Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWortelstraat 112-0662-0662-097B-079B-072


Naastliggers vanWortelstraat 11
ten oostenWortelstraat 13
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 9


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 11Wortelstraat NZ [staat: straat achter Valkens brouwerij aan de noordkant van de stad]63‑00‑00 ggtwee kamers aanelkaar
koper door niaarAede Jans formdrajer
geniaarde koperSicco Salamons, gehuwd met
geniaarde koperBaukjen Douwes
huurderGryttie Eiberts
huurderGuliam Boneta soldaat
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenWortelstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende kamer van Reiner Gijsberts Fontein c.u. te Toutenburg onder Rijperkerk
naastligger ten noordende hof van Reiner Gijsberts Fontein c.u. te Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperReiner Gijsberts Fontein, gehuwd met te Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperYbeltie Nauta


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0265r van 7 dec 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ? Gemeente: kamer
naastligger ten oostende ? Gemeente: kamer


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0265r van 7 dec 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 11Wortelstraat NZ [staat: de straat achter brouwerij de Lely]00‑00‑00 cgtwee kamers
koper van 1/2Jan Jansen vrijgezel
koper van 1/2Gerrit Jansen vrijgezel
naastligger ten oostende ? Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenReiner Gijsberts Fontein
naastligger ten noordenReiner Gijsberts Fontein
verkoperAede Jans, gehuwd mettonmaker
verkoperDupke Jaspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen en Gerrit Jansen, vrijgezellen, kopen 2 camers aanelkaar in de straat achter de brouwerij 'de Lely'. Ten O. de camer van de D.G. Gemeente?, ten W. en N. Reiner Gijsberts Fontein, ten Z. de (Droog- of Wortelstraat). Gekocht van Aede? Jans, vormmaker?


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0039v van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen mandelige steeg en bak met de kamer van Gerrit Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066 , folio 28Wortelstraat 11
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066 , folio 17rWortelstraat 11huis
eigenaarGerrit Jansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066 , folio Wortelstraat 11huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingpauper


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0285v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gerryt Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066 , folio 17vWortelstraat 11huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Jansen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-066Wortelstraat 11Engeltje Doedes, bestaande uit 2 personen02‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066 , folio 17vWortelstraat 11huis
eigenaarEngeltje Doedes
gebruikerEngeltje Doedes
opmerkingonvermoogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-066, fol. 26rWortelstraat 11Engeltje Doedes een weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderennayster6:12:00 cg1:2:00 cgbestaet seer zoober


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066 , folio 17vWortelstraat 11huis
eigenaarEngeltje Doedes
gebruikerEngeltje Doedes
opmerkingonvermogende


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066 , folio 17vWortelstraat 11huis
eigenaarEngeltje Doedes
gebruikerEngeltje Doedes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0239r van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan schipper


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0104v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 11Wortelstraat NZ [niet vermeld], Droogstraat (oosteinde, t zogenaamde Wortelstraatje)83‑14‑00 ggwoning
koperburgerhopman Pieter Clamstra
huurderLodewijk Clases c.u.
naastligger ten oostende Doopsgezinde gemeente
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westenPieter Clamstra
naastligger ten noordenJ. Alema
verkoper van 1/3Jan Gerryts Schoone, en gelastigde van
verkoper van 1/3Bruin Scheltes te Amsterdam
verkoper van 1/3Lutske Gerryts, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Hop
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Clamstra koopt woning in de Wortelstraat, aan het oosteinde van de Droogstraat nz. Ten O. een D.G. woning, ten W. de koper, ten Z. de Wortelstraat, ten N. J. Alema. Gekocht van Jan Gerryts Schoone, grootschipper.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-097 , folio 35vWortelstraat 11woningen
eigenaarP. Clamstra wed.
gebruikerJan Claasen wed.
huurwaarde17‑00‑00 cg
gebruikerBauke Andries wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal36‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-097 , folio 35vWortelstraat 11woning
eigenaarP. Clamstra
gebruikerTaevis Pieters
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerDoetje Foppes
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal35‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-097 , folio 35vWortelstraat 11woning
eigenaarP. Clamstra wed.
gebruikerSteven Pieters wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerBaike Heerkes
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal35‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-097 , pag. 35Wortelstraat 11Taedze Alberts 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-079Wortelstraat 11Taedse Alberts de Wilde... Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1807, 1809, 1810, BS ovl 1811, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk B-079, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-079Wortelstraat 11Taedze Alberts de WildeTaedze Alberts de Wildevarensgesel


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 78 van 27 apr 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-079Wortelstraat 11koopaktefl. 1250huis aan de Voorstraat B-079
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperSietse Pieters van der Stel
koperSijke Heins de Groot


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 194Wortelstraat 11Gereformeerde Armvoogdij Harlingenhuis (28 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-079Aaltie Foppes25 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-079Wortelstraat 11Broer Kramer, overleden op 12 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 43 jr (geboren 2/2/1801), werkman, overleden Zoutsloot B 79, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-079Wortelstraat 11Folkert Jans, overleden op 26 april 1846(Certificaat van onvermogen), 50 jr , geboren Medemblik 28/6/1795, overleden Wortelstraat B 79, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-079Wortelstraat 11Tietje Arnoldus de Wildegeb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 194Wortelstraat B-079Algemeene Armvoogdij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 194Wortelstraat B-072 Algemeene Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 194Wortelstraat 11 (B-072)Armvoogdijwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 11C. (Coenraad) van Vliet


2023
0.075488090515137


  terug