Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 91
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 912-0052-0052-007B-120(niet bekend)


Naastliggers vanZoutsloot 91
ten oostenZoutsloot 93
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 89
ten noordenAchterstraat 30


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0158v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 91In het noordoosten van de stad80‑00‑00 cghuisstede
koperEede Auckes
niaarnemer ratione proximitatisFoecke Piers Heemstra
niaarnemer q.q.Claes Adams, geauthoriseerde curator over
niaarnemer ratione sanguinisTrijntje Reyers dochter van een van de verkopers
naastligger ten oostenFoecke Piers Heemstra
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenSipke Clasen
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperLieuuwe Lolckes c.soc.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0087v van 30 jun 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 91Zoutsloot NZ [staat: bij de drie pijpen]340‑00‑00 gghuis
koperHeere Clasen c.u.
naastligger ten oostenGriet Sipkes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Arien Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Wybes te Oosterlittens


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0028v van 5 mrt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 91Zoutsloot NZ350‑00‑00 gghuis
koperAlbert Sybes Groen, gehuwd met
koperAeriaentie Ariens
naastligger ten oostenSipcke Tiercx
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hillemoei
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHere Claessen, gehuwd met
verkoperBerber Claesses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Sybes Groen x Aeriaentie Ariens kopen een huis op de Zoutsloot


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-005Zoutsloot 91
eigenaarLambert Claessen wed.
gebruikerLambert Claessen wed.
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-005Zoutsloot 91huis
eigenaarLambert Claessen wed.
gebruikerLambert Claessen wed.
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 91Zoutsloot NZ235‑00‑00 cghuis en kamer en loodsen en tuin
koperFeike Fransen, gehuwd met
koperDoutien Luities
naastligger ten oostenWijne Wybes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEerk Jansen
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperBeert Dirkzen Brouwer c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-005Zoutsloot 91huis
eigenaarwed. Lammert Claessen erven
gebruikerwed. Jan Garts
aanslag huurwaarde01‑13‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0262r van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 91Zoutsloot NZ207‑00‑00 cghuis
koperTrijntje Sybes, weduwe van
koperwijlen Claes Tjeerds
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Hessels
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenErik Jansen
naastligger ten noordenPier Andries
verkoperDoutjen Luitjens, weduwe van
verkoperwijlen Feyke Fransenwaterhaler


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-005Zoutsloot 91huis
eigenaarTrijntie Sybes
gebruikerTrijntie Sybes
opmerking1729 insolvent verklaart 10-10-00


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0206v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 91Zoutsloot NZ515‑00‑00 cghuis
koperJacob Hendriks, gehuwd metschuitschipper te jurisdictie van Harlingen
koperGrietie Tieerds te jurisdictie van Harlingen
toehaakeen zilveren lepel
huurderDouwe Heeres
naastligger ten oostenYpe Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSipke Sakes
naastligger ten noordenRowel koopman
naastligger ten noordenFeitema koopman
verkoperAlbert Pietersschuitschipper te Franeker


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0044v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 91Zoutsloot NZ540‑00‑00 cghuis
koperDouwe Luitjens, gehuwd metboeierschipper
koperNieske Piers
naastligger ten oostenYppe Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSipke Sakes
naastligger ten noordenhet estrikwerk van Sibrand Feitema koopman
verkoperJacob Hendriks, gehuwd metschuitschipper
verkoperGrietie Tjeerds


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-005Zoutsloot 91huis
eigenaarDouwe Luitjens
gebruikerDouwe Luitjens
aanslag huurwaarde01‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-005, fol. 20rZoutsloot 91Douwe Luitjens weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen6:16:00 cg1:3:00 cgbestaet suinigh


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096r van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 91Zoutsloot NZ353‑14‑00 gghuis
koperMelle Ynses oud schipper
naastligger ten oostenEelke Jelles
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Baltus
naastligger ten noordenClaas Tomas IJzenbeek c.s.
verkoperNieske Piers, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Luitjensschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Er zijn twee folio 96!) Melle Ynses, oud schipper, koopt een huis nz. Zoutsloot, bewoond en gebruikt door de verkoperse. Geen grondpacht. Ten O. Eelke Jelles, ten Z. de straat, ten W. Johannes Baltus, ten N. Claas Tomas IJsenbeek cum soc. Gekocht van Nieske Piers wv schipper Douwe Luitjens, voor haarzelf en als moeder en wettige voorstanderse van haar minderjarige kinderen, voor 153 gg. 14 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-005Zoutsloot 91
eigenaarMelle Ynses
gebruikerBroer
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-005Zoutsloot 91huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerBroer [niet vermeld]
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-007Zoutsloot 91huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerMelle Douwes wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑03‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-007Zoutsloot 91huis
eigenaarMelle Ynskes
gebruikerGeert de Beer
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-007 , pag. 26Zoutsloot 91B. Boomsma 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Klaas Hiddes Bleekereigenaar en gebruiker van wijk B-120, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-120Zoutsloot 91Klaas H BleekerKlaas H Bleekervarensgesel


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 117 van 15 aug 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-120Zoutsloot 91provisionele en finale toewijzingfl. 1397pan- en estrikkenwerk B-119, B-120 en B-013
 
verkoperSjoerd Bouwes Stienstra (te Leeuwarden)
koperPetrus Johannes Metzelaar (te Heerenveen)


1830 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Jeltje Rintjes Gaykema... Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1830, ovl 1849, ovl ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-120Zoutsloot 91Klaas H BleekerKlaas H Bleekervarensgesel
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 91 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 91 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 91 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 91 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Aukje Riddersteen... dv Antonij R, en Pietje Harmens; BS huwafk. 1811, huw 1812, ovl 1846, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Pietje Wassenaar... W, en Adriaantje Anthonij Riddersteen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120, 132, 185, wijk H-210; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839; geb 29 jan 1810, ged ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2768Zoutsloot B-120Kaspar Johs. Schokker panwerk
Sectie A nr. 2768Zoutsloot B-121Kaspar Johs. Schokker panwerk
Sectie A nr. 2768Zoutsloot B-122Kaspar Johs. Schokker panwerk


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3105Zoutsloot 91 (B-143)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25735
Zoutsloot 91Lourens Posthumus


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 91J. (Jan) Bruinsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 91beeldbepalend pand8 van 10  terug