Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 318-1328-1328-144F-107F-250


Naastliggers vanZuiderhaven 31
ten oostenGrote Ossenmarkt 1
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenZuiderhaven 29
ten noordenZuiderhaven 27


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0141v van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31bisGrote Ossenmarkt NZ [staat: bij de zuidwester nieuwe haven op de zuiderwal]747‑14‑00 gghuis
koperJan Lieuues, gehuwd metveerschipper
koperTrijn Adolphs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSibbele Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAndries Heerckes smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLouw Syoerts, gehuwd metsmid
verkoperRieme Claeses
tekst in de margePietertie Pieters, per Fabritius, protesteert dat haar d'vercopinge ontschadelick zal zijn, nopende haar hypotheecq op den huysinge holdende, ter somma van twe hondert caroliguldens in accessorys, luyt den brieve van den 17en decembris 1611.
tekst in de margeGewesen op den proclamanten salff voorgaende protestatie. Actum den 8 may 1613.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0224r van 26 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31bisGrote Ossenmarkt NZ [staat: bij de zuidwesterhaven op de oude zuiderwal]770‑00‑00 gghuis
koperTaecke Taeckes biersteker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
protesteertPietertie Pieters, gelastigde van te Enkhuizen
protesteert vanwege een reversaalLouw Sioerdtssmid
naastligger ten oostenSibbele Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAndries Herckes smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Lieuwes, gehuwd met
verkoperGeert Gerryts
tekst in de margePietertie Pietersdr. tot Enchuysen, als cessie ende transport hebbende van Louw Sioerdtszn. smid cum uxore van sijn recht t'welck hem gecompeteert heeft uut crachte van sekere reversael bij Jan Lieuwes aen hun gepasseert over de coop van dese geproclameerde huysinge, protesteert per Piphron dat haer de proclamatien ende inwijsinge van de huysinge hier neffens gemelt onschadelyck sal wesen, ende de coop vandien voor soo veel nodich mits desen oock verspierende, ter tijt ende soo lange sij protestante neffens haer achterwesen volgens 't voors. reversael sal sijn gecontenteert, voorts in forma. Actum den 12en january 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamante onvercort de protestante ende verspierderse haer recht ende den proclamant sijn defensie ter contrarie, den 20en january 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taeckes, biersteker, koopt een huis bij de zuidwester haven op de oude Zuiderwal. Ten O. Sibbele Janssen, ten W. smid Andries Herckes. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Jan Lieuwes x Geert Gerryts voor 770 gg.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0138r van 27 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31Zuiderhaven [staat: bij waar de oude Zuiderpoort placht te staan]1200‑00‑00 ggnieuw huis
koperLyckle Andries, gehuwd metsmid
koperBarber Jelles
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTaacke Taackes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenAerndt IJsbrandts
verkoperAndries Heerckes, gehuwd met
verkoperRieme Lyckles


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0194r van 14 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31bisGrote Ossenmarkt NZ [staat: op de zuidwester nieuwe haven]1000‑00‑00 gghuis
koperLieuue Oenis, gehuwd met
koperAntke Doedes
naastligger ten oostende ledige plaats van Jan Meves
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenLyckle Andries smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTake Takesbiersteker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuue Oenis x Antke Doedes kopen een huis op de zuidwester nieuwe haven. Ten O. de ledige plaats van Jan Meues, ten W. smid Lyckle Andries. Gekocht van biersteker Take Takes voor 1000 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0140v van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31bisGrote Ossenmarkt NZ [staat: op de zuidwester nieuwe haven]700‑00‑00 gghuis daer de Calckoven uuytsteeckt
koperLolcke Sytses, gehuwd metde Kalkoven
koperJancke Boeckes
naastligger ten oostenvoorhuis van wijlen Sibke Jans
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Heerckes
verkoperLieuue Oenesherbergier te Vlieland


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008r van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31bisGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]711‑00‑00 gghuis
koperUilke Pytters c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Fredrik Samuel
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Lyckele Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLolke Sytzes, gehuwd met
verkoperJancke Doekes


1685 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 121r van 6 jan 1685 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zuiderhaven 31
inventarisantTjeedtske Clases, weduwe van
wijlen Lyckle Andries
Ayse Arjens Mahiuw, geauthoriseerde curator
Reyer Arjens Mahiuw, geauthoriseerde curatoren over
Pytter Yeges kindskind van de inventarisant, en over
Rixtie Yeges kindskind van de inventarisant
aangeverGrietie Alberts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0121r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Menelaus Hillebrants ende Sibrandus Pauw als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Tjeedtske Clases in leven weduw van wijlen Lyckle Andries, ten versoeke van Ayse Arjens ende Reyer Arjens Mahiuw, als geauthoriserende curatores over Pytter ende Rixtie Yeges, kindts kinderen van den overledenen zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Alberts, die ook de belofte om alles getrouwelyk te sullen aengeven onder behoorlycken boelede in handen van de heer burgemeester Sibrandus Pauw als mede commissaris heeft gepraesteert waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Actum den 6e january 1685
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0202r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31Zuiderhaven NZ [niet vermeld]670‑00‑00 cghuis
koperPyttie Jans, weduwe van
koperwijlen Wybe Sioerds
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Trompetter wijdschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Uilke Pieters
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenAntie Jans
verkoper van 1/2Rixtie Yges, gehuwd met
verkoper van 1/2Sioucke Jacobswijdschipper
verkoper van 1/2Pyter Ygeswijdschipper


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0151r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31bisGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]310‑00‑00 gg3/4 huis
koper door niaarPieter Uilkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
geniaarde koperYde Hemmes c.u.ijzersmid
huurderde weduwe van wijlen Sipke Harings 32‑00‑00 gg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Beern Hendrix schipper
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
naastligger ten westenPyttje Jans
naastligger ten noordenCornelis Hansen van der Hout
verkoper van 1/4Geertje Uilkes, gehuwd met
verkoper van 1/4Claes Sybrensopzichter
verkoper van 1/4Baukje Uilkes
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Uilke Uilkeszeevarende
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Uilkes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen IJde Hemmes, mr. ijzersmid, 3/4 huis nz. Ossenmarkt, nu verhuurd aan wd. Sipke Harings. Ten O. erven Beern Hendrix, schipper, ten W. Grijttie Jans, ten Z. die straat, ten N. Cornelis Hansen v.d. Hout. Gekocht van Geertje Uilkes x Claes Sybrens, opzichter op de Stadsbeurs, voor 1/4, Baukje Uilkes en Uilke Uilkes, zeeman, ieder voor 1/4, voor 310 gg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31Zuiderhaven NZ hoek Grote Ossenmarkt270‑00‑00 gghuis
koperGerrit Freerx, gehuwd met
koperJaapjen Feddrix
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Trompetter
naastligger ten zuidenBouwe Schiere
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Jans
verkoperPietie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Sjoerds


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Zuiderhaven 31huis
eigenaarGerrit Freerks
gebruikerGerrit Freerks
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Zuiderhaven 31huis
eigenaarGerryt Freerx
gebruikerGerryt Freerx
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingbetaeld aen dy executeur


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087v van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31bisGrote Ossenmarkt NZ aan de haven305‑10‑00 gghuis
koperJacob Jansen Ros c.u.mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Berent Hendrix
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en ossenmarkt]
naastligger ten westenGerrit Freerx
naastligger ten noordenCornelis van der Hout
verkoperReinskje Hendrix Donker, gehuwd met
verkoperReinder IJsbrands
verkoperLijsbeth Jacobs Donker, gehuwd met
verkoperHomanscontrarolleur te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn, koopt een huis nz. Ossenmarkt aan de haven. Ten O. erven Beernt Hendrix, ten W. Gerrit Freerx, ten Z. die straat, ten N. Cornelis v.d. Hout. Gekocht van Reinskje Hendriks Donker x Reinder IJsbrands en Lijsbeth Jacobs Donker x de controleur Homans te Makkum, voor 305 gg.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0172r van 20 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31Zuiderhaven hoek Ossemarkt290‑00‑00 cghuis
koper door niaarSjoerd Johannes mr. schoenmaker
geniaarde koperJacob Jansen Ros c.u.mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Ripperts
naastligger ten zuidende kopers Jacob Jansen Ros c.u.mr. chirurgijn
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Jans
verkoperSimon Cornelis Huydekoperkoopman te Amsterdam
verkoperHylckjen Sioerds, weduwe van
verkoperwijlen Jan Foppes
verkoperJeroentje Sioerds, weduwe van
verkoperwijlen Wybren Jansen, erfgenamen van
erflaterwijlen Jaepje Feddrix, gehuwd met
verkoperGerrit Freerx, de rato caverende voor
verkoperHendrick Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerdt Johannes, mr. schoenmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jacob Jansen Ros, mr. chirurgijn, een huis op de hoek v.d. Ossenmarkt, aan de Zuiderhaven. Ten O. Jan van Ripperts, ten W. de haven, ten Z. de kopers, ten N. erven Antie Jans. Gekocht van Symon Cornelis Huidekoper te A`dam, Hylkien Sioerdts wv Jan Foppes, en Vroontie Sioerdts wv Wybren Jansen, als erven van Saepjen Feddrix wv Gerrit Freerx, voor 290 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Zuiderhaven 31huis
eigenaarSjoerd Johannes
gebruikerReitse Lykles
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Zuiderhaven 31huis
eigenaarAllert Harmens Crol erven
gebruikerwed. Reitse Lykles cum soc.
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Zuiderhaven 31huis
eigenaarerv. Allert Harmens Krol [staat: Kool]
gebruikerCarst Palses cum soc.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-132, fol. 147vZuiderhaven 31Carst Palsen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenarbeyder11:9:00 cg2:0:00 cggering


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0152r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31bisGrote Ossenmarkt NZ hoek [staat: op de hoek van de Ossenmarkt]21‑10‑00 cggrondpacht van 2-00-00 cg
koperBeernd Dreyer procureur fiscaal
huurdergrondpacht uit het huis bewoond door Berber Fredriks
huurderwijlen Jacob Jansen Ros
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarretje Keiser, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Jan Menso Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Dreyer, procureur fiscaal, koopt een jaarlijkse grondpacht van 2 cg. uit een huis bewoond door Berber Fredriks wv Jacob Jansen Ros, op de hoek van de Ossemerkt. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van notaris publicus Hendrik Pesma als gelastigde van Marretje Keiser wv wijlen Jan Menso Backer te Amsterdam, als geinstitueerde erfgenaam van haar wijlen man ingevolge de mutuale testamenten van 10 maart 1722 opgemaakt voor wijlen de notaris Ysaak Angelkot, en hare kinderen, volgens procuratie op 14 september 1750 gepasseerd voor notaris Abraham Coymans, voor 21 cg. 10 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Zuiderhaven 31huis
eigenaarAlberty Harmens Crol
gebruikerCarst Palsen
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0065r van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Ossenmarkt120‑07‑00 ggdubbel huis
koperBernardus Dreyer procureur fiscaal
koperJoost Zeeman gerechtsbode
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderJan Haytses c.s.56‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Schoonebeek
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenHilbrand Dirks
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperFrancijntje Allerts, gehuwd met
verkoperAbraham Tjallingmr. schoenmaker


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0253v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Ossenmarkt73‑00‑00 gg1/2 huis
koperJoost Zeeman gerechtsbode
eigenaar van 1/2Joost Zeemangerechtsbode
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderCornelis Fransen c.s.
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenHilbrand Dirks
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overgezworen klerk
verkoperde verlaten boedel van wijlen Bernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Zuiderhaven 31huis
eigenaarJoost Zeeman
gebruikerCornelis Fransen
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-144Zuiderhaven 31huis
eigenaarHendrik van der Mey
gebruikerSybren Jansz
huurwaarde34‑00‑00 cg
gebruikerVrouwkje [niet ingevuld]
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerHarmanus Anthoni
huurwaarde28‑00‑00 cg
huurwaarde totaal82‑16‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde80‑06‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-144Zuiderhaven 31huis
eigenaarJetse Ruurds wed.
gebruikerJetse Ruurds wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerClaas Pieters
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerJacob Hiddes
huurwaarde30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0312v van 21 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 31bisGrote Ossenmarkt NZ350‑00‑00 cghuis
koperJeltje Pieters Kleyn, gehuwd met
koperBernardus Smeeding koopman
huurderSjoerd J. de Groot c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenAlbert Bolman
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenHendrik Ulbes
naastligger ten noordenJeltje Pieters Kleyn, gehuwd met
naastligger ten noordenBernardus Smeeding koopman
verkoperJarig Jacobs van der Ley, gehuwd metkoopman
verkoperWietzi Schonebeek


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 268v van jun 1809 , betreft pand F-108 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 31Jan Baukes x Hinke Abrahams koopt huis bij de kraan wijk F-107 en 108. Ten O...., ten W. en Z. de straten, ten N. H. Enninga. Gekocht van Antje Fransen wv Hendrik Ulbes.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-144 , pag. 173Zuiderhaven 31Jan Baukes 1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Geert Broersmageb 1776/81 HRL, ovl 1 apr 1814 HRL, huw.get. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra 1811, ovl wijk F-107, timmerknecht, zv Jan Broers B, en (Rinske Geerts); BS huw 1811, ovl 1812, ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Jan Baukes Komst... dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1808, BS huw 1812, huw 1820, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk F-107, speelhuis ''de Pijl'', 1814. (GAH204); . B.K. ende Henke Abrahams Roosen, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-107Zuiderhaven 31Jan B KomstJan B Komstspeelhuis de pijl


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 006b (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-107Zuiderhaven 31Jan Baukes Komst, overleden op 27 februari 1821kastelein (De Pijl, Zuiderhaven F 107), vader van minderjarige Nijsje, Janke en Doekje Jans Komst (voogd is oom Hendrik Baukes Komst, kastelein Noorderhaven C 177) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1445Zuiderhaven 31erven Jan Komst Harlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Angenietje Lolkes Dijkstra... 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk I-033; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-107; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Dorothea Meyeroud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, medewerkster, wijk F-107; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-107Zuiderhaven 31Jacobus Dirks Alta, overleden op 30 mei 183957 jr, schipper, geboren Makkum, overleden Zuiderhaven F 107, gehuwd. (CzOG nr. 11) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-107ZuiderhavenAngnietje Dijkstra33 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, weduwe
F-107ZuiderhavenDirk Alta20 jschipperHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenLolke Alta11 jMarkengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenJohannes Alta6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenPier Alta4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenSusanna Alta8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenWilhelmina Alta1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenDorothea Meyer40 jmodewerksterUtrechtgezin 2, v, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 201 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-107Zuiderhaven 31Leentje Jacobs Schoonehoed, overleden op 6 augustus 184032 jr, geboren Amsterdam, overleden Zuiderhaven F 107, vrouw van Josiasa Raphel Pais, koopman, moeder van minderjarige Elias (9 jr) en Saartje Josiasas Pais (7 jr). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1445Zuiderhaven F-107Sjoerd J. Boer woonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Sjouwkje de Vries... ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, 107; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven F 250G.A. & R.G. van Slooten3


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3390Zuiderhaven 31 (F-250)Hermanus van Slootenpakhuis en kantoor


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenH. Slooten3Handelaars


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. van Slooten3Handelaar


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. van Slooten3Handelaar


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. v. Slooten3fa. H. v. Slooten, Handelaar


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. v. Slooten3fa. H. van Slooten, Handelaar


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. v. Slooten3fa. H. van Slooten, handelaar


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. G.A. v. Slooten's Vetsmelterij en Handel Mij3
Zuiderhaven 31G.A. v. Slooten3Handelaar


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Binnenstr.Naaml. Venn. G.A. v. Slooten's Vetsmelterij en Handel Mij3
Binnenstr.G.A. v. Slooten3Handelaar


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 3G.A. v. Slooten3Handelaar
G.A. v. Slooten's vetsmelterij en Handel Mij3


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten3Handelaar
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten N.V.3handelaar


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten3Handelaar
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten N.V.3Handelaar


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten3Handelaar
Zuiderhaven 31D. Matak Fontein228


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21285
Zuiderhaven 31N.V. v/h D. Matak Fontein


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21387
N.V. v/h D. Matak Fontein


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31D. Matak Fontein228Oxanolie


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23347
N.V. v/h D. Matak Fontein


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31Fontein, N.V. v.h. D. Matak835Oxanolie


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Matak Fontein667


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Matak Fontein667


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Matak Fontein667


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 31W. (Walle) Vellinga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 31beeldbepalend pand6 van 10
Zuiderhaven 31rijksmonument 20770  terug