Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weverstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWeverstraat 1(niet bekend)(niet bekend)G-G-396


Naastliggers vanWeverstraat 1
ten oostenWeverstraat 3
ten zuidende Weverstraat
ten westenFranekereind 28


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0010r van 30 okt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Asperen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0028r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 1Weverstraat NZ [staat: niet genoemd]148‑00‑00 GGkoestal
koperJacob Lourens Asperen mr. gortmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHendrick Sopingius
naastligger ten noordensteeg
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Lourens Asperen, mr. gortmaker, koopt een koestal. Ten O.?, ten W. het gorthuis van verkoper, ten Z. de Weverstraat, ten N. Hendrik Sopingius. Met mede-gebruik en onderhoud v.d. steeg ten N. en W. zover de koestal strekt en van de Poort waar die steeg naar de Weverstraat zijn in- en uitgang heeft. Gekocht van erven oud-burgemeester Lourens Asperen, voor 148 gg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0156r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 1Weverstraat NZ120‑07‑00 GGhuis
koperJacob Tuininga, gehuwd metprocureur postulant
koperJetske Bartels
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
bewonerRoelof Jans
naastligger ten oostenGerryt Jans
naastligger ten zuidenHarmen Harmens
naastligger ten westenZoutsteeg
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/5Sjouckien Tjeerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Cornelis de Jongkoopman
verkoper van 1/5Auckien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Lieuwe S. de Bruinkoopman
verkoper van 1/5Mayke Tjeerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Broersbrouwer
verkoper van 1/5Freerck Tjeerds van Estakoopman
verkoper van 1/5Antie Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/5Arjen Fransenmr. schoenmaker
verkoper van 1/3 van 1/5Sjouke Douwes meerderjarige dochter
verkoper van 1/3 van 1/5Ymkien Douwes
verkoper van 1/3 van 1/5Sijke Douwes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226r van 16 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 1Weverstraat NZ380‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Jansen Visser, gehuwd metmr. bontwever
koperBaukjen Hessels
huurderJan Hendriks c.u.26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBeernt
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordende weduwe van Sybe Pyters
verkoperAbygeltje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Jellesmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen Visser, mr. bontwever x Baukjen Hessels kopen huis in de Weeverstraat, boven en beneden apart verhuurd, boven door de verkoperse bewoond, beneden aan Jan Hendriks verhuurd voor 26 cg. Geen grondpacht. Ten W. Harmanus Portier, ten O. Beernt ...?, ten N. Sybe Pytters wed., ten Z. de straat. Gekocht van Hygeltje? Willems wv Sicke Jelles, in leven mr. bontwever, als moeder en voorstanderse over de kinderen, voor 380 cg.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0073r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Visser


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0240v van 10 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 1Weverstraat NZ135‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koperPoppe Menalda mr. bakker en koopman
naastligger ten oostenHarmen Gerryts
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper q.q.de Rooms Katholieke Gemeente: armvoogdij, alimentatores van de kinderen van
erflaterwijlen Yebeltje Dirks, weduwe van
erflaterwijlen Harmen Visscher


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0087v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 1Weverstraat NZ2500‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koper door niaarHylke Hanekuik koopman
geniaarde koperHeere Wybrensmr. metselaar
huurdermilitairen 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenHarmen Gerrits
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperSjoukje Johannes Westerwijk, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Jacobsmr. metselaar
tekst in de margeDe notaris Van Dalzen, exiberende notariele procuratie gepasseert dooe de coopman Hylke Hanekuik, verzoekt uit krachte dies ratione vicinitati het niaar vanne voorstaende huizinge cum annexis, onder belofte om den kooper noopens deezen in alles te zullen indemneren, met welke praesentatie de fiscal Wijma wegend de proclamant tevreden zijnde, zoo word adjudicatie op de retrahent verzocgt.
tekst in de margeFiat adjudicatio op de retrahent.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Hanekuik, coopman, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Heere Wybrens, mr. metzelaar, huis en weefwinkel in de Weverstraat, thans verhuurd aan militairen voor 10 st. per week. Ten O. Harmen Gerryts, ten Z. de straat, ten W. en N. een doorgaande steeg. Gekocht van Sjoukje Johannes Westerwijk wv Dirk Jacobs, in leven mr. metzelaar, voor 25 gg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0143v van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. Hanekuik


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0082v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Bolman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Bolman
naastligger ten westenzoutstegen waarlangs vrije in- en uitgang


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0036v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 867Weverstraat 1Johannes Harkes PottingazoutbranderHarlingenhuis en erf (168 m²)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2533Weverstraat 1 (G-396)Pieter D. de Ruiterwoonhuis
  terug