Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 84
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 84 2-074 2-101 B-086 B-082
Naastliggers vanZoutsloot 84
ten oostenZoutsloot 86
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176av van 27 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84Zoutsloot t.o. de stadsvesten bij de Franekerpoortwoning
 
koperJohannis Tiebes c.u.schoenmaker187-04-00 GG
naastligger ten westenhet schoenmakersperk van Atte Taekes
verkoperJacob Jochums c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[176v komt tweemaal voor.] Johannes Tiebbes, schoenmaker c.u. koopt een woning aan de stadsvesten tegenover de Zoutsloot.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0141r van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZschoenmakersperk
 
koperDirck Jochums, gehuwd met440-00-00 CG
koperTrijntie Reins
naastligger ten oostenAucke Jacobs
naastligger ten zuidenPiter Wouters
naastligger ten westenhet perk van Carst Meinders, en van
naastligger ten westenFolckert Symens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJohannes Tiebbes
verkoperWickien Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jochums x Trijntie Reins kopen een schoenmakersperk met drie kuipen, kalkdobbe en eekhuis, zz. Zoutsloot. Ten O. het huis van Aucke Jacobs, ten Z. Pieter Wouters, ten W. het perk van Carst Meinders en Folckert Symens, ten N. de Zoutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van Johannes Tiebbes x Wickein Wouters, voor 440 CG.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0099ar van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZschoenmakersperk
 
koperJan Jorris 670-14-00 CG
koperDirck Christiaens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPytter Wouters
naastligger ten westenCarst Meinerts
naastligger ten westenhet perk van Folckert Symons
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDirck Jochums c.u.


 


 


 


 


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0347r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84tuinZoutsloot ZZschoenmakersperk
 
koperThomas Gonggrijp, gehuwd met82-10-00 GG
koperAegien Sybrens
naastligger ten oostenarmenkamers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenReiner Gijsberts Fontein koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
koperJan Gosses, gehuwd metmr. schoenmaker
koperMaartie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Gonggrijp x Aegien Sybrens koopt een schoenmakersperk zz. Zoutsloot. Ten O. een Armencamer, ten W. Reiner Gijsberts Fontein, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Jan Gosses, mr. schoenmaker x Maartie..?, voor 22 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-074Zoutsloot 84
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
opmerkingpauper


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263v van 17 mei 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van hopman Jan Croese


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-074Zoutsloot 84
eigenaarRienk Cornelis
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Zoutsloot 84huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0321r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBerber Rienks
naastligger ten westenJunius van Alema


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0321r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Zoutsloot 84huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-074 Zoutsloot 84wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Zoutsloot 84huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerwed. Cornelis Geerts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84tuinZoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de oud rentmeester Lantinggrote hof
 
koperJohannes Harmens Tichelaar, gehuwd met321-14-00 GG
koperTrijntie Wybes
naastligger ten oostenHarmen Hageman c.s.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westende hof van de heer Junius van Alema
naastligger ten noordenhet zomerhuis van de heer Junius van Alema
verkoper q.q.Hendrik Jansen de Wit, curatormr. bontwever
verkoper q.q.huisman Wessel Teunis, curator overAelsteede
verkoperde nagelaten kinderen van Claas Harmensmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens, tichelaar x Trijntie Wybes kopen (b) een grote hovinge, aan de Soutsloot tegen over het panwerk van oud rentmeester Lanting. Geen grondpacht. Ten O. Harmen Hageman cum soc., ten Z. doopsgezinde woning, ten W. en N. Junius van Alema`s tuin en zomerhuis. Gekocht van Hendrik Jans de Wit, mr. bontwever en Wessel Teunis, huisman te Aelsteede in Munsterland, als curatoren over de nagelaten kinderen van Claas Harmens, in leven mr. bontwever, voor (a en (b) 321 gg. 14 st.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0087r van 6 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de burgemeester Lantinghuis en hof
 
koper door niaarvroedsman Barend van der Meulen koopman700-00-00 CG
geniaarde koperHendrik Stomp, gehuwd metleerlooier
geniaarde koperJanke Claases Danser
naastligger ten oostende heer Junius van Alema
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema
naastligger ten westenBarend van der Meulen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Trijntje Wybes, weduwe vanGrettingabuurt onder Almenum
verkoper van 1/2wijlen Johannis Harmens Tigchelaar
verkoper van 1/4Age Johannis Tigchelaar, erfgenaamAlmenum
verkoper van 1/4Wybe Johannis Tigchelaar, erfgenamen van hun vaderAlmenum
erflaterwijlen Johannis Harmens Tigchelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Stomp, leerlooier x Janke Claases Danser, een huis en hof aan de zz. Zoutsloot, TEGENOVER het panwerk van burgemeester Lanting. Ten O. en Z. Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot, ten W. de koper. Gekocht van Trijntje Wybes wv Johannes Harmens en Wybe- en Age Johannes, allen tigchelaars op Grettingabuurt (Almenum), voor 1/2, 1/4 en 1/4, als erven Johannes Harmens, voor 700 cg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0220v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ bij de Franekerpoort, vooraan detuin met vruchtbomen, zomerhuis, gallerij en keuken
 
koperSicco Rienstra oud procureur900-00-00 CG
huurderSicco Rienstra 36-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Jans
naastligger ten zuidende woningen in het Wortelstraatje
naastligger ten westende heer Albarda n.u.
naastligger ten westenBarend Bontjema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Wynia, weduwe van
verkoperwijlen S. Schaaff


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0264r van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84Zoutsloot bij de Franekerpoorttuin, zomerhuis, gallerij, keuken en secreet
 
koperHendrik J. Smith, gehuwd metprocureur postulant623-00-00 CG
koperHiltje Eeuwes
voormalig eigenaarwijlen Sicco Rienstra
voormalig eigenaarde weduwe van S. Schaaff
naastligger ten oostenHendrik Jans
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westenAlbarda
naastligger ten westenBarend Bontjema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Rienstra, gehuwd metLeeuwarden
verkoperValentinus Slothouwerrector van de Latijnse ScholenLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik J. Smith, Procureur Postulant, later notaris, x Hiltje Eeuwes, koopt een tuin met vrugtdragende bomen, waarbij een zomerhuis dat uitziet op de stadsvesten en in `t veld, met een galerij en keuken etc., voor aan de Zoutsloot, omtrent de Franekerpoort. Ten O. Hendrik Jans, ten W. de heer Albarda nom. uxoris en Barend Bontjema, ten Z. de woningen in het Wortelstraatje, ten N. de straat en Zoutsloot. Voor de voorwaarden betreffende het zomerhuis, de afvoer van de mest uit de stal, het onderhoud van de straat en het huis ten O., zie de acten van 25 feb 1729 in Proclbk. 247, van 17 jun 1737 in nr. 249, van 4 jul 1769 in nr. 257 en van 12 nov 1799 in nr. 265. Gekocht van Trijntje Rienstra x Valentinus Slothouwer, rector v.d. Latijnse school te Leeuwarden, als erfgename ex testamento van haar broer, wl. de oud-procureur Sicco Rienstra, voor 623 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0127r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ tegenover de panwerken bij de Franekerpoortgebouw als oliemolen gebruikt
 
koperwethouder Paulus G. de Boer koopman600-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenH. Smith procureur
naastligger ten westenPaulus G. de Boer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperMintje van der Meulen, gehuwd metBolsward
verkoperJohannes Albardabaljuw 9e districtBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus G. de Boer, wethouder, koopt een gebouw dat eerder als oliemolen werd gebruikt, aan de Zoutsloot tegenover de panwerken, bij de Franekerpoort Wijk B..?, en dat door de koper tot een branderij is gemaakt. Ten W. de koper, ten Z. de procureur Th. Smith, die de bovenste verdieping van de loods bezit, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Mintje v.d. Meulen x Johannes Albarda, baljuw van het 9e district van Friesland, te Bolsward, voor 1/4, en de overige 1/2 en 1/4 bij boedel scheiding verkregen te hebben van Syds Schaaff en Barend Bontjema, voor 600 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101 Zoutsloot 84T van Benthem0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Paulus Gerrits de Boer... BS huw 1814, huw 1828, ovl 1830, ovl 1844, ovl 1845, ovl 1872, BS Franeker ovl 1872,; eigenaar van wijk B-086, een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-086Zoutsloot 84Paulus G de Boer ledig plak gronds


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 84Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis en erf (155 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Broer Baukes Kramer... Bauke K, en Rinske Hayes; BS huw 1833, ovl 1844; oud 38 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Elisabeth Hendriks Zeilmaker... BS huw 1833, ovl 1844, ovl 1867; oud 40 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-086ZoutslootBroer Kramer38 jStavorenm, protestant, gehuwd
B-086ZoutslootElizabeth Zeylmaker40 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Pieter Feyes Schaafsma... huwt met Lijsbert Jans Westra, kind: Feye Pieters S, geb 1812 Kimswerd, timmerman in 1862, N.H., ovl wijk B-086, huw.get. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2608B-077 (Wortelstraat)Sijbren Takemawoonhuis
Sectie A nr. 2608B-086 (Zoutsloot)Sijbren Takemawoonhuis


1863 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 10 en 20 van 4 feb 1863
adressoortbedraggebruik
B-086Zoutsloot 84provisionele en finale toewijzing en inhoudinghuis en bakkerij C-086
 
verkoper en inhouderJouke van Rees


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2829*B-081 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 2829*B-082 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2829Zoutsloot 84 (B-082)wed. R. Faberwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 84W. de Vrieshoutstekknecht


1975 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 84Hein Buisman StichtingBouw laat zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 84beeldbepalend pand5 van 10
  terug