erflaterwijlen Antie Jacobs Vorzenborg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Voorstraat 63huis
eigenaardr. Winter wed.
gebruikerSeerp Dircks
aanslag huurwaarde14‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Voorstraat 63huis
eigenaardr. Winters wed.
gebruikerSibolt Sibolts
aanslag huurwaarde14‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan11‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Voorstraat 63huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Bouma cum soc.
aanslag huurwaarde12‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Voorstraat 63huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Buma cum soc.
aanslag huurwaarde12‑06‑10 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0055r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 63Voorstraat NZ1600‑21‑00 gghuis met een winkel in de voorkamer
koperBerend Geersma mr. brouwerhet Gouden Ketting
huurderburgerhopman Buma
naastligger ten oostenDouwe Jelles Vettevogel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordende ? diaconie: kamer
verkoperPetronella Catharina Winter, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperJohannes Conradiapotheker te Leeuwarden
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter te Leeuwarden
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha Winter te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Geersma, mr. brouwer, koopt het huis 'het Gouden Ketting', nz. Voorstraat met een uitgang in de Roeperssteeg. Ten O. Douwe Jelles Vettevogel, ten W. die steeg, ten Z. de Voorstraat, ten N. een diaconiecamer. Gekocht van Petronella Catharina Winter x Johannes Conradi, apotheker te Leeuwarden en Catharina Magdalena- en Louisa Agatha Winter, voor 1600 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Voorstraat 63huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerFedde Acronius cum soc.
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-067, fol. 124vVoorstraat 63Fedde Accronius , bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderensilversmid, mr.64:8:00 cg10:15:00 cgbestaet wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0004r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 63Voorstraat NZ1600‑00‑00 gghuis
koperFedde Acronius mr. zilversmid
naastligger ten oostenClaeske Vettevogel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordende ? diaconie: kamer
verkoperJanke Symons, gehuwd met te Groningen
verkoperHendrik Luitjens Wolda te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Acronius, mr. zilversmid koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Claeske Vettevogel, ten Z. de straat, ten W. de Roeperssteeg, ten N. een diaconiecamer. Er is een kelder met daarin een secreet. Gekocht van Janke Symons x Hendrik Luitjens Wolda te Groningen.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Voorstraat 63huis
eigenaarFedde Acronius c.s.
gebruikerFedde Acronius c.s.
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Voorstraat 63huis
eigenaarFedde Acronius
gebruikerFedde Acronius
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-072Voorstraat 63huis
eigenaarF. Acronius
gebruikerF. Acronius
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-072Voorstraat 63huis
eigenaarF. Acronius
gebruikerF. Acronius
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0022v van 6 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 63Voorstraat NZ hoek Roeperssteeg1300‑00‑00 cghuis
koperGosling Piekenga, gehuwd metde Gouden Ketting
koperPhylippyna Philippus
naastligger ten oostendr. A. van Ringh
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordendr. A. van Ringh
verkoperHendrina Wynia, gehuwd met
verkoperoud burgemeester Harmanus de Waard, erfgename van
erflaterwijlen Fedde Acronius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Piekinga x Philippina Philippius koopt een huis hoek Roeperssteeg, nz. Voorstraat, 'het Gouden Ketting'. Ten O. en N. dr. A. van Ringh, ten W. die steeg, ten Z. de straat. Gekocht van Hendrina Wijnia x Harmanus de Waard, oud-burgemeester, als erfgename van haar wl. 1e man Fedde Acronius.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0331v van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 63Roeperssteeg OZ hoek Voorstraat wijk C-0581800‑00‑00 cghuis
koperJacobus J. Kerkhooven, gehuwd metde Gouden Ketting
koperSophia Waller
huurderJacobus Vettevogel mr. zilversmid
naastligger ten oostenP. Peaux koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenP. Peaux koopman
verkoperGosling Piekengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus J. Kerkhoven x Sophia Walter koopt een huis wijk C-060. Naam 'het Gouden Ketting', hoek Roeperssteeg, nz. Voorstraat. Ten O. en N. Pierre Peaux, ten W. de Roeperssteeg, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Gosling Piekinga.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-072 , pag. 149Voorstraat 63J. Kerkhoven 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-060Voorstraat 63Jacobus Johannes Kerkhoven... BS huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1818 1820 overlijdens, huw 1836; eigenaar en gebruiker van wijk C-060, kantoorbediende, 1814. (GAH204); kind: Waller Jacobus Kerkhoven, geb 19 apr 1809, ged 9 may 1809 Grote ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-060Voorstraat 63Jacobus KerkhovenJacobus Kerkhovenkantoorbediende


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 150 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-060Voorstraat 63Jacobus Johannes Kerkhoven, overleden op 23 maart 1820man van Sophia Waller (Voorstraat C 60), vader van minderjarige Grietje, Johanna, Janneke, Walle, Johannes en Petrus Jacobus Kerkhoven. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 609Voorstraat 63 Coenraad Oswald koperslagerHarlingenhuis en erf (114 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-060Voorstraat 63Coenraad Oswald... Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-060Voorstraat 63Grietje de Vries... HRL, huwt met Johan Coenraad Oswald op 18 nov 1821 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1821, dienstmeid. ovl wijk C-060, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Fransen; BS huw 1821, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-065; oud 42 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-060Voorstraat 63Lykle Olpherts Duiker... van Sietske de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, huw 1837, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk C-060; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, deurwaarder direkte belastingen, wijk G-067; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-060VoorstraatCoenraad Oswald52 jkoperslagerHarlingenm, protestant, gehuwd
C-060VoorstraatGrietje de Vries42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-060VoorstraatRinze Oswald15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatFrans Oswald5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatHendrikus Oswald2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatPietje Oswald17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatJohanna Oswald8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatHenderika Oswald3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-060VoorstraatAntie Y Oosterbaan25 jAchlumv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 175 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-060Voorstraat 63Gerrit Johans Oswald, overleden op 30 juli 18443 jr (geboren 10/3/1841), overleden Voorstraat C 60, zoon van Johan Coenraad Oswald, koperslager en Grietje Rinses de Vries, broer van minderjarige Pietje, Rinse, Johanna, Frans, Hendericus en Henderica Johans Oswald. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 609Voorstraat C-060Bernardus J. Oever woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 609Voorstraat C-054 Johannes Hibma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 609Voorstraat 63 (C-054)Johanna Hibmawoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatC.A. Meter71In kruidenierswaren en comestibles


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 63 Cornelis A. Meterwinkelierf. 1800f. 4000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.C.A. Meter71In kruidenierswaren en comestibles


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.C.A. Meter71In kruidenierswaren en comestibles


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 63Sj. de Vries71Kruideniersw. en comest.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 63Sj. de Vries71Kruideniersw. en comest.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 63Sj. de Vries71Kruideniersw. en comest.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 63Sj. de Vries71Kruideniersw. en comest.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 63S. de Vrieswinkelier


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 63, HarlingenVoorstraat 63Henk DijkstraCentrum, 'tsigarenmagazijn


1935 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1996
adresgegevens
Voorstraat 63okt: De nieuwe De Gruyterwinkel aan de Voorstraat wordt feestelijk geopend.  terug