Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 80
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 802-0742-074(niet bekend)B-087B-084


Naastliggers vanZoutsloot 80
ten oostende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 78
ten noordende Zoutsloot


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0104v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80[staat: in de nieuwe stad bij de drie pijpen]28‑00‑00 gghuis achter Heyn Tiepckes
koperJan Waatzes, gehuwd met
koperBauck Meyles
naastligger ten oostenHeyn Tiepckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]Jan Symons
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIppe Tiepckes, gehuwd met
verkoperWelmoet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Waatzes x Bauck Meyle kopen een huis in de nieuwe stad omtrent de drie pijpen achter Heyn Feyckes. Ten O. Heyn Feyckes en ten O. [sic] Jan Symons. Geen grondpacht maar pro quota belast met de stenen dijk en floreen rente. Gekocht van Ippe Feyckes x Welmoet [niet ingevuld] voor 28 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0121v van 9 jul 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80[staat: in de nieuwe stad bij de drie pijpen]125‑00‑00 ggkamer
koperMichiel Hendricks, gehuwd met
koperIda Hemckes
naastligger ten oostende verkoper Jan Pyeters c.u.
naastligger ten zuidende hof van Jan Pyeters c.u.
naastligger ten westende verkoper Jan Pyeters c.u.
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperJan Pyeters, gehuwd met
verkoperClaescke Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Hendricks x Ida Hemckes kopen een kamer op den nyeuwe stadt bijden drie pijpen. Ten O. de verkopers, ten Z. de hof van de verkopers, ten W. de verkopers, ten N. straat en diept. Gekocht van Jan Pieters x Claescke Alberts voor 125 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0129v van 26 nov 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80[staat: in de nieuwe stad bij de drie stenen pijpen]105‑00‑00 ggkamer
koperEgbert Geryts, gehuwd met
koperGeys Minnes
naastligger ten oostenJan Pieters houtkoper
naastligger ten zuidenJan Pieters houtkoper
naastligger ten westenJan Pieters houtkoper
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperMichiel Hendricx, gehuwd met
verkoperIdt Hemckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCamer opden nyeuwe stadt bijde drye steenen pijpen. Ten O., W. en Z. Jan Pyeters soutcooper, ten N. het diept ende nyeuwe straate


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0267v van 9 aug 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [staat: in de nieuwe stad bij de drie pijpen bij Jan Cremers hof]75‑00‑00 ggkamer
koperMinne Reynders te Leeuwarden
protesteert vanwege een vorderingJan Pietershoutkoper te Leeuwarden
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van Jan Pieters Cremer
naastligger ten westenJan Pieters Cremer
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperGeys Minnes, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Egbert Geerts te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Reynders wonende te Leeuwarden koopt kamer in de nieuwe stad bij de drie pijpen. Ten W. kramer Jan Pieters, ten Z. Jan Pieters, ten N. het diept en de straat. Gekocht van Gryt Minnes wv Egbert Geerts, te Leeuwarden, voor 75 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0298r van 14 feb 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot NZ [staat: bij de drie pijpen zijnde de hoek met de ledige plaatse daaraan behorende]152‑14‑00 gghoekhuis en ledige plaats
koperFeycke Pieters, gehuwd met
koperAtke Martens
verpachter grondde stad Harlingen5‑05‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekRompcke Rompckeshoutkoper
naastligger ten oostenOege Nannes
naastligger ten zuiden*Bern Jacobs timmerman
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat of ledige plaats]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperTaecke Johannes, gehuwd mettimmerman te Sexbierum
verkoperSyts Dircx te Sexbierum


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0140r van 13 feb 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [staat: bij de drie pijpen]100‑00‑00 ggkamer
koperhet nagelaten weeskind van wijlen Fed Wytses, weduwe van
koperwijlen Jan Jacobs
koper q.q.Fed Wytses, rechthebbende van
koperRincke Thomas, weduwnaar van
koperwijlen Franscke Jansen
koper q.q.Rincke Thomas, voorstander over
koperhet nagelaten weeskind van wijlen Franscke Jansen, gehuwd met
koperwijlen Pouuels Claesen
naastligger ten oostenHarmen Roeliffs
naastligger ten zuidende weduwe Claescke Alberts
naastligger ten westenFedde Feddricks
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperClaescke Alberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pyters, gesterkt met haar oudste zoon
verkoperLambert Jans


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [niet vermeld]195‑00‑00 ggtwee kamers onder een dak
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van wijlen Claeske Alberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0045r van 21 jan 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80bij de drie pijpen0‑00‑00 cgkamer
koperN. N.
naastligger ten oostenwijlen Claeske Alberts
naastligger ten zuidende hof van wijlen Claeske Alberts
naastligger ten westenHarmen Roeliffs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Hettes te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis Hettes, curator over te Leeuwarden
verkoperde weeskinderen van wijlen Teth Hettes
erflaterwijlen Syts Hettes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0166r van 12 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen t.o. Symon Fransens estrikwerk65‑00‑00 cgkamer
koperTjeerd Jansen estrikbakker
naastligger ten oostenFontein
naastligger ten zuidenFontein
naastligger ten westenSierck Gerbens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGeertie Cornelis, weduwe van te Wirdum
verkoperwijlen Krijn Tetmans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80
eigenaarRienk Cornelis
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195r van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ300‑00‑00 cghuis
koperBarent Barents, gehuwd metbontwever
koperAntie Dirks
naastligger ten oostenWillem Rutgers
naastligger ten zuidende tuin van Junius van Alema
naastligger ten zuidenYwerke Nauta
naastligger ten westenBerent Gerrits
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJunius van Alema, gehuwd met
verkoperYwerke Nauta


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80huis
eigenaarRienk Cornelis wed.
gebruikerRienk Cornelis wed.
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
aanslag huurwaarde02‑03‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerwed. Cornelis Geerts
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerCornelis Geerts wed.
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0024r van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ62‑00‑00 ggwoning
koperYede Tjeerds kaaskoper
huurderde weduwe van wijlen Claas Pieters Vrijmoed
naastligger ten oostenJan Hendriks Veldhuis
naastligger ten zuidenJunius Alema
naastligger ten westenGryttje Gorryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Zoutsloot 80huis
eigenaarMeye Harmens wed.
gebruikerCornelis Geerts wed.
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0082v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ275‑00‑00 cgwoning
kopervroedsman Barend van der Meulen
huurderde weduwe van wijlen Sweerus schoolmeester
naastligger ten oostenJan Hendriks Velthuis
naastligger ten zuidenJunius Alema
naastligger ten westenGryttje Gerryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYede Tjeerdskaaskoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen, vroedschap, koopt huis zz. Zoutsloot, bewoond door wd. Sweerus....? Ten O. Jan Hendrik Velthuis, ten W. Gryttje Gerryts, ten Z. Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Yede Tjeerds, kaaskoper, voor 275 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Paulus Gerrits de Boer... 1872, BS Franeker ovl 1872,; eigenaar van wijk B-086, een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-087Zoutsloot 80Paulus G de BoerPaulus G de Boerbranderij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 183Zoutsloot 80 Gerrit Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenpakhuis (167 m²)


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50015 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 5 van 3 feb 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-087Zoutsloot 80koopakte met subrogatiefl. 700pakhuis voormaals jeneverstokerij wijk B-086 (A185) en B-087 (A183)
 
verkoperZytse Paulus de Boer
koperHaye Bruins Monsma


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 183Zoutsloot 80 Haije MonsmaHarlingeneen oud gebouw vernieuwd tot eene boerderij


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 219 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Aafke Rinses Rinsma, overleden op 18 september 184063 jr, geboren Mildam, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van afwezige Sibertus Ferdinand Parant, moeder van Johanna Sibertus Parant (vrouw van Simon Jansen Douwes, turfdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 19 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Gelske Wiets, overleden op 1 december 184163 jr, geboren Dronrijp 4/5/1778, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van reeds overleden Tjalling Tuinstra, moeder van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 20 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Tjalling Tuinstra, overleden op 3 december 184167 jr, tichelaar, geboren Midlum 12/4/1774, overleden Wortelstraatje B 87, wednr. Gelske Wiets, vader van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 539 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Japke Hiddes de Vries, overleden op 19 juni 184751 jr, geboren Pingjum 3/12/1795, overleden Scheerstraat B 87, vrouw van Haaye Bruin Monsma, melktapper (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Antje, Dieuwke en Hidde Haayes Monsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Anna Dirks van Arum... Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Jan Siegers Tigchelaar... 1866, ovl wijk B-077, zv Sieger T, en Meindertje Sleeper; BS huw 1832, ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Tietje Arnoldus de Wildegeb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2455Zoutsloot B-087E. Godthelp en Gerrit H. Smit woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3489Zoutsloot B-083 Gerrit S. Spoelstra woonhuis en stal
Sectie A nr. 3489Zoutsloot B-084 Gerrit S. Spoelstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3489Zoutsloot 80 (B-084)wed. R. Faberwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 80 Paulus Kuijperbestellerf. 500f. 600


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11972
Zoutsloot 80aBauke van der Vlies


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 80J. Kuijpervarensgezel
Zoutsloot 80aB. v/d Vliesmatroos


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 80H. (Harmen) Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 80beeldbepalend pand6 van 10  terug