Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 232-181 2-210 D-064D-062


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 23
ten zuidenWilliam Boothstraat 25
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 21


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0093r van 5 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 23[staat: in de noordees]0‑00‑00 GG1/2 zoutkeet (de zuider helft)
koperTyaerdt Feyckes
koperTrijn IJsbrandts
eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft)Wybe Laesen
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑17‑08 CG
floreenrente0‑05‑10 fl
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende [zout]keet van Reyner Fransen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Laesen
verkoperPieter Syoerts Ens, gehuwd met
verkoperAnna Sytzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyaerdt Feyckes x Trijn IJsbrants kopen de zuiderhelft van een zoutkeet gebouwd door wl. Anne Sytzes, in de Noordees. Met eigendom en onderhoud van de halve steeg ten zuiden. Ten Z. Reyner Fransen [Tempelaar?], ten N. de eigenaar van de andere helft Wybe Laesen. Grondpacht 37 1/2 st aan de armen. Floreen 5 st 10 pn. Door wandel verkregen van Pieter Syoerts Ens x Anna Sytzes.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 23pakhuis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 23pakhuis
eigenaarPieter Tiebbes
opmerkingstaet ledig
aansl. huurw. voldaan‑‑


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEelco Ignatius a Suringar


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 23huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingledig


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0096r van 15 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenzoutketen van de heer G. S. Suringar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 23huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingledigh 15-00-00


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 23huis
eigenaarwed. Pytter Tjebbes
gebruiker
opmerkingleedigh 15-00-00
opmerkingleedigh 40-00-00


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0019r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenB. van der Ley


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-210, pag. 47William Boothstraat 23Doopsgezinde Gemeente0‑00‑00 cgwees en diaconiehuis (lotten)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Anth ter Deus/TerdeusOok: Terdeus; gebruiker van wijk D-064, keetknegt; eigenaar is Frans W. Leemkoel vd zoutkeet ''De Valk'', 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Frans Willems Leemkoel... van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Johan Willem Petreus... Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-064William Boothstraat 23Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 23Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 23Oud Adres: Zoutsloot 125


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 184 van 26 okt 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-064William Boothstraat 23koopaktefl. 600huis bij de Lammert Wardersbrug D-064
 
verkoperGatske Jans Visser (gehuwd met Dirk Bakker)
Reyer Cornelissen de Boer (gehuwd met Margaretha Blauw)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 23Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Catharina Burkels... Schaafsma; BS huw 1820, ovl 1845, ovl 1858; oud 42 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-064; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Jelle Spoelstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; oud 46 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-064 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Soukje Zijphofoud 93 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL 1839; wijk D-064; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-064ZoutslootJelle G Spoelstra46 jkeetknegtKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootCatharina Burkels42 jBeetgumv, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootGerryt Spoelstra12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootFranciscus Spoelstra25 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjouwkje Spoelstra18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElskje Spoelstra16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootJeltie Spoelstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElisabeth Spoelstra4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjieuwke Sipkes [Soukje] Spoelstra [Zijphof]93 jWitmarsumv, rooms katholiek, weduwe


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 23 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 193 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064William Boothstraat 23Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 133 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064William Boothstraat 23Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 23 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 23beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
  terug