Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 111-065 1-108 A-127A-140


Naastliggers vanZeilmakersstraat 11
ten oostenZoutsloot 16
ten zuidenZeilmakersstraat 13
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 9


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0134r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Aerns


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0114r van 5 dec 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad475‑00‑00 GGhuis, plaats en loods
koperPieter Jacobs, gehuwd met
koperTeth Gerwarts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Pyters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Pyters
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperInne Tyaards, gehuwd methoutkoper
verkoperAnna Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jacobs x Teth Gerwarts kopen een huis, plaats en loods daar achter in de noorder nieuwe stad en zz Zoutsloot. Ten O. en Z. erven Pyter Pyters, ten W. en N. de straat. Belast als andere havengenotemn. Gekocht van houtkoper Inne Tyaardts x Anna Jacobs voor 475 GG.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Jacobs


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0036v van 25 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad tegenover het eiland]531‑00‑00 GGhuis, loods en ledige plaats
koperJan Everts zwager van de verkoperhoutkoper te Leeuwarden
naastligger ten oostenSirck Hendricx
naastligger ten zuidenSirck Hendricx
naastligger ten westenhet panwerk van wijlen Jan Jansen
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperCornelis Bouues Wingaerden c.u.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109v van 21 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zoutsloot ZZ500‑00‑00 GGhuis
koperOtte Doeckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Huysman
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan Everts


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOtte Doeckes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120r van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad tegenover het eiland]650‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperJoucke Tieerds, gehuwd met
koperHiske Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeern Hiddes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Bentes, bijgestaan door haar broer
verkoperJan Bentes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0107v van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoucke Tierdts


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0032v van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoucke Tjeerds


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 141r van 28 nov 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zeilmakersstraat 11
requireerdeJoucke Tjeerdts, weduwnaar vankaagschipper
wijlen Antie Lieuwes
Grietie Lieuwes moei [=tante] van de kinderen, gehuwd met
Cornelis Dirx te Makkum
Sybrand Kingma, curator ad actum divisionis over
Tjeerd Jouckes Apta zoon van de requireerde, in Indien op Bengalen absent
aangeverTrijntie Jouckes dochter van de requireerde
inleiding bij de boedelinventarisatie[0141r] Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer en Taco Wybrandts Jellema als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten huyse van Joucke Tjeerdts kaeghschipper binnen deser stede, van alle sodanige goederen aldaer ten huyse bevonden, ten versoecke van Grietie Lieuwes huysvrouwe van Cornelis Dirx tot Mackum, moeye van Tjeerd Jouckes Apta in Indie op Bengalen absent, bij voornoemde Joucke Tjeerdts en sijn wijlen eerste huysvrouw Antie Lieuwes in echte verwect, in desen geadsisteert met Sybrand Kingma als curator ad actum divisionis over deselve Tjeerd Jouckes Apta, in dier qualiteit requirant, ende deselve Joucke Tjeerts requireerde, na dat des requireerdes dochter Trijntie Jouckes de boel eede hadde gepraesteert om alles getrouwelyck te sullen aengeven in handen van de mede commissaris Brouwer bovengedacht waerop in manieren als volght tot de beschrievinge is geprocedeert. Actum de 28e november 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat [staat: Koningstraat aan de Zoutsloot]160‑00‑00 GGhuis
koperGeert Jansen Steenhoff rogstorter
huurderJan Thomas Breda c.u.
naastligger ten oostenZierck Gerbens mr. metselaar
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Douwe Douwes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSybrand Kingma q.q.
verkoperThytte Tyttes q.q.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Jansen Steenhof rogstorter


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0055r van 4 mrt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: op de hoek van de Bargeburenstraat]175‑00‑00 GGhuis bestaande uit twee aparte woningen
koperJouke Johannis, gehuwd metschuitschipper
koperTrintie Alberts
huurder voorste woningTjalling Willems c.u.8‑00‑00 GG
huurder achterste woningSteven Innes c.u.12‑00‑00 GG
naastligger ten oostenHans Izax
naastligger ten zuidenAtje Sipkes
naastligger ten westenhet panwerk [niet correct]
naastligger ten noordenhet panwerk [niet correct]
verkoper q.q.Gerrit Nannes Wierda, gelastigde vanmederechter van Baarderadeel te Bozum
verkoper van 1/2Aukjen Tjommes, erfgenaam van
erflaterwijlen Pyttie Tjommes
verkoper van 1/2Willem Jans Hogenbrug, erfgenaam vanmr. korfmaker te Sneek
erflaterwijlen Pyttie Tjommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Johannes, schuit schipper x Trijntie Alberts koopt een huis c.a. op de hoek? v.d. Bargeburenstraat (Havenstraat). Het huis bestaat uit 2 aparte camers, plaetske, loods, put en back, waarvan de voorste camer verhuurd is aan Tjalling Willems en de achterste aan Steven Innes. Ten O. Hans Ysax, ten W. en N. het panwerk, ten Z. Pytje? Sipkes. Gekocht van Gerrit Nannes Wierda?, mede-rechter van Baarderadeel, als gelastigde van Baukjen Tiommes, voor 1/2, als erfgename van Pyttie Tiommes, en Willem Jans Hogenbrug, mr. korfmaker te Sneek, ook voor 1/2 als erfgenaam van Pyttie Tiommes, voor 175 gg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0142r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoucke Johannis schuitschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJoucke Johannis
gebruikerJoucke Johannis
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017v van 10 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoucke Johannis


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hendrix


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJarich Johannes
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑00 CG
opmerkingaan d'bode rowel betaald
opmerkingpost doorgehaald


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0111v van 13 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJouke Johannis


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0096r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJouke Johannis


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0347r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jouke Johannis


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0160r van 19 mrt 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstraat


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-065 Zeilmakersstraat 11wed. Jouke Johannes, bestaande uit 1 persoon01‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarwed. Jouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑09‑00 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0026v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: Zoutsloot op de hoek bij de Bargebuurtspijp]293‑21‑00 GG5/6 huis
koperTjeerd Joukes c.u., erfgenaam voor 1/6 deel van zijn vadergrootschipper
koperJouke Johannes c.u.
huurder voorkamerAnne
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Harmen Warners
naastligger ten zuidenTjebbe Gerrits
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Heine Joukes mede voor zich, curatorgrootschipper
verkoper q.q.vroedsman Meye Harmens Meyer, curatoren over
verkoper van 1/6de goederen van de nagelaten minderjarige dochter van Hiske Joukes, gehuwd met
verkoper van 1/6Keimpe Saekes, en curator over
verkoper van 1/6Syts Reinties, nagelaten minderjarig zoontje van
erflaterwijlen Sytske Joukes, gehuwd met
erflaterwijlen Rintie Annes
verkoper q.q.burgerkolonel Benjamin Schaaff, curator
verkoper q.q.Abbe Jansen, curator overturfdrager
verkoper van 1/6Dirk Alberts, nagelaten minderjarig zoontje van
erflaterwijlen Albert Joukes, gehuwd metgrootschipper
erflaterwijlen Sytske Dirks Sanstra
verkoper van 1/12Arjen Corneelisvarensgezel te Franeker
verkoper van 1/12Jouke Corneelisscheepstimmerman te Amsterdam
erflaterwijlen Jouke Johannes, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Alberts


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0258v van 22 feb 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Joukes


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0003v van 20 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Joukes


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0267v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: Zoutsloot hoek Bargebuurtsterpijp]230‑00‑00 GGhuis met twee aparte woningen
koper provisioneelAlbert Doedes
huurderGeertje Keimpes
naastligger ten oostende weduwe van Rients Jans
naastligger ten zuidende weduwe van Joris Aarts
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat naar de Bargebuurtspijp]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.burgemeester Albert Osinga, geauthoriseerd curator
verkoper q.q.Jacob Pyters Schenk, geauthoriseerde curatoren overoud scheepstimmerman
verkoperJouke Tjeerds, minderjarig kind
verkoperGrietje Tjeerds, minderjarige kinderen van
erflaterwijlen Tjeerd Joukes, gehuwd metschipper
erflaterwijlen Antje Cornelis


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0234v van 25 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTettje Piers


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178r van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zoutsloot ZZ hoek Bargebuurtspijp200‑00‑00 CG1/2 huis
koperCornelis Bouwes mr. zeilmaker
huurderJouke Tjeerds e.a.
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens n.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Jetze Wouters [staat: Ottes]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTetje Piers, weduwe van
verkoperwijlen Hein Joukesschipper


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197v van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Bouwes Schiere


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0193v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Bouwes Schiere


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0172r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Bouwes Schiere


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0231v van 7 dec 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Schiere koopman


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0293r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Schiere


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0031r van 8 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjebbe


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-108, pag. 12Zeilmakersstraat 11Jan Schiere1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Jan Cornelis Schiere... 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Wouter Gerbens... 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Gerben Wouters en IJtje IJsbrandts; wed. W.G. gebruiker van wijk A-127, werkster, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); W.G. en Sjouwkje Jans Nieuwhof, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-127Zeilmakersstraat 11Jan Schiere Wouter Gerbens wedwerkster


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 129 van 19 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-127Zeilmakersstraat 11koopaktefl. 350huis A-126 en huis A-127
 
verkoperSimon Jans Schiere
Jan Jansen Faber


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 284Zeilmakersstraat 11Jan Janzen FabergrofsmidHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Dirkje Klases Norel... vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1829, ovl 1875; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-127; VT1839; geb 4 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Klaas Norel en Hinke Okkes van der ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Hendrik M Wilstoud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kuiper, bev.reg. 1851-1860, wijk A-127, wijk E-075; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Tjietske Karsten Tadema... Annes Stephanus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-127AchterstraatKlaas Y Kamminga32 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
A-127AchterstraatDirkje K Norel28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-127AchterstraatHenke K Kamminga9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-127AchterstraatHendrik M Wilst36 jkuiperSneekm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1001 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-127Zeilmakersstraat 11Cornelis Errits de Vries, overleden op 12 september 184775 jr, geboren Leeuwarden 12/1/1742, trekschipper, overleden Droogstraat A 127, weduwnaar, vader van Errit, koopman, Hiltje (vrouw van Jan Hendriks Westerhof), Jacoba (vrouw van Hendrik E. Sonnega, kastelein) en Jacob Cornelis de Vries, timmerman, allen te Leeuwarden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Getje Martens Potma... dv Marten Eilderts P, en Jantje Bonnes; BS huw 1827, huw 1840, ovl 1853, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Klaas Ymkes Kamminga... supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 284Zoutsloot A-127Neeltje G. Posthuma wed. G.K. Boonstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 284Zeilmakersstraat A-140Willem Kramerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 289Zeilmakersstraat 11 (A-145)Albertus Pot (te Dokkum)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zeilmakerstraat 11 Sjoerd de Vrijbootwerkerf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakerstraat 11Sj. de Vrijbootwerker
Zeilmakerstraat 11aJac. Hollanderverver


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zeilmakerstraat 11beeldbepalend pand5 van 10
  terug