Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 218-0778-0778-084E-081E-062


Naastliggers vanZuiderhaven 21
ten oostende Herenknechtenkamerstraat
ten zuidenZuiderhaven 23
ten westende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 19


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0293r van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ [staat: bij de vijver op de nieuwe haven]148‑00‑00 ggledige plaats
koper door niaar ratione sanguinisHendrick Hobbes Baert broeder van de verkoper
geniaarde koperJoost Sybrants, gehuwd met
geniaarde koperIets Meynes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
protesteert vanwege een vorderingde stad Harlingen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pier Harings
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWypck Harckes
verkoperSyourt Hobbes Baert te Workum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Sybrants x Jets Meynes kopen ledige plaats bij de vijver op de nieuwe haven. Ten Z. erven Griet Harings, ten N. Wypcke Harckes. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Gekocht van Syourt Hobbes Baert te Makkum, voor 148 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333v van 14 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione officii ofwel een protest uit hoofde van zijn ambt. Dat ambt zal meestal het ambt van rentmeester betreffen, de penningmeester van het stadsbestuur. In een enkel geval gaat het om (veronderstelde) te late proclamatie. (Proclamatie dient plaatsgevonden te hebben binnen een jaar en een dag na het tekenen van de koopbrief. De koop is pas 'volmaakt' na drie ongehinderde proclamaties voor het gerecht en evenzovele voor de kerk.) In een ander geval gaat het om verschuldigde grondpacht die -al of niet per vergissing- niet in de proclamatie is vermeld.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 21Zuiderhaven [staat: nieuwe haven]110‑00‑00 ggledige plaats
koperBeern Goverts, gehuwd met
koperWissel Elckes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pier Harings
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Harcke Syoerts
verkoperSyourt Hobbes Baert, gehuwd met
verkoperAnna Eelckes


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516r van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem verver


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0248r van 11 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Pieters Moyswart


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0002r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Schelvissen van Jan Freercks Moyswart


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012r van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Freercks


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0025v van 6 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Freercks


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0053r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Freercks


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0168r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis genaamd de Drie Schelvissen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0133v van 2 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ tot achter in de steeg tussen de beide vijverstraten325‑00‑00 cg1/3 huis daer de Drie Schelvissen uuthangen hebben
koperGerryt Gerryts, gehuwd metwijdschipperde Drie Schelvissen
koperRigst Jans
koperLaes Lolckes, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter wallende stad Harlingen5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenLuitien Halbes* smid
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenburgemeester Jan Heerts
verkoperGeertie Joannes, gehuwd met
verkoperHaring Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Gerryts (de oude?), wydschipper x Rixt Jans, koopt 1/3 huis 'de drie Schelvissen', dat strekt vanaf de Zuiderhaven tot achter in een steeg tussen de beide Vijverstraten. Ten Z. smid Luitien (Halbes?), ten N. de burgemeester Jan Heerts. Gekocht van Geertie Johannes x Haring Jacobs.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ200‑00‑00 gg1/4 huis genaamd de Drie Schelvissen
koperGerryt Gerryts de jongede Drie Schelvissen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter wallende stad Harlingen5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtekamersstraat]
naastligger ten zuidenLuitien Habes
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Willem Jansen beeldsnijder
verkoperGerryt Gerryts de oude
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerrits de jonge koopt 1/4 huis genaamd de drie schelvissen, oz. Zuiderhaven, strekkende voor van de haven tot achter in de Knegtecamerstraat (Herenknechtenkamerstraat), die tussen de beide Vijverstraten loopt. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Luitjen Halbes, ten W. de straat en haven, ten N. beeldsnijder Willem Jansen. Gekocht van Gerrit Gerrits de oude voor 200 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet vervallen huis genaamd de Drie Schelvisschen


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0030r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ363‑00‑00 gg1/2 half vervallen huis waar de Drie Schelvisschen uithangen
kopergemeensman en oud burgemeester Bouue Thomas c.u.de Drie Schelvissen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter wallende stad Harlingen5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenLuitien Halbes
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenWillem Jansen beeldsnijder
verkoperGerryt Gerryts de jonge
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Tomas koopt 1/2 van het vervallen huis 'de Drie Schelvissen', tussen de beide Vijverstraten. Ten O. de Herenkn. kstraat, ten W. de straat en haven, ten Z. Luitien Halbes, ten N. Willem Jansen, beeldsnijder. Gekocht van Gerryt Gerryts de jonge.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 7rZuiderhaven 21oud burgemeester Bouwe Tomes, absentf. 50000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAge Thomas


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0246r van 6 mei 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Seerp Lammerts Swerms


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0015v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0058r van 28 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ786‑00‑00 gghuis met ledige plek of houtstekje daarachter en een steeg ten noorden
koperHilbrandt Ruyrdts Rywal
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Geroltsma
naastligger ten zuidenburgervaandrig Swerms
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenburgemeester Tjerdt Buwes c.s.
verkoperde erfgenamen van wijlen Schelte Buwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrandt Ruyrdts, waagmeester, koopt huis met ledige plaets of houtstekje erachter en aan de nz. een steeg. Ten O. de Knechtekamerstraat, ten Z. burgemeester Geroltsma en de vaandrig Swerms, ten W. de haven, ten N. de burgemeester Tjeerd Buwes. Gekocht van erven Schelte Buwes.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063v van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals bewoner burgervaandrig Steven Seerps Swerms


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0083r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0066r van 9 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHilbrand Ruirds


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0251r van 20 okt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Hilbrandt Ruirdts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-077 , folio 153Zuiderhaven 21huis
eigenaarHilbrandt Ruirds wed.
gebruikerHilbrandt Ruirds wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-077 , folio 101rZuiderhaven 21huis
eigenaarHilbrandt Ruirds wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-077 , folio Zuiderhaven 21huis
eigenaarwed. Hilbrand Ruirds
gebruikerwed. Hilbrand Ruirds
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hilbrand Ruirds


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0082v van 30 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Ulbe Ruirds


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-077 , folio 101vZuiderhaven 21huis
eigenaarHillebrand Ruerds wed.
gebruikerTjomme Cornelis wed. cum soc.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0190r van 5 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ [staat: OZ] bij de Vijverstraat435‑07‑00 gghuis
koper door niaarHilbrand Dirks, gehuwd met
koper door niaarYttie Hilbrands
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
geniaarde koperJan Poppes, gehuwd metsmakschipper
geniaarde koperFettje Bouwes
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenLivius Bruyn koopman
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenburgemeester Andries de Boer
verkoperGerritje Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Hilberand Ruirds Riewali
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrand Dirks, koster x Yttie Hilbrands koopt, na niaar, deftig huis oz. Zuiderhaven bij de Vijverstraat. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Livius [Lieuwe] de Bruyn, ten W. de straat en haven, ten N. burgemeester Andries de Boer. Gekocht van Gerritje Gerrits wv Hilbrand Ruurds.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-077Zuiderhaven 21Hilbrand Dirks, bestaande uit 5 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-077 , folio 101vZuiderhaven 21huis
eigenaarHillebrand Dirks
gebruikerHillebrand Dirks
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-077, fol. 141rZuiderhaven 21Hillebrand Dirks cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en geen kinderencoster en doodbidder40:0:00 cg6:13:00 cgbestaet maetigh wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-077 , folio 102vZuiderhaven 21huis
eigenaarHilbrand Dirks
gebruikerHilbrand Dirks
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0223v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHilbrand Dirks koster


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0215v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHilbrand Dirks


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0010r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHilbrand Dirks koster


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-077 , folio 102vZuiderhaven 21huis
eigenaarHilbrand Dirks
gebruikerHilbrand Dirks
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0242v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-084 , folio 172rZuiderhaven 21huis
eigenaarHilbrand Koster
gebruikerJacob Koster
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: lasten07‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0136v van 21 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0278r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hilbrands


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0042r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-084 , folio 172rZuiderhaven 21huis
eigenaarJacob Coster
gebruikerJacob Coster
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-084 , folio 172rZuiderhaven 21huis
eigenaarJacob H. Coster
gebruikerJacob H. Coster
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0198r van 25 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. H. Koster


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104r van 16 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ1000‑00‑00 cghuis
koper door niaarGerbrandus Pettinga koopman
geniaarde koperAndreas Hendriks Cup, gehuwd metchirurgijn
geniaarde koperElisabeth Molenaar
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidende juffers Andringa
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenLucas Pieters Ooy
verkoperJeltje Alles, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Hilbrandskoster


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0012v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Wellinga koperslager


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-085, pag. 126Zuiderhaven 21Paulus Wellinga


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0347r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Wellinga koperslager


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-084 , pag. 167Zuiderhaven 21G. Pettinga 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21Claas Doedes... Legt eed af in handen van pres. A. Osinga op 25 okt 1775. (burgerboek); wed. C.D. gebruiker van wijk E-081; eigenaar is Gerb. Pettinga; medegebruikster M. Mulder wed., winkelierse, 1814. (GAH204); erven C.D. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21Gerbrandus Pettinga... gepresteerd in handen van pres. burg. Tamboeser, op wo. 7 feb 1787. (burgerboek); eigenaar van wijk E-081; gebruikers H. Mulder wed., winkeliersche, en Claas Doedes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21H Mulder... gebruiker Samuel Block, Joodsche meester, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-081Zuiderhaven 21Gerben Pottingawed H Mulderwinkeliersche
E-081Zuiderhaven 21Gerben Pottingawed Claas Doedes


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 134 van 31 jul 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-081Zuiderhaven 21koopaktefl. 1300huis E-081
 
verkoperGerrit Johannes van Temmen
koperBernardus van Loon


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 10 sep 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
E-081Zuiderhaven 21Huizinge, met schrijnwerkerswinkel en annexen Zuiderhaven, eigenaar Hendrik, Edsjoes. Finaal verkocht op 15 sep 1830 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1193Zuiderhaven 21Edde Edsjos schreinwerkerHarlingenhuis en erf (150 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 200 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-081Zuiderhaven 21Marijke Frederiks Tietge, overleden op 3 augustus 1837dochter van wijlen Frederik Tietge en Hiltje Dijkstra, blokmaakster Haven E 81, zuster van minderjarige Otto, Frederik en Janke Frederiks Tietge. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21Hiltje Hendriks Dijkstra... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-093; oud 40 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, blokmakerij, wijk E-081; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21Steven Klazes de Vries... 1806, 1807, 1809, BS ovl 1812, huw 1818, huw 1842, ovl 1852, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081; oud 60 jaar, wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk E-073; VT1839; S.K. d. V. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-081ZuiderhavenHiltje Dijkstra40 jblokmakerijWijnaldumv, protestant, weduwe
E-081ZuiderhavenOtto Tietge14 jblokmakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-081ZuiderhavenJan E de Haan26 jwaarnemende blokmakerVeendamm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21Wijpkje Romkes Lamring... N.H., dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081, wijk G-075, 357, wijk ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2344 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-081Zuiderhaven 21Hiltje Harmens Dijkstra, overleden op 15 november 1851Zuiderhaven E 81, moeder van Frederik, mr. mast/pomp/blokmaker en minderjarige Janke F. Tietge (heeft nog geen voogd, maar in bijgevoegd memorie 7021/2370 is broer Frederik haar voogd). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 93 en 96 van 19 sep 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-081Zuiderhaven 21provisionele en finale toewijzingfl. 1855huis aan de Zuiderhaven E-081
 
verkoperJanke Tietge
verkoperOtto Tietge
koperJan Foekens


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1193Zuiderhaven E-081Henricus Fluks pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3891Zuiderhaven E-062 Willem H. Rodenhuis winkel, kantoor en werkplaats


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 09 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
E-081Zuiderhaven 21Een hecht en sterk pakhuis met erf, thans gebruikt wordende als zeilmakerij en magazijn van touwwerk op besten stand aan de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 14 jan 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
E-081Zuiderhaven 21Een hecht en sterk pakhuis met erf, thans gebruikt wordende als zeilmakerij en magazijn van touwwerk op besten stand aan de Zuiderhaven. Finaal verkocht op 21 jan 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 4169.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3891Zuiderhaven 21 (E-062)fa. Harmens (en Zn.)smederij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7384Zuiderhaven 21gemeentelijk monument14 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7384Zuiderhaven 21


2023
0.030254125595093


  terug