Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 11 1-065 1-108 A-127 A-140
Naastliggers vanZeilmakersstraat 11
ten oostenZoutsloot 16
ten zuidenZeilmakersstraat 11
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 9


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120r van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeern Hiddes


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120r van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad tegenover het eiland]huis, loods en plaats
 
koperJoucke Tieerds, gehuwd met650-00-00 GG
koperHiske Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeern Hiddes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Bentes, bijgestaan door haar broer
verkoperJan Bentes


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 141r van 28 nov 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Zeilmakersstraat 11
 
requireerdeJoucke Tjeerdts, weduwnaar vankaagschipper
wijlen Antie Lieuwes
Grietie Lieuwes moei [=tante] van de kinderen, gehuwd met
Cornelis Dirx te Makkum
Sybrand Kingma, curator ad actum divisionis over
Tjeerd Jouckes Apta zoon van de requireerde, in Indien op Bengalen absent
aangeverTrijntie Jouckes dochter van de requireerde
inleiding bij de boedelinventarisatie[0141r] Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer en Taco Wybrandts Jellema als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten huyse van Joucke Tjeerdts kaeghschipper binnen deser stede, van alle sodanige goederen aldaer ten huyse bevonden, ten versoecke van Grietie Lieuwes huysvrouwe van Cornelis Dirx tot Mackum, moeye van Tjeerd Jouckes Apta in Indie op Bengalen absent, bij voornoemde Joucke Tjeerdts en sijn wijlen eerste huysvrouw Antie Lieuwes in echte verwect, in desen geadsisteert met Sybrand Kingma als curator ad actum divisionis over deselve Tjeerd Jouckes Apta, in dier qualiteit requirant, ende deselve Joucke Tjeerts requireerde, na dat des requireerdes dochter Trijntie Jouckes de boel eede hadde gepraesteert om alles getrouwelyck te sullen aengeven in handen van de mede commissaris Brouwer bovengedacht waerop in manieren als volght tot de beschrievinge is geprocedeert. Actum de 28e november 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van Douwe Douwes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat [staat: Koningstraat aan de Zoutsloot]huis
 
koperGeert Jansen Steenhoff rogstorter160-00-00 GG
huurderJan Thomas Breda c.u.
naastligger ten oostenZierck Gerbens mr. metselaar
naastligger ten zuidende erfgenamen van Douwe Douwes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSybrand Kingma q.q.
verkoperThytte Tyttes q.q.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0055r van 4 mrt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAtje Sipkes


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0055r van 4 mrt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: op de hoek van de Bargeburenstraat]huis bestaande uit twee aparte woningen
 
koperJouke Johannis, gehuwd metschuitschipper175-00-00 GG
koperTrintie Alberts
huurder voorste woningTjalling Willems c.u.8-00-00 GG
huurder achterste woningSteven Innes c.u.12-00-00 GG
naastligger ten oostenHans Izax
naastligger ten zuidenAtje Sipkes
naastligger ten westenhet panwerk [niet correct]
naastligger ten noordenhet panwerk [niet correct]
Gerrit Nannes Wierda, als gelastigde vanmede rechter van BaarderadeelBozum
verkoper van 1/2Aukjen Tjommes, als erfgenaam van
erflaterwijlen Pyttie Tjommes
verkoper van 1/2Willem Jans Hogenbrug, als erfgenaam vanmr. korfmakerSneek
erflaterwijlen Pyttie Tjommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Johannes, schuit schipper x Trijntie Alberts koopt een huis c.a. op de hoek? v.d. Bargeburenstraat (Havenstraat). Het huis bestaat uit 2 aparte camers, plaetske, loods, put en back, waarvan de voorste camer verhuurd is aan Tjalling Willems en de achterste aan Steven Innes. Ten O. Hans Ysax, ten W. en N. het panwerk, ten Z. Pytje? Sipkes. Gekocht van Gerrit Nannes Wierda?, mede-rechter van Baarderadeel, als gelastigde van Baukjen Tiommes, voor 1/2, als erfgename van Pyttie Tiommes, en Willem Jans Hogenbrug, mr. korfmaker te Sneek, ook voor 1/2 als erfgenaam van Pyttie Tiommes, voor 175 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJoucke Johannis
gebruikerJoucke Johannis
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Hendrix


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJarich Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
opmerkingaan d'bode rowel betaald
opmerkingpost doorgehaald


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-065 Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-065 Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-065 Zeilmakersstraat 11wed. Jouke Johannes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0026v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjebbe Gerrits


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0026v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: Zoutsloot op de hoek bij de Bargebuurtspijp]5/6 huis
 
koperTjeerd Joukes c.u., erfgenaam voor 1/6 deel van zijn vadergrootschipper293-21-00 GG
koperJouke Johannes c.u.
huurder voorkamerAnne
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Harmen Warners
naastligger ten zuidenTjebbe Gerrits
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/6Heine Joukes mede voor zich, curatorgrootschipper
vroedsman Meye Harmens Meyer, curatoren over
verkoper van 1/6de goederen van de nagelaten minderjarige dochter van Hiske Joukes, gehuwd met
verkoper van 1/6Keimpe Saekes, en curator over
verkoper van 1/6Syts Reinties, nagelaten minderjarig zoontje van
Sytske Joukes, gehuwd met
Rintie Annes
burgerkolonel Benjamin Schaaff, curator
Abbe Jansen, curator overturfdrager
verkoper van 1/6Dirk Alberts, nagelaten minderjarig zoontje van
Albert Joukes, gehuwd metgrootschipper
Sytske Dirks Sanstra
verkoper van 1/12Arjen CorneelisvarensgezelFraneker
verkoper van 1/12Jouke Corneelis, allen erfgenamen van hun ouders resp. grootoudersscheepstimmermanAmsterdam
erflaterJouke Johannes, gehuwd met
erflaterTrijntie Alberts


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0267v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Joris Aarts


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0267v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: Zoutsloot hoek Bargebuurtsterpijp]huis met twee aparte woningen
 
koper provisioneelAlbert Doedes 230-00-00 GG
huurderGeertje Keimpes
naastligger ten oostende weduwe van Rients Jans
naastligger ten zuidende weduwe van Joris Aarts
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat naar de Bargebuurtspijp]
naastligger ten noordenZoutsloot
burgemeester Albert Osinga, geauthoriseerd curator
Jacob Pyters Schenk, geauthoriseerde curatoren overoud scheepstimmerman
verkoperJouke Tjeerds, minderjarig kind
verkoperGrietje Tjeerds, minderjarige kinderen van
erflaterwijlen Tjeerd Joukes, gehuwd metschipper
erflaterwijlen Antje Cornelis


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178r van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jetze Wouters [staat:


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178r van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 11Zoutsloot ZZ hoek Bargebuurtspijp1/2 huis
 
koperCornelis Bouwes mr. zeilmaker200-00-00 CG
huurderJouke Tjeerds e.a.
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens n.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Jetze Wouters [staat:
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTetje Piers, weduwe van
verkoperwijlen Hein Joukesschipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-108 Zeilmakersstraat 11Jan Schiere1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Jan Cornelis Schiere... 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Wouter Gerbens... 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Gerben Wouters en IJtje IJsbrandts; wed. W.G. gebruiker van wijk A-127, werkster, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); W.G. en Sjouwkje Jans Nieuwhof, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-127Zeilmakersstraat 11Jan Schiere Wouter Gerbens wedwerkster


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 129 van 19 dec 1829
adressoortbedraggebruik
A-127Zeilmakersstraat 11koopaktefl. 350huis A-126 en huis A-127
 
verkoperSimon Jans Schiere
Jan Jansen Faber


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 284Zeilmakersstraat 11Jan Janzen FaberHarlingengrofsmidhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Dirkje Klases Norel... vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1829, ovl 1875; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-127; VT1839; geb 4 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Klaas Norel en Hinke Okkes van der ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Hendrik M Wilstoud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kuiper, bev.reg. 1851-1860, wijk A-127, wijk E-075; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Tjietske Karsten Tadema... Annes Stephanus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-127AchterstraatKlaas Y Kamminga32 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
A-127AchterstraatDirkje K Norel28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-127AchterstraatHenke K Kamminga9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-127AchterstraatHendrik M Wilst36 jSneekm, protestant, ongehuwd, kuiper


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-127Zeilmakersstraat 11Cornelis Errits de Vries, overleden op 12 september 184775 jr, geboren Leeuwarden 12/1/1742, trekschipper, overleden Droogstraat A 127, weduwnaar, vader van Errit, koopman, Hiltje (vrouw van Jan Hendriks Westerhof), Jacoba (vrouw van Hendrik E. Sonnega, kastelein) en Jacob Cornelis de Vries, timmerman, allen te Leeuwarden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Getje Martens Potma... dv Marten Eilderts P, en Jantje Bonnes; BS huw 1827, huw 1840, ovl 1853, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Klaas Ymkes Kamminga... supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 284A-127 (Zoutsloot)Neeltje G. Posthuma wed. G.K. Boonstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 284A-140 (Zeilmakersstraat)Willem Kramerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 289Zeilmakersstraat 11 (A-145)Albertus Pot (te Dokkum)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 11 Sjoerd de Vrijbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 11Sj. de Vrijbootwerker
Zeilmakerstraat 11aJac.Hollanderverver


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zeilmakerstraat 11beeldbepalend pand5 van 10
  terug