Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 201-064 1-106 A-124A-137


Naastliggers vanZoutsloot 20
ten oostenZoutsloot 22
ten westenZoutsloot 18
ten noordende Zoutsloot


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0219r van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordennieuw gebouwde kamer van de verkopers Pieter Sibrandi c.u.


1663 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 206 folio 73v van 20 okt 1663 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zoutsloot 20
geinventariseerdewijlen Jacob Jansen
geinventariseerdewijlen Grytie Reyners
requirantJop Jansen, curator
requirantJan Reinerts, curatoren over
Jan Jacobs nagelaten weeskind van de overledene
aangeverAntie Reinerts zuster van Grietie Reinerts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0073v] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstaen van de vice preciderende burgemeester Wytse Michiels, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van Jacob Jansen ende Grytie Reyners in tijden echteluyden alhier, en dat van alle de goederen en inschulden als daer sijn bevonden, ten versoecke van Jop Jansen en Jan Reinerts als curatoors over der overledens nagelaten weeskint Jan Jacobs, alles op 't aengeven van Antie Reinerts suster van Grietie Reinerts om welck getrouwelijck te doen sij den belofte daer toe staende in handen van gedachte commissaris heeft gedaen, waer mede dat de beschrijvinge is geprocedeert als volght, actum desen 20 october 1663
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aeltie Piters


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0176r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot135‑00‑00 CGkamer
koperYcke Poulus smakschipper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntie Pieters
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Attie Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSierck Gerbens metselaar
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Pieters
verkoperde erfgenamen van wijlen Attie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYcke Poulus, smakschipper, koopt een camer met loods en keukentje er achter, zz. Zoutsloot. Het is het westelijke deel van de dwarscamer die door de verkoper en anderen wordt bewoond. Ten O. de verkopers, ten W. Sierck Gerbens, metselaar. Gekocht van erven Trijntje Pieters en Attie Pieters, voor 135 cg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255r van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIke Hobbekees


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0091v van 11 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYcke Pouwels Hobbekees


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0284r van 31 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYcke Poulus


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0016r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20achterZoutsloot ZZ53‑00‑00 CGerf met loodske en keuken
koperJan Auckes houtkoper
naastligger ten oostenJan Jans Wiersma
naastligger ten zuidenJan Auckes houtkoper
naastligger ten westenHans Ysaax
naastligger ten noordenAukjen Eelkes, gehuwd met
naastligger ten noordenwijlen Ycke Poulus
verkoperAukjen Eelkes, gehuwd met
verkoperwijlen Ycke Poulus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes (Backer?), houtkoper, koopt een erf zz. Zoutsloot, met een daarop staand loodsje en keuken, strekkende tot de zijmuur van verkopers camer (?). Ten O. Jan Jansen Wiersma, ten W. Hans Isax, ten Z. de koper, ten N. de verkoper. De koper mag het loodsje en de keuken afbreken en moet de zijmuur van verkoper weer dichtmaken etc. etc. Gekocht van Aukje Eelkes wv Ycke Poulus, voor 53 cg.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0192v van 12 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ90‑00‑00 CGkamer
koperSimon Cornelis, gehuwd metschoenlapper
koperTrijntie Sierks
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jans Wiertsma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHans Isaax
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperEelcke Douwes, enkoopman
verkoperJan van Ripperts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064Zoutsloot 20
eigenaarHans Isaax
gebruikerHans Isaax
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0002v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ tussen Bildtstraat en de straat van bargeburen naar Noorderhaven95‑00‑00 GGhuis
koperHuibert Cornelis c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Jans Wiertsma
naastligger ten zuidende hof van Jan Auckes
naastligger ten westenHans Isaaks
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAnne Jansen Huidekoperkoopman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064Zoutsloot 20
eigenaarHans Isaax
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0242v van 18 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHuibert Cornelis*


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064Zoutsloot 20huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerJop Jansen
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Pieters


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Anne Jans


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0077r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerloff Ymes koopman


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Pieters leertouwer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064Zoutsloot 20huis
eigenaarAlbertie Alberts
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑10 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0132r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ320‑00‑00 GGhuis
koperJoost Hendriks, gehuwd metmr. wever
koperHycke Hendriks
huurderAafke Foekes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Claver
naastligger ten zuidenClaas Fontein
naastligger ten westenYpe Sijes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Grytje Freerks Scheltinga, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerlof Ymes
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curator overprocureur postulant
verkoper van 1/2de verlaten boedel van Gerlof Ymes


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0151v van 5 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Huibert Cornelis


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0210v van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Hendriks bontwever


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-064 /2Zoutsloot 20Harmen Warners, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0068v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hubert Cornelis


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064Zoutsloot 20huis
eigenaarwed. Gerrit Joostens
gebruikerwed. Gerrit Joostens
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0123v van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGijsbert Johannes


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Claver


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0232v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Potenberg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0252r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ tussen de Bildtstraat en de straat lopend van de Noorderhaven naar de Bargeburen500‑00‑00 CGhuis
koperAntje Dirks, weduwe van
koperwijlen Sander Annes
naastligger ten oostenHendrik Claver
naastligger ten zuidenvroedsman Taeke Stephanus
naastligger ten westende weduwe van Rients Jans
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAaltje Huiberts, gehuwd met
verkoperJan Christiaan Pootenbergkapitein op het transportjacht van de Admiraliteit


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0187v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytske Sannes


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0041v van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ tussen de Bildtstraat en de straat van de Noorderhaven naar de Bargeburen350‑00‑00 CGhuis waarin winkel
koperJan Hendriks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Evert Oosterbaan
naastligger ten westenJohannes Kretsner
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSytske Sanders, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansen


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0109v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRoeloff Schone


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0136r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJochum Bastiaans hovenier


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0177v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ600‑00‑00 GGdwarshuis, hof en tuin
kopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met
koperBontje Uilkes
huurder westelijke kamerHendrik Carst 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLolke de Boer
naastligger ten zuidenJ. Mecima
naastligger ten westenwijlen Hendrik Joostes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJochem Bastiaansverver


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0175v van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan smid


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0209r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ435‑00‑00 GGdwarshuis met groot hof en een tuin
koperRienk Dirks buitenschipper
huurder oostelijke kamer en tuinGerryt Leeksma 46‑00‑00 CG
huurder westelijke kamerHendrik Jans 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLolke de Boer
naastligger ten zuidenW. Ruitinga
naastligger ten westenHendrik Joosten
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervroedsman Rein Faber, gehuwd met
verkoperBontje Uilkes


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0101v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ790‑00‑00 CGhuis, hof en tuin
koperOud burgemeester Simon Frieseman koopman
huurder oostelijke kamer en tuinGart Roelofs 45‑00‑00 CG
huurder westelijke kamerHendrik Jans 25‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lolke de Boer
naastligger ten zuidenH. Ruitinga
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Joosten
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperhuisman Rienk Dirks te Hitzum


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0252r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ tussen Bildtstraat en de straat van de Noorderhaaven aflopende na de Bargebuuren230‑00‑00 CGhuis
koperHerke Jans van der Mey, gehuwd met
koperTrijntie Bartels
huurderBerber Steffens* 20‑00‑00 CG
huurderwijlen Jacob Jans Stoelmat
naastligger ten oostende weduwe van Jaarig Claasen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Evert Oosterbaan
naastligger ten westenDoeke Meintes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Hendriks Smitbeurtschipper


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-093, pag. 8Zoutsloot 20Herke J. Mey, 26 jaar, gehuwdschuitschipper


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0097r van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 20Zoutsloot ZZ150‑05‑00 CGhuis
koperEeltje Abes, gehuwd metmeesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker
koperGeertruida Johannes
naastligger ten oostenHendrik Luxemburg
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Douwes Zeilmaaker
naastligger ten westenHerke J. van der Mey
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde weduwe van Jan Jarigs Claver


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0088r van 3 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-106, pag. 12Zoutsloot 20Herke J van der Mey0‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0132v van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWopke Remkes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Bote F Bijlsmagebruiker van wijk A-124, timmerknegt; eigenaar is vrouw van Wopke R. Kleynvogel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Wopke Rimkes Kleynvogel... Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1827, huw 1826, ovl 1850; vrouw W.R.K. eigenaar van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-124Zoutsloot 20Wopke Remkes Klijnvogel vrouwBote F Bijlsma timmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 277Zoutsloot 20wed. Wopke Rimkes KleinvogelHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Johannes Ymkes Kamminga... in 1878, zv IJmke Klases K, en Saakje vd Veer; BS huw 1830, huw 1836, ovl 1878, bev.reg. Ha18 51 wijk A-124; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-128; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Klaas Jeltes van der Ley... 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Wietske Herkes van der Mey... 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-124ZoutslootKlaas van der Ley34 jmetzelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
A-124ZoutslootWytske van der Mey36 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-124Zoutsloot 20Jenne Douwes de Roos... en Antje Dirks (Wijngaarden); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 277Zoutsloot A-124wed. W.R. Kleinvogelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 277Zoutsloot A-137Cornelis Roozendaalwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5273Zoutsloot 20 (A-137)Jacob H. Zuidemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 20 Jacob H. Zuidemameesterkn. st. houtz.f. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 20J. de Boersigarenfabrikant


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 20A.M. (Auke) Quarre


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 20beeldbepalend pand6 van 10
  terug