Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZuiderhaven 244-234 4-241 H-178H-224
   huisnummer hogerZuiderhaven 244-235 4-241 H-178H-224


Naastliggers vanZuiderhaven 24
ten oostenZuiderhaven 26
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Zuiderhaven


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0122v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ in de zuider nieuwe stad150‑00‑00 GGledige plaats van 24 x 91 voet
koperPyter Sioerdts houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
toehaaktwee rozenobels
naastligger ten oostenHette Abbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat richting de Zuiderpoort]
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarde stad Harlingen
verkoperSimen Willems Faber te Leeuwarden
verkoperOene Mennis, gehuwd metsmid te Ritsumazijl
verkoperTrijntie Willems Faber, erfgenamen van
erflaterwijlen Willem Harmens Faber


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0158v van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis, houtstek en huis daarachter zuidwaarts van de verkopers Jan Pyters c.f.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013r van 11 jun 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ hoek Zuiderstraat [staat: hoek van de straat van de Kettingbrug naar de Zuiderpoort]zuider nieuwe stad197‑18‑00 GGledige plaats of hoekhuisstede, wijd 29 en lang 91 houtvoeten
koperJan Ewerts, gehuwd methoutkoper
koperHiltje Wouters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJan Piters, en zijn broer
verkoperSioerd Piters


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0070r van 17 nov 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad] op de noordoosthoek van de straat van de Kettingbrug naar de Zuiderpoort315‑00‑00 GGledige plaats of hoekhuisstede van 24 x 91 houtvoeten
koperFridts Hessels
koperGriettie Fridses
koperSeerp Sybrants
koperHessel Fridses
naastligger ten oostenHettien Abbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: genoemde straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJan Everts c.u.houtkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFridts Hessels, Griettie Fridses, Seerp Sybrants en Hessel Fridses kopen een ledige plaats of hoekhuis in de zuider nieuwe stad, aan de zz. van de haven aldaar op de noordoosthoek van de straat strekkende van de kettingbrug naar de Zuiderpoort. De plaats is 24 houtvoeten wijd en 91 houtvoeten lang. Ten O. Hettien Abbes, ten W. de straat. Gekocht van Jan Everts, houtkoper c.u. voor 350 gg.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171r van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ledige plaats


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0178v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ strekkend naar de dwinger waar de Zuiderpoortmolen staat1800‑00‑00 GGhuis met een plaats erachter en een houtstek of schuur aan de oostkant en een hof met bomen en planten
koperRinse Jetses c.u.koopman
verpachter grond huisde stad Harlingen4‑00‑00 CG
verpachter grond houtstekde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderWybbe Moyman
naastligger ten oostende timmerwerf van de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen mr. Hans Pytters
naastligger ten zuidenMarten Ockes
naastligger ten zuidenHoyte Hoytes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJancke Idsinga, gehuwd met te Dokkum
verkoperdr. Hasiusadvocaat Hof van Friesland te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Jetses Roorda, koopman, koopt een mooi huis met 2 keukens en een plaets erachter, en een houtstek of schuur aan de oz. daarvan, en een hof met bomen etc., zz. Zuiderhaven omtrent waar de Zuiderpoortsmolen staat. Ten O. de timmerwerf v.d. erven burgemeester Jan Sanstra, ten W. en N. de straat, ten Z. respec tievelijk mr. Hans Pytters, Marten Ockes en Hoyte Hoy tes. Vrij in- en uitgang achter, naar de Stadsvesten. Gekocht van Jancke Idsinga x dr. Stansius, advocaat bij het Hof van Friesland te Dokkum.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 29rZuiderhaven 24Rinse Jetses, koopmanf. 16000-00-00


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006v van 25 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad op de hoek van de Zuiderpoortsbrug]590‑00‑00 CGhuis en erf
koperWeyntien Hendriks, weduwe van
koperwijlen Hylcke Joannis Hanekuyck, en met als gelastigde hun zoon
koper q.q.Douwe Hylckes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Ellerts van Laer
naastligger ten zuidenYpe Meynerts
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: Zuiderpoortstraat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperYlbrand Dircks Smidt te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hylckes (Hanekuik) koopt voor zijn moeder Wijntie Hendrix wv Hylke Joannes Hanekuik een huis en erf in de Zuidernieuwe stad, op de hoek v.d. Zuiderpoortsbrug. Ten O. Jan Ellerts van Laer, ten W. de Zuiderpoortstraat., ten Z. Ipe Meinerts, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van IJsbrand Dircks, smid te A`dam, voor 590 cg.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0239v van 13 jan 1704 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ [staat: bij de Zuiderbrug]203‑00‑00 GGhuis
koperSaak Gosses, weduwe van
koperwijlen Jucke Sjouckes
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gerroltsma
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gerroltsma
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat van de Zuiderbrug naar de Zuiderpoort]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Johannis
verkoper q.q.Jetse Jelles Stijl, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Yde Hemmes, gecommitteerden uitmr. ijzersmid
verkoperde crediteuren van Tetske Andries mede voor hun kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Arjens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-234Zuiderhaven 24pakhuis
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-235Zuiderhaven 24huis en hoff
eigenaarHibbe Gabes
gebruikerHibbe Gabes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-234Zuiderhaven 24smidte
eigenaarYde Hemmes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-235Zuiderhaven 24een huis
eigenaarSybren Harmens vrouw
opmerkingwegens de kelder
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan29‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-234Zuiderhaven 24smitte
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-235Zuiderhaven 24huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerwed. Hibbe Gabes cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-234Zuiderhaven 24huis
eigenaarwed. Andrys Tjerks
gebruikerwed. Andrys Tjerks
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-235Zuiderhaven 24huis
eigenaarRinse Pyters
gebruikerRinse Pyters
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0083r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24bij de Zuiderbrug aan de Nieuwe haven ZZ op de hoek544‑03‑08 GG7/10 en 1/20 huis
koperJan Anderies huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Keimpes jr.
naastligger ten zuidenRinse Pieters
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat van de Zuiderbrug naar de Zuiderpoort]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/10Tjerk Anderiesmr. timmerman
verkoper van 1/10Lolkjen Anderies, gehuwd met
verkoper van 1/10Pieter Jansen Damesschipper
verkoper van 1/20Jan Claesen, weduwnaar vanmr. metselaar
verkoper van 1/20wijlen Grytje Anderies, en voogd van hun dochter
verkoper van 1/10Itske Jans
verkoper van 1/10Pieter Anderieswinkelier
verkoper van 1/10Fockjen Anderies, gehuwd met
verkoper van 1/10Gerben Johannismr. schoenmaker
verkoper van 1/10Sioerd Anderiesmr. huistimmerman
verkoper van 1/10meerderjarige vrijster Sara Anderies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Andries, mr. huistimmerman, koopt 7/10 en 1/20 part van een huis c.a. bij de Zuiderbrug, op de hoek van de straat die vandaar naar de Zuiderpoort loopt, zz. Zuiderhaven. Laatst bewoond door Jetske Jans, de moeder van de verkoper. De andere 5/20 parten zijn al in bezit van de koper. Ten O. Pieter Keimpes jr., ten W. die straat naar de Zuiderpoort, ten Z. Ruurd? (Rinze?) Pieters, ten N. de straat en haven. Gekocht van Tjerk Andries, mr. timmerman, voor 1/10, Lolkjen Andries x Pieter Jansen de Vries?, schipper, voor 1/10, Jan Claesen, mr. metselaar voor zichzelf voor 1/20 en als vader van Jetske Jans bij zijn wl. vrouw Grietie Andries, voor 1/10, Pieter Andries, winkelier, voor 1/10, Fockje Andries x Gerben Johannes, mr. schoenmaker, voor 1/10, Sjoerd Andries, mr. huistimmerman, voor 1/10 en Sara Andries, ook voor 1/10. Samen voor 554 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-234 Zuiderhaven 24Douwe Claases, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0
4-235 Zuiderhaven 24Rinse Pieters, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-234Zuiderhaven 24huis
eigenaarJan Andrys
gebruikerDouwe Claeses
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-235Zuiderhaven 24huis
eigenaarRinse Pytters
gebruikerRinse Pytters
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0185v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Keimpes de Jong c.u.koopman


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0171r van 6 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ op de hoek bij Zuiderbrug450‑07‑00 CGhuis
koperPyter Ceimpes de Jong, gehuwd metkoopman
koperAcke Andries de Boer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderSybrandus Reidsma e.a.
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong
naastligger ten zuidenPyter Ceimpes de Jong
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat van Zuiderbrug naar de Zuiderpoort]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan Andriesmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes de Jong x Antje Andries de Boer koopt een huis op de hoek bij de Zuiderbrug zz. Nieuwehaven. Ten O. en Z. de koper, ten W. de straat die van de Zuiderbrug naar de Zuiderpoort loopt, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jan Andries, mr. huistimmerman, voor 450 gg.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJapke Hendriks, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pieter Keimpes de Jong koopman


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Pieters koopman


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251v van 21 apr 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Volkert Pieters


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0033v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ hoek bij de Zuiderbrug900‑00‑00 CGhuis
koperWillem Feykes Wijngaarden, gehuwd metmetselaar
koperTjetske Claases Kool
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderWillem Feykes Wijngaarden c.u.20‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Feike Willems 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Sweerus
naastligger ten zuidenJan Sweerus
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/3Jetse Jelleskoopman
verkoper van 2/3Japke Hendriks, gesterkt met
verkoper van 2/3Saake Jogchems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Feykes Wijngaarden, metselaar x Tjetske Claas Cool koopt huis op de hoek bij de Zuiderbrug, zz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. Jan Sweerus, ten W. en N. de straten. Gekocht van Jetse Jelles voor 1/3 en Japke Hendriks x Saake Jochums voor 2/3, voor 900 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0269r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Swerus


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0117r van 8 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Swerus


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0246v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Feikes


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0100r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ [staat: nieuwe haven] hoek bij de Zuiderbrug950‑00‑00 CGhuis
koperRimmert Bernardus, gehuwd met
koperMartje Takes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderRimmert Bernardus c.u.50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Wiarda makelaar
naastligger ten zuidenSjoerd Wiarda makelaar
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperWillem Feykes Wijngaardenkoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Bernardus x Martje Taekes kopen een huis op de hoek bij de Zuiderbrug, zz. Nieuwe Haven. Ten O. en Z. Sjoerd Wiarda, makelaar, ten W. en N. de straten. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van koopman Willem Feykes Wijngaarden te Franeker voor 950 cg.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0016r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Wiarda


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0268v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ691‑21‑00 GGhuis
koperOtto Titie, gehuwd metoud hofmeester
koperMaria Elisabeth
naastligger ten oostenS. Wiarda makelaar
naastligger ten zuidenS. Wiarda makelaar
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperde boedel van wijlen Rimmert Bernardus, gehuwd metvarensgezel
verkoperwijlen Martie Taekes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-233 , pag. 66Zuiderhaven 24Otte Tietge


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227r van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Wiarda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-241, pag. 98Zuiderhaven 24Otto Tietge2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-178Zuiderhaven 24Otto Hendrik Martin Tiedge... jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 20 jul 1795. (burgerboek); wed. O.T. eigenaar en gebruiker van wijk H-178, winkeliersche, 1814. (GAH204); ovl 23 aug 1811 HRL, huwt met Marija Theodora Elisabeth Lieberten, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-178Zuiderhaven 24Otto Tietge wedOtto Tietge wedwinkeliersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1963Zuiderhaven 24Pieter WalgreenwinkelierHarlingenhuis (96 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 239 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-178Zuiderhaven 24Louisa C. F. Pieters Walgreen, overleden op 24 augustus 1834C. F.=Catharina-Frederika, dochter van Pieter Walgreen (Zuiderhaven-Z H 178) en Johanna-Maria-Elizabeth Tietge, zuster van minderjarige Hendrik, Theodorus, Johanna, Otto en Carolina Pieters Walgreen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-178Zuiderhaven 24Johanna Tiedgeoud 51 jaar, geb Halverstat en wonende te HRL. 1839, wijk H-178; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-178Zuiderhaven 24Pieter L Walgreen... Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-178Zuiderhaven 24P Walgreen stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-178Pieter Laarsen Walgreen63 jkoopmanin Sweedenm, protestant, gehuwd
H-178Johanna Tietge [Titge]51 jHalverstatv, protestant, gehuwd
H-178Hendrik Walgreen23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-178Otto Walgreen15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-178Johanna Walgreen19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-178Carolina Walgreen11 jzeeman*Harlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 70 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-178Zuiderhaven 24Petter Larson Walgreen, overleden op 24 februari 184268 jr, koopman, geboren Amerijd 1/1/1774, overleden Zuiderhaven H 178, man van Johanna-Maria-Elisabeth Tietge, winkeliersche, vader van Johanna-Elisabeth, dienstmeid Leeuwarden, Hendrik-Pieter-Larson, matroos en minderjarige Otto, Hendrik-Marten en Carolina-Frederica Petters Walgreen. (in akte familienaam 'Wachlgreen': ondertekening 'Walgreen') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1963Zuiderhaven H-178Iver F. Salvesenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1963Zuiderhaven H-224Auke Sjerps Zwanenburgwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Zuiderhaven 24Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 24 Frans Uitvlugtschoenmakerf. 0f. 500
Zuiderhaven 24 Omko Huizengakleermakerf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 24aG. Dijkhuizenklerk registratie


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 24J. (Jan) Lichtendahl


1967 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Zuiderhaven 24Tj. Lichtendahl67visbewerkingsinrichting
  terug