Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 54
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 542-0352-0352-055B-106B-125


Naastliggers vanZoutsloot 54
ten oostenZoutsloot 56
ten zuidenDroogstraat 63
ten westenZoutsloot 52
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 54naamloze doorlopende steeg ten westen


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0180r van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Arian Jacobs


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0102v van 21 jan 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Arian Jacobs


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGosselyk Martens


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0156r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 54Zoutsloot ZZ400‑00‑00 ggkamer
koperGoslyck Martens c.u.
naastligger ten oostenPiter Jelmers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen Jansen wever
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperCornelis Jellis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoslyck Martens koopt een camer zz. Zoutsloot. Ten O. Pieter Jelmers, ten W. Harmen Jansen, wever, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van Cornelis Jelles, voor 400 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGoslyk Martens


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoslyck Martens
naastligger ten oostensteeg


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0171v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoslyck Martens
naastligger ten oostensteeg


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGoslyk Martens


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0063v van 30 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 54Zoutsloot ZZ550‑00‑00 cghuis
koperDuco Scheltes, gehuwd met
koperGrietie Jans
toehaaktwee ducaten
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWillem Pakes
naastligger ten westenHendrick wever
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGoslick Martens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDuco Scheltes x Grietie Jans koopt een huis (Zz.) Zoutsloot. Ten W. Hendrick Werps? en een openbare steeg, ten Z. Willem Takes? Gekocht van Goslick Martens, voor 550 gg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doecke Scheltes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0125v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1683 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 313r van 30 mei 1683 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zoutsloot 54
inventarisantAuckien Doeckes, weduwe van
wijlen Lambert Gerryts Knoopwijdschipper
Hendrick Schamper, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overkoopman
Yttie Lammerts oud 20 jaren
Gerryt Lammerts oud 18 jaren
aangeverGryttie Jans bestemoeder van de kinderen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0313r] Ontzegelinge van slotte ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere vice praesiderende burgemeester Lourens Jacobs Asperen als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Auckien Doeckes in leven weduw van wijlen Lambert Gerryts Knoop wijdschipper, van alle sodanige goederen als voornoemde Auckien Doeckes nagelaten heeft ende aldaer ten te sterffhuise bevonden sijn, ten versoecke van Hendricks Schamper burger ende coopman binne dese stadt als geauthoriseerde curator ad actum divisionis ende ter tijdt voorschreven Auckien Doeckes sterfhuis sal wesen gereddet over Yttie ende Gerryt Lammerts, respectievelyk old 20 ende 18 jaren, zijnde de aengevinge der geoderen gedaen bij der kinderen bestemoeder Gryttie Jans, welcke de belofte bij manuale stipulatie in plaets van eede in handen van de voors. burgemeester als commissaris omme alles getrouwelyck te sullen aengeven heeft gedaen, waer op dan in de beschrijvinge is geprocedeert als volght. Actum den 30e may 1683.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Auk Doekes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0178v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Doeke Scheltes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0042v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen Auck Doekes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0112r van 23 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjeerd Lolkes


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402v van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Lolckes grootschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-035 , folio 25Zoutsloot 54huis
eigenaarLambert Tiaards
gebruikerTiaard Lolkes
gebruikernu Hendrik Pieters
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-035 , folio 15rZoutsloot 54huis
eigenaarLambert Tieerds
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-035 , folio Zoutsloot 54huis
eigenaarLammert Tjeerds
gebruikerLammert Tjeerds
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑08 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0389v van 18 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 54Zoutsloot ZZ561‑21‑00 gghuis
koperYfke Fransen ongehuwde dochter, zuster van
koperSjoukjen Fransen ongehuwde dochter
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Popta
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaans koopman
naastligger ten westendoorgaande steeg met drie ingangen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLammert Tjeerdswijdschipper


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0281r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYfke Fransen


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0060v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jane Jansen graandrager


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-035 , folio 15vZoutsloot 54huis
eigenaarYfke Fransen
eigenaarSjouk Fransen
gebruikerYfke Fransen
gebruikerSjouk Fransen
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-035 , folio 15vZoutsloot 54huis
eigenaarYffke Fransen
eigenaarSjoukjen Fransen
gebruikerYffke Fransen
gebruikerSjoukjen Fransen
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0216v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Yedes de Groot c.s.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-035 , folio 15vZoutsloot 54huis
eigenaarLolkje J. Scheltema
gebruikerPyter Hylkes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0134v van 16 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-035 , folio 15vZoutsloot 54huis
eigenaarLolkje Scheltema
gebruikerPyter Hylkes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hylkes n.u.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-055 , folio 31rZoutsloot 54huis en timmerhuis
eigenaarPieter Hylkes nom.ux.
gebruikerPieter Hylkes nom.ux.
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0012r van 5 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Hylkes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-055 , folio 31rZoutsloot 54huis en tuin
eigenaarPieter Hylkes
gebruikerPieter Hylkes
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0069v van 16 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJanke Scheltema


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-055 , folio 31rZoutsloot 54huis en tuin
eigenaardr. R. Nauta
gebruikerRein Berends
huurwaarde49‑10‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal47‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑12 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0340v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0343v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 54Zoutsloot ZZ650‑00‑00 cghuis
koperRuurd Jans van Dijk, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam
koperMarijke Jans Leyenaar
huurderRein Beerents c.u.49‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHanso Godefridus Gongrijp substituut secretaris bij de Marine
naastligger ten zuidende stal van N. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Scheltema, gehuwd met
verkoperRudolf Nauta J.U.D. te Franeker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0214r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang, doorgaande


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0238r van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 54Zoutsloot ZZ600‑10‑00 cghuis en erf
koperLykle Jans loods
huurderAris van den Oever kapitein
naastligger ten oostenH. Gonggrijp
naastligger ten zuidenS. Rienstra procureur
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Henricus van Schouwenburg, curator overkoopman
verkoperwijlen Ruurd van Dijk, gehuwd metkastelein in herberg Benthem Bentheim
verkoperwijlen Marijke Jans Leyenaar


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLykle Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-055 , pag. 31Zoutsloot 54Lyckle Jans 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Liekle Jans de Boer... huw 1831, huw 1839, ovl 1851, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084; eigenaar en gebruiker van wijk B-106, lootsman, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Eernewoude en wonende te HRL. 1839, lootscommandeur, wijk ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 54Lykle de Boerfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-106Zoutsloot 54Liekle J de BoerLiekle J de Boerlootsman


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 214a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-106Zoutsloot 54Anna Willems Pfalts, overleden op 1 mei 1826vrouw van Lykle Jans de Boer, loodsschipper Zoutsloot B 106, moeder van Jan, winkelier Kleine Kerkstraat E 232 en Willem Lykles de Boer, loodsschipper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 222Zoutsloot 54Lykle de Boer lootsHarlingenhuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Elisabeth Willems Kramer... K, en Antje Reinders; BS huw 1823, ovl 1856; oud 42 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Harmanus Damen... bev.reg. HRL 1851 wijk C-112, wijk B-119, wijk F-178; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839; geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL, zv Rein Damen en Margarita Hoeve; staat in boek: ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Pieter Duinmeyer... Bakker; BS huw 1823, huw 1839, ovl 1856; oud 42 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, loots, wijk B-106; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Volkert Buisman... BS ovl 1847; oud 49 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de godsdienst, wijk B-106; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-106Zoutsloot 54P Duinmeyer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-106ZoutslootPieter Duinmeyer42 jlootsVlielandgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-106ZoutslootElisabeth Kramer42 jVlielandgezin 1, v, protestant, gehuwd
B-106ZoutslootMietje Duinmeyer15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-106ZoutslootAntie Duinmeyer14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-106ZoutslootNeeltie Duinmeyer8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-106ZoutslootVolkert Buisman49 jonderwijzer in de godsdienstBolswardgezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-106ZoutslootHermanus Damen30 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-106Zoutsloot 54Doeke Baukes de Jong, overleden op 20 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 4/3/1841), overleden Zoutsloot B 106. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 763 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-106Zoutsloot 54Volkert Buisman, overleden op 16 juni 184762 jr, geboren Bolsward 20/12/1795, godsdienstonderwijzer, overleden Zoutsloot B 106, ongehuwd, broer van Fimke (vrouw van Gerben Advokaat, pannenbakker), Pieter, aanspreker en Hielke Buisman, spinbaas. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Grietje Jacobs van der Linde... geb 13 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacob Everts van der Linde en Truike Gerbens ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Sybren Schuilgeb 5 jan 1788 Sneek, ovl 13 mei 1860 HRL, huwt met Lubrig vd Hey, scheepstuiger, zv Uilke S, en ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-106; oud 51 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-096; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 222Zoutsloot B-106erv. Meinte H. Tigchelaar woonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Tjeske Lieuwes de Jong... BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1878 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 7 van 3 jan 1878
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-106Zoutsloot 54koopaktefl. 900helft in huis B-106
 
verkoperHendrikje Tolsma (gehuwd met Steven Pohlman)
koperBregtje Tolsma (wv Klaas Kuipers)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 222Zoutsloot B-125 Rigtje Tolsma wed. Klaas Kuiperswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 222Zoutsloot 54 (B-125)Rinke Elzingawoonhuis


1920 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Zoutsloot 54J.h. de Boer51textielbedrijf/wasserij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootB. Kalksma & Zn.647Bouwbedr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootB. Kalksma & Zn.647Bouwbedr.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootB. Kalksma & Zn.647Bouwbedr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 54D. (Doede) van Hettema


2023
0.17174410820007


  terug