Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 138-070 8-073 E-066E-057


Naastliggers vanZuiderhaven 13
ten oostenHondenstraat 1
ten zuidende Hondenstraat
ten westende Zuiderhaven
ten noordenGrote Bredeplaats 2


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0115v van 5 sep 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0280r van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuidwesterhaven OZ hoek nieuwe Vijverstraat260‑05‑00 GGhuis
koperNanne Jacobs, gehuwd met
koperTiets Hayes
verpachter grondde weduwe Trijn Wybes 1‑00‑00 CG
huurderAndries Hessels c.u.
naastligger ten oostende weduwe Trijn Wybes
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende weduwe Trijn Wybes
verkoperTrijn Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Sybrandt Romkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanne Jacobs x Tiets Hayes kopen een huis, nu bewoond door Andries Hessels c.u., oz. Zuidwesterhaven, op de hoek van de Nieuwe Vijverstraat. Ten O. en N. de verkoperse, Z. die straat, ten W. de straat en haven. Grondpacht 1 cg aan de verkoperse. Gekocht van Trijn Wybes wv Sybrandt Romckes, voor 260 gg 5 st.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0236v van 17 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuiderhaven NZ hoek Hondenstraat [staat: zuidwester haven OZ hoek vijverstraat]400‑00‑00 GGhuis
koperDouue Siercks gedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks te ten oosten van Harlingen
verpachter grondClaas Sibrants Siouma 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaas Sibrants Siouma
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: zuidwesterhaven en straat]
naastligger ten noordenClaas Sibrants Siouma
verkoperNanne Jacobs voor zich en zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Tziets Hayes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Hondenstraat NZ [staat: hoek nieuwe vijverstraat]285‑00‑00 GGhuis
koperWibran Swartwolt koopman te Amsterdam
verpachter grondClaes Sibrants Syouma 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: nieuwe vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenClaes Sibrants Syouma
verkoperLieuwe Poppes, gehuwd met
verkoperTet Luytjes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0170v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13[niet vermeld]800‑00‑00 CGhuis
koperHans Pouuels, gehuwd met
koperAeltie Jacobs
verpachter grondClaes Sybrants Syouma 1‑00‑00 CG
huurderHans Pouuels c.u.
naastligger ten oostenClaes Sybrants Syouma
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Sybrants Syouma
verkoperWybrant Swartwoutkoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Pouwels


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121r van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004v van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuiderhaven NZ [staat: Vijverstraat]547‑00‑00 GGhuis genaamd de Pauuesteert
koperburgemeester Gellius Vetzensius c.soc.de Pauwenstaart
huurder voor 1 jaarRoches Tymens c.u.luitenant50‑00‑00 GG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang voor Cornelis Dousen de Boer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Joucken
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenArien Everts
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerCornelis Dousen de Boer
verkoperFeycke Claesenbode Admiraliteit in Friesland
verkoperEpeus Kiestranotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGellius Wetsensius, burgemeester c.u. koopt een huis genaamd de pauwesteert in de Vijverstraat, nu bewoond door luitenant Roches Tymens c.u. Ten O. erven Symen Joucken en een steeg waardoor Cornelis Dousen de Boer vrije doorgang heeft, ten W. Arien Everts. Geen grondpacht. Gekocht van kamerbode bij de Admiraliteit Feycke Claesen en notaris publicus Epeus Kiestra voor 547 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0095v van 17 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Vijverstraat NZ366‑00‑00 GGdwarshuis
koperAlbertie Hiddes, weduwe van
koperwijlen Yge Stoffels
naastligger ten oostenBroer Ages
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenJacob Hansen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen burgemeester Paulus Jansen Innema
verkoperPytter Yges, erfgenaamgrootschipper
verkoperJacob Hansen e.a., erfgenamen van
verkoperwijlen Yge Stoffels


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028ra van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuiderhaven NZ [staat: OZ]316‑20‑00 GG2/3 huis
koper provisioneelMarten Ockes c.u.
eigenaar van 1/3Marten Ockes
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostende plaats van de Pau
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Pau de Pauw
verkoperde erfgenamen van wijlen Hans Pouwels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Marten Ockes koopt 2/3 deel van een huis aan de oz. van de Zuiderhaven. Ten W. de haven, ten N. het huis 'de Pauw', ten O. de plaats van dat huis, ten Z. de Vijverstraat. Het andere 1/3 deel is al van de koper zelf. Gekocht van erven Hans Pouwels.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177r van 27 dec 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Vijverstraat (op de Vijver)600‑00‑00 GGhuis met loods, steeg en plaats
koperSalomon Jansen, gehuwd met
koperGrytie Jacobs
naastliggersteeg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaeske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Sents
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jansen x Grijttie Jacobs koopt huis op de VIJVER in de Vijverstraat. Gekocht van Claeske Jans wv Huybert Sents. Er zijn geen naastliggers genoemd.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuiderhaven NZ [niet vermeld]410‑00‑00 GGhuis genaamd de Pausteert, achter het huis de Pauw
koper provisioneelN. N. de Pauwestaart
huurderN. N. 45‑00‑00 GG
naastligger ten oostensteeg waarlangs Jan Pieters vrij in- en uitgang heeft
naastligger ten oostenJoris Symons
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Pauw de Pauw
naastligger ten noordenJan Pieters Oldaens
verkoper van 2/3de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius, gehuwd met
verkoper van 2/3Aeltie Dirx Harderwijck
verkoper van 1/3mr. Hidde Nannes Grettinga


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 383r van 27 mei 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zuiderhaven 13
overledeneAttie Doyes, weduwe van
wijlen vroedsman Marten Ockesscheepstimmerman
oud burgemeester Tjeerd Bouwens, geauthoriseerd curator
Seerp Lammerts, geauthoriseerd curatorkoopman
burgervaandrig Hessel Wytses Wassenaer, geauthoriseerd curatoren over
Marten Martens oud 19 jaren
Doye Martens oud in 't 17e jaar
Frans Martens oud in 't 13e jaar
aangeverAeltie Martens, zuster van
Ocke Martens der kinderen halfbroer, en zijn zwager
Jan Symensscheepstimmerman
aangeverAcke Doyes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0383r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Attie Doyes, weduwe van wijlen de vroedsman Marten Ockes in leven schipstimmerman binnen Harlingen, van alle sodanige goederen actien ende crediten uit- en inschulden als aldaer zijn bevonden ende bij haer metter doodt ontruymt ende naegelaten, op versoeck van de olde burgemeester Tjeerd Bouwens, de Coopman Seerp Lammerts ende de faendrigh Hessel Wytses Wassenaer, als geauthoriseerde curator over de drie naegelatene weeskinderen van de overledene bij haer wijlen man voornoemt in echte verweckt, met name Marten, Doye ende Frans Martens old resp. 19 in't 17 ende 13 jaer als requiranten, ende Ocke Martens major annis der kinderen halff broeder, sampt Jan Symens schipstimmerman een swaeger van Ocke Martens voornoemt ende alsoo voor haer selve als requireerden, zijnde de aengevinge gedaen door Aeltie Martens des selfs meergeseyde Ocke Martens suster, nae dat se alvoren den eede getrouwigheyt omme alles wel te doen in handen vande heeren praesiderende burgemeesters Folckert Lammerts [0383v] Nijkerck als mede commissaris hadde gepraesteert, waerop dan alsoo ten overstaen van voornoemde commissaris Nijkerck tot de beschrijvinge is geprocedeert, als mede geadsocieert met de secretaris dr. Dominicus Wringer. Actum den 27e Mey 1679. De post is desen mede door Acke Doyes op Eede van getrouwigheyt als boven aengegeven.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050v van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenAuckien Doyes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050v van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenAuckien Doyes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0080v van 25 jan 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Vijver76‑10‑00 GGhuis
koper door niaarGerrit Bouwes Schiere mr. chirurgijn
geniaarde koper q.q.Zierck Dirx, namensmr. chirurgijn
geniaarde koperburgervaandrig Wybe Sjoerts Wildschut
huurderChristiaen Beerns
naastligger ten oostenObbe Hanses wijdschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAntie Keympes
naastligger ten noordenGerryt Schiere
verkoperTrijntje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Bouwes Schiere koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Zierck Dircx, mr. chirurgijn en Wybe Sjoerds Wildschut, vaandrig, een huis op de Vijver. Ten O. Obbe Hansen, wijdschipper, ten W. Antie Keimpes, ten Z.?, ten N. Gerrit Schiere, achter wiens huis DIT gekochte huis staat. Gekocht van Trijntie Jans wv Poppe Alberts, voor 76 gg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0029r van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033v van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0035r van 2 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVijverstraat


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0036r van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0036v van 16 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuiderhaven NZ achter de Pauw80‑00‑00 GGhuis
koperFroukjen Rienx, en haar zuster
koperAertie Rienx
verpachter grondde stad Harlingen8‑12‑00 CG
naastligger ten oostende plaats van het huis de Pauw de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenhet huis de Pauw de Pauw
verkoper q.q.Esge Lieuues, gelastigde vankoopman
verkoper q.q.Trijntie Symons q.q., hypotheekhouder van te Edam
verkoperAttie Doyes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070Zuiderhaven 13huis
eigenaarburgemeester Schiere erven
gebruikerCornelis Jobs cum socio
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070Zuiderhaven 13huis
eigenaarBurchert Hendrix
gebruikerTjeerd Claeses
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0197r van 19 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Haven achter het Grootveerschippers Gildehuis genaamd De Pauw37‑14‑00 GGhuis
koperEsaias Jansen, gehuwd met
koperAnskjen Pybes
verpachter grondde stad Harlingen8‑12‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis en plaats genaamd de Pauw de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenhet huis en plaats genaamd de Pauw de Pauw
verkoperBartoldus Lantinghrentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaias Jansen x Anskjen Pybes koopt oz. Zuider nieuwe Haven het huis achter het Grootveerschippers Gildehuis ' de Pauw'. Ten N. en O. dat Gildehuis met zijn plaets, ten W. die haven, ten Z. de Vijverstraat (nu Hondenstraat). Het huis is belast met het onderhoud van de wal en de straat (Zuiderhaven). Gekocht van Barteldus Lantingh, rentmr., voor 37 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070Zuiderhaven 13huis
eigenaarBurgert Hendriks
gebruikerMeindert Hendriks
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0222v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuiderhaven ZZ [staat: achter herberg de Pauw]70‑00‑00 CGhuis
koperMarike Willems kasteleinse in herberg De Pauw
verpachter grondde stad Harlingen8‑12‑00 CG
naastligger ten oostenherberg de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenherberg de Pauw
verkoperJohannes Willems Vosmakoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070Zuiderhaven 13huis
eigenaarCornelis Oldaan
gebruikerBouwe Symons
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0149r van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuiderhaven achter het huis de Pauw300‑00‑00 GGhuis genaamd de Pauwesteert
koperJan Feyes, gehuwd mettrekveerschipperde Pauwestaart
koperPytje Foekes
verpachter grondde stad Harlingen8‑12‑00 CG
huurderde vrouw van Johannes Goyer
naastligger ten oostenhet huis de Pauw de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenhet huis de Pauw de Pauw
verkoper q.q.Salomon Gerlofs Builart, gelastigde van
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Janske Willems te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Feyes, trekschipper x Pytje Foekes koopt 'het Pauwestaartje'. Ten O. en N. 'de Pauw', ten W. de straat en haven, ten Z. de Vijverstraat. Gekocht van erven Jancke Willems te Makkum.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0284v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuiderhaven achter herberg de Pauw151‑00‑00 GGhuis genaamd de Pauwestaert
koperSjoerd Talma koopmande Pauwestaart
verpachter grondde stad Harlingen8‑12‑00 CG
huurderPyter Daniels c.u.38‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis de Pauw de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenhet huis de Pauw de Pauw
verkoperJan Feyes, gehuwd met
verkoperPyttie Foekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma koopt het huis 'het Pauwestaartje'. Ten O. en N. de herberg 'de Pauw', ten W. straat en haven, ten Z. de Vijverstraat. Gekocht van Jan Feyes x Pyttie Foekes.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-070 Zuiderhaven 13Otte Hettes, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070Zuiderhaven 13huis
eigenaarCornelis Oldaan
gebruikerOtte Hettes
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑09‑00 CG


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0099v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuiderhaven achter de herberg de Pauw285‑00‑00 CGhuis genaamd het Paeuwestaertje
koperArjen Arjens, gehuwd metmatroos op het Prinsenjachthet Pauwestaartje
koperSydske Annes
verpachter grondde stad Harlingen8‑12‑00 CG
huurderwijlen Sara Baukes
naastligger ten oostenherberg de Pauw de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenherberg de Pauw de Pauw
verkoperSjoerd Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Arjens, matroos op het Princejagt x Sydske Annes koopt 'het Pauwestaertje', nz. Vijverstraat. Ten O. en N. 'de Pauw', ten Z. de Vijverstraat, ten W. de straat en haven. Het is door wl. Sara Baukes metterdood ontruimd. Gekocht van Sjoerd Talma, koopman.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0250r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 13Zuiderhaven NZ300‑00‑00 CGhuis genaamd het Pauwestaartje
koperachter herberg de Pauw Klaas Ages, gehuwd metbootsmande Pauwenstaart
koperMarijke Pieters
verpachter grondde stad Harlingen8‑12‑00 CG
naastligger ten oostenherberg de Pauw de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenherberg de Pauw de Pauw
verkoper van 1/2Arjen Arjensmatroos op het Statenjacht
verkoper van 1/4Arjen Arjens, gelastigde van zijn broerhuistimmerman
verkoper van 1/4Ane Arjensmr. wieldraaier te Amersfoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Ages, bootsman x Marijke Pieters koopt 'het Pauwestaartje'. Ten O. en N. 'de Pauw', ten W. de haven, ten Z. de Vijverstraat. Gekocht van wd. Arjen Arjens, matroos op het Statenjacht, voor 1/2 en Arjen Arjens, huistimmerman voor zich en als gelastigde van zijn broer Anne Arjens, mr. wieldraaier te Amersfoort, samen voor de andere 1/2.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-073, pag. 166Zuiderhaven 13Claas Ages1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Klaas Ages Zeilmaker... Leentje Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1815, ovl 1820, ovl 1827; eigenaar en gebruiker van wijk E-066, schipper, 1814. (GAH204); K.A.Z. en Klaaske Postmus, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-066Zuiderhaven 13Claas A Zeylmaker Claas A Zeylmaker schipper


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 101 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-066Zuiderhaven 13Auke Vogelzang, overleden op 4 oktober 1824schipper (Zuiderhaven E 66), man van Tjitske Pieters, winkelierse, vader van Swerus, schipper, Baukje (vrouw van Tjerk Saskes, matroos op reis naar China), Wiebkje (wed. Ulbe Sierds) en minderjarige Hikke, Janna en Pietje Aukes Vogelzang. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1186Zuiderhaven 13wed. Auke VogelzangtapperscheHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Jacob Jurjens Visser... huw 1834, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-066; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Janna Aukes Vogelzang... 1834, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk E-066; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Johannes Holstein... H, en Heilkje Poort; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk E-066, supp wijk H-257; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver, wijk H-146; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-066Zuiderhaven 13Jacob Visser stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-066ZuiderhavenJacob Jurjaans Visser33 jzeemanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-066ZuiderhavenJanna A Vogelzang29 jtapperseHarlingenv, protestant, gehuwd
E-066ZuiderhavenJanke Jacobs Visser4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-066ZuiderhavenPietje A Vogelzang26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Hinke Gerrits de Vries... en Geertje Feddes; BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Lolle Sytses Goverts... BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk B-127; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1186Zuiderhaven E-066Jantje Vogelzang vrouw van Jacob Visserwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1186Zuiderhaven E-057Jacob Visser en medeëigen.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1186Zuiderhaven 13 (E-057)Abe Hainja (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 13wed Theodorus Keizer geb. H. Stootmanzonderf. 1100f. 1100


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 13P. (Pieter) Nielsen


1977 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 13 (zuidgevel (Hondenstraat)), HarlingenZuiderhaven 13 (zuidgevel (Hondenstraat))Rinsma, Adrianus JADRIANUS J. RINSMA'
afbeelding van een troffel en een baksteen
'12-4-1977'
datum van restauratie


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 13rijksmonument 20767


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8377Zuiderhaven 13
  terug