Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 65
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 657-0667-0667-071C-061C-055


Naastliggers vanVoorstraat 65
ten oostenVoorstraat 67
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 63
ten noordenRoeperssteeg 7


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0139r van 3 sep 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ1800‑00‑00 gghuis met een ledige plaats, loods en achterhuis en vrije grond van dien
koperHaantie Aaltsen, gehuwd met
koperSiuuke Boeckes
naastligger ten oostenAriaen Claas
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArien Wierts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBerent Ekel mede voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Maike Sibrants


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0135v van 1 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ bij de Butterbrug2100‑00‑00 gghuis met een ledige plaats, loods en woning erachter ten noorden en een vrije uit- en ingang ten noorden
koperJan Jacobs c.u.tingieter
niaarnemer ratione proximitatisLijsbeth Symens
niaarnemer ratione sanguinisJancke Bouckes volle suster van verkoperse, gehuwd met
niaarnemer ratione sanguinisLolcke Sytties [ook: Sybes]
naastligger ten oostenSake Claesen*
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenElisabeth, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Andrys
naastligger ten noordensteeg naar de Roeperssteeg
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs tinnegieter c.u. kopen een huis met ledige plaats, loods en de woningen daarachter ten noorden, met vrije uit- en ingang ten noorden tot de gemene roeperssteeg, en voorts tot de gemene straten soo ten noorden en suiden uit, nz. Voorstraat bij de Butterbrug. Ten O. Sake [niet genoemd], ten W. Elisabeth wv. Jan Andrys, ten N. de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van wed. en erven burgerhopman Haentie Aelties voor 2001 GG.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ2600‑00‑00 gghuis
koperFeddrick Sipckes, gehuwd metgrootschipper
koperAntie Jans
naastligger ten oostenJan Jansen Schoonebeeck
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrick Mouts
naastligger ten noordensteeg uitlopend in de Roeperssteeg
verkoperAucke Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Sipckes, grootschipper x Antie Jans kopen een huis op een kelder nz. Voorstraat. Ten O. Jan Jansen Schoonebeeck, ten W. Hendrick Mouts, ten N. een steeg waardoor vrije in- en uitgang naar de Roeperssteeg. Geen grondpacht. Gekocht van Aucke Jansen [Haselaer] c.u., voor 2600 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0128v van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ bij de Boterbrug2332‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Anske Yppes c.u.
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen Schonenbeek
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrick Mouts zilversmid
naastligger ten noordensteeg uitlopende in de Roeperssteeg
verkoperFeddrick Sipkes c.u.grootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes [Zeestra], vroedsman koopt een mooi huis c.a. nz. Voorstraat omtrent de Butterbrug. Ten O. wd. en erven Jan Jansen Schoonebeek, ten Z. de straat, ten W. mr. zilversmid Hendrik Mouts, ten N. een steeg die uitloopt in de Roeperssteeg. Gekocht van grootschipper Feddrick Sipkes voor 2332 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0177r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ bij de Butterbrug800‑00‑00 gg1/2 huis, plaats, loods en achterhuis
koperJan Folkerts Grauda koopman
eigenaar van 1/2Anske Ypes Seestra
bewonerJan Folkerts c.u.lakenkoper
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schoonebeeck
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrick Mouts mr. zilversmid
naastligger ten noordensteeg
verkoperdr. W. Knijffsecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Folkerts Grauda, lakenkoper, koopt 1/2 huis op een kelder waarin een put, alsmede een 1/2 plaats, loods en achterhuis waarvan de andere 1/2 van de vroedsman Anske Ipes Seestra is, nz. Voorstraat bij de Butterbrugh. Ten O. wd. en erven Jan Schonebeeck, ten Z. de straat, ten W. mr. zilversmid Hendrik Mouts, ten N. een steeg met vrije doorgang naar de Roeperssteeg. De waterlossing loopt precario onder de muur van de galerij van Hendrik Mouts door. Geen grondpacht. Gekocht van secretaris dr. W. Knijff voor 800 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ bij de Butterbrug950‑00‑00 gg1/2 huis, gebouwd op een kelder en een achterhuis
koperJan Folckerts Grauda c.u.
eigenaar van 1/2Jan Folckerts Grauda c.u.
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schonebeeck
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrick Mouts mr. zilversmid
naastligger ten noordensteeg uitlopende in de Roeperssteeg
verkoperAnscke Ypes Seestra


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0297r van 17 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ355‑00‑00 gg1/2 wel ter nering staand huis op een kelder, met plaats, loods en achterhuis
koperJacob Fransen Roorda koopman
eigenaar van 1/2Jacob Fransen Roorda n.u.koopman
huurder voor 1 jaarNeeltje Boyes 80‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Karst Jansen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendr. Winter n.u.
naastligger ten noordensteeg naar de Roeperssteeg
verkoper q.q.Frans Jetses, gelastigdeontvanger-generaal Barradeel
verkoper q.q.Gatse Freerx, gelastigden vankoopman te Franeker
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antje Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Fransen Roorda koopt 1/2 van een wel ter nering staand huis, gebouwd op een kelder met daarin een put, en een 1/2 ledige plaets, loods en achterhuis, waarvan de koper al 1/2 bezit, nz. Voorstraat. Ten O. Karst Jansen, ten W. dr. Winter, ten Z. die straat, ten N. een steeg die uitkomt in de Roeperssteeg en waardoor vrij in- en uitgang. De waterlossing die onder de muur van de galerij van dr. Winter doorloopt, ligt daar precario. Gekocht van Frans Jetses Roorda, ontvanger-generaal van Barradeel en Gatse Freerks te Franeker, als lasthebbers v.d. erven Antie Douwes, voor 355 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-066Voorstraat 65huis
eigenaarJan Boetema vrouw
gebruikerWillem Jongeboer
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-066Voorstraat 65huis
eigenaarJan Boetema nom. ux.
gebruikerJan Boetema nom. ux.
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan30‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-066Voorstraat 65huis
eigenaarJan Boetema erven
gebruikerFrederik Scheltinga
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0140r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ bij de Katrugspijp1750‑00‑00 cghuis gebouwd op een kelder
koperDouwe Jelles Vettevogel, gehuwd metmr. chirurgijn
koperTjerdtie Guilker
huurder voor 1 jaarde erfgenamen van wijlen Sytske Freerx Hingst
naastligger ten oostenFolkert Jans van der Plaats
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenhet huis genaamd het Gouden Ketting het Gouden Ketting
naastligger ten noordensteeg uitlopend in de Roeperssteeg
verkoperJan Roordaontvanger en collecteur-generaal Barradeel


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-066Voorstraat 65huis
eigenaarDouwe Jelles
gebruikerDouwe Jelles
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-066Voorstraat 65huis
eigenaarDouwe Jelles
gebruikerDouwe Jelles
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-066, fol. 124rVoorstraat 65Douwe Jelles weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenwinkeliersche23:15:00 cg3:19:00 cgmaetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-066Voorstraat 65huis
eigenaarS. Rienstra nom.ux.
gebruikerS. Rienstra nom.ux.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-066Voorstraat 65huis
eigenaarSicco Rienstra nom.ux.
gebruikerSicco Rienstra nom.ux.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-071Voorstraat 65huis
eigenaarS. Rienstra nom.ux.
gebruikerS. Rienstra nom.ux.
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0277r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ1413‑00‑00 gghuis
koperFettje Pieters bejaarde vrijster
naastligger ten oostenF. van der Plaats
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenF. Acronius
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperKlaaske Vettevogel, gehuwd met
verkoperSikko Rienstraprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFettje Pieters, bejaarde vrijster, koopt huis Nz. Voorstraat, thans door de verkopers bewoond. Geen grondpacht. Ten O. F. van der Plaats, ten Z. de Voorstraat, ten W. F. Acronius, ten N. de doopsgezinde gemeente. Bij de losse goederen is ook de tinkas in de keuken begrepen, behoudende de verkoperse vrijheid om de Luisters of Slingers van de schoorsteenmantel in de voorkamer te amoveren en mede te nemen, gelijk ook de planken en bortjes uit de papier- en letterkassen indien zij zulks verkiest. Gekocht van Claaske Vettevogel, gesterkt met haar man Sicco Rienstra, procureur postulant, voor 1413 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0256r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ nabij de Katterug1205‑00‑00 gghuis
koperAnthony van Ring medicinae doctor
naastligger ten oostenFolkert van der Plaats
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenF. Acronius
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoper q.q.Yske de Jong, gelastigde vanexecuteur van Baarderadeel te Weidum
verkoper van 1/2huisman Sybout Hoytes te Weidum
verkoper q.q.Mevis Johannes, administratorpaardenkoopman te Weidum
verkoper q.q.Tabe Eeltjes, administratorpaardenkoopman te Deinum
verkoper van 1/4Jan Hessels Jorna, erfgenaam
verkoper van 1/4Hoyte Hessels Jorna, erfgenamen van
erflaterwijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony van Ring, med. dr. koopt huis nz. Voorstraat nabij de Katrug. Ten O. Folkert v.d. Plaats, ten W. F. Acronius, ten Z. de straat, ten N. de D.G. gemeente. Gekocht van erven Fettje Pieters, bejaarde vrijster te Harlingen, voor 1/2 en Jan- en Hoyte Hessels Jorna te Weidum en Deinum ook voor 1/2.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-071Voorstraat 65huis
eigenaards. van Ringh
gebruikerds. van Ringh
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 277r van nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 65Harmanus Peaux koopt huis dichtbij de Katrug. Ten O. het huis en boekwinkel van Meile v.d. Plaats, ten W. G. Piekinga, ten Z. de Voorstraat, ten N. de Doopsgezinde Gemeente. Gekocht van A. van Ringh, med. dr.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0277v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 65Voorstraat NZ dichtbij Sint Jacobstraat of zgn. Katterug1500‑00‑00 cghuis
koperHarmanus Peaux koopman
huurderJacob Kerkhoven
naastligger ten oostenhuis en boekwinkel in gebruik bij M. van der Plaats
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenG. Piekenga
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperA. van Ringhmedicinae doctor


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-071 , pag. 149Voorstraat 65H. Peaux 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-061Voorstraat 65Hermanus Peaux... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-008, wijnkelder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-061, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-194, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-048, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-061Voorstraat 65H Peauxledig


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 253 van 21 mei 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-061Voorstraat 65koopaktefl. 1000huis aan de Voorstraat C-061
 
verkoperPetrus Peaux (te Burgwerd)
koperMeile van der Plaats


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 163 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-061Voorstraat 65Anna Meiles van der Plaats, overleden op 27 oktober 1819dochter van Meile van der Plaats (Voorstraat C 61) en nu wijlen Catharina Westra, zuster van minderjarige Eva Meiles van der Plaats. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 628Voorstraat 65 Meile Plaats boekverkoperHarlingenhuis (100 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 628Voorstraat C-061Salomon M. Beer woonhuis


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 34 van 18 feb 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-061Voorstraat 65koopaktefl. 3700herenhuis C-061
 
verkoperDirk van der Meer
koperBernardus Franciscus Brugsma (te Stiens)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3963Voorstraat C-055 Willem Leonardus Haenenberger Brugsma woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 65, HarlingenVoorstraat 65A. Parfumeurbedden, dekens, matrassen, wiegen, naaimachines


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4523Voorstraat 65 (C-055)Abraham Parfumeurwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 65 Frits Parfumeur Azn.manufacturierf. 1700f. 2500
Voorstraat 65 Abraham Parfumeurzonderf. 500f. 0


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 65Kl. Mellemahorlogemaker


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 31-08-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 65, HarlingenVoorstraat 65H. de Jong


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 65H. de Jong272Goud en zilver


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 65H. de Jong894Goud en zilver


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.M. Woudstra495Textielh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.M. Woudstra495Textielh.


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 65, HarlingenVoorstraat 65D. Bosbakkerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Bos798Bakker, fil.h. S. Vellinga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 65beeldbepalend pand6 van 10  terug