Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 272-181 2-210 D-064D-062


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 27
ten zuidenWilliam Boothstraat 29
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 25


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022v van 10 jul 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27Op de straat, daar de Minniste Keet staat300‑00‑00 GGhuis met de eigendom van de halve steeg ten noorden tussen dit huis en de keet van burgermr. Saeff Hendricks; belast met 1/5 part van een floreen rente
koperdoctor Georgius Piphron, gehuwd met
koperMaycke Sickes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReiner Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Georgius Piphron x Maycke Sickes kopen (op redemptie) een huis met de 1/2 steeg ten N. tussen dit huis en de keet van Saeff Hendricks gelegen, op de streek waar de Mennoniete keet staat. Gekocht van Reiner Jans voor 300 gg.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27[niet vermeld]160‑00‑00 GGhuis
koperSicke Wybes, gehuwd met
koperAntke Louuerens
verpachter grondSytse Hilles 0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGeertie Pouuels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Harmens
verkoper q.q.Jan Bauckes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0232r van 17 okt 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27[niet vermeld]225‑00‑00 GGhuis
koperBeernt Fockes c.u.glasmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Thoenis
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Harmens
verkoperSicke Wybes c.u.zoutzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Fockes, mr. glazenmaker, koopt een huis. Ten Z. Jan Thoenis met de openbare steeg ten zuiden die oostwaarts strekt tot aan het huis van Jarigh Frieses, ten N. Pyter Harmens. Gekocht van zoutzieder Sicke Wybes voor 225 gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096v van 15 dec 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27[staat: achter de keet van Evout Jetses]244‑00‑00 GGhuis
koperAnne Minnes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Tonis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Pyters
naastliggerde keet van Evout Jetses
verkoperSaeck Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Harings


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0212v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jan Taedes mr. timmerman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0214r van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Keizersgracht]400‑00‑00 GGhuis
koperJan Taedes mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: achterzoutsloot]
naastligger ten zuidenHendrick Ellerts c.u.mr. schoenmaker en trekschipper
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Keizersgracht]
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerryt Gouckes
verkoperElisabeth Steensma, weduwe van
verkoperwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Taedes, mr. timmerman, koopt een huis op de Keysersgracht. Ten O. de Achterzoutsloot, ten Z. het huis waarvan Hendrick Ellerts c.u. zojuist eigenaar van zijn geworden, ten W. de straat en diept, ten N. de zoutkeet van Gerryt Gouckes [Suringar]. Grondpacht 30 st. Gekocht van juffrouw Elisabeth Steensma wv Ewout Jetses Stiensma [Steensma], voor 400 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0197r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Keisersstraat]295‑21‑00 GGhuis met een tuintje erachter
koperJan Andries, gehuwd metkoopman
koperAegtie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein koopman
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerrit Gouckes
verkoperJan Tadespel- en graanmolenaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 27pakhuis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 27pakhuis
eigenaarPieter Tiebbes
opmerkingstaet ledig
aansl. huurw. voldaan‑‑


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBroer Bauckes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 27huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingledig


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0096r van 15 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBroer Baukes koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 27huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingledigh 15-00-00


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0080v van 20 jun 1745 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende zoutkeet van wijlen Pytter Tjebbes Dreyer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 27huis
eigenaarwed. Pytter Tjebbes
gebruiker
opmerkingleedigh 15-00-00
opmerkingleedigh 40-00-00


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0125v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Voorzoutsloot]412‑00‑00 GGhuis
koperde kinderen van wijlen Hylke Dreyer, met als curatorzoutbrander
koper q.q.Tjibbe Dreyer zoutbrander
huurderRoelof Jans c.u.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Voorzoutsloot]
naastligger ten zuidenTjibbe Dreyer
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van mr. Ekama
verkoper q.q.Allard Scheltinga, administrator overkoopman
verkoperwijlen Broer Baukes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0019r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hylke Dreyer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-210, pag. 47William Boothstraat 27Doopsgezinde Gemeente0‑00‑00 cgwees en diaconiehuis (lotten)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Anth ter Deus/TerdeusOok: Terdeus; gebruiker van wijk D-064, keetknegt; eigenaar is Frans W. Leemkoel vd zoutkeet ''De Valk'', 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Frans Willems Leemkoel... van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Johan Willem Petreus... Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-064William Boothstraat 27Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 27Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 27Oud Adres: Zoutsloot 125


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 184 van 26 okt 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-064William Boothstraat 27koopaktefl. 600huis bij de Lammert Wardersbrug D-064
 
verkoperGatske Jans Visser (gehuwd met Dirk Bakker)
Reyer Cornelissen de Boer (gehuwd met Margaretha Blauw)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 27Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Catharina Burkels... Schaafsma; BS huw 1820, ovl 1845, ovl 1858; oud 42 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-064; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Jelle Spoelstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; oud 46 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-064 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Soukje Zijphofoud 93 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL 1839; wijk D-064; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-064ZoutslootJelle G Spoelstra46 jkeetknegtKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootCatharina Burkels42 jBeetgumv, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootGerryt Spoelstra12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootFranciscus Spoelstra25 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjouwkje Spoelstra18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElskje Spoelstra16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootJeltie Spoelstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElisabeth Spoelstra4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjieuwke Sipkes [Soukje] Spoelstra [Zijphof]93 jWitmarsumv, rooms katholiek, weduwe


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 27 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 193 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064William Boothstraat 27Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 133 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064William Boothstraat 27Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 27 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7086William Boothstraat 27gemeentelijk monument13 van 20 1955
  terug