Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Weverstraat 13 (niet bekend) (niet bekend) G- G-401
1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0109v van 30 jun 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraat NZ, aan de stadsvesten bij het huis van kapitein Beyma bij de Franekerpijp op de hoek van dehuis
 
koperGovert Pytters, gehuwd metklerk65-00-00 GG
koperAnna Haeyes
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenJan Ockis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Stad Harlingen: weesvoogdij


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraat NZkamer
 
koper door niaarHendrick Baltus 40-00-00 GG
geniaarde koperHendrick Pyters
naastligger ten oostende verkopers, nu Hendrick Baltus
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende kamers gekocht door Hilbrand Ruyrdts
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Sprottinga
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Okkeszoutmaker


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0005ra van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraat NZhuis
 
koper provisioneelSybe Pyters timmerman110-00-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenMeyle Ollema koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van Marten Andries
verkoper q.q.Jan Dirks, curator overmr. bontwever
verkoper van 3/4Jan Jetses, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Lijsbeth Dirks, gehuwd met
erflaterwijlen Jetse Jans
verkoper van 1/4Pyter Jetses, zoon van
Rigstje Pyters, weduwe van
wijlen Jetse Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkocht wordt het huis van Jetse Jans x Lijsbeth Dirks. Ten O. de Stadsvesten, ten W. Meyle Ollema, te Z. de Weverstraat, ten N. erven Marten Andries. Er is geboden door Sybe Pieters, timmerman, provisioneel, 110 gg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraat NZ op de hoekkamer, weefwinkel en behoorlijke zolder
 
koperJan W. Vettevogel koopman en winkelier86-07-00 GG
huurderde weduwe van Jan Arends 26-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
naastligger ten noordenJan Rutgers Akkringa
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopmanDokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader van en voorstander over zijn dochtertjekoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 875Weverstraat 13Roomsch Catholyke ArmvoogdijHarlingenhuis (42 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 875G-333 (Wewerstraat)Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 875G-401 (Weverstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 875Weverstraat 13 (G-401)R.K. Gemeente
  terug