Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 25 8-079 8-086 E-083 E-064
Naastliggers vanZuiderhaven 25
ten oostenVijverstraat 1
ten zuidende Vijverstraat
ten westende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 23


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191v van 20 jan 1600 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven OZ] tot aan de droge straat waar een vrije in- en uitgang ishuis
 
koper provisioneelHendrick Jansen smid330-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Aleff Hendricx
verkoper q.q.Hendrick Jansen, oom en mombaarsmidKimswerd
verkoper q.q.Claes Pieters, mombaars overkangieter
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Coene Jansen c.u.smid
erflaterwijlen Wybe Wybessmid


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516r van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTomas Jans brouwer


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199v van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: oostzijde van de nieuwe haven tegenover het blokhuis]huis
 
koperJan Everts, gehuwd met664-00-00 GG
koperHiltie Wouters Leeuwarden
niaarnemer ratione sanguinisEwert Doedis volle neef van de verkoper
trekt zijn niaarneming inEwert Doedis volle neef van de verkoper
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: knechtecamerstraat]
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat naar de Lanen]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: nieuwe haven en straat]
naastligger ten noordenJarich Wybrants
verkoperWybe Holckes, gehuwd metVlieland
verkoperSyts AggesVlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEwert Doedis koopt, na niaar ratione sanguinis tegen zijn volle neef Jan Ewerts x Hiltie Wouters te Leeuwarden, een huis oz. Nieuwe haven tegen over het blokhuis. Ten O. de knechtecamerstraet waarin een vrije uitgang, ten Z.straat strekkende naar de Lanen, ten W. de haven en de straat, ten N. Jarich Wybrants. Gekocht van Wybe Hocles x Syts Agges op Vlieland voor 664 gg.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0248r van 11 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeercke Andries smid


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0002r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Everts


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0025v van 6 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Everts


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0053r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Everts


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0168r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Everts


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130v van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: Wester Nieuwe haven OZ]huis met daarachter een houtstek
 
koperBuue Thomas, gehuwd met981-14-00 GG
koperFoeckien Stevens
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
begunstigde van een losbare rente4-02-00 CG
bewonerSioerdt Pyters
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat naar de Lanen]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenLuytien Halbes smid
verkoperJan Evertshoutkoper


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester Bouue Thomas


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester Bouwe Thomas


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis
 
koperCarst Carsten Ros c.u.kapitein1450-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fookeltie Bouwes
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe kapt. Carst Carsten Ros koopt huis oz. Zuiderhaven. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. de haven, ten Z. de Vijverstraat, ten N. Sioerd Jansen. Het overdeck v.d. Herenknechtenkamerstraat behoort bij dit huis. Gekocht van erven Fookeltie Bouwes (hun moeder), eerst wd. Laes Laesen Hannema en daarna van Seerp Lammerts Swerms, hopman. Die erven zijn Laes Laesen Hannema, vroedsman, Jacob Hannema, med. dr., Steven Seerps Swerms, burger-vaandrig en stadsmakelaar, Foeckje Seerps Swerms x ds. Gerhardus Semplonius te Tjerkgaast, Gerthe? Seerps Swerms, vrijster, en de curatoren over Gijsbert- en Aert? Seerp Swerms, als lasthebbers van hun broer Thomas Seerps Swerms, thans ter zee ten oorlog. Verkoop voor 1450 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063v van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRos kapitein


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063v van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-079Zuiderhaven 25pakhuis
eigenaarTiaard Fockes
gebruikerTiaard Fockes
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: OZ] hoek Vijverstraathuis
 
koperTiaard Fockes koopman921-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knegtskamerstraat]
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende weduwe van Swerms makelaar
verkoperCarst Carsten Rosmr. zilversmidWorkum


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-079Zuiderhaven 25pakhuis
eigenaarTjaerd Fockes
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-1720-


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-079 Zuiderhaven 25huis en pakhuis
eigenaarTjaerd Fockes
gebruikerTjaerd Fockes
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFocke Tjeerds van Esta


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-079 Zuiderhaven 25huis en pakhuis
eigenaarFokke Tjeerds
gebruikerFokke Tjeerds
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-079 /2Zuiderhaven 25Sibble Haeyes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-079 Zuiderhaven 25huis
eigenaarFokke Tjeerds
gebruikerM. van Aersen
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG
8-079 /2Zuiderhaven 25huis
eigenaarwed, Gerrit Joosten
gebruikerSibble Hayes cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0223v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFokke Tjeerds


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0215v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFocke Tjeerds van Esta


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0066r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Vijverstraat NZ hoek Zuiderhavenhuis
 
koperHr. Tjepke Gratama koopman1328-14-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderAnske Andrys c.u.
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenhr. Tjepke Gratama
verkoperFokke Tjeerds van Estakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt huis hoek Vijverstraat/Zuiderhaven, bestaande uit diverse boven- en benedenvertrekken, met 2 uitgangen in de Herenknechtenkamerstraat. Ten O. die straat, ten Z. de Vijverstraat, ten W. de Nieuwe Haven, ten N. de koper. Gekocht van Fokke Tjeerds van Esta.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0242v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenals bewoner ds. Mentes


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0245v van 24 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: hoek Vijverstraat aan de oostkant van de Nieuwe haven]huis
 
koperoud burgemeester van Dokkum Watze van Andringa 1321-00-00 GG
huurderds. Mentes 120-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: nieuwe haven]
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten noordenals bewoner Maria Nobelet
verkoperRinske Donker, weduwe van
verkoperwijlen Tjepke Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze van Andringa, oud-burgemeester van Dokkum koopt voortreffelijk huis, hoek Vijverstraat, oz. Nieuwe Haven. (Met beschrijving). Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. de Nieuwe Haven, ten Z. de Vijverstraat, ten N. juffr. Noblet als huurder. Gekocht van Rinske Donker wv Tjepke Gratama.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0136v van 21 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0176v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ] hoek Vijverstraathuis
 
koperGeertruida Johanna C. van der Andringa, gehuwd met1980-00-00 CG
koperHenricus Braunius
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: nieuwe haven]
naastligger ten noordende weduwe van Jan J. Boomsma
verkoper van 1/3Johanna Clara van Andringa, erfgenaam vannegotiante
erflaterwijlen Watze van Andringa


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0042r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBraunius


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0127r van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhavenhuis
 
koper van 1/2dr. Walzo S. van Andringa n.p.drossaard van Helmond1600-00-00 GG
koper door niaar van 1/2Walzo S. van Andringa n.p.drossaard van Helmond
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2dr. Johannes Alberda
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenjuffrouw J. C. van Andringa
verkoper q.q.dr. J. Alberda, curator
verkoper q.q.W. S. van Andringa, curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Henricus Braunius, gehuwd met
verkoperwijlen Geertruida van Andringa


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0170v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZhuis
 
koperAdam Coenraad Helbach luitenant in het regiment van generaal majoor Van Brakell1470-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJ. C. Metzlar c.u.
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenJ. C. van Andringa
verkoper q.q.Willem Albarda, curator overadvocaat Hof van FrieslandSint Annaparochie
verkoperWatze Sybius van Andringasecretaris van het dorp SchijndelSchijndel


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044r van 8 nov 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ hoek Vijverstraathuis
 
koperMoses Salomon koopman2100-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderSamuel Moses Salomons zoon van de koper130-00-00 CG
huurderYede Jans c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenHeereknegtskamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noorden[als huurder] Luder
verkoperAdam Coenraad Helbachoud luitenant in dienst van de staatSchijndel


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0204r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 25Zuiderhaven NZ hoek Vijverstraathuis
 
koperHartog Jacobs joods koopman2100-00-00 CG
huurderSamuel M. Salomons
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noorden[als huurder] Luider
verkoperMoses Salomonskoopman


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0012v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N. joods koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-086 Zuiderhaven 25Hartog Jacobs6-00-00 CG


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 288 en 293 van 1 dec 1813
adressoortbedraggebruik
E-083Zuiderhaven 25provisionele en finale toewijzingfl. 1682huis E-083 en E-084
 
verkoperRosette Marcus
koperGerrit Johannes van Temmen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-083Zuiderhaven 25Aart Cornelis Zijlstrageb 6 apr 1783, ged 4 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Dirks Zijlstra en Jetske Aarts; geb 1790 HRL, ovl 28 jun 1814 HRL; wijk E-083, zv Cornelis Aarts Z, en Foekje Cornelis; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-083Zuiderhaven 25G van Themmen


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 223 van 19 okt 1818
adressoortbedraggebruik
E-083Zuiderhaven 25koopaktefl. 1200huis E-083 en E-084
 
verkoperBernardus van Loon
koperLolke Sybrens Swaal
koperJantje Willems van der Meulen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1195Zuiderhaven 25Lolke Sybrens ZwaalHarlingentimmermanhuis en erf (186 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-083Zuiderhaven 25Hendrika van Slootenoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-083Zuiderhaven 25Willem Lolkes Zwaal... HRL 1851 wijk F-089, bev.reg. HRL 1860-80; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-083; VT1839; W.L.Z. eigenaar van perceel nr. 1471 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 841, huis en ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-083Zuiderhaven 25Tjeertje van Slooten, overleden op 12 november 183983 jr, winkelierse, overleden Zuiderhaven E 83, ongehuwd, zuster van Jacob van Slooten, stadsbode (vader van wijlen Juliana, wed. Eeuwe Smith, in leven Secretaris Barradeel, Sipke, koopman, Wybe, Hendrik, Hiltje en Johannes Jacobs van Slooten), testamentair erfgenamen zijn de niet met name genoemde kinderen van Juliana Jacobs van Slooten, legaten voor haar broer Jacob (fl. 200,-) en diens andere 5 kinderen (elk fl. 100,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-083ZuiderhavenWillem Zwaal38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, huistimmerman
E-083ZuiderhavenHendrika van Slooten35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-083ZuiderhavenLolke Zwaal9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenRein Zwaal7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenJacob Zwaal2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenDouwe Zwaal2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenAnna Zwaal14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenRiemke Zwaal20 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenAnna Schaap10 jMedemblikv, protestant, ongehuwd
E-083ZuiderhavenJeltie Bosma23 jDragtenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-083Zuiderhaven 25Wilhelm Godthelp, overleden op 19 september 1844levenloos kind van Wilhelm Godthelp (Zuiderhaven E 83) en Antje Zwaal. (ongenummerde aangifte) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-083Zuiderhaven 25Jantje Willems Godthelp, overleden op 3 augustus 18466 mnd (geboren 27/1/1846), overleden Zuiderhaven E 83, dochter van Willem Godthelp, mr. timmerman en Antje Zwaal, zuster van minderjarige Sietske Willems Godthelp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-083Zuiderhaven 25Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1195E-083 (Zuiderhaven)Hendrik M. Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1195E-084 (Vijverstraat)Hendrik M. Tigchelaartimmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1195*E-064 (Zuiderhaven)Wed. en erven Hendrik Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1195*E-065 (Zuiderhaven)Wed. en erven Hendrik Tigchelaarwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4529Zuiderhaven 25 (E-064)Andries Nautawoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderhaven 25F. Willekesjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
kleermaker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 25 Jochem Nauta Azn.timmerman
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200


1927 - kentekenadresnaam
B-11464
Zuiderhaven 25Andries Nauta


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 25J.Nautatimmerman


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 25, HarlingenZuiderhaven 25A. Nautabouwkundige, timmerman en aannemer


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 25A. Nauta160Bouwk., timm. en aann.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 25C. (Catharina) Bakker wv Mullenbach


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 25rijksmonument 20769
  terug