Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 62-169 2-196 D-035D-031
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 6(niet bekend)(niet bekend)D-036D-032
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 6(niet bekend)(niet bekend)D-037D-032


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 6
ten oostende William Boothstraat
ten zuidenWilliam Boothstraat 8
ten noordenWilliam Boothstraat 4


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0130v van 26 nov 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6noord[staat: in de noordees] strekkende van voren het diept tot achter aan de Zoutsloot1675‑00‑00 GGhuis met houtstek en plaats voor het huis
koperJan Nannings, gehuwd met
koperTrijn Willems
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenTyall Jans, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Jelles
naastligger ten westen*Noordijz [staat: diept]
naastligger ten noordenPieter Jans
naastligger ten noorden*het tweede perceel in deze akte
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuysinge inden Noordees. Ten O. het diept de Soltsloot genoempt, ten N. een steygh, ten W. Pieter Jans.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0130v van 26 nov 1598 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6zuid[staat: in de noordees] strekkende van voren het diept tot achter aan de Zoutsloot1675‑00‑00 GGledige plaats
koperJan Nannings, gehuwd met
koperTrijn Willems
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenPieter Jans
naastligger ten noordensteeg
verkoperN. N.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0098v van 31 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6zuidWilliam Boothstraat WZ [staat: Zoutsloot achter de Noordijssen, ten noorden van het huis van de verkopers]1222‑00‑00 GGbrouwerij en mouterij
kopervroedsman Anske Ypes Zeestra, gehuwd met
koperAntie Hendrix
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet huis van Pytter Cornelis brouwer
naastligger ten westenhet huis van Jacob Reyners c.soc.
naastligger ten noordenRinnert Eelcoma
verkoperPytter Cornelisbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, mede-vroedschap x Antie Hendrix koopt een brouwerij en mouterij c.a. op de Zoutsloot, achter het Noordijs, ten N. van verkopers huis, dat zij ook kopen. Ten O. de Zoutsloot (W.B. straat), ten W. het huis en erf van Jacob Reyners (Pybema), ten Z. het gekochte huis, ten N. Rin nert Eelcoma. Het gekochte strekt van de Zoutsloot tot aan het erf van Jacob Reyners. Gekocht van Pieter Corne lis, brouwer voor 1222 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0228v van 10 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6noordWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot achter de Noordijsen]850‑00‑00 CGbrouwerij en mouterij
koperPytter Cornelis trekschipper op Leeuwarden
verpachter grondAnske Ypes Zeestra 3‑00‑00 CG
toehaakeen gouden dukaton voor verkopers vrouw, een dubbele dukaat voor de oudste en een zilveren dukaat voor de jongste zoon des verkopers
naastligger ten zuidenPytter Cornelis trekschipper op Leeuwarden
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rinnert Eelcoma
naastligger ten westenClaes Eelcoma
verkoperAnske Ypes Zeestra


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0053r van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6noordWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot achter het Noordijs]100‑00‑00 CGgrondpacht van 3-00-00 CG
koperTjeerdt Sjoerds Siverda koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit de brouwerij en mouterij van Pytter Cornelis c.u.
verpachter grondTjeerdt Sjoerds Siverda 3‑00‑00 CG
verkoperAnske Ypes Zeestra, gehuwd met te Appingedam
verkoperAntie Hendriks te Appingedam


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178r van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6William Boothstraat [staat: zud van de Franekerpoort aan de Zoutsloot]300‑00‑00 GGgleibakkerij met zouthuis, molenhuis en paardenstal
koperCornelis Jansen van der Burg c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en diept]
naastligger ten zuidenGroote huisinge en witwasscherie van de verkoper
naastligger ten westenGroote huisinge en witwasscherie van de verkoper
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperde hypothecaire crediteuren van Marike Jans, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Cornelis, en haar dogter
verkoperHenke Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Gerben Ritskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen v. der Burgh koopt een gleibakkerij met zouthuis, molenhuis en paardenstal, c.a., wz. Zoutsloot, bezuiden de Franekerpoort. Ten O. de straat en diept, ten W. en Z. het grote huis en de weitwasserij van de verkopers, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van de Hypoth. Crediteuren van Marike Jans wv Pieter Cornelis, en haar dochter Hinke Pieters wv Gerben Ritskes, voor 400 gg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0217v van 17 jun 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6zuidWilliam Boothstraat WZ [staat: Zoutsloot tegenover de zoutkeet van koopman Suirger]466‑13‑12 CGhuis en weitwasserij daarachter
koper van 7/12Cornelis Jansen van der Burgh c.u.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en diept]
naastligger ten zuidenJancke Feddrix
naastligger ten westenburgemeester Weima
naastligger ten noordenburgemeester Menalda
naastligger ten noordenEke Edgers c.m. en c.s.
verkoperEke Edgers c.m. en c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen v.d. Burgh koopt 7/12 van een huis met een weitwasserij er achter, wz. Zoutsloot, tegenover de zoutkeet van de koopman Suirger. Ten O. de straat en diept, ten W. burgemeester Weima, ten Z. Jancke Feddrix, ten N. burgemeester Menalda en de koper (ook ten O.?). Burgemeester Weima heeft vrij op- en afslag van granen van de weitwasserij naar en van zijn zolder, en de weitwasserij heeft vrij op- en afslag in de doorgaande steeg ten N. van de muur tussen dit huis en de gleibakkerij van de koper. etc. Gekocht van Eke? Edgers?, voor 466 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-169William Boothstraat 6huis
eigenaarCornelis Janzen
gebruikerCornelis Janzen
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-169William Boothstraat 6huis
eigenaarCornelis Jansen
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑8‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0150r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6William Boothstraat WZ [staat: zuid van de Franekerpoort aan de Zoutsloot tegenover de zoutkeet van dr. Eelko Suringar]1356‑13‑00 CGgleibakkerij met 1 oven, 2 putten, 3 zolders, 7/12 huis en weitwasserij
koper door niaarJan Cornelis van der Burgh
afgewezen niaarnemerRein Sickes Menalda
geniaarde koperFocke Simonshuistimmerman
eigenaar van 1/2 van 5/12de erfgenamen van wijlen Nanningus Stansen
eigenaar van 1/2 van 5/12de erfgenamen van wijlen Hoite Hoites
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Janke Fedderix
naastligger ten westenburgemeester Jaregh Sjoerds Weima
naastligger ten westenRein Sickes Menalda
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperFokeltie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis v.d. Burgh koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Focke Simons, huistimmerman, een gleibakkerij en 7/12 van het bijbehorende huis en weitwasserij, waarvan de andere 5/12 van erven Nanningius Stansen en Hoite Hoites zijn. Liggende ten Z. v.d. Franekerpoort op de wz. van DIE Zoutsloot, tegenover. de zoutkeet van Eelco Suringar. Ten O..straat en diept, ten W. Jarich Sjoerds Weima, burgemeester en Rein Sickes Menalda, ten Z. erven Janke Feddrix, ten N. een doorgaande steeg waarin de weytwasserij een vrij op- en afslag heeft, en burgemeester Menalda (via die wasserij) idem, naar zijn zolders voor de opslag van granen. De gleibakkerij met houthuis en molenhuis staan ten N. van DIE doorgaande steeg. Verkoper bezit 7/12 van het huis en wasserij. Alle bijbehorende goederen etc. moeten tegen taxatie worden overgenomen. Gekocht van Fokeltie Jans wv Cornelis Jansen v.d. Burgh, voor 1356 cg. en nog 20 gg. tot een verering.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0171v van 13 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6William Boothstraat WZ [staat: zuid van de Franekerpoort aan de Zoutsloot tegenover de zoutkeet van dr. Eelco Zuringar]340‑00‑00 CG5/12 huis, weitwasserij terzijde noordwaarts
koperFocke Simons mr. gleibakker
naastligger ten oostende gleibakkerij van Jan Cornelis van der Burgh
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenhuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Feddrix
naastligger ten westenhuis achter dit huis van
naastligger ten westende weitwasserij van oud burgemeester Menalda
naastligger ten noordende gleibakkerij van Jan Cornelis van der Burgh
verkoper van 2/3vroedsman Wieger Mockema, gehuwd met
verkoper van 2/3Berbera Stansen, erfgenaam van haar broer
erflaterwijlen Nanningus Stansen
verkoper van 1/3Hoite Hoitesmr. koekbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Simons, mr. gleibakker, koopt 5/12 van een huis en een ruimte waar voorheen een weytwasserij stond, bezuiden de Franekerpoort, wz. W. Boothstraat (Zoutsloot), tegenover de zoutkeet van dr. Eelco Suringar. Ten O. de straat en diept, ten W. de oud-burgemeester Weima, ten Z. huis en hof van erven Janke Feddrix, ten N. en O. de gleibakerij van Jan Cornelis v.d. Burgh, en Menalda ten W. achter de v. m. wasserij. Zie voor de steeg de vorige acte 246 blz. 0150. Gekocht van Wieger Mockema, mede-vroedschap, namens zijn vrouw Berbera Stansen, als mede-erfgename van haar broer Nanningus Stansen, en als gelastigde v.d. verdere erven, voor 2/3, en Hoite Hoites (Keimpes?), mr. koekbakker, voor 1/3, voor 340 cg.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0196v van 19 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6William Boothstraat WZ [staat: zuide van de Franekerpoort aan de Zoutsloot tegenover de zoutkeet van dr. Eelco Suringar]1746‑00‑00 CG7/12 huis, gleibakkerij, oven, putten, 3 zolders boven elkaar
koperFocke Simons, gehuwd met
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenerfgenamen v Janke Fedderiks
naastligger ten westenoud burgemeester Jarigh Sioerds Weima
naastligger ten westenRein Sickes Menalda
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperJan Cornelis van der Brugh, gehuwd met
verkoperTrijntie Hennes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Simons x Trijntje Jans koopt een gleibakkerij en 7/12 van een huis c.o.a. waarvan de verkoper ook 5/12 bezit. Zie verder de vorige acten 246-171vs en-150. Gekocht van Jan Cornelis v.d. Burgh x Trijntje Hennes?, voor 1776 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-169William Boothstraat 6huis
eigenaarFoeke Symons
gebruikerFoeke Symons
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0060v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6zuidWilliam Boothstraat WZ [staat: Zoutsloot]915‑00‑00 GGhuis
koperYmkjen Piebes, gehuwd met
koperHeere Renkes koopman
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Janke Freddriks
naastligger ten westenburgemeester Weyma
naastligger ten noordenFocke Symons, gehuwd metmr. gleibakker
naastligger ten noordenTrijntje Jans
verkoperFocke Symons, gehuwd metmr. gleibakker
verkoperTrijntje Jans


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0090v van 15 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6noordZoutsloot, bij Lombaerdspijp300‑00‑00 GGgleibakkerij, paardenstal
koperHeere Rinkes, gehuwd met
koperImkjen Piebes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHeere Rinkes, gehuwd met
naastligger ten zuidenImkjen Piebes
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Menalda
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Harmen Uyftes, crediteurkoopman
verkoper q.q.Yke Goverds, crediteurkoopman
verkoper q.q.Lieuwe Sjoerds, crediteurkoopman
verkoper q.q.Gerlof Pyters, crediteuren vankoopman
verkoperde failliete boedel van Fokke Symons, gehuwd met
verkoperTrijntje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Rinkes x Imkjen Piebes koopt gleibakkerij en stal op de Zoutsloot bij de Lombardspijp, met vrij in- en uitgang door een steeg ten noorden. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. de kopers, ten W. wd. burgemeester Menalda, ten N. de openbare Pakhuissteeg. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Fokke Symons x Trijntje Jans.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-169William Boothstraat 6huis
eigenaarHere Rinks
gebruikerHere Rinks
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-169 William Boothstraat 6Heere Renkes, bestaande uit 3 personen36‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-169William Boothstraat 6huis
eigenaarHeere Rinkes
gebruikerHeere Rinkes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0117v van 25 nov 1753 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0060r van 7 dec 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6noordZoutsloot WZ920‑00‑00 GGhuis/pakhuis (weefwinkel)
koperJan Cornelis Schiere, gehuwd metkoopman
koperAntje Gerlofs Bakker
huurderN. N.
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenRinke Cornelis Bakker koopman
naastligger ten westenA. Tabes
naastligger ten noordensteeg
verkoperRinke Cornelis Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis Schiere x Antje Gerlofs Bakker kopen een huis of pakhuis wz. Zoutsloot, met o.a. 2 grote weefwinkels en 3 grote graanzolders boven elkaar. Ten O. die straat, ten Z. de verkoper, ten W. Anneus Tabes, ten N. een steeg [Pakhuissteeg]. Met recht van vrij op- en afslag uit de Zoutsloot en het Noordijs. Gekocht van Rinke Cornelis Bakker voor 920 gg.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0015r van 22 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 6zuidZoutsloot WZ bij de Lombardspijp1300‑00‑00 CGhuis
koperde directeuren van een opgerigte toneel oeffening
koperFolkert van der Plaats
koperEvert Roorda
koperWillem Sandt van Nooten
koperMenno Vellinga
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten westenO. Bonnema koopman
naastligger ten zuidenWildschut
naastligger ten noordenJan Schiere koopman
verkoperRinke Cornelis Bakkerkoopman te Dronrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert v.d. Plaats, Evert Roorda, Yme Jans van Slooten en Minne Vellinga, allen te Harlingen en in qualiteit als directeuren van een opgerichte toneeloefening, voor zich en als gelastigden van de gezamenlijke leden, kopen een groot huis c.a. wz. Zoutsloot bij de Lombartspijp, door diverse huurders bewoond. De noordelijke zijmuur van dit huis is mandelig in onderhoud met de naastligger ten N. etc. etc. Ten O. die straat, ten Z. Wildschut, ten W. C. Bonnema, ten N. Jan Schiere. Gekocht van Rintie Cornelis Bakker te Dronrijp, voor 1350 cg. a 20 stuivers.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-188 , pag. 33William Boothstraat 6Hans Jacobs
2-190 , pag. 33William Boothstraat 6Berend Nieuwhuis


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-196, pag. 46William Boothstraat 6Directeuren van de Comedie4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-035William Boothstraat 6Hans Jacobs van der Sluisgeb 1767 HRL, ovl 4 nov 1832 HRL, huwt met Lamkje Lammerts, zv Jacob vdS en ... ; BS ovl 1832; gebruiker van wijk D-035, wewer; eigenaar is directeuren der Comedie, Comedie, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-036William Boothstraat 6Berend Nijhuis... N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1822, huw 1835, huw 1844, ovl 1847, 184 9ov; gebruiker van wijk D-036; medegebruiker Pieter Weesen, wewer; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-036William Boothstraat 6Eeltje Haitzes Bonnema... graanverschieter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-012, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk D-036; gebruikers Berend Nijhuis en Pieter Weesen, wewer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-036William Boothstraat 6Pieter Weesen... 1791 HRL, in leven wever; BS huw 1820, huw 1821, huw 1828, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1855; gebruiker wijk D-036, wewer; medegebruiker Berend Nijhuis; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); Harmen Johannes Visser en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-037William Boothstraat 6Frans Tjallingii... van wijk D-015, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk D-034, gleybakkerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-037, houtschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-220, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-224, zoutkeet ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-035William Boothstraat 6Directeuren der Comedie comedie
D-035William Boothstraat 6Directeuren der Comedie Hans Jacobs van der Sluis wewer
D-036William Boothstraat 6E Bonnema Pieter Weisen wewer
D-036William Boothstraat 6E Bonnema Berend Nijhuis
D-037William Boothstraat 6F Tjallingii wedF Tjallingii wedhoutschuur


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 7 van 24 jan 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-037William Boothstraat 6koopaktefl. 400huis D-037
 
verkoperCornelis van Dijk
koperSchelte Jacobs Brouwer
koperJanneke Johannes de Ruiter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 710William Boothstraat 6Eeltje Haitzes BonnemakoopmanKimswerdpakhuis (220 m²)


1845 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 en 50 van 1 okt 1845
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-035William Boothstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 756voormalige comedie gebouw aan de Zoutsloot D-035
 
verkoperJacob Allerts Wiersma
verkoperWiebe Fokkes Palstra (te Almenum)
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
verkoperLambertus Rimkema
koperJacoba Catharina Mulier (te Leeuwarden, onder voogdij van Gerrit Nicolaas Mulier)
koperCatharina Mulier (te Leeuwarden)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-035William Boothstraat 6Redmer Wouwenaargeb 18 mrt 1800 Balk, ovl 11 feb 1872 HRL, huwt met Keisje Aukes Kok, arbeider in 1851, zv Oeds W, en Johanna Joustra; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk D-035


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 710Zoutsloot D-037Siebe Tacomapakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 710Zoutsloot D-032Wijtze van Bruggenpakhuis
  terug