Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 98
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 982-086 2-091 B-058B-063


Naastliggers vanZoutsloot 98
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenZoutsloot 100
ten westende Wortelstraat
ten noordende Wortelstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0146v van 11 feb 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98[staat: bij de franekerpoort]336‑00‑00 GGhuis daar Franicker althans uuthanght
koperJetze Pieters, gehuwd met Franeker
koperYde Douwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEpe Epes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Dircx
verkoperSytze Jelgers, gehuwd met
verkoperLijsbet Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetze Pieters. Bij de Franikere poort daer Franiker althans uuthanght. Ten Z. Ipe Claes, ten N. Jan Dirx. Van Sytze Jelgers, voor 336 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0044v van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Wortelstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort op het oosteinde van de droogestraat]337‑14‑00 GGhuis met ledige plaats en een bargenhuis op de wal
koperPyter Lolles, gehuwd metmetselaar
koperGeertke Hendricks
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSicke Douues metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: droogestraat]
verkoperMinse Minnes, gehuwd metschuitmaker
verkoperDieuw Agges
tekst in de margeDe magistraat van Harlingen protesteert den stadt dese proclamatien ontschadelick te zullen zijn voor zo veel het bargehuys angaat. Actum den 7 septembris 1611.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0213v van 24 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMentse schuitmaker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0175v van 2 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: achterdiep bij de Franekerpoort]325‑00‑00 GGhuis en kamer met ledige plaats
koperWytse Hendricks, gehuwd met
koperJisck Wybes
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSicke Douues
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperGeertie Hendricks voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Lollesmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Hendricks x Jisck Wybes kopen een huis, kamer en ledige plaats daar achter aan het achterdiep bij de Franekerpoort. Ten Z. Sicke Douwes, ten N. een drogestraat. Geen grondpacht. Gekocht van Geertie Hendricks wv Metselaar Pieter Lolles, als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen onder renunciatie vellejani, voor 325 gg.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117v van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: op het oosteinde van de Droogstraat ZZ bij de Lombertspijp]365‑00‑00 GGhuis
koperJan Seerps, gehuwd met
koperTrijn Impkes
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Syds Sickes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWyts Hendriks, gehuwd met
verkoperYefk Wybes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0102v van 16 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: bij de Lombertspijp op de hoek van de Droogstraat]340‑00‑00 GGhuis
koperOeds Wybes c.u.
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten zuidenDirck Jansen Schiere
naastligger ten westenGeert Hendricx
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperPytter Imckes
verkoperSeerp Imckes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011r van 28 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: bij de Lombartspijp hoek Droogstraat]410‑00‑00 GGhuis
koperImk Bartels, gehuwd met
koperAndries Bouwens
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten zuidenDirk Jansen Schiere
naastligger ten westenGeert Hendriks
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperOeds Wybes c.u.


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0114r van 12 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ op de hoek van het eind van de Droogstraat]278‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Gerrits, gehuwd met
koperSyntie Synes
huurderAbraham Fransen c.u.
huurderThijs Annes
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van het kind van Jan Beernts
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Symon Sloterdijck, hoofddiaken
verkoper q.q.Dirck Kyvit, president diaken van
verkoper van 1/3de Gereformeerde Gemeente
verkoper q.q.Abe Pytters, buitenvader
verkoper q.q.Fedde Tjeerdts, buitenvaders van
verkoper van 1/3de stad Harlingen: weeshuis
verkoper q.q.Jan Pytters Oldaens, armenvoogd
verkoper q.q.burgerhopman Wybrandt Pytters, armenvoogden van
verkoper van 1/3de stad Harlingen: huiszittende armen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ hoek Wortelstraat [staat: Droogstraat hoek Lombartspijp]255‑00‑00 GGhuis
koperJan Feykes, gehuwd met
koperAntje Ydes
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere mr. timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van het kind van Jan Beerns
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperHendrick Gerryts te Makkum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086Zoutsloot 98huis
eigenaarEibert Pieters
gebruikerHendrick Warners
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086Zoutsloot 98kamer
eigenaarGuilliam Boneta
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Hendricks


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080r van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Hendrix


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0141v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Hendrix


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086Zoutsloot 98kamer
eigenaarAegt Hendriks
gebruikerAntje een weduwe
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0285v van 3 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot bij de Lommertspijp215‑00‑00 CGhuis waarin 2 kamers, en plaatsje
koperFrans Beernts, gehuwd metbontwever
koperGrietje Clases
huurderCornelis Jansen
huurderDirk Broers
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenJacob Hettes mr. bakker
naastligger ten westenAegt Hendriks
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperGerrit Hendriks, gehuwd met
verkoperTrijntie Dirks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086Zoutsloot 98kamer
eigenaarAagt Hendriks
gebruikerAagt Hendriks
opmerking1726 insolvent verklaart 9-00-00


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0116v van 4 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Beerns mr. wever


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0194r van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Beerns mr. wever


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-086 Zoutsloot 98Willem Boneta, bestaande uit 7 personen02‑10‑00 cg02‑10‑00 cg
2-086 Zoutsloot 98Rinske Claases, bestaande uit 1 persoon01‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086Zoutsloot 98kamer
eigenaarJan Blauw
gebruikerRinske Claeses
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0240v van 18 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Beernds


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0242v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ bij Lombartspijp215‑00‑00 GGhuis
koperJan Christiaans, gehuwd metbontwever
koperHinke Martens
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenTeves Jacobs
naastligger ten westenJan Jansen Blauw
verkoperFrans Beerndsbontwever


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0013r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot WZ [staat: op de streek van het Wortelstraatje]192‑00‑00 GGhuis en weefwinkel voor drie getouwen
koperMarten Fokkes, gehuwd metkoopman
koperAriaantje Jarigs van der Ley
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat[
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taewis Jacobs
naastligger ten westenMarten Fokkes
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Harmen Arends, erfgenaam van zijn broermr. bontwever
verkoper van 1/2wijlen Jan Arends Luisbroek
verkoper van 1/2Aaltje Martens, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Gerrit uit de Booterton, erfgename van haar zusterschipper op de wadlegger te Medemblik
erflaterwijlen Hinke Martens, weduwe van
erflaterwijlen Jan Arends Luisbroek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Fokkes, coopman x Ariaantje Jarigs van der Ley kopen een brave huysinge en weefwinkel voor drie getouwen, staande op de hoeck van het Wortelstraatje, door Jan Arent Luisbroeck metterdood ontruimd. Geen grondpacht, bezwaard met havenistegeld. Ten O. en N. de straat, ten Z. Taewes Jacobs erven, ten W. de koper. Voor de losse goederen 8 cg. Gekocht van Harmen Arends, mr. bontwever, als erfgenaam van van zijn wl. broeder Jan Arends Luisbroeck, voor 192 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0212r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Marten Fokkes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0212r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Wortelstraat ZZ hoek155‑05‑00 CGhuis
koperHinne Zytses melktapper
huurderde weduwe van Jan Sjoerds 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat
naastligger ten zuidenWillem Pieters bakker
naastligger ten westenwijlen Marten Fokkes
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, executeur
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, executeurs over de boedel van
verkoperwijlen Marten Fokkes, gehuwd met
verkoperAdriaantje van der Ley


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307r van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHinne Zytses


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Ane Sierx


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-091, pag. 35Zoutsloot 98Hinne Zytzes0‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-058Zoutsloot 98Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra dongplak


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 427Zoutsloot 98wed. Abraham StevensHarlingenerf (68 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-058Zoutsloot 98Sybren Dirks Sleeper... werkman in 1855, zv Dirk Sijbrens en Wybrigje Sijtses; BS huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk B-058; SLEEPER, SIJTSE ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2415Zoutsloot B-058Joseph Gorterbergplaats


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2415Wortelstraat B-063Jacobus Altawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2416Zoutsloot 98 (B-062)Anna de Vriesbergplaats


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 98G. (Geertie) Bosma
  terug