Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Weverstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Weverstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) G- G-396




Naastliggers vanWeverstraat 1
ten oostenWeverstraat 3
ten zuidende Weverstraat


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0010r van 30 okt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Asperen


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0028r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 1Weverstraat NZ [staat: niet genoemd]koestal
 
koperJacob Lourens Asperen mr. gortmaker148-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenhet gorthuis van de erfgenamen van de oud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHendrick Sopingius
naastligger ten noordensteeg
verkoperde erfgenamen van oud burgemeester Lourens Asperen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Lourens Asperen, mr. gortmaker, koopt een koestal. Ten O.?, ten W. het gorthuis van verkoper, ten Z. de Weverstraat, ten N. Hendrik Sopingius. Met mede-gebruik en onderhoud v.d. steeg ten N. en W. zover de koestal strekt en van de Poort waar die steeg naar de Weverstraat zijn in- en uitgang heeft. Gekocht van erven oud-burgemeester Lourens Asperen, voor 148 gg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226r van 16 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 1Weverstraat NZhuis
 
koperHarmen Jansen Visser, gehuwd metmr. bontwever380-00-00 CG
koperBaukjen Hessels
huurderJan Hendriks c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenBeernt
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordende weduwe van Sybe Pyters
verkoperAbygeltje Willems, weduwe van
wijlen Sicke Jellesmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen Visser, mr. bontwever x Baukjen Hessels kopen huis in de Weeverstraat, boven en beneden apart verhuurd, boven door de verkoperse bewoond, beneden aan Jan Hendriks verhuurd voor 26 cg. Geen grondpacht. Ten W. Harmanus Portier, ten O. Beernt ...?, ten N. Sybe Pytters wed., ten Z. de straat. Gekocht van Hygeltje? Willems wv Sicke Jelles, in leven mr. bontwever, als moeder en voorstanderse over de kinderen, voor 380 cg.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0073r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Visser


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0240v van 10 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 1Weverstraat NZhuis en weefwinkel
 
koperPoppe Menalda koopman en mr. bakker135-00-00 GG
naastligger ten oostenHarmen Gerryts
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper q.q.de Rooms Katholieke Gemeente: armvoogdij, alimentatores van de kinderen van
erflaterwijlen Yebeltje Dirks, weduwe van
erflaterwijlen Harmen Visscher


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0087v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 1Weverstraat NZhuis en weefwinkel
 
koper door niaarHylke Hanekuik koopman2500-00-00 GG
geniaarde koperHeere Wybrensmr. metselaar
huurdermilitairen 0-10-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Gerrits
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperSjoukje Johannes Westerwijk, weduwe van
wijlen Dirk Jacobsmr. metselaar
tekst in de margeDe notaris Van Dalzen, exiberende notariele procuratie gepasseert dooe de coopman Hylke Hanekuik, verzoekt uit krachte dies ratione vicinitati het niaar vanne voorstaende huizinge cum annexis, onder belofte om den kooper noopens deezen in alles te zullen indemneren, met welke praesentatie de fiscal Wijma wegend de proclamant tevreden zijnde, zoo word adjudicatie op de retrahent verzocgt.
tekst in de margeFiat adjudicatio op de retrahent.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Hanekuik, coopman, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Heere Wybrens, mr. metzelaar, huis en weefwinkel in de Weverstraat, thans verhuurd aan militairen voor 10 st. per week. Ten O. Harmen Gerryts, ten Z. de straat, ten W. en N. een doorgaande steeg. Gekocht van Sjoukje Johannes Westerwijk wv Dirk Jacobs, in leven mr. metzelaar, voor 25 gg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0143v van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenH. Hanekuik


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0082v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0036v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 867Weverstraat 1Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderhuis en erf (168 m²)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2533Weverstraat 1 (G-396)Pieter D. de Ruiterwoonhuis




  terug