Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 79
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 792-0102-0102-012B-116*B-138


Naastliggers vanZoutsloot 79
ten oostenZoutsloot 83
ten zuidenZoutsloot 77
ten westenZoutsloot 77
ten noordende Achterstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 79naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010 , folio 22Zoutsloot 79huis
eigenaarJan Ruirds Boetema
gebruikerSimen Cornelis
gebruikernu Andries Sierks
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten noordende hof van Hans Gonggrijp koopman


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten noordende hof van Hans Gonggrijp koopman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010 , folio 13rZoutsloot 79huis
eigenaarvroedsman Boetema
gebruikerJacob Claessen
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0203r van 8 okt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Jetses Roorda koopman


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0231v van 24 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Jetses Roorda koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010 , folio Zoutsloot 79huis
eigenaarBoetema erven
gebruikerBente Freerks cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijp505‑00‑00 cghuis
koperSymon Sybrens, gehuwd metkofschipper
koperJanke Jans
naastligger ten oostenYpke Dirx
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje
naastligger ten noordenLiemendijk
verkopervrijgezel Jetze Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Sybrens, kofschipper x Janke Jans koopt een huis nz. Zoutsloot, ten O. van de Karremanspijp. Ten O. Ypke Dirx, ten W. Trijntje...?, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van Jetse Roorda, vrijgezel, voor 505 cg. Zie bij 253 blz. 0170v voor de verkoop.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[de steeg van] de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010 , folio 13vZoutsloot 79huis
eigenaarSymon Sybrens
gebruikerSymon Sybrens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-010Zoutsloot 79Symon Sybrens, bestaande uit 2 personen01‑10‑00 cg03‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010 , folio 13vZoutsloot 79huis
eigenaarSybren Simons
gebruikerSybren Simons
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-010, fol. 20rZoutsloot 79Simon Sybrens cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderentrekschipper op Leeuwarden et vice versa14:9:00 cg2:8:00 cgvan een maetigh bestaen


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157r van 12 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157r van 12 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijp635‑00‑00 cghuis en tuin
koper door niaarvroedsman Joost Gonggrijp
geniaarde koperJacob Pyters Schenk, gehuwd met
geniaarde koperAukjen Lammerts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Philippus Hanekuik, gehuwd met
naastligger ten oostenAntje Simons
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperSimon Sybrens, gehuwd metloods
verkoperJanke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Gonggrijp, mede-vroedschap, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jacob Pyters Schenk, een mooi huis en tuin, nz. Zoutsloot, ten O. v.d. Karremanspijp. Ten O. Philippus Hanekuik en erven Antje Simons, ten W. de koper en Rinse Wopkes, ten Z. die straat, ten N. de Liemendijk. Gekocht van loods Symon Sybrens x Janke Jans voor 635 cg. Zie bij 2570081 voor de verkoop.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten noordenvroedsman Joost Gonggrijp


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten noordenvroedsman Joost Gonggrijp


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010 , folio 13vZoutsloot 79huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerJoost Gonggrijp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0063v van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Gongrijp


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0245v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBente IJzenbeek


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010 , folio 13vZoutsloot 79huis
eigenaarJoost Gongrijp
gebruikerJoost Gongrijp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0177v van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Gongrijp


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0029r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gongrijp
naastligger ten noordenJoost Gongrijp


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0029r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gongrijp
naastligger ten noordenJoost Gongrijp


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0090r van 27 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Gonggrijp


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0097r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten noordenvroedsman J. Gongrijp


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0097r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten noordenvroedsman J. Gongrijp


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-012 , folio 27rZoutsloot 79huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerJoost Gonggrijp
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1785 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 79, HarlingenZoutsloot 79'Anno' en '1785'


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-012 , folio 27rZoutsloot 79huis
eigenaarR. Gonggrijp
gebruikerR. Gonggrijp
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten noordenRinia Gonggrijp mr. bakker


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten noordenRinia Gonggrijp mr. bakker


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0216v van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenbakkerij van Rinia Gonggrijp bakker


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremelkspijp1200‑00‑00 gghuis, bakkerij en hof
koperMartje Nauta, weduwe van
koperwijlen Sybrand Feitsma
koperTrijntje Oosterhout, weduwe van
koperwijlen Cornelis Watzes kastelein
koperMichiel Jacobs grootveerschipper op Amsterdam
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Ruurd Nauta
naastligger ten zuidenJohannes Norel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWillem Davids
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper q.q.Jan van der Veen, curatorkoopman
verkoper q.q.Ype Feddema, curatoren overprocureur postulant
verkoperRinia Joosten Gonggrijp, gehuwd met
verkoperAken Harmens Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartje Nauta wv Sybrand Feitema, Trijntje Oosterhout wv Cornelis Watzes, kastelein, en Michiel Jacobs, grootveerschipper van Harlingen op A`dam vv., kopen een huis en bakkerij met een mooie hof, nz. Zoutsloot ten O. v.d. Karremanspijp. Ten O. wd. Ruurd Nauta, ten W. Willem Davids en Claas Simons, ten Z. Johannes Norel en de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Rinia Joosten Gonggrijp x Atsen? Harmens Wassenaar, voor 1200 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-012 , folio 27rZoutsloot 79huis
eigenaarFeytama wed.
eigenaarMichiel Jacobs
eigenaarTrijntje Oosterhout
gebruikerRinia Gonggrijp
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0260r van 21 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ151‑21‑00 gg1/3 huis, bakkerij en tuin
koperJantje Oosterhout, gehuwd met
koperMichiel Jacobs beurtschipper op Amsterdam
huurderRinia Gongrijp c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper q.q.Ype Roodenhuis, curatormr. bakker
verkoper q.q.Marten Bosch, curatoren overmr. kuiper
verkoperde boedel van Trijntje Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantje Oosterhout x beurtschipper op Amsterdam Michiel Jacobs kopen 1/3 huis, bakkerij en tuin nz. Zoutsloot, nu gehuurd door Rinia Gonggrijp.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ134‑00‑00 cg1/3 huis, bakkerij en tuin
koperJantje Jans Oosterhout, gehuwd met
koperMichiel Jacobs oud beurtschipper
huurderRinia Gonggrijp c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperPieter Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantje Jans Oosterhout x Michiel Jacobs koopt 1/3 van een huis, bakkerij en tuin aan de nz. van de Zoutsloot. Gekocht van Pieter Feytema.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ wijk B-1161300‑00‑00 cghuis, bakkerij en tuin
koperSikke Wijnalda, gehuwd met
koperLeentje Beidschat
huurderRinia Gonggrijp
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperMichiel Jacobsoud beurtschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSikke Everts Wijnalda x Leentje Beitschat kopen huis, bakkerij en tuin, wijk B-116. Gekocht van Michiel Jacobs.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-012 , pag. 27Zoutsloot 79Sikke Wijnalda 1‑10‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 79Sikke Wijnalda koopmanHarlingenhuis en erf (304 m²)


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166Zoutsloot 79 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2186Zoutsloot B-116Oeke van der Werf wed. S. Wiarda woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2175Zoutsloot B-135 Antje Hoedemaker vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175Zoutsloot B-136 Antje Hoedemaker vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175Zoutsloot B-138 Antje Hoedemaker vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4756Zoutsloot 79 (B-138)Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn)huis en hok


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 79D. Quarréwachtsman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 79H. (Hieke) Tichelaar wv v.d. Zee


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 79rijksmonument 20764


2023
0.096067905426025


  terug